Weithdai theatr i bobl a effeithir arnynt gan ddigartrefedd diolch i chwaraewyr Y Loteri Genedlaethol

Derbyniodd Theatre Versus Oppression £187,478 o arian y Loteri Genedlaethol i redeg eu prosiect Behind the Label i ddarparu cyfres o weithdai theatr cymhwysol i bobl a effeithir arnynt gan ddigartrefedd yng Nghaerdydd. Maen nhw’n un o dros 160 o brosiectau a dderbyniodd dros £15 miliwn ar gyfer prosiectau iechyd a lles yn ystod y flwyddyn diwethaf. Siaradom â Suzanne Phillips am eu prosiect a sut maen nhw’n cynnal sioe yn cynnwys defnyddwyr gwasanaeth yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

“Prosiect Theatr Cymhwysol yw Behind the Label a gynhelir gan TVO mewn partneriaeth â’r Wallich a Chanolfan Mileniwm Cymru. Cychwynnodd y prosiect yn 2016 ac mae’n defnyddio drama a pherfformiad i roi llais i bobl sydd wedi’u hymyleiddio, i ddweud eu stori ac i gynnig persbectif newydd ar faterion cymdeithasol a’r rheswm y tu ôl iddynt. Ein nod yw creu perfformiadau cymhellol sy’n herio’r gynulleidfa i edrych ar wahanol bersbectifau.

“Rydym yn cymryd ymagwedd yn seiliedig ar wybodaeth am drawma.  Y cyfranogwyr sy’n penderfynu beth maen nhw eisiau ei wneud a sut, gan symud ar eu cyflymder eu hunain. Mae pobl yn dod oherwydd eu bod nhw eisiau, nid oherwydd bod yn rhaid iddynt, ac yn araf bach mae pobl yn dod yn ffrindiau ac yn creu cysylltiadau. Mae gemau ac ymarferion wedi’u llunio’n ofalus yn helpu i lunio syniadau. Mae rhai sesiynau’n drwm, rhai yn emosiynol, ond mae pob un ohonynt yn llawn hiwmor a chwerthin.

“Daeth Liam i mewn yr wythnos hon. Roedd wedi bod yn byw mewn pabell am 2 flynedd. Roedd pawb yn poeni amdano, ond roedd yn dweud ei bod yn ddiogel. Ar ôl y sesiwn yr wythnos ddiwethaf, aeth i’r Cyngor (rhywbeth yr oedd wedi bod yn ei osgoi yn flaenorol, yn amharod i ofyn am gymorth ac yn sicr y byddai ei gais yn cael ei wrthod) ac fe gynigon nhw le mewn gwely a brecwast iddo tan fod modd dod o hyd i lety parhaol. Roedd yn edrych fel person gwahanol ac fe rannodd ei hapusrwydd gyda’r grŵp a oedd wedi ei gefnogi trwy’r broses.

“I ni sy’n arwain y grŵp (TVO), dyma yw holl nod profiad Behind the Label. Yn y pen draw, y perfformiad sy’n bwysig, ond mae cymaint o ansawdd y perfformiad hwnnw yn seiliedig ar y perthnasoedd a’r ymddiriedaeth a adeiledir yn yr ystafell. Mae cyfranogwyr heb unrhyw brofiad o theatr na drama yn rhannu profiadau bywyd, digartrefedd a’r sefyllfaoedd a arweiniodd at eu sefyllfa gyfredol. Yn aml, maen nhw’n adlewyrchu ar eu bywydau a’r rhesymau pam dydyn nhw heb siarad am y pethau sydd wedi digwydd iddynt o’r blaen. Mae rhai’n poeni y bydd mynd yn ôl i’r gorffennol a siarad am bethau yn gwneud iddynt deimlo’n isel, ond maen nhw’n sylweddoli’n sydyn bod y broses o rannu ynghyd â’r ymarferion yn eu helpu i brosesu’r gorffennol a symud ymlaen i’r presennol. Maen nhw’n dod yn ôl bob wythnos, ac yn rhannu ychydig yn fwy bob tro.

“Mae rhai yn teimlo’n bryderus am fod mewn grŵp a chwrdd â phobl newydd. Maen nhw wedi cuddio’u teimladau a ddim yn ymddiried yn unrhyw un a fyddai â diddordeb ynddyn nhw fel pobl. Bob wythnos, maen nhw’n meddwl am air newydd i ddisgrifio sut maen nhw’n teimlo ar gychwyn a diwedd y sesiwn. Yn aml, byddant yn gadael y sesiwn yn teimlo ‘yn ysgafnach’, ‘yn well’ neu ‘wedi’u hysbrydoli’.

“Yr wythnos hon, gadawodd pawb gyda gwên ar eu hwynebau a geiriau o gefnogaeth i Liam, aeth un adref i weithio ar gytgan ei gân rap, gydag un arall yn addo ymchwilio i syniad cawson nhw ar gyfer y perfformiad. Bob wythnos rydym yn recordio rhywbeth ar gyfer y prosiect ac yn ei roi ar dudalen Behind the Label ar Facebook er mwyn i’r cyfranogwyr allu dilyn eu cynnydd ar unrhyw adeg.

“Derbyniom neges destun ddydd Iau gan gyn gyfranogwr. Roedd hi eisiau i’r grŵp wybod ei bod hi’n dychwelyd adref i’w theulu. Roedd hi wedi cael mynediad at ei mab ac roedd hi eisiau i ni oll wybod ei bod hi’n teimlo bod ei hyder i frwydro am fynediad wedi dod o fod yn rhan o Behind the Label. Roedd hi eisiau i’r grŵp cyfredol wybod ‘Baswn i erioed fod wedi gwneud hyn pe na fyddwn wedi cael y cyfle i fod yn rhan o sefydliad gwych x, a allwch chi basio hwn ymlaen i bawb a oedd yn bwysig i mi a phob lwc yn eich sioe newydd x’

“Rydym yn awyddus i barhau gyda’r gweithdai ar ôl y sioeau gyda chynifer o fudiadau digartrefedd â phosib a buasem wrth ein boddau yn clywed gennych.”

I bleidleisio am Behind the Label ewch i https://www.lotterygoodcauses.org.uk/cy/awards NEU defnyddiwch y hashtag #NLABehindtheLabel ar Drydar. Gallwch hefyd dilyn yr ymgyrch ar Drydar: hashtag #NLAwards. Gallwch bleidleisio o 9yb ar Orffennaf 24 i hanner nos at Awst 21.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s