Sut mae With Music In Mind yn addasu i COVID-19?

Rydym yn deall bod COVID-19 yn effeithio ar lawer o’r grwpiau a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ond rydym hefyd yn falch iawn o sut mae’r rhai yr ydym yn eu hariannu yn y sectorau gwirfoddol, cymunedol a menter gymdeithasol yn addasu eu gwasanaethau i gefnogi eu cymunedau.

 Yn y blog hwn rydyn ni’n siarad â With Music In Mind sydd wedi’i leoli ym Mro Morgannwg. Maent yn mynd i’r afael ag unigrwydd yn eu cymuned trwy ddarparu cyfleoedd canu a chymdeithasu i bobl 50+, gan gynnwys y rhai sy’n byw gyda dementia a’u teuluoedd. Maent wedi bod yn symud cymaint o’u gwaith ar-lein â phosibl wrth gefnogi aelodau llai hyderus i gael mynediad at gyfryngau cymdeithasol a thechnoleg ar-lein. Gwnaethom siarad â Kate Whitestone, Cyfarwyddwr With Music In Mind i ddarganfod mwy:

Mynd yn ddigidol

“Fe wnaethon ni gau wythnos cyn i’r cyfyngiadau swyddogol ddechrau oherwydd bregusrwydd aelodau ein grŵp oherwydd eu hoedran. Dechreuon ni geisio gweithio allan sut y gallem gadw mewn cysylltiad â phobl oherwydd dyna’r prif fater; rydym yn eithaf ymwybodol ein bod wedi ein sefydlu i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd, bydd yn fater llawer mwy nawr ei fod wedi’i orfodi.

Rydyn ni wedi bod yn anfon cylchlythyrau a chwisiau e-bost a chorfforol at bawb y mae gennym ni’r manylion cyswllt ar eu cyfer. Rydyn ni’n gwneud llawer ar Facebook; rydym yn gwneud cymaint ag y gallwn ar gyfryngau cymdeithasol yn gyntaf ond nid yw llawer o’n haelodau wedi’u cysylltu â’r rhyngrwyd, nid ydynt yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol neu nid ydynt yn berchen ar gyfrifiadur. Nhw yw’r rhai rydyn ni’n poeni fwyaf amdanyn nhw o ran cael eu hynysu, felly rydyn ni’n defnyddio ein hamser i’w helpu i gysylltu’n ddigidol.

Rydyn ni am i bobl barhau i gael cerddoriaeth yn eu bywydau a hefyd gallu siarad â’n gilydd hefyd.

Mae gennym hefyd ychydig o aelodau sy’n teimlo’n nerfus ynghylch cyrchu pethau fel cyfryngau cymdeithasol felly rydym wedi cymryd rhywfaint o gyngor gan sefydliadau eraill ar sut y gallwn anfon fideos atynt neu sut y gallant chwarae mwy o ran mewn fideos ar-lein mewn ffordd sy’n teimlo’n fwy diogel iddynt, er enghraifft, trwy ddefnyddio sianel breifat ar YouTube.

Mae ein Cyfarwyddwr Cerdd hefyd wedi sefydlu côr lle mae’n cynnal sesiynau Facebook Live bob dydd o’r wythnos fel ei fod yn chwarae caneuon y mae pawb yn gyfarwydd â nhw, ac rydyn ni’n gallu sicrhau bod llawer o’n haelodau’n gallu tiwnio i mewn i hynny; ac mae hynny’n ddefnyddiol iawn oherwydd mae’n golygu, os oes rhywbeth na allwn ei wneud ein hunain dros ein haelodau, yna gallwn eu cyfeirio at rywbeth y mae sefydliad arall yn ei wneud a fydd yn dal i fod o fudd iddynt.

Rydyn ni’n darganfod bod rhai aelodau o’n grwpiau sy’n fwy hyderus wrth ddefnyddio cyfryngau digidol ac rydyn ni’n rhagweld y bydd nifer y bobl sy’n hyderus yn cynyddu dros amser, felly mae angen i ni, fel sefydliad, allu cadw i fyny â nhw a gallu cynnig y gwasanaethau hynny yn y dyfodol. Mae hyn wedi dod yn gyfle inni feddwl am yr hyn y gallwn ei wneud i bobl yn y dyfodol, a sut y gallem amrywio’r gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig.

 

Gwneud pawb deimlo eu bod yn cael eu cynnwys

I bobl nad ydyn nhw’n teimlo’n hyderus yn defnyddio’r rhyngrwyd neu’r cyfryngau cymdeithasol rydyn ni’n defnyddio’r ffôn i gadw mewn cysylltiad â nhw, a gall pob un o’n tîm wneud hynny. Mae hynny’n ffordd syml i ni gadw mewn cysylltiad ac mae’n rhoi rhywfaint o amrywiaeth i bobl allu siarad â gwahanol bobl.

Mae’n bwysig iawn i ni fod pobl yn dod i’n grwpiau ac yn cymdeithasu ond mae yna rai pobl bob amser nad ydyn nhw’n gallu dod i grwpiau, er enghraifft os ydyn nhw’n byw mewn cartref gofal. Rydyn ni’n dechrau meddwl sut y gallwn ni eu cynnwys nhw’n defnyddio’r hyn rydyn ni wedi’i ddysgu am ddefnyddio’r rhyngrwyd yn y dyfodol.

Fe’n sefydlwyd o amgylch ymchwil ar arwahanrwydd cymdeithasol ac unigrwydd, felly gwyddom fod ganddo effeithiau dramatig o ran iselder, iechyd corfforol a dementia. Os oes gennych ddiagnosis o ddementia yna bydd y cyflwr yn symud ymlaen yn llawer cyflymach pan fyddwch wedi’ch ynysu, felly mae’n bwysig i ni gael rhywfaint o gymdeithasu â’n haelodau. Rydym yn gwybod bod rhai o’n haelodau yn nerfus ynglŷn â mynd ar-lein ond os gallwn ddarparu system hawdd ei defnyddio lle gall pobl glicio botwm i weld, er enghraifft, ein pianydd yn chwarae yna rwy’n credu bod hynny’n gam ymlaen i fynd i’r afael â hynny.

Camau nesaf

O edrych ar y darlun ehangach canlyniadau hyn i gyd yw y bydd iechyd meddwl yn dod i’r amlwg a bu cymysgedd o emosiynau gyda’n haelodau oherwydd cael eu gorfodi i ynysu oherwydd eu hoedran neu eu statws iechyd.

Mae angen i bobl wybod y byddwn ni yno iddyn nhw pan fydd hi’n ddiogel iddyn nhw ddod allan ac rydyn ni’n rhedeg ein grwpiau eto.

Rwy’n credu y bydd yn bwysig iawn nad yw pobl yn teimlo eu bod wedi’u gadael ac rwy’n credu bod risg bod rhai ohonyn nhw’n teimlo hynny eisoes; mae ofn arnyn nhw nad ydyn nhw’n gwybod sut i gael gafael ar bethau y mae pobl iau yn eu defnyddio bob dydd, fel cyfryngau cymdeithasol. Rwy’n credu mai’r hyn a fydd yn helpu pobl i oroesi’r storm yw i ni gadw mewn cysylltiad â nhw a dangos iddyn nhw ein bod ni’n malio, ein bod ni’n dal yma, a’n bod ni’n dal i fuddsoddi yn yr hyn rydyn ni’n ei wneud drostyn nhw a’u hanghenion penodol eu hunain.”

Mae’r ffaith bod Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi bod mor hyblyg i ni wedi bod yn wych oherwydd mae’n ein helpu i dawelu meddwl ein haelodau ein bod ni yma ar eu cyfer o hyd, a byddwn yn parhau i fod yno ar eu cyfer unwaith y bydd hyn i gyd drosodd.

Darganfyddwch fwy am With Music In Mind ar eu gwefan.

Gyda With Music In Mind wedi derbyn grant atodol o £9,500 i’w helpu i barhau i gefnogi eu cymuned yn ystod argyfwng COVID-19. Mae hyn yn rhan o ymrwymiad Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i flaenoriaethu ceisiadau am weithgaredd cysylltiedig â COVID-19. I ddarganfod mwy am ein hymateb a pha arian grant sydd gennym ar gael, ewch i’n gwefan.

Tynnwyd y lluniau a ddarparwyd gan With Music In Mind cyn cyflwyno canllawiau pellhau cymdeithasol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s