Sut mae Dynamic Wrecsam yn addasu i COVID-19

Rydym yn deall bod COVID-19 yn effeithio ar lawer o’r grwpiau a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ond rydym hefyd yn falch iawn o sut mae’r rhai yr ydym yn eu hariannu yn y sectorau gwirfoddol, cymunedol a menter gymdeithasol yn addasu eu gwasanaethau i gefnogi a helpu eu cymunedau.

Yr wythnos hon byddwn yn canolbwyntio ar dri o grwpiau o’r fath sy’n parhau i weithredu a chadw pobl mewn cysylltiad, sef paratoi parseli bwyd ar gyfer gweithwyr allweddol, ail-ddylunio eu gwefannau i gynnwys adrannau pwrpasol ar COVID-19, neu hyd yn oed gynnal sesiynau 1-1 trwy negeseuon destun. Gallwch ddarllen ein blog cyntaf ar Men’s Sheds Cymru trwy glicio yma.

Yn y blog hwn rydym yn canolbwyntio ar Dynamic Wrecsam. Maent yn elusen yng Ngogledd Cymru sy’n darparu gweithgareddau y tu allan i’r ysgol a rhaglen wyliau i blant a phobl ifanc ag anableddau rhwng 8 a 19 oed a phrosiect pontio ar gyfer pobl ifanc 15-25 oed. Mae gan bob plentyn a pherson ifanc ystod o anableddau o namau corfforol, deallusol neu synhwyraidd, i salwch sy’n cyfyngu ar fywyd. Gwnaethom siarad â Laura Williams – Rheolwr Elusennau a Clare Barnes – Cydlynydd Prosiect Dyfodol Dynamig.

Dywedodd Laura wrthym: “Gwnaethom benderfyniad cynnar i oedi ein gwasanaethau blaen yn yr elusen i ganolbwyntio’n llwyr ar les y plant, pobl ifanc ynghyd â staff, gwirfoddolwyr a’u teuluoedd wrth i ni weithio gyda phobl yn y grwpiau sydd fwyaf agored i niwed. Croesawyd hyn gan bobl ifanc a’u rhieni a’u gofalwyr.”

“Rydyn ni’n cadw mewn cysylltiad â’r holl bobl ifanc ar y prosiect ac mae wedi cael croeso mawr. Y cyswllt cychwynnol oedd egluro’r sefyllfa a bod yn seinfwrdd, gan nad yw’r mwyafrif o bobl ifanc oherwydd eu hanableddau a’u hamodau, yn ymateb yn dda i newid ac yn anffodus mae eu bywydau wedi newid yn gyflym ac yn ddramatig, ond mae pobl ifanc wedi parhau i arwain yn y sesiynau, yn pennu’r dull neu’r dulliau cyfathrebu p’un ai trwy e-bost, FaceTime, sgwrs fideo, neges destun, galwadau ffôn, ac ati.”

Dywedodd Clare wrthym: “Mae’r sesiynau rydyn ni’n eu cynnal yn cael eu cynnal ddwy neu dair gwaith yr wythnos am hyd at awr yr un yn dibynnu ar anghenion y person ifanc. Rydyn ni bob amser yn dechrau gyda gwiriad lles, yn siarad am bryderon sydd ganddyn nhw, yn eu hannog o strategaethau cadarnhaol ar gyfer ymdopi ag unrhyw faterion ac yn trafod y ffordd orau i gyfathrebu â ffrindiau neu deulu maen nhw’n cael trafferth â pheidio â gweld yn rheolaidd. Rydym wedi addasu’r sesiynau a fyddai fel arfer yn cael eu cynnal wyneb yn wyneb trwy’r cyfrwng y mae pobl ifanc yn fwyaf cyfforddus ag ef. Er gwaethaf yr heriau, mae wedi rhoi cyfle inni addasu sut rydym yn cyflwyno sesiynau yn y tymor hir.

“Mae pobl ifanc wedi dweud wrthym fod angen ychydig o wrthdyniadau hwyl arnyn nhw felly rydyn ni wedi treialu eMag wythnosol – Friday Dynamic Times. Mae’n cynnwys ffeithiau, jôcs, gweithgareddau ac erthyglau hwyliog ynglŷn â chadw iechyd meddwl iach a chadarnhaol, pob un yn seiliedig ar awgrymiadau pobl ifanc. Anogwyd y bobl ifanc i anfon eitemau staff ar gyfer cylchgronau yn y dyfodol ac mae’r adborth hyd yma wedi bod yn gadarnhaol ynglŷn â hyn. Rydym hefyd yn y broses o sefydlu rhan bwrpasol newydd o’n gwefan lle gallwn gynnal gweithgareddau tebyg, a byddwn yn ceisio tyfu hyn yn rhywbeth sy’n dod â phobl ynghyd â mwy o ryngweithio grŵp.

“Rydyn ni mewn cysylltiad â’r gwasanaeth ieuenctid lleol sy’n sefydlu darn o waith hanes cymdeithasol lleol lle gall pobl ifanc ddefnyddio gwahanol lwyfannau i gofnodi eu profiadau yn ystod y brwydrau COVID-19 a fydd, ar ôl eu coladu, yn cael eu rhoi i’n hamgueddfa leol ac mae’n ffordd wych o leisio ein lleisiau ifanc.”

“Yr hyn rydyn ni wedi’i ddarganfod yw bod rhieni/gofalwyr hefyd yn teimlo’n fregus ac yn poeni. Er mwyn mynd i’r afael â’r bwlch hwn, rydw i’n gwneud galwadau ffôn wythnosol iddyn nhw ac mae hyn wedi cael derbyniad da gan fod llawer ohonyn nhw’n rhieni unigol sy’n ei chael hi’n anodd peidio â chael oedolyn arall i siarad â nhw. Mae’r sesiynau’n rhoi cyfle iddynt ddadlwytho, cael eu cyfeirio at wasanaethau cymorth ychwanegol, a siarad am unrhyw gymorth y gallant ei roi i’w plentyn.

“Rydyn ni hefyd wedi creu tudalen Facebook gaeedig ar gyfer rhieni/gofalwyr sydd wedi’i chymedroli gan staff. Mae’n darparu cyfleoedd rhwydweithio cymheiriaid i bobl ddod at ei gilydd i gefnogi ei gilydd. Maen nhw am gael y wybodaeth ddiweddaraf am newyddion a ffeithiau ‘go iawn’ a ‘dibynadwy’ gan fod y mwyafrif yn gweld cyfryngau cymdeithasol a sianeli newyddion yn llethol. Rydym hefyd yn sefydlu rhan o’r wefan sy’n benodol i COVID-19 ar gyfer adnoddau gan fyrddau iechyd y gall pobl eu defnyddio i gynnal eu hunain a’u teulu.

Dywedodd Laura wrthym: “Mae pobl ifanc yn debygol o fod angen mwy o gefnogaeth dros yr ychydig fisoedd nesaf; nid llai, ac mae’n bwysig bod gennym y fframwaith ar waith i gyfrif am y galw cynyddol. Bydd angen i’r tîm fod yn rhagweithiol i ragweld angen ynghyd â bod yn adweithiol i ddarparu ar gyfer y sefyllfa sy’n esblygu’n gyson. Rwy’n credu, hyd yma, mae ein tîm wedi bod yn rhagorol wrth wneud hyn o ystyried yr adborth rydyn ni wedi’i gael. Dywedodd un teulu wrthym, “Ni allai fynegi digon faint y mae’r galwadau ffôn at fy mab yn wythnosol yn ei helpu ar y dyddiau ansicr hyn. Mae’r newid yn cael effaith enfawr arno, (fel pawb) mae’r diffyg trefn a normalrwydd yn heriol iawn iddo, ond mae’r galwadau ffôn hyn yn rhoi ychydig o rwyddineb yn ôl i’w fywyd. Rydyn ni eisiau diolch i holl staff Dynamic am fynd y tu hwnt i hynny.”

“Rydyn ni’n Dynamig ac o’r herwydd byddwn yn parhau i fod yn ddeinamig yn ein dull o sicrhau bod pob teulu sydd angen cefnogaeth, rydyn ni yno ar gyfer! Dyma sut y byddwn yn eu helpu i oroesi’r storm, trwy fod yno ar eu cyfer a gwrando, addasu, newid a danfon.”

Gallwch ddarganfod mwy am Dynamic Wrecsam trwy ymweld â’u gwefan trwy glicio yma.

Gallwch ddarganfod mwy am sut mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ymateb i COVID-19 trwy ymweld â’n gwefan yma.

Gallwch hefyd wneud cais am arian y Loteri Genedlaethol yma.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s