Diolch i’r grwpiau cymunedol hyn sydd wedi derbyn arian Loteri Genedlaethol i helpu eu cymunedau

Fel rhan o’n hymrwymiad i gefnogi cymunedau ledled Cymru trwy COVID-19 roeddem am dynnu sylw at rai o’r sefydliadau ledled Cymru sy’n gwneud gwahaniaeth anhygoel a phwysig i’r bobl sy’n cael eu heffeithio fwyaf gan arwahanrwydd.

Y mis hwn rydym wedi dyfarnu £4,599,919 o arian y Loteri Genedlaethol i bron i 100 o sefydliadau sy’n cefnogi pobl a’u cymunedau trwy’r amser anodd hwn. Mae rhai o’r sefydliadau’n cynnwys:

Single Parents Wellbeing, Caerdydd

Mae Single Parents Wellbeing yn darparu ystod o weithgareddau a chymorth iechyd meddwl i rieni sengl yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Maent wedi derbyn £9,990 i ddarparu sesiynau crefftio ar-lein, help gydag addysg gartref, a rhwydweithiau cymorth cymdeithasol i rieni sengl a’u plant yn ystod COVID-19.

Dywedodd Amy Holland, Cyfarwyddwr Single Parents Wellbeing wrthym “Bydd y grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn gwneud cymaint o wahaniaeth i’n cymuned. Rydym wedi cael ymateb cychwynnol gwych i’n Creadigrwydd yn COVID-19, gydag 82 o rieni sengl yn cofrestru o fewn 48 awr sydd wedi golygu ein bod ar hyn o bryd yn meithrin gallu i ddyblu sesiynau oherwydd eu bod wedi’u bwcio’n llawn mor gyflym.

“Mae creadigrwydd yn ystod y pandemig hwn yn bwysig iawn. Mae’n ffordd o greu rhywbeth gyda’n gilydd, adeiladu ar ein cymuned a hyd yn oed roi cynnig ar rywbeth newydd. Bydd bod yn greadigol yn ystod Covid-19 yn tynnu sylw oddi wrth y byd y tu allan ac yn darparu eiliad o ymwybyddiaeth ofalgar.

“Bydd hyn yn rhoi cyfle inni ryddhau ein creadigrwydd ar y cyd yn ystod y broses gloi a thu hwnt.”

The Centre of Sign-Sight-Sound. Ar hyd Cymru

Mae’r Ganolfan Sign-Sight-Sound wedi derbyn £59,026 i ddarparu cefnogaeth i bobl â cholled synhwyraidd i’w galluogi i gael gafael ar wybodaeth am COVID-19, y gwasanaethau sydd ar gael a gwybodaeth ddefnyddiol arall fel arian mewn fformat hygyrch, fel Iaith Arwyddion Prydain . Bydd y prosiect yn ymdrin ag Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam ond bydd y fformatau gwybodaeth hygyrch ar gael i’w defnyddio ledled Cymru.

Centre of Sense-Sight-Sound

Gwallgofiaid Cyf, Gwynedd

Mae Gwallgofiaid Cyf yng Ngwynedd, sydd fel arfer yn darparu gweithdai celfyddydau a chyfryngau i bobl ifanc, yn derbyn £9,500 i greu prosiect cydweithredu â phobl ifanc yn Blaenau Ffestiniog gan ddefnyddio fideo-gynadledda i ddarparu cyfleoedd iddynt gysylltu yn ystod argyfwng COVID-19.

Dywedodd Rhys Roberts, o Gwallgofiaid Cyf: “Rydym mor falch o gael y grant hwn gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Mae’n bwysig i bobl ifanc, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, aros yn gysylltiedig yn ystod yr amser anodd hwn, a bydd y grant hwn yn ein helpu i wneud yn union hynny. Diolch.”

Cefnogaeth Cymunedol Llanfair-ym-Muallt, Powys

Bydd Cymorth Cymunedol Llanfair-ym-Muallt, sy’n darparu gwasanaethau sy’n helpu pobl i fyw bywydau iach, annibynnol yn eu cymuned yn defnyddio £10,000 i gefnogi cartrefi sydd â phobl oedrannus, bregus neu hunan-ynysig, trwy ddosbarthu eitemau hanfodol a darparu cludiant i apwyntiadau meddygol.

Dywedodd Pam Hibbert, Cadeirydd Cymorth Cymunedol Llanfair-ym-Muallt: “Rydym mor ddiolchgar am grant y Loteri Genedlaethol a fydd yn ein galluogi i barhau i ddarparu cefnogaeth hanfodol yn ystod y pandemig ac wedi hynny.”

Cefnogaeth Cymunedol Llanfair-ym-Muallt

Halo Leisure Services, Pen-y-Bont ar Ogwr

Mae Halo Leisure Services yn defnyddio ymarfer corff effaith isel i gefnogi pobl sy’n byw gyda dementia a’u teuluoedd i’w helpu i gadw’n iach, a’n defnyddio £8,085 i’w helpu i barhau i gefnogi pobl sydd wedi’u heffeithio gan ddementia. Byddant yn cynnig cefnogaeth ffôn, yn creu deunyddiau ymarfer corff ar DVD ac ar-lein, ac yn dosbarthu ‘pecynnau hel atgofion’ printiedig i ganiatáu i bobl fwynhau a chadw’n actif yn feddyliol tra gartref.

Valleys Kids, Rhondda Cynon Taf

Mae Valleys Kids, sydd fel arfer yn cynnal gweithgareddau i blant, pobl ifanc, a theuluoedd yn Rhondda Cynon Taf wedi derbyn £48,000 i ddarparu parseli bwyd, gweithgareddau iechyd a lles a phecynnau gweithgaredd i deuluoedd bregus.

Valleys Kids

People First Sir Benfro, Sir Benfro

Bydd People First Sir Benfro, sy’n cefnogi pobl ag anableddau dysgu ac awtistiaeth, a phobl agored i niwed eraill yn defnyddio £11,000 i barhau i gefnogi pobl sy’n cael trafferth gydag arwahanrwydd, tlodi a materion iechyd yn ystod argyfwng COVID-19, gan gynnwys rhedeg ystod o weithgareddau rhithwir, a galwadau ffôn a negeseuon e-bost ar gyfer teuluoedd.

DASH Ceredigion, Ceredigion

Bydd DASH Ceredigion sydd fel arfer yn trefnu amrywiaeth o weithgareddau hamdden ar gyfer plant a phobl ifanc anabl, yn defnyddio grant o £7,654 i barhau i gefnogi’r rhai sy’n cysgodi trwy gefnogaeth stepen drws gyda siopa a chasglu a gollwng meddyginiaethau, yn ogystal â chefnogi teuluoedd a gofalwyr ar-lein.

Canolfan Gymorth Integreiddio Gwlad Pwyl, Wrecsam

Bydd Canolfan Gymorth Integreiddio Gwlad Pwyl, sy’n cefnogi pobl o Wlad Pwyl yn Wrecsam a’r cyffiniau, yn defnyddio £10,000 i addasu’r gwasanaethau cymorth maen nhw’n eu cynnig i’r gymuned Bwylaidd a sicrhau bod y galw cynyddol am gefnogaeth a grëwyd gan COVID-19 yn cael ei ateb.

Medrwn Môn, Anglesey

Mae Medrwn Môn, mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ynys Môn a Menter Môn wedi derbyn £59,995 i helpu gyda chydlynu 36 o Dimau Cymorth Ardal, sy’n cefnogi rhwydwaith o dros 850 o wirfoddolwyr i helpu’r rhai mwyaf agored i niwed trwy’r pandemig COVID-19 . Mae ein rhaglenni ariannu yn parhau i fod yn agored i geisiadau newydd. Am fwy o wybodaeth, ewch i https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/wales

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s