Mae gennych chi hawl i ddefnyddio’r Gymraeg

Ar y 7fed o Ragfyr, mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ymuno gyda sefydliadau cyhoeddus eraill Cymru i gynnal ymgyrch fawr i godi ymwybyddiaeth o hawliau’r cyhoedd i ddefnyddio’r Gymraeg.

Llynedd, pan gynhaliwyd Diwrnod Hawliau’r Gymraeg am y tro cyntaf gan swyddfa Comisiynydd yr Iaith, llwyddodd yr ymgyrch i gyrraedd bron i filiwn o gyfrifon Twitter a chafodd dros 750 o negeseuon eu rhannu yn defnyddio’r hashtag #maegenihawl.

Yn ôl Ruth Bates, Cyfarwyddwr Dros Dro Cymru, “Mae cymryd rhan yn Niwrnod Hawliau’r Gymraeg yn amlygu ymrwymiad Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i’r Gymraeg. Rydyn ni’n falch o fod yn sefydliad dwyieithog ac o allu cynnig gwasanaeth cyflawn yn y Gymraeg i’n cwsmeriaid.

“Mae hefyd yn gyfle i ddangos i’n staff sut y gallan nhw ddefnyddio’r Gymraeg wrth eu gwaith, ac i’w hatgoffa o’r hawliau sy’n bodoli. Mae dros ugain o’n staff yn siaradwyr Cymraeg rhugl ac ambell un hefyd yn dysgu’r iaith, felly gallwn gefnogi’n cwsmeriaid yn eu mamiaith bob cam o’r ffordd.”

Dod i adnabod rhai o’n staff sy’n siaradwyr Cymraeg

Ruth Bates

Dwi’n gweithio fel Cyfarwyddwr Dros Dro y Gronfa Gymunedol yng Nghymru. Mae’n anrhydedd mawr i arwain sefydliad sy’n dosbarthu arian y Loteri Genedlaethol i grwpiau cymunedol ac elusennau. Mae’r grwpiau yma’n rhoi cefnogaeth i bobl ac yn trawsnewid bywydau er gwell. Mae’n ffantastig i glywed am y gwahaniaeth mae ein grantiau – mawr a bach – yn medru’i wneud i gymunedau ledled Cymru.

Yn fy amser hamdden, dwi’n mwynhau beicio, gwirfoddoli gyda phrojectau lleol yn y canolbarth a threulio amser gyda fy nheulu.

 

Llinos Huws

Dwi’n gweithio fel Cynorthwyydd Cefnogi Busnes i’r Gronfa Gymunedol. Dwi’n ateb ymholiadau trwy ein llinell gymorth ac ar e-bost, yn ogystal â darparu cymorth gweinyddol i dîm rhanbarthol Gogledd Cymru.

Cefais fy ngeni a’m magu ym Methesda ond dwi bellach wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd. Yn fy amser hamdden, dwi’n ymddiddori mewn coginio ac unrhyw beth creadigol!

 

 Cicely Blacklaw-Jones

Dwi’n Gynorthwyydd Cefnogi Busnes ac yn cefnogi tim rhanbarthol y De-Ddwyrain a’r Canolbarth. Dwi’n ateb galwadau a negeseuon ebost gan gwsmeriaid, felly os ydych chi’n cysylltu, mae siawns mai fi fydd yn ateb!

Dwi’n dod o Sir Benfro yn wreiddiol, a nawr yn byw yng Nghaerdydd gyda fy mhlentyn a fy mhartner. Mae gen i yn agos at ddeng mlynedd o brofiad ym maes gwaith gwirfoddol, ac mae’n braf cael gweithio mewn sefydliad sy’n gwneud gwahaniaeth.

 

Tomos Davies

Yn fy ngwaith fel Swyddog Ariannu, dwi’n darllen dros geisiadau a’u sgorio nhw yn erbyn ein meini prawf. Fel gallwch chi ddychmygu, dwi’n dod ar draws llawer o brojectau amrywiol o ddydd i ddydd, ond dyna beth sy’n gwneud y swydd yn hwyl.

Dwi’n delio gyda cheisiadau o ganolbarth Cymru gan amlaf, ond ry’n ni’n dîm clòs felly dwi’n helpu gydag ambell gais o’r gogledd a’r de pan fydd angen hefyd. Fy hoff beth am weithio i’r Gronfa yw pa mor gyfeillgar yw pawb.

 

Nia Hughes

Fel Swyddog Ariannu, dwi’n rhan o dȋm rhanbarth Gogledd Cymru, gan weithio yn ardal Gwynedd yn benodol. Dwi’n gyfrifol am asesu ceisiadau, helpu i ddatblygu rhaglenni ariannu newydd ac yn cynnig cymorth i fudiadau cymunedol gyda’r broses ymgeisio wrth iddyn nhw ddatblygu eu syniadau am broject. Rydw i’n mwynhau gweithio gyda’r amrediad eang o fudiadau a phobl sy’n dod i gyswllt gyda’r Gronfa.

Yn fy amser hamdden, byddaf yn mwynhau cerdded. Yn ddiweddar mi wnes i gyflawni Her Tri Chopa Cymru, ac ar hyn o bryd dwi yn y broses o drefnu fy her nesaf!

 

Alexander Davies

Dwi wedi bod yn gweithio yn y tim Cyfathrebu i’r Gronfa Gymunedol ers chwe blynedd, a dwi wedi bod yn ffodus iawn i siarad â phob math o grwpiau, a chlywed sut maen nhw’n helpu eu cymunedau gydag arian sydd wedi cael ei godi diolch i chwaraewyr Y Loteri Genedlaethol. Y peth gorau am fy swydd ydy’r siawns i rannu storïau rhyfeddol am y newidiadau positif mae grwpiau yn ei wneud.

Un uchafbwynt personol oedd y siawns i gyfweld â grŵp oedd yn dathlu diwylliant Japan, yn yr iaith Japaneaidd. Dwi’n dysgu’r iaith yn fy amser sbâr ond doeddwn i byth yn meddwl y byddwn i’n cael siawns i’w defnyddio yn fy swydd!

 

Fflur Davies

Dwi’n gweithio fel Swyddog Cyfathrebu i’r Gronfa Gymunedol ac yn rhan o dȋm rhanbarth Gogledd Cymru, gan weithio hefyd gyda phrojectau Cymraeg eu hiaith ledled Cymru. Dwi wrth fy modd yn clywed am y projectau sydd wedi derbyn arian grant – ac yn rhyfeddu at y gwaith gwych maen nhw’n ei wneud i drawsnewid bywydau pobl yn aml, gan sicrhau bod cymunedau ym mhob cwr o’r wlad yn ffynnu.

 

Mae cerddoriaeth yn llenwi tipyn o fy amser hamdden – boed yn ganu mewn côr, chwarae’r piano neu wrando – a dwi hefyd yn aelod o Bwyllgor y Cylch Meithrin lleol. Ar benwythnosau, dwi’n mwynhau cerdded a threulio amser gyda fy nau fab a ’ngŵr, fy nheulu a ffrindiau.

 

Grwpiau sydd wedi gweithio gyda ni yn y Gymraeg

Ffion Harries, Cylch Meithrin Trelech

“Roedd y broses o ymgeisio am grant gyda Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn broses rhwydd iawn, yn enwedig gan ein bod yn medru ymgeisio drwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd y cymorth dderbyniom oddi wrth ein swyddog ariannu lleol yn hollbwysig, ac rydym fel Cylch Meithrin yn ddiolchgar iawn am yr arian yn y cyfnod ansicr hwn.”

Meinir Evans, Menter Gorllewin Sir Gâr

“Roedd trafod ein cais gyda Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn yr iaith Gymraeg yn fantais fawr i ni. Roedd hyn yn ein galluogi i gyfleu ein nod, ynghyd â throsglwyddo neges a dyheadau pobl ifanc leol yn gliriach.”

Meleri Davies, Partneriaeth Ogwen

“Mae Partneriaeth Ogwen yn fudiad sydd yn gweithredu ac yn gweinyddu trwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd o’n brofiad cadarnhaol i ni allu trin a thrafod a chydweithio hefo swyddog ariannu lleol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn y Gymraeg, yn ogystal ag ysgrifennu ein ceisiadau grant yn ein mamiaith.”

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth am ein rhaglenni grant neu gydag unrhyw gwestiynau.

cymru@cronfagymunedolylg.org.uk / 029 2168 0214 / www.cronfagymunedolylg.org.uk

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s