Gwydnwch ieuenctid: Y diweddaraf am arian y Loteri Genedlaethol i bobl ifanc yng Nghymru

Y 10 selod o'r tîm Pobl Ifanc yn Arwain
Ein tîm Pobl Ifanc yn Arwain

Rydym yn edrych ymlaen at rannu bod datblygu ein rhaglen i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru yn cael ei yrru gan banel anhygoel o bobl ifanc o bob rhan o Gymru.

Yn ôl ym mis Mawrth fe wnaethom recriwtio 10 o bobl ifanc anhygoel o bob rhan o Gymru i weithio gyda ni, gyda chymorth ProMo Cymru a’r Weinyddiaeth Fywyd, i gynllunio a chynnal ymchwil i’r materion sy’n bwysig i bobl ifanc yng Nghymru.

Dros y misoedd diwethaf mae’r panel pobl ifanc wedi bod yn brysur yn cynnal ymchwil ac estyn allan at bobl ifanc ledled Cymru – gan ofyn iddyn nhw beth sydd bwysicaf iddyn nhw a beth sy’n eu cadw’n effro yn y nos.

Rydym ni yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol hefyd wedi bod yn gwrando’n astud ar sefydliadau’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector sy’n cefnogi pobl ifanc. Ynghyd â’r panel, ProMo Cymru a’r Weinyddiaeth Fywyd daethom at ein gilydd fel tîm a dilyn ein hymchwil gyda chyfres o sesiynau cyd-ddylunio i drafod yr hyn a ddysgon ni a nhw.

Yn seiliedig ar ein mewnwelediadau cyfunol, penderfynwyd gyda’r tîm o bobl ifanc y dylid defnyddio’r £10 miliwn o arian y Loteri Genedlaethol i ganolbwyntio ar iechyd meddwl a gwydnwch pobl ifanc, ac i roi pobl ifanc ar y blaen o ddychmygu a chreu dyfodol mwy gwydn a meddyliol iach wrth i gymdeithas ailadeiladu ac adfer o bandemig COVID-19.

Dau ddyn ifanc yn gweithio

Tynnodd ein panel o bobl ifanc sylw at rai mewnwelediadau allweddol o’u hymchwil i’n helpu i ddeall pa fath o wahaniaeth y gallai’r grant hwn ei wneud. Roedd hyn yn cynnwys:

  • Pwysigrwydd sicrhau bod mwy o opsiynau cymorth ar gael a bod pobl ifanc yn cael y cymorth cywir ar yr adeg gywir, ble bynnag y maent yn troi am help.
  • Dyhead i symud oddi wrth weld ‘cymorth’ fel rhywbeth na ellir ond ei ddarparu gan wasanaethau ffurfiol – mae pobl ifanc am gael amrywiaeth o opsiynau ac i weithgarwch nad yw’n cael ei ystyried yn draddodiadol yn ‘gymorth iechyd meddwl’ fod mewn sefyllfa well i hybu eu hiechyd meddwl a’u gwydnwch.
  • Siaradodd pobl ifanc am yr angen am gyfeirio llawer gwell i sicrhau bod pobl ifanc yn gwybod sut i gael gafael ar y cymorth a’r gwasanaethau sy’n bodoli eisoes.
  • Adlewyrchir pwysigrwydd hanfodol sicrhau profiad amrywiol pobl ifanc o lygad y ffynnon wrth gynllunio a chyflawni prosiectau, rhaglenni a gwasanaethau.
  • Tynnodd pobl ifanc sylw at werth ac effeithiolrwydd cymorth gan gymheiriaid a dulliau gweithredu sy’n seiliedig ar weithgaredd.
  • Uchelgais ganolog i’r rhaglen hon rymuso pobl ifanc eu hunain i wneud gwahaniaeth i iechyd meddwl a gwydnwch cenedlaethau’r presennol a chenedlaethau’r dyfodol o bobl ifanc yng Nghymru.

 

Dros yr ychydig fisoedd nesaf byddwn yn rhannu mwy am sut olwg fydd ar ein hariannu, gan gynnwys sut y gall cymunedau wneud cais am grant, yn ogystal â sut y byddwn yn parhau i weithio gyda’n panel pobl ifanc i gefnogi ein grantiau yng Nghymru. Cadwch lygad ar ein gwefan http://www.cronfagymunedolylg.org.uk am ein newyddion diweddaraf.

Fel arall, dilynwch @CronGymYLG ar Twitter neu @tnlcommunityfundwales ar Facebook i fod y cyntaf i glywed ein newyddion, neu gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr misol i gael y newyddion diweddaraf yng Nghymru.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s