Dathlu 25 mlynedd o gefnogi cymunedau yng Nghymru i ffynnu

Ym mis Tachwedd, rydym yn dathlu pen-blwydd 25ain y Loteri Genedlaethol. Ers raffl gyntaf y Loteri Genedlaethol yn 1994, nid enillwyr y jacpot yn unig sydd wedi newid eu bywydau er gwell. Yng Nghymru mae 20,671 o achosion da wedi derbyn cyfran o £973.5 miliwn o arian y Loteri Genedlaethol trwy ariannu cymunedol.

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn dosbarthu 40% o arian y Loteri Genedlaethol a godir at achosion da sy’n cefnogi iechyd, addysg, yr amgylchedd a dibenion elusennol. Ni yw’r ariannwr cymunedol mwyaf yng Nghymru, yn cefnogi pobl a chymunedau i ffynnu.

Mae ein grantiau’n cael effaith gadarnhaol ledled Cymru, ac i roi blas i chi o ehangder y prosiectau rydym wedi’u cefnogi, rydym yn cyfri’r blynyddoedd i lawr a’n dangos 25 enghraifft o fudiadau rydym wedi’u cefnogi yn y 25ain mlynedd ers i’r Loteri Genedlaethol ddechrau.

 

Yn 2019, fe ddyfarnom £2,920,462 i’r Bartneriaeth Awyr Agored i efelychu llwyddiant eu prosiect cyfredol yng Ngogledd Cymru a chael pobl yn yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr i’r awyr agored.

Watkin Path Hike-83.jpg

 

Yn 2018, fe ddyfarnom £10,000 i Vic Studios i gynnal sesiynau cerdd gyda phobl ifanc agored i niwed, difreintiedig ac wedi ymddieithrio i helpu i wella sgiliau a hunan barch.

1701VIC42.jpg

 

Yn 2017, fe ddyfarnom £1,016,881 i Croeso i’n Coedwig i ddatblygu ffyrdd newydd o gysylltu pobl a’u hamgylchedd naturiol, rheoli adnoddau naturiol a gofodau lleol yn wahanol ar gyfer iechyd, lles, hyfforddiant a chyflogaeth

2V0A4274.jpg

 

Yn 2016, fe ddyfarnom £245,295 i Creu Menter i leihau arwahanrwydd a gwella cyflogadwyedd tenantiaid tai cymdeithasol.

1608CreatingEnterprise47.jpg

 

Yn 2015, fe ddyfarnom £240,190 i Milford Youth Matters i ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc ennill hyfforddiant achrededig a phrofiad yn seiliedig ar waith.

Milford Community Centre-0008.jpg

 

Yn 2014, fe ddyfarnom £324,311 i Y Dref Werdd i ddatblygu prosiectau peilot sydd yn lleihau defnydd ynni a’n gwella’r cyfle o gael cyflogaeth mewn diwydiannau cynaliadwy.

1608YDrefWerdd14.jpg

 

Yn 2013, fe ddyfarnom £394,643 i Pêl-droed Stryd Cymru i ddefnyddio Pêl-droed i fynd i’r afael â digartrefedd a gwaharddiad cymdeithasol.

FOOTBALL-60.jpg

 

Yn 2012, fe ddyfarnom £163,703 i Resolven Building Blocks i gefnogi teuluoedd sy’n byw mewn tlodi gyda chaffi babanod a gofal plant am ddim tra roedd rhieni’n mynychu hyfforddiant.

IMG_8301.JPG

 

Yn 2011, fe ddyfarnom £982,637 i Tenovus i ddatblygu corau Sing for Life ledled Cymru ar gyfer cleifion canser, teuluoedd, gofalwyr, ffrindiau a’r rhai sydd mewn profedigaeth gan ganser.

030315Tenovus-129.jpg

 

Yn 2010, fe ddyfarnom £4,600 i Pride Cymru i gyflwyno parth cymunedol a lles i ddathliad Pride Cymru yng Nghaerdydd.

DSCF4640.jpg

 

Yn 2009, fe ddyfarnom £261,597 i Mid Wales Food and Land Trust Limited i ddarparu gwybodaeth ar sut i fwyta’n iach i bobl ar incwm isel.

Market_Hall_Newtown_KM_044.jpg

 

Yn 2008, fe ddyfarnom £56,420 i Clwyd Special Riding School i ddarparu sgiliau bywyd i bobl ifanc ag anghenion arbennig.

clwyd riding.jpg

 

Yn 2007, fe ddyfarnom £248,914 i’r Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig yn Abertawe i alluogi dynion ifanc o leiafrifoedd ethnig i gael mynediad i leoliadau gwaith, ynghyd â hyfforddiant ymwybyddiaeth ddiwylliannol ar gyfer asiantaethau sy’n cymryd rhan.

190320EYST044_NTreharne.jpg

 

Yn 2006, fe ddyfarnom £300,000 i Tir Coed i gynnig hyfforddiant sgiliau coedwigaeth i bobl ifanc ddifreintiedig.

TirCoed_Lottery_KM_050.jpg

 

Yn 2005, fe ddyfarnom £41,541 i Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent i ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli i bobl o Gasnewydd.

gwent wildlife.jpg

 

Yn 2004, fe ddyfarnom £177,467 i KIM Inspire i ddarparu cymorth iechyd meddwl i bobl ledled Gogledd Cymru.

1608KIMINSPIRE19.jpg

 

Yn 2003, fe ddyfarnom £58,028 i Ganolfan Deuluol Y Tymbl yn Sir Gaerfyrddin i ddarparu canolfan deuluol ddwyieithog.

National Lottery - Tumble Community Centre-0016.jpg

 

Yn 2002, fe ddyfarnom £299,606 i New Pathways i ddarparu sesiynau cwnsela i bobl sydd wedi profi trais rhywiol a cham-drin rhywiol.

190904Pathways022_NTreharne.jpg

 

Yn 2001, fe ddyfarnom £157,536 i Ganolfan Datblygu Cymunedol South Riverside i ddarparu gwasanaeth cynghori cyffredinol, annibynnol, sy’n agored i bawb.

190905Riverside-Warehouse034_NTreharne.jpg

 

Yn 2000, fe ddyfarnom £211, 234 i Ganolfan Therapi Plant Bobath Cymru i wella’r therapi arbenigol y maent yn ei gynnig yng Nghaerdydd i blant â pharlys yr ymennydd a chyflyrau niwrolegol eraill.

BOBATH-4.jpg

 

Yn 1999, fe ddyfarnom £188,049 i Ganolfan Bridges i adnewyddu eu hadeiladau i ddarparu ystod o wasanaeth i’w cymuned yn Sir Fynwy.

190829Surfing049_NTreharne.jpg

 

Ym 1998, fe ddyfarnom £136,583 i Brosiect Ieuenctid Caerfyrddin (Dr M’z) i sefydlu man cyfarfod diogel i bobl ifanc.

20190904_142506.jpg

 

Yn 1997, fe ddyfarnom £101,919 i Y Bont ym Mhen-y-bont ar Ogwr i brynu ac adnewyddu canolfan adnoddau amlbwrpas ar gyfer babanod a phlant ifanc ag anableddau, a’u teuluoedd.

3x2-DSC_9614.jpg

 

Yn 1996, fe ddyfarnom £312,937 i Brosiect Datblygu Cymunedol Llanharan i wella’r ganolfan ieuenctid lleol.

190911Llanharan015_NTreharne.jpg

 

Yn 1995, fe ddyfarnom £25,500 i Mudiad Meithrin i ddarparu addysg meithrin Cymraeg sy’n agored i bawb.

CylchMeithrin.jpg

 

Dathlwch y garreg filltir hon gyda ni!

Rydym wedi creu pecyn cymorth digidol i gefnogi pawb i ymuno yn nathliadau  25ain  y Loteri Genedlaethol . Ewch i cymru.tnl25.co.uk.

Rydym hefyd yn gwneud pot arbennig o £7.5 miliwn werth o grantiau ar gael i nodi pen-blwydd 25ain y Loteri Genedlaethol  Bydd y gronfa  #Dathlu25LoteriGenedlaethol yn helpu cymunedau i ddathlu effaith anhygoel y Loteri Genedlaethol. Bydd yn cefnogi gweithgaredd wedi’i ddylunio i ddod â phobl a chymunedau ynghyd ledled y DU a bydd yn cael ei lansio ym mis Tachwedd.  Cadwch eich llygad allan am fwy o wybodaeth.

 

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s