Ein 3 awgrymiad gwych ar gyfer prosiectau mewn ysgolion

Gallwn ni ariannu ysgolion eu hunain a grwpiau elusennol sy’n gwneud gwaith mewn ysgolion – yn bennaf trwy ein cronfa Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol. Rydym wedi ariannu llawer o brosiectau anhygoel mewn ysgolion dros y blynyddoedd.

Yn anffodus serch hynny, mae llawer o’r ceisiadau yr ydym wedi’u derbyn yn ddiweddar ar gyfer pethau na allwn eu hariannu.

Gyda hynny mewn cof, dyma ein tri awgrymiad pennaf os ydych chi’n ymgeisio am arian i wneud gwaith mewn ysgol:

1. Cadwch draw o amserau addysgu

Allwn ni ddim ariannu gweithgareddau mewn ysgolion yn ystod amserau addysgu. Mae hyn yn wir ni waeth p’un a ydych yn ysgol sy’n  ymgeisio am grant neu’n elusen sy’n ymgeisio i redeg gweithgareddau ar gyfer disgyblion mewn ysgol. Hyd yn oed os yw’r gweithgareddau’n eithaf gwahanol i wersi arferol, allwn ni ddim ariannu nhw os byddant yn disodli gweithgareddau addysgu.

Mae cyn yr ysgol ac ar ôl yr ysgol yn iawn, fel y mae’r egwyl ac amser cinio.

Os nad oes unrhyw amser arall y gallai’r gweithgareddau ddigwydd, y peth gorau i’w wneud yw siarad â ni cyn ymgeisio, a gallwn ni gael sgwrs am y pethau y gallwn helpu gyda nhw a’r hyn na allwn ei ariannu.

2. Osgowch ymgeisio am gyfarpar a allai gael ei ddefnyddio yn ystod amser addysgu yn yr ysgol

Cwestiwn cyffredin yw hwn, ond nid yw’n rhywbeth y gallwn ei ariannu ar unrhyw gyfrif. Er enghraifft, rydym yn annhebygol o ariannu cyfarpar chwaraeon a allai gael ei ddefnyddio mewn gwersi addysg gorfforol neu gyfrifiaduron ar gyfer dosbarthiadau TG. Dyma’r achos hyd yn oed os caiff y cyfarpar ei ddefnyddio y tu allan i oriau ysgol hefyd.

Rydym yn deall bod y rheolau cadw pellter cymdeithasol gyda COVID-19 yn golygu y bydd llawer o ysgolion eisiau gosod ardaloedd addysgu awyr agored i leddfu’r pwysau ar ystafelloedd dosbarth. Yn anffodus, nid yw’n rhywbeth y gallwn ei ariannu. Ni chaniateir i ni ariannu cyfarpar a gaiff ei ddefnyddio’n bennaf i addysgu’r cwricwlwm ysgol, hyd yn oed o dan yr amgylchiadau anodd hyn.

3. Cofiwch gynnwys y gymuned ehangach

Y prif bwynt yma i ysgolion yw hyn: rydym yn annhebygol o ariannu gwaith sydd o fudd dim ond, neu’n bennaf, i ddisgyblion neu staff ysgolion.

Rydym yn chwilio am gyfranogiad y gymuned ehangach wrth gynllunio a chyflwyno unrhyw waith a ariannwn – mewn ysgolion a fel arall. Gallwch chi ddarllen mwy am beth mae hyn yn ei olygu yn y blog hwn, ac ychydig am beth mae’n ei olygu yn benodol ar gyfer ysgolion yma.

I ni, yr enghreifftiau gorau o hyn yw pan fyddwch yn gofyn i’ch cymuned ‘beth hoffech chi ei wneud?’ yn hytrach na ‘ydych chi’n cefnogi’r syniad yma rydym eisoes wedi’i ddyfeisio?’ neu ‘a hoffech chi wneud y gweithgaredd am ddim yma rydym wedi’i drefnu?’

Rhai enghreifftiau

Dyma rai esiamplau o bethau na allem eu hariannu, yn seiliedig ar geisiadau diweddar:

  • Cyflenwad nwyddau papur i blant sy’n dychwelyd i’r ysgol
  • Gosod ystafell ddosbarth awyr agored i gynnal gwersi yn y maes chwarae
  • Llechi iPad ar gyfer disgyblion i alluogi nhw i wneud gwersi o gartref ar-lein

Rydym yn derbyn llawer o geisiadau hefyd ar gyfer gwelliannau i diroedd ysgolion er budd disgyblion yn unig, rhywbeth rydym yn llai tebygol o’i ariannu.

Felly beth allwn ni ei ariannu?

Rwy’n falch o ddweud bod yna lawer o bethau y gallem ystyried eu hariannu hefyd.

Os yw’n digwydd y tu allan i amser addysgu yn yr ysgol, ac mae pobl o’r gymuned ehangach ei eisiau ac yn cymryd rhan ynddo, yna byddem yn ei ystyried. Er enghraifft, efallai y byddem yn ariannu pethau fel cynhyrchiad drama ar ôl ysgol sy’n cael ei berfformio ar-lein ar gyfer cartrefi gofal lleol, neu glwb bwyd sy’n gwahodd pobl leol i weithio ochr yn ochr â disgyblion i dyfu bwyd mewn gardd gymunedol.

Os oes gennych unrhyw amheuon, siaradwch â ni

Ac yn olaf, cofiwch – rydym bob amser yn falch o gael sgwrs am eich syniad cyn i chi ymgeisio, felly mae pob croeso i chi gysylltu â ni os nad ydych yn siŵr.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s