Welsh Institute of Therapeutic Horsemanship i gefnogi merched dan anfantais mewn i safleoedd o arweinyddiaeth

Yr wythnos yma, rydym wedi dyfarnu £800,000 i 20 grŵp ledled y DU fel rhan o’n rhaglen Arweinwyr â Phrofiad o Lygad y Ffynnon.  Roedd un o’r prosiectau a ariannwyd gennym i’r Welsh Institute of Therapeutic Horsemanship (WITH), sy’n defnyddio £50,000 o arian y Loteri Genedlaethol i ddarparu rhaglen i gefnogi merched dan anfantais mewn i safleoedd o arweinyddiaeth. Fe siaradom a Lindsey Crosbie, Cyfarwyddwr Marchogol WITH i ddarganfod mwy am gefndir y prosiect.

“Fy enw i yw Lindsey Crosbie ac fe ddeuthum i o gefndir o anfantais luosog, aml-genhedlaeth. Rydw i, fy nain a fy hennain i gyd wedi cael profiad o lygad y ffynnon o dlodi, camdriniaeth ddomestig a rhywiol, yn ogystal â phroblemau iechyd meddwl.  Fe gyflawnodd fy hennain hunanladdiad, gan ei bod hi yn y 1940au yn methu cael mynediad i gymorth am ei phryder, sy’n gyflwr gellir ei drin erbyn heddiw. Er i fy mam a’n nain fod yn ferched disglair a chreadigol, fe weithion nhw fel merched ginio a gofalwyr contract sero awr a ni wnaethon nhw erioed gyflawni eu potensial llawn oherwydd yr anfanteision roeddent wedi ei ddioddef, ac roedd eu hiechyd meddwl gwael yn eu dal yn ôl. Fe dorrais i’r cylch oherwydd, gyda’r gefnogaeth gan fy mam ac athro oedd yn credu ynof fi, roeddwn yn gallu ennill ysgoloriaeth i ysgol breifat pan oeddwn yn 11, rhoddodd fynediad imi i fwy o ddewis ac amryw o gyfleoedd gwell na’r rhai cafodd y merched aeth o’m blaen i erioed.

“Fi oedd y ferch gyntaf yn fy nheulu erioed i fynd i’r Brifysgol. Fi yw’r cyntaf i gael proffesiwn yn hytrach na swydd dal isel yn unig i oroesi. Er hyn, mae’r profiadau o fy mywyd cynnar wedi fy ngadael gyda fy mrwydr iechyd meddwl fy hun, ac rwyf wedi dioddef o anorecsia, mudandod dewisol a phryder. Fe ailadroddais y patrymau o’r cenedlaethau gynt, drwy chwilio am berthnasau treisgar, afiach ac ymosodol, ond yn wahanol i fy hennain, fe ffeindiais i rywbeth a’n achubodd: Ceffylau. Yn yr ardal o fewn y ddinas, a’r cefndir o dlodi rwyf i’n dod ohono, nid oedd ceffylau yn rhywbeth faswn i byth yn dod ar eu traws neu â’r cyfle i fynd i weld fy hun. Fodd bynnag, fe lwyddodd cyfarfod ar hap â cheffyl mewn fferm yn y ddinas fy syfrdanu. Fe weithiais yn galed i fod ymysg ceffylau mewn unrhyw ffordd y gallai, ac yn y pen draw pan oeddwn yn 27, fe achubais geffyl o’r enw Fabian.

“Fe ddysgodd ceffylau imi fod yn gryf ac yn bendant, ond yn drugarog, ac fe roddon nhw ddewrder imi a dangos imi pwy wirioneddol oeddwn i. Yn 2011, sefydlais elusen o’r enw WITH sy’n rhoi cyfle i bobl na fyddai fel arfer byth yn cael cyfle i ryngweithio â cheffylau. Mae pob ceffyl sydd gennym wedi ei achub oherwydd rydym yn credu bod ganddynt affinedd unigryw, ac yn gallu rhoi gobaith i bobl sydd wedi profi camdriniaeth, trais neu esgeulustod. Yn yr wyth mlynedd ddiwethaf, rydym wedi achub ac adsefydlu 24 o geffylau ac wedi darparu dros 3000 awr o ddysgu cymorth ceffylau a sesiynau marchogaeth therapiwtig i bobl dan anfantais. Mae ein ffocws ar ferched sy’n oroeswyr o gamdriniaeth, trais neu iechyd meddwl gwael, pobl ifanc sydd yn NEET a phlant lle nad ydynt yn byw gyda’u teulu genedigol.

“Yn y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi darparu dau brosiect sy’n gweithio gyda merched sy’n rhannu agweddau o fy nghefndir i yn unig: Prosiect Overcoming Obstacles wedi’i ariannu gan Comic Relief a Alpha Mare Course wedi’i ariannu gan Agenda a MIND. Wrth ddyfeisio, cynllunio ac arwain y gwasanaethau hyn, fe ddaeth yn amlwg imi nad oedd fy mrwydrau fy hun mewn bywyd bellach yn anfantais i mi, ond yn fantais amlwg. Mae fy nealltwriaeth o’r merched rwy’n gweithio gyda nhw, a llawer ohonynt yn delio gydag anfantais aml-genhedlaeth, yn fy ngwneud yn fwy caredig, yn fwy trugarog ac yn ymarferwr marchogaeth therapiwtig mwy medrus. Rydym eisiau adeiladu rhai o’r merched hyn i fod yn arweinwyr a fydd yn gallu ‘taflu’r ysgol yn ôl i lawr’, ac fel mae eu hanfanteision yn troi i fanteision, defnyddio eu profiadau bywyd anodd i helpu eraill.

“Bob blwyddyn, mae cyfran fach, ond arwyddocaol o ferched rwy’n gweithio gyda nhw yn mynegi awydd i ddod yn ymarferwyr ceffylau therapiwtig felly eu bod yn gallu defnyddio’r hyn maent wedi ei ddysgu er mwyn helpu eraill. Tra rydym yn cynnig cynllun ardystio ymarferwyr, mae’n ddrud. Mae’r rhan fwyaf o’r merched hyn yn dod o ardaloedd difreintiedig, yn ddi-waith, wedi gadael lloches yn ddiweddar, gyda mynediad i arian sy’n gyfyngedig gan bartner ymosodol, yn rhiant sengl sy’n ei gweld yn anodd ariannu gofal plant neu heb fynediad i drafnidiaeth gyhoeddus. O ganlyniad, mae’r hyfforddiant hwn yn anghyraeddadwy iddynt. Ar hyn o bryd, byddai 100% o ymgeiswyr ar y cwrs yn disgrifio eu hunain fel dosbarth canol a ddim yn dioddef o unrhyw anfantais benodol.

“Problem fawr yn y diwydiant marchogaeth therapiwtig yn gyffredinol yw yn aml iawn nid yw cefndiroedd a phrofiadau bywyd yr ymarferwyr yn adlewyrchu’r rheini o’n cleientiaid. Mae ceffylau’n gyfystyr â braint, ond dylai eu buddion sy’n newid bywyd fod ar gael i bawb. Mae’r math hwn o waith therapiwtig wedi tyfu allan o sefydliadau megis Riding for the Disabled, sydd yn bennaf wedi’i staffio gan bobl a all wirfoddoli eu hamser a lle mae staff dan anfantais a gwirfoddolwyr heb gynrychiolaeth ddigonol. Er bod y maes wedi ehangu i driniaeth iechyd meddwl, mae’r anghydbwysedd yn dal i fod.

“Mae cred gadarn gennyf pe bai’r gwasanaethau a’r sefydliadau hyn yn cael eu rhedeg a’u staffio gan bobl lle mae eu profiadau yn adlewyrchu’n fwy addas i’r rhai sy’n defnyddio’r gwasanaeth, byddwn yn gweld newid enfawr yn eu heffeithiolrwydd. Fodd bynnag, er mwyn i’r newid hynny ddigwydd, mae’n rhaid ffeindio ffyrdd o roi’r bobl hynny yn y safleoedd hynny. Mae’r merched sy’n dod drwy wasanaethau WITH yn bobl gadarn, drugarog, hunanymwybodol sydd â phrofiad uniongyrchol o ddringo eu ffordd yn ôl o amgylchiadau difrodus. Maent wedi cael eu bywydau wedi’i newid gan geffylau. Mae ganddynt yr holl gynhwysion crai i ddod yn ymarferwyr ceffylau therapiwtig stellar a all effeithio ar newid mawr yn y byd.

“Bydd arian y Loteri Genedlaethol yn helpu i dreialu rhaglen ysgoloriaeth o’r enw Leg Up Program, lle mae merched o gefndiroedd o amryw o anfanteision yn gallu ymgeisio i gael eu hyfforddiant, gofal plant a chostau trafnidiaeth wedi’i ariannu. Gyda’r rhaglen hon gellir rhoi hwb iddynt i’r diwydiant, gan ddod allan fel ymarferwyr marchogaeth therapiwtig medrus iawn ac wedi’u hyfforddi’n dda, lle gallent ddefnyddio profiadau bywyd eu hunain i newid bywydau eraill.

 

Dilynwch ni ar Facebook “The National Lottery Community Fund Wales” neu Trydar @crongymylg.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s