Diolch yn fawr! Yr ariannu Loteri Genedlaethol diwethaf yng Nghymru!

Fel rhan o’n hymrwymiad i gefnogi cymunedau ledled Cymru, roeddem am dynnu sylw at rai o’r sefydliadau ar hyd a lled Cymru sy’n gwneud gwahaniaeth anhygoel i bobl a chymunedau wrth iddynt edrych drwy COVID-19 ac i’r dyfodol.  

Drwy gydol mis Medi rydym wedi dyfarnu £1,070,870 o arian y Loteri Genedlaethol i 34 o sefydliadau sy’n cefnogi pobl a’u cymunedau. Mae rhai o’r sefydliadau’n cynnwys: 

Pêl-droed Iechyd Meddwl yng Nghymru

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, bydd Pêl-droed Iechyd Meddwl yng Nghymru yn Abertawe yn defnyddio £9,950 i hyfforddi 12 unigolyn fel cyd-sylfaenwyr yr elusen, a fydd yn ei thro yn trefnu gweithgareddau a digwyddiadau i bobl sy’n profi anawsterau iechyd meddwl yn Ne Cymru.

Dywedodd Paul Francis, hyfforddwr gwirfoddol wrthym: “Rwy’n credu bod pêl-droed iechyd meddwl yng Nghymru yn syniad anhygoel a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar fywydau cannoedd o bobl ledled Cymru! Mae’n rhywbeth dwi’n falch iawn ohono ac mae’n anrhydedd bod yn rhan ohono!

Dywedodd Anthony Barnett, hyfforddwr gwirfoddol: “Ni allai pêl-droed iechyd meddwl yng Nghymru fod wedi dod ar adeg well, mae’n cynnig help a diogelwch i bobl, gan gynnwys fi na fyddai wedi gallu bod yn fwy balch i ddweud fy mod yn gwirfoddoli i elusen mor anhygoel.”

Pêl droed Iechyd Meddwl yng Nghymru
Pêl droed Iechyd Meddwl yng Nghymru

Vision Support 

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth Gymunedol Vision Support yn Sir Ddinbych yn ymweld â mannau lle mae pobl fel arfer yn mynd fel archfarchnadoedd, llyfrgelloedd a meddygfeydd meddygon teulu i ddarparu gwybodaeth am ystod eang o wasanaethau i bobl sydd wedi colli eu golwg. Byddant yn defnyddio £86,688 o arian y Loteri Genedlaethol i ddarparu gwasanaeth gwybodaeth symudol sy’n rhoi gwybodaeth hygyrch i bobl ledled Gogledd Cymru gan gynnwys gwybodaeth am gymhorthion addasol a thechnoleg gynorthwyol.

Rookwood Sound Hospital Broadcasting

Mae Rookwood Sound Hospital Broadcasting yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg yn cael £10,000 o arian y Loteri Genedlaethol i uwchraddio offer, a fydd yn arwain at well gwasanaeth yn helpu i fynd i’r afael ag unigedd cleifion yn ystod COVID-19.

Ar ôl clywed am y grant, dywedodd Lesley Fowler o Rockwood Sound Hospital Broadcasting wrthym: “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cael y grant hwn. Bydd hyn yn ein galluogi i hwyluso mwy o gleifion a staff i glywed eu gorsaf radio bwrpasol eu hunain. Mae cerddoriaeth mor bwysig yn y broses adfer ac mae Radio Ysbyty Sain Rookwood yn darparu ystod eang o raglenni drwy’r wythnos”.

Rockwood Sound Radio
Rockwood Sound Radio

Canolfan Deuluol Llanybydder 

Bydd Canolfan Deuluol Llanybydder yn defnyddio £97,994 i ddatblygu gwasanaethau’r Ganolfan ymhellach. Bydd yn gweithio i wella iechyd a lles teuluoedd a’r berthynas yn yr uned deuluol tra’n cefnogi trosglwyddo i’r ysgol i blant. Bydd yn cynyddu rhyngweithio cymdeithasol ac yn lleihau unigedd drwy weithgareddau cynyddol sy’n pontio’r cenedlaethau gan ddod â’r gymuned gyfan at ei gilydd.

Pos Valentines Puzzle C.I.C

Bydd Pos Valentines Puzzle C.I.C yn Sir Benfro yn defnyddio £6,100 i wneud addasiadau COVID-19 i’w canolfan er mwyn i unigolion ag anghenion cymhleth fel awtistiaeth ac epilepsi allu cymdeithasu’n ddiogel.

Autistic Spectrum Disorder Employment Support (ASDES)

Bydd ASDES yn Abertawe yn defnyddio £1,835 i gynnal gweithgareddau amrywiol ar gyfer grwpiau bach o unigolion ag Awtistiaeth, i helpu i gynyddu eu hyder a’u lles drwy argyfwng COVID-19.

Gentle Radical

Bydd Gentle Radical yng Nglan yr Afon, Caerdydd yn defnyddio £39,852 o arian y Loteri Genedlaethol i ymgysylltu â’u cymuned i symud ymlaen ar ôl-COVID-19. Byddant yn casglu straeon, naratifau a safbwyntiau gan breswylwyr a sut y gwelon nhw fywyd yn ystod y clo cyntaf ac annog cwestiynau am eu dyfodol dweisol.

Gentle Radical
Gentle Radical

Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 

Bydd Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn defnyddio £10,000 i gynnal cyfres o weithgareddau chwarae awyr agored i ddod â theuluoedd at ei gilydd a helpu i fagu eu hyder yn dilyn pandemig COVID-19.

Mae rhaglenni grant Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn parhau i fod ar agor drwy argyfwng COVID-19. Dysgwch fwy drwy ymweld â tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/wales 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s