£3.6 miliwn yn dod â chysur i gymunedau ledled Cymru

Bydd cymorth ychwanegol i bobl sy’n delio â dementia, unigrwydd ac iechyd meddwl yn dod â chysur i gymunedau ledled Cymru, diolch i arian y Loteri Genedlaethol.

Rydyn ni’n falch o allu dosbarthu £3.6 miliwn i helpu pobl i gefnogi ei gilydd drwy’r cyfnod heriol hwn, gan eu cadw’n ddiogel ac mewn cysylltiad. Dyma rai yn unig o’r sefydliadau sy’n trawsnewid bywydau pobl yng Nghymru.

Cariad Pet Therapy CIC

Bydd Cariad Pet Therapy, sydd wedi’i leoli yn Sir Benfro, yn defnyddio eu £6,600 i ddarparu ymweliadau therapi anifeiliaid anwes awtomataidd i bobl sy’n byw gyda dementia a’r boblogaeth oedrannus sydd wedi’u hynysu’n gymdeithasol o ganlyniad i’r COVID-19.

Dywedodd Robert Thomas, Rheolwr y Prosiect: “Roeddem wedi gweld tystiolaeth bod anifeiliaid anwes robotig yn cael effaith gadarnhaol ar ein poblogaeth oedrannus a’r rhai sy’n byw gyda dementia, yn enwedig y rhai a arferai fod yn berchen ar gathod neu gŵn. Rydym wedi cael adborth gwych gan bobl â dementia, eu teuluoedd a staff cartrefi gofal. Un sylw oedd mai’r anifeiliaid anwes robotig oedd y peth gorau roedden nhw wedi’i ddefnyddio yn ystod COVID-19, a’u bod wedi helpu i ddod â hapusrwydd i’r cartref gofal.”

Cariad Pet Therapy
Cariad Pet Therapy

Britton Ferry Llansawel AFC

Yng Nghastell-nedd Port Talbot, bydd Britton Ferry Llansawel AFC yn codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r materion a brofir gan bobl sy’n byw gyda dementia drwy raglen farchnata a hyfforddi. Eu nod gyda’u £10,000 yw sicrhau mai’r clwb Old Road yw’r ‘Clwb Pêl-droed Cyfeillgar i Ddementia’ cyntaf yn System Pyramid Cymru, a chreu partneriaeth wedi’i chynllunio gyda MMI, elusen yn Llansawel sy’n cefnogi pobl a theuluoedd sy’n byw gyda dementia.

Age Cymru Gorllewin Morgannwg

Yn y cyfamser, yn ardal Abertawe, bydd Age Cymru Gorllewin Morgannwg yn parhau i ddarparu cymorth i bobl hŷn, teuluoedd un rhiant, ac unigolion â phroblemau iechyd meddwl ac anableddau sy’n profi caledrwydd ariannol, unigrwydd ac unigedd, ac anhawster gofalu amdanynt eu hunain oherwydd pandemig COVID-19. Byddant yn defnyddio eu £66,880 i ddarparu gwasanaeth prydau ar glud i wella maeth a lleihau ansicrwydd bwyd, a gwasanaeth cyngor a gwybodaeth dros y ffôn a fydd yn cyfeirio at wasanaethau eraill yn y gymuned.

Dywedodd Angela Francis, Prif Gogyddes, “Rwyf wrth fy modd yn helpu’r rhai sydd ei angen yn ystod y cyfnod anodd hwn. Mae’n rhoi boddhad mawr!”

Age Cymru Gorllewin Morgannwg
Age Cymru Gorllewin Morgannwg

Ymddiriedolaeth Gymunedol Neuadd Llanrhymni Cyfyngedig

Yng Nghaerdydd, bydd Ymddiriedolaeth Gymunedol Neuadd Llanrhymni Cyfyngedig yn troi cynwysyddion llongau heb eu defnyddio yn fannau i’r gymuned eu defnyddio ar gyfer gweithgareddau celfyddydol a hamdden. Bydd y sesiynau’n gwella hyder, sgiliau a chydlyniant cymdeithasol.

Dywedodd Christine Borley o’r grŵp, “Rydym yn hynod ddiolchgar i Gronfa Gymunedol Loteri Genedlaethol Cymru am eu grant hael iawn o £180,815. Mae’r arian hwn yn mynd i sicrhau y gallwn ddarparu’r gweithgareddau celfyddydau, crefftau a chrochenwaith cymunedol, cyfleuster uwchgylchu, ‘People in Sheds’ a stiwdio recordio cerddoriaeth yr oeddem bob amser wedi gobeithio amdanynt. Bydd y gweithgareddau newydd hyn yn ategu’r rhai sydd eisoes wedi’u sefydlu yn Y Neuadd gan sicrhau ein bod yn gyfleuster cymunedol ‘un stop’.”

Ymddiriedolaeth Gymunedol Neuadd Llanrhymni Cyfyngedig

Red Kite Health Solutions CIC

Bydd Red Kite Health Solutions CIC, sydd wedi’i leoli yn Aberhonddu, yn defnyddio ei £56,800 i ddarparu gwasanaeth cymorth COVID-19 i bobl y mae’r pandemig yn effeithio’n andwyol arnynt yn uniongyrchol.

Dywedodd Sian Jones, Rheolwr Busnes a Datblygu CIC Red Kite Health Solutions, “Rydym yn falch iawn o gael y grant hwn gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, a fydd yn gwneud llawer i gefnogi a gwella iechyd a lles y boblogaeth yn Ne Powys. Ein nod yw hyrwyddo a chynyddu’r defnydd o wiriadau iechyd hanfodol, yn ogystal â chyfeirio pobl at y gwasanaethau iechyd, lles a chymunedol sydd ar gael. Rydym wrth ein bodd yn gallu cynnig y gwasanaeth hwn diolch i’r Loteri Genedlaethol a’r cyhoedd.”

Red Kite Health Solutions CIC
Red Kite Health Solutions CIC

NEWCIS

Yng Ngogledd Cymru, bydd NEWCIS yn darparu prosiect ‘Keep Well, Keep Busy’ i ofalwyr sy’n byw yn Sir y Fflint, Wrecsam a Sir Ddinbych gyda’i £62,700. Yn dibynnu ar anghenion y derbynwyr, byddant yn derbyn bocsys sy’n cynnwys eitemau fel bwyd iach, bwyd ffres a llyfrau neu eitemau crefft.

NEWCIS

Garddwyr Cymunedol Holt

Bydd Garddwyr Cymunedol Holt yn Wrecsam yn defnyddio ei £2,555 i wella mynediad i’r anabl ar gyfer ei poly-dwnnel, gan alluogi unigolion ag anableddau i gymryd rhan mewn gweithgareddau garddio i helpu i wella eu lles meddyliol.

Dywedodd Peter Bostock, aelod o’r pwyllgor: “Roedd gennym fwriadau gwych ar gyfer y flwyddyn, dim ond i rai o’n cynlluniau da gael eu canslo oherwydd COVID-19. Serch hynny, roeddem yn gallu parhau â rhywfaint o waith oherwydd bod garddio yn weithgaredd awyr agored. Mae ein poly-dwnnel newydd wedi bod yn llwyddiant mawr ac edrychwn ymlaen at 2021 cyffrous.”

Garddwyr Cymunedol Holt
Ymddiriedolaeth Gymunedol Neuadd Llanrhymni Cyfyngedig

Cymdeithas Integreiddio Amlddiwylliannol Gogledd Cymru

Bydd Cymdeithas Integreiddio Amlddiwylliannol Gogledd Cymru yng Nghonwy yn parhau i gefnogi pobl sydd wedi’u hallgáu ac sy’n agored i niwed, sy’n cael eu heffeithio’n negyddol gan effeithiau pandemig COVID-19 gyda’u £9,920.

Dywedodd Annie, o Fae Colwyn: “Rwy’n fam sengl gyda dau blentyn â nam ar eu golwg. Collais fy swydd yn y gorffennol a byw mewn tŷ annerbyniol. Un diwrnod clywais am NWAMI ac maen nhw wedi bod yn garedig yn cyflenwi bwyd sy’n seiliedig ar ddeiet i mi a’m plant, ac wedi fy nghyfeirio at amryw o asiantaethau darparu. Erbyn hyn, rwy’n byw mewn lle diogel gyda fy mhlant ac rwy’n cael budd-dal Credyd Cynhwysol. Rydyn ni’n hapus ac yn teimlo’n sefydlog! Diolch i NWAMI a’r tîm ymroddedig, a diolch yn fawr i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am ariannu’r prosiect hwn.”

Mae ein rhaglenni ariannu yn parhau i fod ar agor ar gyfer ceisiadau newydd. I gael rhagor o wybodaeth ewch i https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/wales

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s