Diolch o galon i’n grwpiau cymunedol: £15 miliwn wedi’i ddyfarnu i gefnogi cymunedau ledled Cymru yn ystod y cyfnod clo

Ers i argyfwng a chlo COVID-19 ddechrau, mae 588 o elusennau a grwpiau cymunedol ledled Cymru wedi derbyn cyfanswm o £15 miliwn o arian y Loteri Genedlaethol.

Mae’r arian, a ddosbarthwyd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, yn helpu pobl i gefnogi ei gilydd trwy’r amseroedd heriol hyn. Roeddem eisiau sôn wrthych chi am rai yn unig o’r sefydliadau ledled Cymru sy’n gwneud gwahaniaeth sylweddol yn eu cymunedau ar hyd a lled Cymru.

Clwb Bocsio a Gweithgareddau Cymunedol Ffenics Llanrhymni

Clwb bocsio a chanolfan gymdeithasol mewn ardal ddifreintiedig yng Nghaerdydd yw Clwb Bocsio Ffenics Llanrhymni. Mae’r clwb yn darparu gofod diogel i blant, pobl ifanc ac oedolion i ddefnyddio’r gampfa, cadw’n heini a gwella lles a iechyd meddwl, yn ogystal â gwneud ffrindiau.

Mae’r clwb wedi derbyn £295,543 i ehangu ei amserlen weithgareddau dros gyfnod o dair blynedd. Bydd y gweithgareddau’n cynnwys gwaith gyda phlant sydd mewn perygl o gael eu heithrio, prosiect a gyflwynir mewn partneriaeth â Gwasanaeth Digartrefedd Cyngor Caerdydd sy’n ceisio gwella ffitrwydd ac iechyd meddwl, a rhaglenni sydd â’r nod o fynd i’r afael â dementia, iselder, pryder ac unigedd. 

Huggard 

Huggard yng Nghaerdydd yw un o brif ganolfannau Cymru i bobl ddigartref, ac mae’r ganolfan ddydd a’r hostel ar agor bob dydd o’r flwyddyn. Derbyniodd £48,204 i barhau i ddarparu cymorth cwnsela arbenigol i bobl sy’n ddigartref yn y brifddinas, i helpu i fynd i’r afael â’r heriau ychwanegol a ddaw yn sgil pandemig COVID-19. 

Tros Gynnal Plant 

Mae Tros Gynnal Plant wedi derbyn £87,000 i ehangu ei wasanaeth ‘Tîm o Amgylch y Denantiaeth’ presennol. Mae’r gwasanaeth hwn yn cefnogi pobl ifanc â phrofiad gofal ledled Gogledd Cymru gyda’u tenantiaeth, a bydd yn cael ei ddarparu o bell. Bydd gwasanaeth i frwydro yn erbyn arwahanrwydd ac unigrwydd yn cael ei gyflwyno fel ymateb uniongyrchol i heriau COVID-19. 

Yng ngeiriau person ifanc o Wynedd sy’n defnyddio gwasanaeth Tros Gynnal Plant: “Diolch am gysylltu. Ni allaf ddweud faint o enghreifftiau o ddyngarwch a thosturi rhyfeddol rwyf wedi’u gweld yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf – ymhlith llawer o weithredoedd drwg, mae’r da yn cael ei wneud yn dawel bach yn y cefndir. Mae pobl fel chi wir yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Am hynny, rwy’n diolch cymaint i chi ac yn cymeradwyo eich angerdd a’ch gofal.” 

Genetic Alliance UK 

Bydd Genetic Alliance UK yn debryn £162,821 i ehangu prosiect SWAN UK i Gymru. Byddant yn gweithio gyda theuluoedd plant sydd â chyflyrau genetig heb ddiagnosis i dyfu eu rhwydweithiau cymorth. I ddechrau, bydd hyn trwy gymuned ar-lein, ond yna’n datblygu rhwydweithiau lleol pellach i wella gwybodaeth, gwytnwch ac iechyd a lles emosiynol teuluoedd. 

Panel Cynghori Is-Sahara (SSAP) a Chymdeithas Affrica Gogledd Cymru (NWAS)

Bydd y sefydliadau hyn yn defnyddio £64,625 i ariannu Prosiect Jamii (‘Jamii’ yw ‘cymuned’ yn iaith fwyaf llafar Affrica, Swahili). Mae’r prosiect yn anelu i feithrin ysbryd cymunedol a chyd-ddibyniaeth gymunedol rhwng ac o fewn cymunedau Affricanaidd yng Nghaerdydd a Bangor, i’w helpu i ymdopi ag effeithiau’r pandemig a’u lliniaru. 

Dywedodd Selina Moyo, Cyfarwyddwr SSAP: “Mae’r prosiect hwn yn anelu i gefnogi cymunedau Affricanaidd sydd, ar wahân i’r persbectif iechyd, wedi cael eu heffeithio’n andwyol gan effeithiau cryfach y pandemig, yn enwedig o safbwynt economaidd.”

Canolfan Gofal Canser Maggie Keswick Jencks 

Yn Abertawe, bydd Canolfan Gofal Canser Maggie Keswick Jencks yn defnyddio £100,000 i barhau i ddarparu cyngor a gwasanaethau arbenigol am ddim, wedi’u teilwra’n unigol, i unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan ganser a’r amhariad i driniaethau a chefnogaeth a achosir gan COVID-19. 

Dywedodd Tara White, Pennaeth Canolfan Maggie’s yn Abertawe: “Diolch yn fawr gan yr holl dîm yma. Mae’r dyfarniad sylweddol hwn wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i’r ganolfan a’n hymwelwyr. Mae wedi caniatáu inni barhau â’n rhaglen gefnogaeth i bobl â chanser a’u teuluoedd ledled De Orllewin Cymru yn ystod yr amser anodd hwn.” 

Coast Community Radio and Media CIC

Bydd Coast Community Radio yng Nghonwy yn parhau i ddarlledu gorsaf radio leol, Radio Bayside, i rannu gwybodaeth wedi’i theilwra i anghenion cynulleidfa leol wrth iddyn nhw gysgodi oherwydd COVID-19. Mae dyled Bayside yn fawr i lawer o wirfoddolwyr sy’n darparu 60 awr o raglenni radio, newyddion, podlediadau a chynnwys ar-lein bob wythnos.  

Y bwriad nawr yw adeiladu ar y llwyddiant hwn gyda’r £9,187 i ariannu trwyddedau darlledu, PRS a pherfformio, ac i weithio gyda’r gymuned i adnabod a darparu cynnwys sy’n rhoi sylw i faterion lleol.

Simon Wynne, Cyfarwyddwr Gweithrediadau a Chynnwys

Canolfan Lôn Abaty

Mae Canolfan Lôn Abaty ym Mangor, Gwynedd wedi cynnig cymorth ac amrywiaeth o weithgareddau i gefnogi iechyd meddwl yn bositif ers dros 30 mlynedd. Bydd yn defnyddio £9,912 i ddarparu gweithgareddau allanol i’r gymuned, llawer ohonynt â chyflyrau iechyd meddwl a chorfforol, wrth iddynt symud allan o gwarantîn COVID-19. 

Dywedodd Fiona Owen, Prif Swyddog Canolfan Lôn Abaty: “Rydyn ni mor ddiolchgar am grant y Loteri Genedlaethol. Roedd dagrau a dawnsio hapus pan gawson ni’r newyddion! Bydd ein prosiect newydd, Eryri Awyr Iach, mewn partneriaeth â Snowdonia Donkeys, yn helpu’r gymuned yn ystod yr amser heriol hwn.”

Mae ein rhaglenni ariannu yn parhau i dderbyn ceisiadau. Am wybodaeth bellach ewch i: tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/wales  

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s