Cefnogaeth i gymunedau ledled Cymru, ynghyd â rhywfaint o ysbryd Nadolig arbennig yn Rhuthun

Gyda’r Nadolig o gwmpas y gornel y mis hwn mae ein grantiau gwerth cyfanswm o £726,070 wedi:

• helpu cymuned ffermio i wneud y mwyaf o’r incwm o fflydoedd mynyddoedd Cymru

• ariannu gardd hardd yn Ysbyty Caerdydd yn enwedig ar gyfer cleifion arhosiad hir sy’n gwella o anaf i’r asgwrn cefn,

• cefnogi grŵp sy’n helpu pobl i fod yn gymwys i weithio yn y diwydiant adeiladu

• helpu rhai o elffs Siôn Corn yn Rhuthun.

Cymdeithas Gymunedol Pentredwr

Gwnaeth Cymdeithas Gymunedol Pentredwr yn Sir Ddinbych gais llwyddiannus am grant o £71,927 drwy’r gronfa Dyfodol Gwledig a reolir gan ein partneriaid Severn Wye. Bydd y prosiect hwn yn hyfforddi pobl ym Mhentredwr ac o’i amgylch i brosesu eu cnau eu hunain i wneud cynhyrchion y gellir eu marchnata. Bydd y prosiect dwy flynedd yn cael ei gyflwyno mewn partneriaeth â CIC Gwlangollen.

Dywedodd Ticky Lowe, aelod o’r pwyllgor ym Mhentredwr wrthym y bydd y prosiect yn bwysig i ddyfodol y pentref, gan fod cymuned ffermio yn dod â chyfle i archwilio defnydd posibl o’r cnu mynydd Cymreig gradd isel a gynhyrchir yn lleol. Bydd Canolfan Gymunedol Pentredwr yn lleoliad delfrydol i arbrofi gyda gwahanol gymwysiadau ar gyfer y gwlân megis ar gyfer gwrtaith, fel inswleiddio, i leinio basgedi hongian, fel matiau a crefftau fel rygiau wedi’u gwehyddu. Bydd y grant hefyd yn ariannu wi-fi ar gyfer y ganolfan gymunedol a oedd yn rhywbeth yr oedd pawb ei eisiau. Rydym i gyd yn edrych ymlaen at allu cynllunio digwyddiadau, gweithdai a dod at ein gilydd gan gynnwys calendr prysur o ddigwyddiadau sy’n gysylltiedig â gwlân cyn gynted ag y bo’n bosibl eto!”

Gardd Horatio

Mae Gardd Horatio yn elusen sy’n benderfynol o ddarparu man heddwch a llonydd i bobl sy’n gwella o anaf i’r asgwrn cefn sy’n newid bywydau tra byddant yn yr ysbyty – yn aml am arosiadau hir iawn. Bydd yr ardd yn rhan o’r adran anafiadau newydd i’r asgwrn cefn yn Ysbyty Llandochau, yr unig uned arbenigol yng Nghymru. Bydd y grant o £60,000 yn helpu i dalu am greu’r ardd, Prif Arddwr a Therapydd Garddio. Byddant yn recriwtio tîm o wirfoddolwyr lleol i gynnal a chadw’r ardd a darparu rhaglen o ddigwyddiadau fel sesiynau celf, clwb llyfrau, cerddoriaeth, ciniawaucleifion a thenau teuluol. 

Dywedodd Kathryn Furnell, Rheolwr Marchnata Yng Ngardd Horatio wrthym “Bydd yr ardd mor werthfawr i’r cleifion, mae’n golygu cymaint iddynt gael y cyfle i fynd allan ac ymgysylltu tra byddant yn mynd drwy rehab. Rwyf wedi gweld pobl mewn safleoedd eraill yn gadael i fynd adref gyda phentwr o blanhigion y maent wedi’u tyfu yn ystod eu harhosiad. Mae hon wedi bod yn flwyddyn anodd iawn i godi arian, ond diolch i’r grant hwn rydym wedi gallu bwrw ymlaen â’r ardd ar y safle newydd yma yng Nghymru.”

©Ruseell Sach

Welsh Centre for Action on Dependency and Addiction Ltd

Mae Welsh Centre for Action on Dependency and Addiction Ltd yn Abertawe yn bwriadu darparu cardiau Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) i bobl ddi-waith, gan roi cyfle iddynt ennill sgiliau newydd i helpu i gael gwaith yn y diwydiant adeiladu. Bydd £6,960 yn ariannu ffioedd hyfforddi, TG a threuliau teithio.

Cefnogwyd Colin Richards gan Cyfle Cymru, cwblhaodd y cyrsiau achrededig, yna hyfforddiant gwirfoddol ac oriau gwirfoddoli ac mae bellach yn cael ei gyflogi’n llawn ar y prosiect fel mentor cyfoedion. Ychwanegodd

“Prin y gallaf gredu sut mae Cyfle Cymru wedi newid fy mywyd. Ar ôl gweithio yn y proffesiwn arlwyo erioed, ymunais â’r sefydliad fel gwirfoddolwr a sawl mis yn ddiweddarach daeth yn Fentor Cymheiriaid llawn. Gallaf ddweud yn onest nad wyf erioed wedi mwynhau swydd gymaint. Mae cyflwyno hyfforddiant i wneud CV a phopeth rhwng fy hyder a’m set sgiliau wedi cynyddu i’r entrychion. Rwy’n wirioneddol falch o fod yn aelod o dîm mor hynod gymwynasgar, talentog ac ysbrydoledig—rydym i gyd yn poeni’n fawr, nid yn unig am y prosiect ond am ei gilydd ac mae hyn yn rhywbeth yr wyf yn wirioneddol ddiolchgar amdano.”

Cymdeithas Banto Rhuthun

Yn olaf, i gael pawb i ysbryd yr ŵyl, mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi helpu i achub y Nadolig ar gyfer Cymdeithas Panto Rhuthun, gan na allai gael codi arian arferol ar lawr gwlad. Bob blwyddyn am wyth mlynedd maent wedi rhoi panto gyda thocynnau â chymhorthdal. Eleni, nid oeddent yn gallu cael yr arian at ei gilydd o fewn y cyfyngiadau symud. Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi camu mewn i ddarparu grant o £5,007 a gallwch weld pa mor hapus yw’r elffs yn y fideo hwn https://fb.watch/27rV-MFNgb/ .

Rydym yn agored i bob cais sy’n bodloni ein meini prawf. Roedd hyn yn cynnwys cymorth yn ystod COVID-19. Os oes gennych syniad am brosiect cymunedol, siaradwch â ni am ein grantiau drwy ffonio 029 2168 0214 neu ewch i  https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/wales

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s