Pobl ifanc: Rydym eisiau i chi ymuno â’n tîm a gwneud gwahaniaeth ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru!

Beth yw’r tîm Pobl Ifanc yn arwain yng Nghymru? 

Yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae gennym gynlluniau mawr ar gyfer 2020, wrth i ni weithio i sicrhau bod lleisiau pobl ifanc, 16-24 oed, yn cael eu cynnwys yn ein holl waith, p’un ai trwy’r grantiau rydym yn ei wneud, y bobl rydym yn ei ddylanwadu neu’r pethau rydym yn ei ddysgu.

Yng Nghymru, rydym yn arbennig o gyffrous eleni i ddechrau gweithio ar raglen ariannu newydd a fydd yn dyfarnu grantiau i brosiectau sy’n cefnogi pobl ifanc. Rydym eisiau sicrhau bod lleisiau pobl ifanc yn chwarae rôl enfawr wrth siapio a dylunio’r ariannu hwn. Dyna pam ein bod yn chwilio am dîm dynamig o bobl ifanc ledled Cymru i weithio’n agos â ni i ddatblygu’r rhaglen.

Ynglŷn â’n dull 

Rydym yn credu’n gryf pan fo pobl yn arwain, mae cymunedau’n ffynnu. Mae arian grant y Loteri Genedlaethol ar gael i bawb ac rydym yn freintiedig i allu gweithio gyda’r grwpiau ar lawr gwlad leiaf, hyd at elusennau DU eang. Gallwch ddod o hyd i fwy amdanom, sut rydym yn gweithio a’r bobl a’r prosiectau rydym yn ei ariannu ar ein gwefan.

Dewch i ymuno â’r tîm a bod yn rhan o’r newid i bobl ifanc. 

Fel rhan o dîm o bobl ifanc, byddwch yn ein helpu i ddeall profiadau a blaenoriaethau amrywiol pobl ifanc ledled Cymru. Bydd eich rôl yn cynnwys casglu a chynrychioli barnau pobl ifanc yn eich cymuned, sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed yn nyluniad a datblygiad o’n rhaglen ariannu newydd i brosiectau ieuenctid yng Nghymru.

Byddwch yn derbyn cefnogaeth, arweiniad a mentora fel rhan o becyn hyfforddi wedi’i deilwra i’ch helpu.

Ers 2017, mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi dyfarnu dros £170 miliwn i brosiectau sy’n cefnogi pobl ifanc. Trwy ein rhwydwaith o dimau ariannu wedi’u lleoli mewn cymunedau a data sydd ar gael i’r cyhoedd, rydym wedi dod yn ymwybodol o gynnydd yn y nifer o heriau gwahanol sy’n effeithio pobl ifanc yn uniongyrchol.

Trwy eich gwaith chi, bydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn mynd i’r afael â’r heriau hyn gyda’r nod o lywio newid arwyddocaol a chadarnhaol mewn cymunedau.

Am beth rydym yn chwilio? 

Sgiliau hanfodol

 • Y gallu i weithio mewn tîm
 • Gwneud penderfyniadau
 • Cyfathrebu da
 • Gwybodaeth o anghenion eich cymuned

Profiad dymunol

 • Cynrychioli barn pobl eraill
 • Cymryd rhan yn eich cymuned leol

Ymrwymiadau allweddol

 • Ymrwymo o leiaf un diwrnod y mis rhwng Mai a Medi 2020
 • Dull hyblyg i deithio ar draws rhanbarthau
 • Mynychu anwythiad a chwrs hyfforddiant

Prif gyfrifoldebau

 • Casglu barn, profiadau a blaenoriaethau pobl ifanc yn eich cymuned
 • Cynrychioli barnau pobl ifanc yn eich cymuned a sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed
 • Ein helpu i ddylunio cyfleoedd ariannu yn y dyfodol i fudiadau ieuenctid

Buddion i chi

 • Hyfforddiant a chefnogaeth wedi’i deilwra
 • Gwella eich sgiliau a phrofiad
 • Cael hyfforddiant mewn siarad cyhoeddus a dylanwadu
 • Amser, teithio a threuliau’n cael eu talu
 • Cyfle i fod yn rhan o’r newid i bobl ifanc
 • Cyfarfod pobl ifanc ysbrydoledig eraill fel chi!

Dyddiadau allweddol

 • Dyddiad cau ceisiadau Mawrth 11eg am 5yh
 • Cyfweliadau ffôn wythnos sy’n dilyn Mawrth 16eg

Sut i ymgeisio 

Anfonwch e-bost i ni erbyn 5yh ar Fawrth 11eg, gan ddweud wrthym:

 • Pam rydych yn ymgeisio am y rôl hon
 • Beth rydych yn meddwl yw’r prif heriau sy’n bwysig i bobl ifanc yn eich cymuned

Os oes well gennych, gallwch ffilmio eich atebion ac e-bostio’r ddolen YouTube atom. Dylai e-byst gael eu hanfon at joshua.coles-riley@cronfagymunedolylg.org.uk.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s