Hwb ynni gwyrdd i Fferm Gymunedol Abertawe, diolch i’r Loteri Genedlaethol

Mae Fferm Gymunedol Abertawe yn fferm gymunedol wedi’i lleoli yn Fforest-fach, Abertawe sy’n canolbwyntio ar gefnogi pobl yn y gymuned gyda chyfleoedd gwirfoddol fel modd i wella iechyd, lles ac iechyd meddwl pobl. Yn gynharach eleni cawsant grant Ychwanegiad Gwyrdd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol o £9,900 i, gyda chefnogaeth o Adnewyddu Cymru a Chymunedau Cynaliadwy Cymru, osod paneli solar ar eu to i wella effeithlonrwydd ynni eu hadeilad.

Mae’r Ychwanegiad Gwyrdd yn rhoi peilot yng Nghymru sy’n cefnogi prosiectau presennol y Loteri Genedlaethol i wneud newidiadau bach i’w prosiectau i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd yn eu cymunedau. Mae’r peilot Ychwanegiadau Gwyrdd yn rhan o’n strategaeth amgylcheddol i wneud newid cadarnhaol i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd mewn cymunedau. Darganfyddwch fwy ar ein gwefan.

Fe siaradom â Kate Gibbs o Fferm Gymunedol Abertawe am eu grant, a pha wahaniaeth y mae’n ei wneud i’w gwaith.

Gofalu am yr amgylchedd lleol

“Rydym yn elusen â ffocws amgylcheddol ac roedd y grant atodol yn gyfle gwych i fuddsoddi yn y seilwaith ar y fferm i wneud ein gwaith yn fwy ecogyfeillgar. Mewn cwpl o fisoedd yn unig y mae’r paneli solar wedi bod yn weithredol, lle maent wedi arbed 1,310.84 kg o Allyriadau CO2 ac wedi cynhyrchu 5.13 MWh hyd yn hyn, sy’n cyfateb i blannu 60 o goed.

Buom yn gweithio gyda Chymunedau Cynaliadwy Cymru i asesu faint o ynni yr oeddem yn ei ddefnyddio ar y fferm cyn gweithredu’r newidiadau. Roedd eu hadroddiad ynni yn ddefnyddiol iawn wrth gael staff a gwirfoddolwyr i newid eu harferion. Er enghraifft, rydym eisoes wedi adennill dealltwriaeth a rheolaeth lawn o’n system wresogi, gan wella’r amseriadau ar gyfer effeithlonrwydd. Rydym hefyd yn edrych i fuddsoddi yn rhai o’r newidiadau eraill a awgrymir o’r adroddiad.

Rhan ddefnyddiol arall o’r broses oedd ein bod wedi cynllunio prosiect pori cadwraeth – gan weithio mewn partneriaeth â PONT a thîm cadwraeth natur yr awdurdod lleol. Wrth i ni fynd gyda’r prosiect solar oherwydd amserlen fer y peilot Ychwanegol, rydym wedi gallu cynyddu’r trafodaethau hyn ers hynny ac rydym yn gweithio tuag at bori rhai anifeiliaid ar warchodfa natur leol ar gyfer y dyfodol, gan helpu i leihau’r llwyth tân a gwella’r cynefin. ”

Mae cyngor arbenigol yn gwneud gwahaniaeth

“Roedd gweithwyr a chefnogaeth Adnewyddu Cymru a Chymunedau Cynaliadwy a gawsom yn wych ac wedi ymgymryd â rhannau o’r dasg yn hytrach na siarad am yr hyn yr oedd angen ei wneud yn unig. Roedd hyn yn arbennig o ddefnyddiol o ystyried yr amserlenni tynn a gallu’r staff. Mae’r arolwg ynni gan Gymunedau Cynaliadwy yn ddogfen ddefnyddiol iawn a fydd yn siapio gweithgareddau a chynlluniau’r fferm am gryn amser. Roedd Owen o Gymunedau Cynaliadwy Cymru yn wych i weithio gyda, ac roedd yn gyflym i ateb ein cwestiynau.

Mae’r buddsoddiad cyfalaf o’r Ychwanegiad Gwyrdd tuag at baneli solar wedi bod yn anhygoel ac mae’n golygu y gallwn gynhyrchu mwy o ynni glân ac addysgu eraill am newid yn yr hinsawdd. Nid wyf yn credu y gallem fod wedi gwneud hyn heb yr arian grant; mae gennym gyllidebau tynn iawn a byddai buddsoddi mewn cyfalaf fel hyn wedi bod yn amhosibl.

Mae gennym nifer fawr o syniadau a phrosiectau y gallem eu rhedeg yn y dyfodol a allai effeithio ar newid yn yr hinsawdd, addysgu eraill, a gwella seilwaith ffisegol y cyfleuster cymunedol hwn; mae’n bwysig iawn i ni y gallwn helpu i wneud y newidiadau hyn yn ein cymuned leol. Diolch! ”

Derbyniodd Fferm Gymunedol Abertawe grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol o £9,900 i osod paneli solar a phanel dehongli ar gyfer ymwelwyr. Darganfyddwch fwy am Fferm Gymunedol Abertawe.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s