Sub-Sahara Advisory Panel yn cefnogi pobl BAME yng Nghymru i safleoedd arweinyddol

Y mis hwn, fe ddyfarnom £800,000 i 20 o grwpiau ledled y DU fel rhan o’n rhaglen Profiad o Lygad y Ffynnon. Un o’r prosiectau fe ariannom oedd Panel Ymgynghori Sub-Sahara (SSAP), sy’n defnyddio £50,000 o arian y Loteri Genedlaethol i ddarparu rhaglen i gefnogi pobl BAME yng Nghymru i safleoedd arweinyddol. Fe siaradom â Fadhili Maghiya, Cyfarwyddwr SSAP, am y prosiect i ddarganfod mwy am ei gefndir a’r effaith mae am ei gael.

“Fy enw i yw Fadhili Maghiya, a fi yw Cyfarwyddwr Panel Ymgynghori De-Sahara. Gallaf bwyntio at ddwy ardal sydd wedi ein cael i le rydym erbyn heddiw. Y cyntaf, fe wnaeth un o arweinwyr y prosiect gyfarfod â fi rhyw dair blynedd yn ôl ac fe ddechreuon ni siarad am bobl ifanc BAME yng Nghymru, a pha gefnogaeth roeddent yn ei gael o ran eu datblygiad ac o ran datblygu eu hunain fel pobl, yn ogystal â gweithredwyr drwy gyrff statudol, elusennau ac yn y blaen. Yr hyn a sylweddolwyd gennym oedd bod bwlch enfawr yn y ddarpariaeth ac nad oedd  yna unrhyw beth wedi’i deilwra i gymunedau BAME o ran eu datblygiad personol. Os ydych yn edrych ar yr hyfforddiant arweinyddiaeth sy’n cael ei ddarparu, mae wedi ei anelu’n fwy tuag at sefydliadau yn y brif ffrwd a phobl o gymunedau BAME sydd ddim yn cymryd rhan yn yr hyfforddiant hwnnw.

“Roeddem yn credu ‘mae gan ein grŵp ni brofiad helaeth rhyngom, mi fasa hi’n dda datblygu rhywbeth sydd wedi’i deilwra i ddatblygu gweithredwyr o fewn y gymuned BAME yn gyffredinol!’. Mae un o’r arweinwyr gyda Llywodraeth Cymru ac wedi gwneud llawer o ddatblygiad arweinyddiaeth yn lleol ac yn rhyngwladol, ac mae dau arall o fy nghydweithwyr wedi gweithio dros wahanol gefndiroedd gyda phobl ifanc hefyd.

“Mae’r ail faes wedi digwydd wrth inni weithio ar brosiect dros y tair blynedd ddiwethaf o’r enw TuWezeshe Akina Dada, ac wedi’i ariannu gan Comic Relief. Pwrpas y prosiect hwnnw yw gweithio gyda merched ifanc o’r gymuned Affricanaidd sydd yn angerddol ac yn weithgar am faterion rhyw. Nod y prosiect penodol hwnnw oedd ymhelaethu lleisiau merched ifanc ac i greu arweinwyr. Fel roeddem yn rhedeg y prosiect hwnnw, fe redom gyfres o ddigwyddiadau dros y tair blynedd, ac yn un ohonynt roedd gennym fwy o ferched sefydledig yn dod i mewn a siarad â’r merched ifanc oedd yn cymryd rhan yn y rhaglen i siarad â nhw am eu siwrne, y problemau roeddent yn ei wynebu ac yn y blaen. Roedd y sgyrsiau hynny yn hanfodol ar y cam hwnnw o’r prosiect gan nad oedd yna unrhyw enghreifftiau o aelodau hŷn, mwy sefydledig o’r gymuned yn cael sgyrsiau agored gydag aelodau ifanc o’r gymuned, ac roedd yn teimlo fel cyfle da i’r bobl hynny basio eu profiadau ymlaen i bobl ifanc.

“Mae cyfuno’r ddau brosiect hynny wedi ein cael i le rydym heddiw wrth ymgeisio am yr arian yma, ac edrych ar sut gallwn ddefnyddio hyfforddwyr ac arweinwyr o’r gymuned BAME, a sut gallwn hefyd gael pobl eraill mewn safleoedd o arweinyddiaeth yn y trydydd sector i hyfforddi pobl ifanc i gyflawni eu potensial.

“Y prif wahaniaeth rydym eisiau ei weld yn y bobl sy’n cymryd rhan yn y prosiect hwn yw eu bod yn dod allan ohono yn teimlo’n hyderus ac awdurdodol, a’n gallu mynegi eu hunain mewn amgylcheddau gweithiol gwahanol. Beth rydym yn ei weld ar y funud yw bod pobl ifanc BAME efallai yn gweithio gyda sefydliadau prif ffrwd ac efallai nad ydynt yn teimlo’n hyderus neu heb yr hyder i fynegi eu hunain a’u barnau. Yr hyn rydym am ei wneud yw eu cyfarparu ag offer a sgiliau i allu mynegi eu hunain a bod yn gynhyrchiol yn yr amgylcheddau hynny, a chyfathrebu hynny gyda’u rheolwyr ac uwch reolwyr mae dyna’r achos.

“Y rhan arall o’r prosiect yw darparu cyfle i bobl i archwilio gwahanol faterion sy’n effeithio eu gallu i ddatblygu fel arweinwyr, boed hynny yn eu cymuned neu i’r sefydliadau maent yn gweithio iddynt. Er enghraifft, os yw person mewn sefyllfa lle maent wedi eu gwahaniaethu ar sail hil neu eu cam-drin, byddent yn cael yr offer i allu ymateb a delio â hynny yn gywir.

“Ar y funud, rydym yn bwrw ymlaen â’r peilot hwn, wrth geisio a phrofi gwahanol ddulliau i gyfathrebu hyn i weld yr hyn sy’n gweithio a’r hyn sydd ddim, ac i weld os oes cyfleoedd yn y dyfodol i wneud rhaglen llawer hirach. Am nawr, rydym yn canolbwyntio ar awdurdodi pobl ifanc i deimlo’n fwy awdurdodol a chyfforddus yn eu cymunedau a’r llefydd maent yn gweithio ynddynt. Yr hyn rydym wedi ei ddarganfod yw nad yw nifer o bobl BAME yn teimlo’n gyfforddus i roi eu hunain ymlaen am gyfleoedd hyfforddiant gan fod modd iddynt fod ychydig yn gyfyngedig, a hynny os yw’r sefydliadau y maent yn gweithio iddynt yn ddigon ffodus i gael digon o gyllid i ddarparu’r cyfleoedd hyfforddiant a datblygu yna o gwbl, ac yn aml nid yw’r cyfleoedd yna’n bodoli yn y trydydd sector.

“Yr hyn rydym yn ei ddarparu yw pecyn llawn i bobl ifanc BAME sy’n rhoi datblygiad personol iddynt drwy brofiad o lygad y ffynnon gan arweinwyr a fydd yn darparu’r hyfforddiant. Bydd hynny’n cael ei ddarparu drwy ddysgu dwys a chysgodi, yn ogystal â mentora yn eu oriau gwaith rheolaidd gan rhywun o’r gymuned BAME. Ar ôl amryw o fisoedd, byddent yn cymryd rhan mewn dysgu wedi’i adnewyddu lle maent yn archwilio sut mae eu dysgu gwreiddiol wedi eu cefnogi, ac ar bob cyfrif i ailadrodd hynny dros cyfnod o oddeutu naw mis. Mae proses hir i’r rhaglen sy’n golygu fod pobl yn manteisio o ddysgu ailadroddus.”

Dilynwch ni ar Facebook at “The National Lottery Community Fund Wales” a Trydar @CronGymYLG.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s