Sut mae Cymdeithas Ponthafren yn addasu i’r COVID-19

Rydym yn deall bod COVID-19 yn effeithio ar lawer o’r grwpiau a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ond rydym hefyd yn falch iawn o sut mae’r rhai yr ydym yn eu hariannu yn y sectorau menter gwirfoddol, cymunedol a chymdeithasol yn addasu eu gwasanaethau i gefnogi eu cymunedau, diolch i grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Ar gyfer wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, rydyn ni’n siarad â Chymdeithas Ponthafren yn y Drenewydd, Powys. Maent yn darparu ystod o gymorth iechyd meddwl i bobl yn yr ardal leol gan gynnwys cwnsela a mentora. Cymerasant gamau yn gynnar i darfu cyn lleied â phosibl ar eu gwasanaethau, ac ers hynny maent wedi addasu eu gwasanaethau ar-lein i ddiwallu anghenion eu cymuned. Gwnaethom siarad â Claire Cartwright, Cyfarwyddwr Ponthafren i ddarganfod mwy:

Cadw mewn cysylltiad

Rydym wedi cael cynnydd o tua 40% mewn ceisiadau am gefnogaeth, a diolch byth gydag arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol rydym wedi gallu recriwtio aelod newydd o’r tîm i ateb y galw.

Mae popeth yn parhau ac rydyn ni’n paratoi i agor y drysau gyda chyfleoedd newydd. Rydyn ni wedi dysgu ein bod ni’n gallu gwneud pethau’n wahanol wrth weithio ar gyflymder, ac o bell yn bennaf. Ar ôl i ni ddechrau mynd yn ôl i normal, ein nod yw dal a chymhwyso’r profiad dysgu i’n gwaith yn y dyfodol.

Wrth edrych yn ôl gwnaethom y penderfyniad ar y dechrau y byddai gan ein sianeli ar-lein ddibenion penodol yn dibynnu ar yr hyn a ddefnyddiwyd. Mae gan ein gwefan ganllawiau swyddogol gan y llywodraeth sesiynau a recordiwyd ar wytnwch, iechyd a lles, ac a adferwyd cyngor gan gwnselwyr. Ein pryder oedd y gall cyngor gwael ledaenu’n gyflymach na’r cyngor gorau, felly roeddem am sicrhau nad oedd unrhyw ddryswch i bobl.

Rydym yn defnyddio Facebook i gael gwybodaeth leol a phethau hwyl fel rhith-deithiau cerdded o amgylch gerddi ein gwefan. Mae ein hadeilad wedi’i osod yn erbyn yr afon yn y Drenewydd ac mae ein gwirfoddolwyr wedi bod yn ffilmio teithiau cerdded o amgylch yr ardd i bobl eu gwylio. Rydym hefyd wedi cael gwirfoddolwyr yn darllen barddoniaeth, yn cynnal dosbarthiadau ioga ar-lein bob wythnos, caneuon sengl, cwisiau ddydd Gwener, gwneud cacennau, a chael staff yn ffilmio fideos yn rhannu pethau amdanynt eu hunain i gadw’r rhyngweithio dynol hwnnw yno.

Rydyn ni’n defnyddio’r ffôn lawer i aelodau wneud gwasanaethau rheolaidd fel sicrhau bod pobl yn iawn, bod ganddyn nhw rywun i siarad â nhw, ac nad ydyn nhw’n unig nac yn ynysig. Mae gennym rai pryderon gyda phobl sydd wedi cael trafferth gyda chamddefnyddio sylweddau, ac mae galwad ffôn gennym yn gefnogol iawn iddynt.

Gweithio gyda’n partneriaid

Ar ddechrau’r clo, gwelsom fod ymdeimlad o fewn y gymuned bod pobl yn ansicr beth i’w wneud, felly roeddem ni, ynghyd â Chyngor Tref y Drenewydd, Byddin yr Iachawdwriaeth, rhai o’r grwpiau ffydd, a’n cyngor gwirfoddol lleol, PAVO ei ffurfio fel rhwydwaith anffurfiol. Rydym yn cwrdd bob dydd i gydlynu isadeiledd cefnogaeth i’r gymuned; bwyd, grwpiau cyfeillgarwch presgripsiynau. Mae hynny’n rhywbeth y byddem yn hoffi i barhau i wneud gyda’r grwpiau hyn yn y tymor hir.

Rydym hefyd yn cwrdd â’r darparwyr gwasanaeth lleol ym Mhowys sy’n darparu iechyd a gofal cymdeithasol ac mae gennym ni’r cyngor diweddaraf. Rydym hefyd yn cael cyfarfodydd rhithwir gyda’n rhwydweithiau presennol i’w cynnal a rhannu gwybodaeth.

Heriau

Mae pobl yn poeni am ba mor hir y bydd hyn yn mynd ymlaen; ac mae’n heriol. Fel sefydliad iechyd meddwl rydym yn annog pobl i fynd allan, mynd am dro, bwyta’n dda, a bod yn egnïol yn y gymuned a chyda’u cyrff. Mae’r gweithgareddau hynny, er eu bod yn dda i iechyd corfforol, yn dda i iechyd meddwl pobl hefyd. Fodd bynnag, gan ein bod bellach dan glo mae llawer o’r pethau hynny yn heriol iawn i bobl allu eu gwneud. Ein pryder, yn enwedig gan na allwn weld ein gilydd yn bersonol, yw sut mae cael pobl yn ôl i gydnabod bod angen bwyd iach, ymarfer corff ac ati, a sut allwn ni eu cefnogi gyda hynny wrth i’r clo barhau yn ogystal ag ar ôl iddo orffen.

Rwy’n credu mai effaith hirdymor COVID-19 ar sefydliadau iechyd meddwl fydd yr her o gefnogi pobl sydd wedi cael eu heffeithio gan unigedd fwyaf, oherwydd ei fod wedi caniatáu i bobl eistedd gartref, ar eu pennau eu hunain o bosibl, a pheidio ag ymgysylltu â ni. Bydd rhai pobl, unwaith y bydd hyn ar ben, a fydd yn ysu am ddod yn ôl tra bydd eraill yn teimlo’n llai fel bod angen mwy o amser arnynt i ymgysylltu â ni eto.

Beth nesaf?

Mae angen i ni gymryd agwedd fwy hyblyg tuag at iechyd meddwl unwaith y bydd hyn drosodd ond hefyd i gynnal ein hethos ein bod ni yno ar gyfer pobl ac ar gyfer eu hiechyd meddwl.

Mae yna gydnabyddiaeth bod angen i staff a gwirfoddolwyr addasu i weithio gartref gan ei bod wedi bod yn eithaf anodd. Rydym yn parhau i wneud ein dysgu ar-lein ac mae gennym staff yn gwneud cymwysterau ILM dros y clo. Rydyn ni’n gwybod bod angen i ni ymateb i’r hyn sy’n digwydd nawr ond hefyd i gadw llygad ar y tymor hir oherwydd unwaith y byddwn ni’n dod allan o’r clo bydd pethau’n brysur eto. Rydyn ni’n gofalu am ein tîm, yn annog pobl i barhau i ddefnyddio eu gwyliau oherwydd bod angen eu hamser i ffwrdd oherwydd mae’n anodd iddyn nhw hefyd.

Darganfyddwch fwy am Ponthafren ar eu gwefan.

Mae Ponthafren wedi derbyn grant o £20,000 i’w helpu i gefnogi eu cymuned yn ystod yr amser anodd hwn. Mae hyn yn rhan o ymrwymiad Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i flaenoriaethu ceisiadau am weithgaredd cysylltiedig â COVID-19. I ddarganfod mwy am ein hymateb a pha ariannu sydd gennym ar gael, ewch i’n gwefan.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s