Sut mae Empower– Be The Change yn addasu i COVID-19

Rydym yn falch o weld sut mae’r miloedd o sefydliadau menter gwirfoddol, cymunedol a chymdeithasol a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn addasu eu gwasanaethau i gefnogi eu cymunedau yn ystod pandemig COVID-19.

Yn ddiweddar buom yn siarad ag Empower – Be The Change yn Wrecsam. Gan weithio mewn partneriaeth â sefydliadau lleol fe wnaethant addasu eu gwaith i fynd ar-lein i barhau i gefnogi anghenion eu cymuned. Gwnaethom siarad â Jo Clay, Cyfarwyddwr Empower Be The Change i ddarganfod mwy:

Mynd ar-lein

“Mae Empower – Be The Change yn fenter gymdeithasol arobryn sy’n cyflwyno cyrsiau datblygiad personol a phroffesiynol, gyda chymwysterau a mentora achrededig y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Rydym yn grymuso pobl a thimau i adeiladu gwytnwch meddyliol cadarnhaol, gwireddu eu hunan-werth yn llawn a chyflawni eu potensial!

Fel arfer, rydym yn cyflwyno ein cyrsiau mewn ystafelloedd dosbarth mewn adeiladau cymunedol ledled Gogledd Cymru. Mae pobl o ystod o gefndiroedd yn dod at ei gilydd ac yn cael eu hannog mewn amgylchedd diogel i ddarganfod eu sgiliau, eu cryfderau a sut y gallant ddefnyddio’r rhain i gymryd camau cadarnhaol i drawsnewid eu bywydau.

Pobl ifanc yn gwneyd gweithgareddau

Fe wnaeth y clo roi stop ar unwaith ar ddarparu cwrs fel hyn. O fewn dyddiau i fesurau’r clo gael eu rhoi ar waith, creodd ein tîm wasanaeth mentora ar-lein newydd a allai fynd rhywfaint o’r ffordd i gefnogi pobl trwy’r pandemig hwn.

Rydyn ni wedi bod yn addasu i efelychu cyrsiau ystafell ddosbarth i’w cyflwyno ar-lein. Bydd y gwasanaeth newydd hwn yn parhau i gael ei gynnig ar ôl y clo trwy Empower – Be The Change, a fydd yn ein galluogi i gynnig y gwasanaeth hwn ledled y DU a thu hwnt. Mae’r gwasanaeth newydd wedi bod yn hawdd iawn ei sefydlu gan ein bod ni’n defnyddio’r dechnoleg sydd ar gael yn rhwydd i ni ac arbenigedd presennol y tîm.

Addasu i’r ‘byd newydd’

Mewn partneriaeth â Sported, Social Business Wales a AVOW gwnaethom nodi bod y mesurau clo newydd yn effeithio’n andwyol ar bryder ac iechyd meddwl pobl.

Daeth yn amlwg yn fuan iawn fod pobl yn brwydro i addasu i’r ‘byd newydd’ hwn ac yn brwydro i wybod sut i addasu.

Ym mis Ebrill roeddem yn falch iawn o glywed gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ein bod wedi llwyddo i sicrhau £30,000 i gyflwyno’r gwasanaeth hwn i arweinwyr grwpiau cymunedol. Mae’r gwasanaeth newydd hwn yn addasiad o’r rhaglen 1-1 yr oeddem yn ei rhedeg cyn y clo. Ei nod yw helpu pobl i lywio eu ffordd trwy’r pandemig hwn trwy nodi’r sgiliau, y cryfderau a’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt.

Dechreuon ni ein ffordd newydd o gyflawni’r rhaglen 1-1 ar Fai 4ydd ac wythnos yn ddiweddarach roedd gennym 20 o bobl wedi cofrestru. Yr uchelgais yw y bydd mwy na 120 o bobl yn elwa o dair sesiwn fentora bersonol dros yr ychydig fisoedd nesaf. Byddwn yn gwneud yn siŵr ein bod yn monitro cynnydd pawb yn ogystal â mesur yr enillion cymdeithasol ar fuddsoddiad trwy’r ffordd hon o weithio hefyd.

Nid yw’r sefyllfa bresennol yn hawdd i bobl ond rydym wedi addasu ein ffordd o weithio i sicrhau ein bod yn dal i allu helpu pobl i gymryd rheolaeth o’r hyn maen nhw ei eisiau yn ôl yn ogystal â gwella eu lles meddyliol.

Meddwl am y dyfodol

Rwy’n credu bod y sefyllfa bresennol yn gwneud i bobl, a sefydliadau yn eu cyfanrwydd, feddwl yn fwy gwrthrychol a chreadigol am sut y gallant gefnogi eu cymunedau a’r bobl sy’n byw ynddynt. Mae’r clo wedi golygu bod grwpiau o bob lliw a llun wedi gorfod addasu eu ffordd o weithio mewn cyfnod byr iawn o amser, yn aml gydag adnoddau cyfyngedig, ond rwy’n credu ei fod yn helpu pobl i weithio allan sut y gallant wneud pethau’n wahanol.

Hoffwn i ddiolch yn fawr iawn i aelodau fy nhîm Rhiannon a Dawn. Maent wedi bod yn hynod addasadwy a chreadigol yn ystod yr amser digynsail hwn ac wedi gweithio’n galed i sefydlu’r gwasanaeth newydd hwn yn gyflym iawn. Ar ran y tîm a’r bwrdd, hoffem hefyd ddiolch i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am eu cefnogaeth barhaus ac am fuddsoddi yn y gwasanaeth newydd hwn.

Mae cymaint o sefydliadau yn gwneud gwaith gwych ac mae hyn yn cael effaith gadarnhaol a pharhaol ar y cymunedau maen nhw’n eu cefnogi. Mae Nawr yn gyfle gwych i gymryd cam yn ôl a myfyrio ar yr hyn sy’n bwysig ac i sefydliadau fod yn greadigol o ran sut y gallant ddefnyddio eu sgiliau a’u harbenigedd presennol i gefnogi eu cymunedau orau. “

Os hoffech ddod o hyd i’n mwy am Empower- Be The Change, ewch i’w gwefan empower-bethechange.org/.

Mae’r arian ychwanegol a dderbynnir gan Empower- Be The Change yn rhan o ymrwymiad Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i flaenoriaethu ceisiadau am weithgaredd cysylltiedig â COVID-19. I ddarganfod mwy am ein hymateb a pha arian sydd ar gael gennym, ymwelwch â’n gwefan.

Tynnwyd y lluniau a ddarparwyd gan Empower – Be The Change cyn cyflwyno canllawiau pellhau cymdeithasol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s