Sut mae The King’s Church yn addasu i’r argyfwng COVID-19

Rydym yn deall bod COVID-19 yn effeithio ar lawer o’r grwpiau a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ond rydym hefyd yn falch iawn o sut mae’r rhai yr ydym yn eu hariannu yn y sectorau gwirfoddol, cymunedol a menter gymdeithasol yn addasu eu gwasanaethau i gefnogi eu cymunedau.

Yn y blog hwn rydyn ni’n siarad â The King’s Church yng Nghasnewydd. Maent yn gweithio gydag asiantaethau cymunedol a chymdeithasol i gyflenwi bwyd a hanfodion eraill i gymunedau difreintiedig a darparu cefnogaeth ymarferol i deuluoedd sy’n byw mewn tlodi ac amddifadedd. Gwnaethom siarad â Chydlynydd Gwirfoddolwyr Faye Edwards ar gyfer eu prosiect Jesus Cares i ddarganfod mwy:

Addasu’r ffordd o weithio

“Roeddem yn ystyriol ar ddechrau’r cyfyngiadau gan ein bod wedi meddwl sut y gallwn gael ein darpariaeth i bobl sydd ei angen i gefnogi’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymuned. Fe wnaethon ni benderfynu mai’r alwad gywir oedd ymuno â Chyngor Dinas Casnewydd gan wybod eu bod yn cymryd arweiniad mawr wrth helpu’r rhai oedd yn agored i niwed ac yn ynysig.

Fe wnaethon ni gytuno gyda’r cyngor i dreialu dosbarthu bwyd i hybiau sy’n gwasanaethu pedair ardal leol, ddaearyddol, ac maen nhw wedi cydlynu timau o wirfoddolwyr i redeg system galw heibio wrth y drws ar gyfer pobl sy’n agored i niwed. Roeddem yn pryderu sut y gallem gynnal cyflenwad o fwyd i bobl oherwydd prinder bwyd penodol gan mai dyna un o’n prif feysydd gwaith. Roedd yr wythnosau cyntaf ychydig yn anwastad ond rydym wedi gallu dychwelyd i’n lefel gyflenwi arferol a pharhau â’n lefel arferol o gefnogaeth. Ni fyddem wedi gallu gwneud hynny heb ychwanegiad grant COVID-19 a gawsom gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Cefnogi gwirfoddolwyr

Mae gennym lawer o wirfoddolwyr sy’n cael eu hystyried yn fregus ac wedi gorfod camu lawr am y tro gan fod angen iddynt hunan-ynysu. Nid yw hynny wedi bod yn hawdd iddyn nhw, ond rydyn ni’n cadw mewn cysylltiad cymaint ag y gallwn. Mae gennym dîm craidd o wirfoddolwyr o hyd ac rydym yn sicrhau bod pobl yn cadw i’r ymbellhau cymdeithasol yn y warws, ond mae’n golygu bod ein gallu i weithio fel y byddem fel arfer yn ei wneud wedi newid. Bellach dim ond chwech o bobl sydd gennym yn y warws ar y tro sy’n llawer llai na’r hyn sydd gennym fel arfer.

Fel rhan o hynny, rydyn ni’n defnyddio awditoriwm ein heglwys fel lle i storio stoc lle gallwn ni gael mwy o wirfoddolwyr i’n helpu ni. Bu’n rhaid i ni newid ein hamserlen gwirfoddolwyr hefyd; tra byddem fel arfer yn cael gwirfoddolwyr yn galw heibio, bu’n rhaid i ni greu amserlenni y gall pobl eu harchebu i wirfoddoli eu hamser. Mae’n golygu y gall pobl barhau i wirfoddoli’n ddiogel am gwpl o oriau yn hytrach na chael llawer o bobl ar unwaith.

Gwirfoddolwyr yn pacio bagiau bwyd

Mae’n eithaf hawdd colli persbectif o sut mae pobl eraill yn profi’r sefyllfa bresennol. Rydyn ni wedi cael pobl sydd wedi colli anwyliaid i ddod i wirfoddoli i ni sydd wedi dweud ei bod wedi bod yn gadarnhaol iddyn nhw gymryd rhan yn eu cymuned a gwneud gwahaniaeth i rywun arall.

Roeddem am sicrhau ein bod yn addasu mewn ffordd lle gallwn gael cymaint o bobl â phosibl i gymryd rhan; felly yn ogystal â chael ein tîm craidd i mewn ar ddiwrnodau penodol rydym wedi creu slotiau gwirfoddol ychwanegol sy’n 2 awr o hyd yr un sy’n galluogi mwy o bobl i gymryd rhan a helpu i wneud gwahaniaeth.

Rwy’n credu ei bod yn bwysig i gymunedau bod gan grwpiau fel ein un ni’r gallu i addasu a bod yn hyblyg a bod yn barod i wneud newidiadau i wneud i bethau weithio i bobl. Mae’n anodd iawn i bobl sy’n cysgodi, ac i’n gwirfoddolwyr sy’n teimlo fel na allant helpu rhywun arall. Felly rydyn ni’n parhau i weithio allan sut gallwn ni helpu pobl i gymryd rhan a’u dal i ymgysylltu oherwydd ei fod yn foddhaus helpu pobl, yn enwedig pobl ar stepen eich drws.

Meddwl tu allan o’r bocs

Yn ein warws mae gennym ystafell fabanod, ac rydym yn derbyn rhoddion o ddillad plant yr ydym wedyn yn eu gwneud yn becynnau dillad i’w dosbarthu. Cawsom dri palet wedi’u pentyrru’n llawn o ddillad plant a roddwyd ac yr oedd angen eu gwyngalchu, sy’n llawer o waith i nifer fach o wirfoddolwyr ymgymryd ag ef. Yn y bôn, fe wnaethon ni greu golchdy gyrru-ymlaen, felly gallem gyfyngu ar lefel ein cyswllt. Fe wnaethon ni alw ar bobl yr oeddem ni’n eu hadnabod gyda slotiau amser i godi golchdy – maen nhw’n cyrraedd ac yn ein ffonio ni ac yna byddwn ni’n llwytho eu ceir i fyny. Fe ddaethon ni i ben gyda chael dwsinau o bobl yn golchi i ni yn eu cartrefi, ac ni allen ni gredu bod y pentwr enfawr hwnnw o olchi a fyddai fel arfer yn cymryd wythnosau i fynd trwyddo, wedi’i olchi a’i ddychwelyd yn ôl atom o fewn ychydig ddyddiau. Dyna un ffordd rydyn ni wedi bod yn meddwl allan o’r bocs ac yn ceisio ymgysylltu â phobl.

Gwirfoddolwr yn llwytho nwyddau

Rwy’n credu mai’r hyn sy’n bwysig wrth symud ymlaen yw ymdeimlad o gydlyniant a chymuned. Ar yr adeg hon mae’r gallu i weithio gyda’n gilydd ac i ni i gyd ganolbwyntio ar yr un nod yn bwysicach nag erioed, ac nid yw’n hawdd. Rydyn ni eisiau sicrhau nad yw pobl yn teimlo’n ynysig a’u bod nhw’n rhan o gymuned a bod nod cyffredin i bawb weithio tuag ato. ”

Darganfyddwch fwy am The King’s Church ar eu gwefan.

Mae King’s Church wedi derbyn ychwanegiad grant COVID-19o £50,000 i brynu a dosbarthu bwyd a hanfodion i gefnogi pobl agored i niwed ledled De Cymru. Mae hyn yn rhan o ymrwymiad Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i flaenoriaethu ceisiadau am weithgaredd cysylltiedig â COVID-19. I ddarganfod mwy am ein hymateb a pha arian grant sydd gennym ar gael, ewch i’n gwefan.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s