Canllaw 10 cam i wneud eich cynnwys cyfryngau cymdeithasol yn fwy hygyrch

Nawr yn fwy nag erioed, mae pobl yn mynd at y cyfryngau cymdeithasol i gysylltu a chynnig gwasanaethau. I lawer ohonom, gall swyddi cyfryngau cymdeithasol fod yn anodd eu llywio a’u deall. Yma rydym wedi llunio canllaw i’ch helpu chi i wneud eich cyfryngau cymdeithasol yn fwy hygyrch i gynulleidfa eang.

 1. Ystyriwch ‘ddarllenadwyedd’ eich swyddi, gwnewch eich cynnwys yn hawdd ei ddeall ar gyfer ei ddefnyddwyr arfaethedig.
  Osgoi iaith gymhleth diangen, cadwch yr hyn rydych chi’n ei ddweud yn syml ac yn hawdd ei ddarllen. Dyma ein hoff gwiriwr darllenadwyedd.
 2. Wrth ysgrifennu post, defnyddiwch frawddegau byr wedi’u torri i fyny gydag atalnodi ac egwyl paragraffau.
  Bydd brawddegau hir heb fawr o atalnodi yn gwneud eich post yn anodd ei ddarllen ac ni fydd yn caniatáu i ddarllenwyr sgrin oedi, a all wneud eich post yn anodd ei ddeall.
 3. Cyfalafu llythyren gyntaf pob gair mewn hashnod #FelHyn fel bod pobl yn gallu darllen pob gair yn unigol. Peidiwch â defnyddio mwy o hashnodau nag sy’n angenrheidiol.
  Os na fyddwch yn cyfalafu llythyren gyntaf pob gair mewn hashnod – bydd yn ei gwneud hi’n anodd i bobl a darllenwyr sgrin ei ddarllen. Gall defnyddio gormod o hashnodau wneud eich post yn drwm ac yn gymhleth.
 4. Peidiwch ag addurno’ch post gyda gormod o emojis neu farciau atalnodi.
  Nid yw llawer o dechnolegau darllenwyr sgrin yn cydnabod pryd y defnyddir emoji, ond byddant yn darllen yn union yr hyn y mae’n ei weld. Awgrym da yw defnyddio emojis ar ddiwedd brawddeg ac osgoi eu defnyddio yn lle geiriau. Mae’r un peth yn wir am atalnodi – defnyddiwch eich elfennau addurniadol yn gyfrifol i osgoi cymhlethu’ch post!

  Annotation 2020-05-21 124328

 5. Cadwch destun ar ddelweddau/fideos mewn cyferbyniad uchel, e.e. ffont gwyn ar gefndir du neu’r gwrthwyneb.
  Mae cael cyferbyniad uchel â’ch testun yn ei gwneud hi’n llawer haws i bobl ei weld a’i ddarllen.
 6. Ychwanegwch ddisgrifiadau delwedd bob amser wrth bostio llun.
  Heb ddisgrifiad delwedd, ni fydd defnyddwyr darllenwyr sgrin yn gwybod beth yw’r ddelwedd. Gallwch ychwanegu disgrifiad delwedd trwy’r nodweddion alt testun/disgrifiad delwedd ar Twitter, Instagram, Facebook a LinkedIn. Os nad yw’r nodweddion hyn ar gael gallwch gynnwys [Delwedd: disgrifiad o’r ddelwedd] yn nhestun y post.

  Mae llawer o bobl yn postio delweddau (fel posteri/taflenni gyda mwy o wybodaeth) i rampio mwy o destun i’w post. Ni all pawb ddarllen y testun o ddelwedd, ac os oes rhaid i’ch delwedd gynnwys testun – gwnewch yn siŵr bod yr holl wybodaeth honno wedi’i chynnwys yn eich disgrifiad delwedd.

  Dyma erthygl ddefnyddiol ar sut i ysgrifennu disgrifiadau delweddau a defnyddio’r swyddogaethau alt a testun.

  Annotation 2020-05-21 124703

 7. Defnyddiwch gapsiynau/is-deitlau fideo bob amser wrth bostio fideo – a gwnewch yn siŵr bod y testun yn wrthgyferbyniad mawr ac yn ddigon uchel i’w ddarllen.
  Mae hyn yn bwysig i’r rheini sy’n fyddar neu’n drwm eu clyw, ond mae penawdau/is-deitlau hefyd o fudd i ymgysylltu yn ei gyfanrwydd – gan nad yw llawer o bobl yn gwrando ar fideos ar gyfryngau cymdeithasol. Cofiwch gynnwys pob sain ac nid deialog yn unig.

  Dyma arweiniad ar dri ffordd hawdd o ychwanegu capsiynau i’ch fideo.

  Social Media Accessibility image 3

 8. Sicrhewch fod eich holl wybodaeth bwysig mewn fideos yn cael ei chyfleu yn glywadwy yn ogystal ag yn weledol.Os oes testun allweddol ar y sgrin, dylid ei ddarllen neu ei gynnwys yng nghorff y testun yn eich post hefyd (fel y gall darllenydd sgrin ei ddarllen allan).

 9. Darparwch drawsgrifiadau ar gyfer cynnwys sain yn unig fel podlediadau.
  Dyma erthygl ddefnyddiol ar sut i ysgrifennu trawsgrifiadau.
 10. Ystyriwch rybuddion sbarduno.
  Gadewch i ddarllenwyr wybod bod cynnwys sensitif yn cael ei drafod trwy ysgrifennu ‘Rhybudd sbarduno ar ddechrau eich post. Gall y rhybudd syml hwn helpu i osgoi cynhyrfu rhywun a allai ddelio â thrawma neu fater iechyd meddwl.I ddarganfod mwy o rybuddion sbarduno a rhai amseroedd a awgrymir i ddefnyddio un, dyma adnodd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Rhydychen

 

Gobeithio eich bod wedi gweld hyn yn ddefnyddiol. Mae’r addasiadau awgrymedig hyn yn helpu llawer mwy o bobl i gael mynediad i’ch postiadau cyfryngau cymdeithasol. Mae cysondeb yn allweddol, felly cadwch y camau hyn i fyny wrth grefftio’ch cynnwys a byddan nhw’n dod yn arferion cadarnhaol yn y pen draw.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s