Ydych chi’n ysgol sy’n chwilio am grant?

Mae ysgolion ledled Cymru wrth wraidd eu cymunedau, ac mae ganddynt y potensial i chwarae rôl llawer mwy ym mywydau dyddiol y gymuned mae’r ysgol wedi’i leoli, tu hwnt i addysg a’r ystafell ddosbarth. Rydym yn gwybod bod ysgolion a Chymdeithasau Rhieni ac Athrawon (PTA) wastad yn chwilio am ffyrdd newydd o godi arian, ac rydym yn derbyn llawer o geisiadau am grantiau o’n rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol.

Agored i bawb

Mae’r ceisiadau cryfaf – a’r rhai sydd mwyaf tebygol o fod yn llwyddiannus – yn dangos eu bod yn ymgeisio am rywbeth mae’r gymuned leol ei heisiau, a fydd yn dod a manteision ehangach. Gallwn ariannu dim ond y sefydliadau sydd ar gael i’r gymuned ehangach mae’r ysgol yn eistedd o fewn. Dylai gweithgareddau gymryd lle allan o oriau ysgol, yn ystod gwyliau ysgol neu cyn neu ar ôl ysgol, ond yn bwysicach oll mae’n rhaid iddo fod ar gael i’r gymuned gyfan a galluogi plant neu deuluoedd eraill o’r ardal i ymuno yn y gweithgareddau, ac nid disgyblion yr ysgol a ymgeisiodd yn unig. Er enghraifft, os yw eich cymuned wedi meddwl am syniad ar gyfer cyfleusterau chwarae newydd, llochesi awyr agored neu glybiau gwyliau, sicrhewch y bod rhain yn gallu cael eu defnyddio gan gynifer o bobl a phosibl, mor aml â phosibl.

Bydd ceisiadau llwyddiannus yn gallu dangos sut mae’r gymuned ehangach wedi cael eu cynnwys yn y penderfyniad o beth i ymgeisio a sut y byddent yn ymwneud a’i ddarparu, mae mwy o awgrymiadau yn ddiweddarach yn y blog ar sut i drefnu hynny. Mae gennym ddiddordeb mewn

  • faint o bobl y gwnaethoch siarad â nhw
  • Pa gwestiynau a ofynnoch
  • a beth ddaeth allan o’ch sgyrsiau,

felly a wnewch chi gynnwys y manylion hyn yn eich cais.

Rôl y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon (PTA)

Mae nifer o PTA yn cael y dasg o godi arian i’w hysgolion, ond mae hyn yn peri rhai heriau wrth ymgeisio am un o’n grantiau. Gallwn dderbyn ceisiadau gan sefydliadau a fydd yn darparu’r grant yn unig, ac yn aml nid y PTA yw hwn. Mae hyn y golygu y gallai’r PTA gefnogi’r cais drwy, er enghraifft, ymgysylltu a’r gymuned ar ran yr ysgol i sicrhau eu bod yn cymryd rhan yn y prosiect, fodd bynnag, mae’n debyg y dylai’r cais ei hun ddod gan yr ysgol sydd â’r hawl i ganiatáu unrhyw weithgaredd arfaethedig neu osod offer ddigwydd ar eu heiddo ac y bydd angen iddynt roi caniatâd i’r gymuned ehangach gael mynediad i’r tiroedd.

Ddim ar gyfer y Cwricwlwm.

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn gweithio’n ddiwyd i adeiladu cymunedau cryfach a gwytnach yng Nghymru ac yn cydweithio ag arianwyr eraill i sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o’n grantiau. O ganlyniad i hyn ni allwn ariannu unrhyw beth sy’n gysylltiedig yn uniongyrchol â’r cwricwlwm ysgol h.y. gwerslyfrau, nwyddau celf ac yn y blaen, gan mai cyfrifoldeb yr Awdurdod Lleol yw’r rhain.

 Dangoswch sut rydych yn bodloni ein blaenoriaethau?

Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300 a £10,000 i gefnogi’r hyn sy’n bwysig i bobl a chymunedau. Meddyliwch yn ofalus am beth fydd eich gweithgaredd yn ei chyflawni a sut y byddai hyn yn cyfarfod ag o leiaf un o’n tair  blaenoriaeth ariannu – mae’n rhaid ichi allu dweud wrthym yn eich cais sut bydd eich prosiect neu weithgaredd yn:

  • dod â phobl ynghyd ac adeiladu cysylltiadau cryfion o fewn ac ar draws cymunedau
  • gwella’r lleoedd a lleoliadau sy’n bwysig i gymunedau
  • galluogi mwy o bobl i gyflawni eu potensial trwy weithio i ddelio â phroblemau yn y cam cynharaf posib.

Y ffordd orau o sicrhau fod y grant yn gwneud gwahaniaeth parhaol yw adeiladu ar y brwdfrydedd a’r angerdd sydd gan eich cymuned ar gyfer y prosiect. Rydym eisiau gwybod eich bod wedi siarad â’ch cymuned, o fewn a thu hwnt i’r ysgol, i ddarganfod eu syniadau a’r hyn sydd bwysicaf iddyn nhw. Rydym am y gymuned gyfan gymryd rhan ystyrlon ym mhob cam o’r prosiect gan gynnwys y dyluniad, datblygiad a darpariaeth eich prosiect. Ystyriwch holi’r disgyblion ac aelodau grwpiau tebyg yn yr ardal, er enghraifft ysgolion neu grwpiau ieuenctid eraill yn ogystal a’r gymuned yn gyffredinol, beth hoffen nhw ei gael o’r prosiect. Gallwch wneud hyn drwy holiaduron gyda chwestiynau agored, cynnal boreau coffi neu alw mewn, siarad â phobl mewn digwyddiad cymunedol neu ofyn am eu barnau gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddefnyddio un neu gyfuniad o’r dulliau hyn gan ddibynnu ar y gynulleidfa rydych yn ceisio ei chyrraedd.

Ac yn olaf…

Mae dros £100,000 wedi’i ddyfarnu i ysgolion yng Nghymru dros y 12 mis diwethaf ar gyfer popeth o lwybrau antur awyr agored i ddigwyddiadau cymunedol, ac mae’r rhaglen yn parhau’n agored i ysgolion. Am fanylion pellach ynghylch ymgeisio am Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol, ewch i’n gwefan.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s