Sut mae Gymdeithas Ieuenctid a Phlant Sir Gaerfyrddin (CYCA) yn addasu i COVID-19

Cyhoeddwyd yn wreiddiol ar Fai 5ed 2020

Rydym yn deall bod COVID-19 yn effeithio ar lawer o’r grwpiau a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ond rydym hefyd yn falch iawn o sut mae’r rhai yr ydym yn eu hariannu yn y sectorau menter gwirfoddol, cymunedol a chymdeithasol yn addasu eu gwasanaethau i gefnogi eu cymunedau, diolch i grant o £10,000 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Yn y blog hwn rydyn ni’n siarad â Chymdeithas Ieuenctid a Phlant Sir Gaerfyrddin (CYCA) sydd wedi’i lleoli yn Llanelli. Mae CYCA yn darparu ystod o gymorth lles i deuluoedd gan gynnwys cwnsela a mentora, ac maent hefyd yn darparu meithrinfeydd a chlybiau ar ôl ysgol i blant ifanc. Yn ddiweddar, maen nhw wedi bod yn canolbwyntio eu hymdrechion ar addasu eu gwasanaethau ar-lein i ddiwallu anghenion eu cymuned. Gwnaethom siarad â Tracy Pike MBE, Prif Swyddog Gweithredol CYCA i ddarganfod mwy:

Mae ein helusen yn darparu gwasanaethau sydd bob amser wedi cael eu gwneud wyneb yn wyneb felly’r peth cyntaf yr oedd yn rhaid i ni ei wneud oedd darganfod sut y gallem barhau i gynnig y gwasanaethau hyn ac aros mewn cysylltiad â’r teuluoedd hynny a’u hannog i ymateb iddynt ar-lein. Nid oedd hynny heb ei faterion; roedd yn rhaid i ni newid ein polisïau, er enghraifft, ynghylch diogelu, ac roedd yn rhaid i ni gofio na fyddem yn gweld ein cleientiaid felly ni fyddem yn gallu codi pethau fel ymateb i’w emosiynau corfforol.

Nawr ein bod ni wedi addasu ein gwasanaethau mae ein gwasanaethau cwnsela yn gweithio’n arbennig o dda i bobl ifanc oherwydd gall dod i’n canolfan fod yn eithaf brawychus, felly maen nhw wedi ymateb yn eithaf da. Roedd rhieni’n fwy amharod oherwydd mae gan lawer ohonyn nhw blant iau ac mae rhywbeth am roi lle diogel iddyn nhw oddi cartref, ac rydyn ni wedi gwneud newidiadau i’n horiau rheolaidd felly nawr rydyn ni’n cynnig pethau fel sesiynau coffi a sgwrsio i rieni am 8yh pan fydd plant wedi mynd i’r gwely.

Rydyn ni wedi lleihau nifer y bobl yn ein gweithdai; o ddeg i dri ar y tro dros alwadau fideo. Mae ei oblygiadau wedi digwydd oherwydd staffio ychwanegol, ond mae gennym hyfforddwr personol lleol sy’n gwneud dosbarthiadau cadw’n heini gartref ac mae ein cwnselydd yn cynnal sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar bob dydd Llun. Rydyn ni wedi darganfod bod rhieni sy’n helpu eu plant gyda’u gwaith ysgol yn ei chael hi’n anodd oherwydd nad oes ganddyn nhw liniaduron, ac rydyn ni wedi dod yn gyfryngwr rhwng rhieni ac ysgolion i helpu myfyrwyr i fenthyg gliniaduron.

Rydym yn darganfod ein bod wedi bod yn addasu i anghenion unigol pobl yn ystod y chwe wythnos ddiwethaf; rydyn ni wedi dod yn athro ysgol iddyn nhw, eu gweithiwr cymdeithasol, y cwnselydd, ac mae wedi bod yn gromlin ddysgu i ni hefyd. Rydyn ni’n cwrdd fel tîm ddwywaith y dydd oherwydd bod anghenion pobl mor amrywiol; rydyn ni wedi bod yn cefnogi pobl sy’n profi cam-drin domestig ac wedi gorfod ail-gartrefu mam a’u plant, ac mae hynny i gyd yn llawer anoddach pan rydych chi wedi’ch cyfyngu i’ch cartref.

Mae addasu ein gwasanaethau, mewn rhyw ffordd, wedi bod yn rhan hawdd ond mae sicrhau bod gennym ddigon o staff wedi bod yn anoddach, er enghraifft i ddarparu gweithdai ar gyfer grwpiau llai neu i gefnogi unigolyn gyda rhywbeth sydd ei angen arno pan fyddai staff fel arfer yn gweithio gyda niferoedd llawer mw.

Fodd bynnag, rydym yn teimlo y gallai hwn fod yn gyfle da inni weld sut y gallem addasu yn y tymor hir i ddarparu ein gwasanaethau i deuluoedd ar ôl i hyn ddod i ben. Mae’n anodd i deuluoedd nad ydyn nhw’n gyrru, er enghraifft, ond mae hyn yn rhoi cyfle i ni ddod â’n gwasanaethau i mewn i gartrefi rhieni, ac yn y tymor hwy mae’n gwneud i ni ailfeddwl am ein ffordd rydyn ni’n darparu gwasanaethau; er enghraifft, os ydym fel arfer yn cynnal tair sesiwn yr wythnos ar gyfer gwasanaeth ar sail wyneb yn wyneb, beth am redeg dwy fel yna yn y dyfodol, ac un ar-lein? Yn y tymor hwy, gallem ddarparu gwasanaeth yr un mor effeithiol gyda’r ffordd hon o weithio.

Rydyn ni wrthi’n adeiladu gwefan newydd ar hyn o bryd yn ogystal â symud mwy i wasanaeth cwbl ddwyieithog. Yn ddiweddar rydym wedi dod â rhywun i mewn a all ddarparu ein holl wasanaethau trwy’r Gymraeg ac mae hynny wedi bod yn gam enfawr i estyn allan at bobl.

Gyda’r straen y mae pobl yn ei brofi o bobl yn cael eu ffrwyno ac yn cael incwm is rydym am sicrhau ein bod yn gallu gwneud y pethau ymarferol ar eu cyfer fel sicrhau bod gan deuluoedd do uwch eu pennau a’u bod yn gallu bwyta. Mae hynny’n golygu cysylltu â banciau bwyd a sicrhau bod teuluoedd yn hysbys i wasanaethau lleol perthnasol, ac rydym yn dal i redeg meithrinfa ar gyfer gweithwyr allweddol.

Rydyn ni wedi siarad â llawer o deuluoedd sy’n profi colled o’r newid sydyn yn eu bywydau ond er gwaethaf yr hyn sy’n digwydd mae yna bethau cadarnhaol i’r sefyllfa; y gall pobl dreulio mwy o amser gyda’u rhieni, eu plant a’u teuluoedd ond hefyd ein bod ni yma i roi lle diogel iddyn nhw siarad â rhywun arall. Rydyn ni’n darganfod wrth i bobl ddod yn fwy cyfarwydd â chyfyngiadau ynysu eu bod nhw’n dod yn fwy gwydn, a’u bod nhw’n dysgu o’u profiad mewn ffyrdd a fydd yn eu helpu ar ôl i ni ddychwelyd i normalrwydd. ”

Darganfyddwch fwy ynghylch CYCA ar eu gwefan.

Mae CYCA wedi derbyn grant o £10,000 i’w helpu i gefnogi eu cymuned yn ystod yr amser anodd hwn. Rydym yn agored i bob cais sy’n bodloni ein meini prawf. Roedd hyn yn cynnwys cymorth yn ystod COVID-19. Os oes gennych syniad am brosiect cymunedol, siaradwch â ni am ein grantiau drwy ffonio 029 2168 0214 neu ewch i https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/wales

Y wybodaeth ddiweddaraf: Ers cyhoeddi’r blog hwn yn wreiddiol, mae CYCA wedi bod yn sbardun i ba mor arloesol, mae prosiectau lleol o fudd nid yn unig i’w defnyddwyr gwasanaeth ond i’w cymunedau cyfan drwy gydweithio ag asiantaethau lleol. Yn benodol, mae CYCA wedi llwyddo i ddatblygu partneriaeth â gwasanaethau meddygon teulu lleol fel y gellir rhagnodi ystod o gymorth cymdeithasol i blant, pobl ifanc a theuluoedd drwy wasanaethau CYCA. Mae eu gwaith yn cael ei rannu gydag asiantaethau ehangach ar hyn o bryd, drwy weminarau yn ogystal ag elusennau rhyngwladol sy’n cefnogi teuluoedd.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s