Ariannu’r hyn sydd fwyaf pwysig i gymunedau yng Nghymru.

Fel yr ariannwr cymunedol blaenllaw, rydym yn dosbarthu arian a godir gan y Loteri Genedlaethol ar gyfer grwpiau cymunedol ac elusennau yng Nghymru. Eleni, diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, byddwn yn dosbarthu £34 miliwn i gymunedau ar draws Cymru sy’n galluogi pobl i wella’u bywydau trwy alw ar y sgiliau, asedau ac egni yn eu cymunedau. Rydym yn gwybod bod ein cymunedau’n newid trwy’r amser ac felly mae’n bwysig ein bod yn ymateb i’r materion sydd fwyaf pwysig i’r cymunedau.

Yma, mae John Rose, Cyfarwyddwr Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn esbonio sut rydym yn mynd ati i gynnwys cymunedau mewn sgwrs bwrpasol am y ffordd orau o ddyrannu ein grantiau eleni i gefnogi cymunedau yng Nghymru i ffynnu.

Rydym yn gwybod bod rhai’n gweld ein gwaith dim ond fel cael arian allan o’r drws i gymunedau, ac wrth gwrs dyna hanfod yr hyn a wnawn. Mae ein hadborth gan gwsmeriaid yn dangos i ni fod ein rhaglenni sy’n ymateb i alw: Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol (sy’n dyfarnu grantiau rhwng £300 a £10,000) a Pawb a’i Le (£10,001 i £500,000) (link to the pages) wedi’u gwerthfawrogi’n fawr gan eu bod ar agor trwy gydol y flwyddyn ac am ariannu prosiectau sydd wedi’u harwain gan bobl, yn gysylltiedig ac yn seiliedig ar gryfderau.  Fe ddyfarnom £25 miliwn trwy’r rhaglenni hyn yng Nghymru dim ond yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a byddwn yn ariannu swm tebyg eleni a’r tu hwnt.

Ar adegau rydym yn defnyddio dull mwy thematig neu wedi’i ffocysu sy’n adnabod ac yn cefnogi mater penodol. Dyna’r hyn yr ydym yn ei alw’n ‘ariannu thematig’, – enghraifft bresennol yw ein Rhaglen Wledig £4 miliwn sy’n dyfarnu grantiau i brosiectau a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl a chymunedau sy’n byw mewn tlodi yng Nghymru wledig.

Yn 2018 fe redom ein hymgynghoriad mwyaf cynhwysfawr gyda’r cyhoedd a budd-ddeiliaid hyd yma i’n helpu penderfynu ar ein blaenoriaethau ariannu thematig ar gyfer y dyfodol. Fe gydweithiom â ‘Hopkins van Mill’ i redeg cyfres o grwpiau ffocws a fu’n cynnwys y cyhoeddus ehangach yn Wrecsam, Castell-nedd a Chaerdydd. Gofynnwyd i’r grwpiau adnabod yr hyn a oedd yn gryf a’r hyn a allai fod yn well yn eu cymunedau, ac i greu stori weledol o’u hardal.

Round table images.jpg
Bwrdd crwn ym Mhwllheli

Yn ogystal ag ennyn diddordeb y cyhoedd, fe gyfarfuom hefyd â’n budd-ddeiliaid i alw ar wybodaeth a phrofiad ar y cyd o’r hyn y maent yn ei arsylwi yn eu hardaloedd. Fe gynhaliom ddigwyddiadau bwrdd crwn ym Mhwllheli, Llanelli a Chaerdydd i gywain eu barn. Fe gynhaliom ymchwil i adnabod yr hyn yr oedd eraill eisoes wedi’i ddarganfod am y materion a bylchau mewn cymunedau ar draws Cymru.

Fe gynhaliom arolwg ar-lein hefyd, gan wahodd pobl i rannu eu barn yn ein digwyddiadau haf hefyd.

Fel y gallwch ddychmygu, cafwyd cryn dipyn o drafodaeth a daeth llawer o themâu i’r amlwg gan gynnwys digartrefedd, camddefnyddio sylweddau; ymdrin ag unigrwydd ac unigedd, cefnogi cyfleusterau cymunedol, gwirfoddoli, gweithgareddau rhwng y cenedlaethau, a chefnogi pobl ifanc gyda dysgu a hyfforddiant.

Mae bob amser yn dasg anodd i adnabod blaenoriaethau thematig o restr mor hir, a dyna pam mae mor bwysig bod gennym grantiau sy’n ymateb i alw trwy ein rhaglenni Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol a Pawb â’i Le i alluogi cymunedau i ymdrin â’r hyn sydd o bwys iddynt. Yn dilyn proses trafod a dethol drwyadl, fe ddefnyddiom yr wybodaeth yr oeddem wedi’i chywain i dynnu allan ein dau faes terfynol: cefnogaeth dros daclo digartrefedd, a chefnogi gwydnwch ieuenctid.

Ochr yn ochr â digartrefedd a gwydnwch ieuenctid byddwn yn ystyried hefyd sut y gallwn gefnogi cyflwyno ein strategaeth Deyrnas Unedig i gefnogi cymdeithas sifil. Mae hyn yn ymwneud â sicrhau bod y trydydd sector yn ddigon gwydn a chryf i ddiwallu anghenion y cymunedau y mae’n eu gwasanaethu. Wrth wneud hyn rydym yn datblygu cronfa fach newydd i gefnogi gwydnwch y trydydd sector.

Ond rydym yn gwybod hefyd bod ein gwaith fel ariannwr yn ymwneud â llawer mwy na bod yn “beiriant arian”. Byddwn yn parhau i ddod â phobl a chymunedau ynghyd i rannu gwybodaeth, dysgu a syniadau. Trwy greu cysylltiadau rhwng ymarferwyr a’r rhai sy’n llunio polisi, rydym yn helpu mudiadau cymunedol i gyfeirio polisi ac arfer – sydd yn ei dro’n creu cymunedau cryfach a mwy cysylltiedig.

Felly, ble ydym ni nawr?

Mae rhoi profiad o lygad y ffynnon wrth wraidd datblygu ein hariannu’n bwysig i ni; a dyna’n union sut rydym yn datblygu ein cronfa i ymdrin â digartrefedd.

Wrth wneud hyn, yn ddiweddar fe ddaethom â’n Pwyllgor Cymru a chydweithwyr yng Nghanolfan The Wallich ynghyd. Ymunwyd â ni hefyd gan aelodau Bwrdd Defnyddwyr Gwasanaeth Cysgodol The Wallich i glywed profiadau o lygad y ffynnon o fod yn ddigartref yn ogystal â chlywed gan The Wallich a Chymorth Cymru.

Byddwn yn anelu at lansio’r rhaglen £10 miliwn yr hydref hwn, ac ar yr un pryd byddwn yn datblygu ein cronfa gwydnwch ieuenctid a chronfa i gefnogi gwydnwch y trydydd sector. Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol a Pawb a’i Le’n parhau ar agor trwy gydol y flwyddyn a gallwch ymgeisio trwy ein wefan.

I gael mwy o wybodaeth ynglŷn â’r Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ewch i’n gwefan www.confagymunedolylg.org.uk, ffoniwch ni ar 0300 123 0735, e-bostiwch cymru@cronfagymunedolylg.org.uk, trydar ni @CronGymYLG neu siaradwch â ni ar Facebook facebook.com/tnlcommunityfundwales

 

 

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s