Rydym yn eich herio CHI i ymgymryd â’r her #CronGymYLGBeicio!

Mae’r pandemig wedi annog llawer o bobl i fynd ar feic, sydd nid yn unig yn cael effeithiau cadarnhaol ar iechyd corfforol a meddyliol pobl, ond mae dewis beic dros gar hefyd yn newyddion gwych i’n hamgylchedd. Gwnaethom ddatblygu ein her #CronGymYLGBeicio gyda hyn mewn golwg. Rydym am annog pobl i fynd ar eu beic – wrth godi ymwybyddiaeth o’r gwahaniaeth y mae arian y Loteri Genedlaethol wedi’i wneud yn eu cymunedau.

I gymryd rhan, mae ein llwybr yng Nghaerdydd isod. Byddem wrth ein bodd ichi ddweud wrthym i gyd am eich taith ar gyfryngau cymdeithasol gyda llun ohonoch yn un o’ch hoff dirnodau neu brosiectau ar y llwybr ochr yn ochr â’r hashnod #CronGymYLGBeicio.

I’r rhai nad ydyn nhw’n lleol yng Nghaerdydd, byddem dal wrth ein boddau i chi i fynd allan ar eich beic – felly beth am gynllunio’ch llwybr beicio eich hun heibio eich hoff brosiectau a ariennir gan y Loteri Genedlaethol yn eich cymuned? Os ydych chi’n chwilio am ysbrydoliaeth llwybr beicio, fe allech chi ddilyn un o’r rhai sy’n bodoli eisoes. Llwybrau beicio yn y DU a ddatblygwyd gan Sustrans a ariennir gan y Loteri Genedlaethol.

Sut bynnag rydych chi’n dewis beicio, rydyn ni eisiau clywed popeth amdano gan ddefnyddio #CronGymYLGBeicio.


#CronGymYLGBeicio Caerdydd

Gallwch ymuno â’n llwybr cylchol #CronGymYLGBeicio Caerdydd unrhyw le y dymunwch. Mae’r llwybr yn bennaf yn dilyn llwybrau beicio dynodedig gyda rhai ffyrdd ac mae i raddau helaeth ar dir gwastad dinas, sy’n golygu bod y beic ei hun yn addas ar gyfer y mwyafrif o alluoedd. Mae’r llwybr oddeutu 10 milltir o hyd a dylai gymryd tua awr a 15 munud i’w gwblhau. Os ydych chi’n newydd i feicio, neu eich bod heb fod ers tro, efallai yr hoffech chi ymarfer trwy gwblhau rhan o’n llwybr yn gyntaf.

Dim beic? Dim problem. Gallwch logi ystod o feiciau a threiciau sy’n addas ar gyfer pob gallu gan Pedal Power a ariennir gan y Loteri Genedlaethol. Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol. Darganfyddwch fwy am logi beic.


Yr arosfannau:

Stadiwm y Principality

Rydym yn cychwyn oddi ar y llwybr y tu allan i un o dirnodau mwyaf eiconig Cymru, a dderbyniodd grant Loteri Genedlaethol fwyaf Cymru hefyd. Dyfarnwyd £46.3 miliwn o arian y Loteri Genedlaethol trwy Gomisiwn y Mileniwm i adeiladu Stadiwm y Mileniwm, a elwir bellach yn Stadiwm y Principality. Mae Stadiwm y Principality yn cael ei ystyried yn un o stadiymau  chwaraeon a meysydd perfformio gorau’r byd tra hefyd yn cynnal ystod o ddigwyddiadau cymunedol trwy gydol y flwyddyn. Wrth gwrs, mae digwyddiadau ar saib am y tro, ond mae’r stadiwm wedi chwarae rhan bwysig yn y pandemig gan weithredu fel canolfan dros dro i Ysbyty Calon y Ddraig.

Llys Insole

Diolch i arian y Loteri Genedlaethol, mae’r plasty a’r gerddi Fictoraidd rhestredig Gradd II yng Nghaerdydd wedi cael bywyd newydd ar ôl cael ei adnewyddu a’i adfer fel man cymunedol gyda gofod swyddfa, canolfan weithgareddau cymunedol, ystafell hyfforddi, lleoedd gwaith a chaffi.

Tra yn Llys Insole fe allech chi barcio’ch beic yn y cyfleusterau parcio beiciau, mynd am dro o amgylch y gerddi hardd a bachu diod neu fyrbryd o’u caffi.

Pedal Power

Mae Pedal Power yn annog ac yn galluogi plant ac oedolion o bob oed a gallu i brofi buddion beicio. Maent yn ymdrechu i gael gwared ar y rhwystrau i feicio y mae llawer o bobl yn eu hwynebu. Maent yn cynnig llogi beiciau, atgyweiriadau, beiciau hygyrch a hyfforddiant ar gyfer pob oedran, gallu ac anabledd.

Yn ddiweddar dyfarnwyd grant Loteri Genedlaethol o £10,000 i Pedal Power i ddarparu cyfleoedd beicio cwbl hygyrch i bobl sydd angen ailadeiladu eu cryfder neu leihau eu bregusrwydd i COVID-19.

Pafiliwn y Grange

Mae’r gwaith o drawsnewid hen bafiliwn bowls yn ofod cymunedol i bawb yn Nhrelluest bron â gorffen. Ewch am dro trwy Erddi Grange a gweld y lle croesawgar newydd. Derbyniodd Pafiliwn Grange dros £1 miliwn o arian y Loteri Genedlaethol i ailddatblygu pafiliwn bowls gwag i greu adeilad cymunedol aml-swyddogaethol gyda chaffi a man cyfarfod a fydd yn darparu cyfleoedd ar gyfer addysg, hyfforddiant, hybu iechyd a datblygu menter.

Canolfan Mileniwm Cymru

Tra ym Mae Caerdydd nid oes angen i chi edrych yn rhy bell i weld Canolfan Mileniwm Cymru ar eich taith. Mae’n debyg eich bod wedi gweld y tirnod eiconig ychydig weithiau o’r blaen, ond a oeddech chi’n gwybod bod £31.7 miliwn o arian y Loteri Genedlaethol wedi’i gyfrannu at adeiladu Canolfan Mileniwm Cymru?

Flourish

Wrth i chi feicio i fyny Stryd Biwt edrychwch am arwydd ‘Loudon Square’ gan fod hwn yn gartref i Flourish. Mae Flourish yn cefnogi teuluoedd sy’n gweithio i gael eu grymuso, ac yn eu harfogi â’r sgiliau i lunio’r gwasanaethau y maent yn eu derbyn er eu budd eu hunain, eu cymunedau a’u teuluoedd. Trwy gydol y pandemig COVID-19 mae Flourish wedi gweithio’n ddi-baid i gefnogi pobl a theuluoedd mewn angen gyda bwyd, pethau ymolchi a hyd yn oed beiciau!


Cyn i chi seiclo i ffwrdd…

Mae’n well mwynhau beicio yn ddiogel. Er ein bod wedi llunio ein llwybr i fod yn addas ar gyfer ystod o alluoedd, mae peryglon o hyd i gofio amdanynt. Gwisgwch helmed, dillad ac esgidiau priodol, gwnewch yn siŵr bod eich beic yn ddiogel a beiciwch yn gyfrifol. Os ydych chi’n newydd i feicio, neu eich bod heb fod ers tro, efallai yr hoffech chi gychwyn trwy wneud rhan o’n llwybr yn unig ac adeiladu’ch pellter dros amser. Mae gan Sustrans ychydig o awgrymiadau gwych ar eu Canllaw beicio i ddechreuwyr y dylech ddarllen drwyddo cyn i chi gychwyn ar eich beic.

Hefyd, cofiwch ganllawiau COVID-19 a chofiwch gymryd y rhagofalon angenrheidiol fel ymbellhau cymdeithasol. Dyma ganllaw a luniwyd gan Cycling UK sy’n cael ei ddiweddaru’n aml i adlewyrchu’r canllawiau ynghylch beicio yn ystod y broses glo.


Mwynhewch!

Cymryd rhan yn y llwybr neu am wneud un eich hun? Rhowch wybod i ni trwy bostio ar Twitter a Facebook gyda’r hashnod #CronGymYLGBeicio i gael y cyfle i gael sylw ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol! Beth oedd eich hoff stop ar eich taith? Mae pwyntiau bonws os byddwch chi’n gweld unrhyw arwyddion a ariennir gan y Loteri Genedlaethol ar eich ffordd! Dywedwch wrthym i gyd am y daith, rhannwch rai lluniau, a chael hwyl.

Eisoes wedi cymryd rhan ar y llwybr? Cliciwch yma i ddweud popeth wrth eich dilynwyr!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s