Blwyddyn Newydd Dda gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Ruth Bates

Wrth i ni groesawu 2021 yn ochelgar, mae Ruth Bates, Cyfarwyddwr Dros Dro Cymru yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cymryd cyfle i rannu ei myfyrdodau, a’n edrych ymlaen i barhau i gefnogi cymunedau ac elusennau drwy’r amseroedd ansicr hyn.

Bydd Ruth Bates, o Sir Drefaldwyn, yn gweithredu fel Cyfarwyddwr Dros Dro Cymru dros y misoedd nesaf. Mae Ruth wedi bod yn rhan o’r tîm yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ers chwe blynedd ac mae’n angerddol am weithredu cymunedol a’r effaith y gallwn ei chael pan fyddwn yn gweithio gyda’n gilydd i wneud ein cymunedau’n lle gwell i fyw ynddo:

Roedd 2020 yn flwyddyn heriol i ni i gyd. Fodd bynnag, drwy’r holl ansicrwydd fe wnaeth un peth barhau’n gyson, penderfyniad, angerdd ac ewyllys da cymunedau ledled Cymru i ddod at ei gilydd ac i gefnogi ei gilydd yn ystod cyfnod anodd. Rwy’n teimlo’n wylaidd o fod wedi gweld sefydliadau cymunedol yn ymateb i’r her o gefnogi pobl a theuluoedd ledled Cymru.

Bod mewn cysylltiad

Un o’n cryfderau yn y Gronfa yw ein dealltwriaeth helaeth o gymunedau drwy ein model ariannu rhanbarthol. Rydym wedi gallu symud yn ddi-dor i weithio o bell i gefnogi cymunedau i gyrchu arian y Loteri Genedlaethol.

I roi hynny yn ei gyd-destun, yn 2020 fe wnaethom roi cymorth ac arweiniad i bron i 1,400 o bobl drwy ein llinell gymorth, ac fe ddyfarnom £32.5 miliwn i 966 o brosiectau cymunedol ledled Cymru. Mae wedi bod yn eithaf rhyfeddol hefyd sut mae cyd-weithwyr wedi camu i fyny a darparu gwasanaeth gwych i’n cwsmeriaid er gwaethaf heriau sylweddol.

Y prosiectau rydym yn eu hariannu

Dyfarnwyd £59,995 i Medrwn Môn, mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ynys Môn a Menter Môn i gydlynu rhwydwaith trawiadol o dros 850 o wirfoddolwyr i gefnogi eu cymuned gyda gwasanaethau fel siopa, cerdded cŵn, parseli bwyd a rhwydweithiau ar-lein. 

Derbyniodd y Prosiect Datblygu Congolaidd yn Abertawe £10,000 i gefnogi pobl yn eu cymuned drwy helpu gyda siopa, lledaenu ymwybyddiaeth o sgamiau COVID-19, a dechrau dosbarth lles ar-lein. Mae tîm o wirfoddolwyr anhygoel fel Richard wedi eu galluogi i gael effaith fawr.

Derbyniodd Leonard Cheshire £9,999 i gefnogi lles corfforol a meddyliol pobl anabl yng Nghasnewydd drwy ddarparu mynediad i gyfeillio ar-lein, gweithgareddau grŵp, cyswllt rhithwir â theuluoedd, a sgiliau digidol. Gallwch glywed mwy am sut mae Leonard Cheshire wedi addasu ar ein podlediad.

Caniatawyd i ddeiliaid grantiau presennol ddefnyddio eu grant yn hyblyg i gefnogi eu cymunedau yn y ffordd orau a chynnig taliadau ychwanegol i’w grant i’w helpu i addasu. Er enghraifft, dyfarnwyd £9,500 ychwanegol i With Music in Mind ym Mro Morgannwg fel y gallent barhau i helpu i fynd i’r afael ag unigrwydd drwy ddarparu cyfleoedd canu a chymdeithasol i bobl 50+ mlwydd oed, gan gynnwys y rhai sy’n byw gyda dementia a’u teuluoedd.

Yn yr Haf cafodd Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru £2.5 miliwn gan ein Cronfa Gweithredu Hinsawdd ledled y DU i weithio mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaethau Natur eraill ledled Cymru i rymuso pobl ifanc ledled Cymru i arwain ar weithredu amgylcheddol yn eu cymunedau.
Yn ddiweddarach yn y flwyddyn derbyniodd Datblygiadau Egni Gwledig yng Ngwynedd grant datblygu o £562,315 gan y Gronfa Gweithredu Hinsawdd i arwain partneriaeth o bum sefydliad cymunedol ar draws Gwynedd i fynd i’r afael â heriau hinsawdd.

Drwy ein cynllun Hwb i’r Hinsawdd mae 35 o grwpiau o bob rhan o Gymru yn cael cymorth gan Adfywio Cymru a Chymunedau Cynaliadwy Cymru i ddatblygu cynllun amgylcheddol, ac maen nhw’n ei roi ar waith ar hyn o bryd gyda hyd at £15,000 o arian y Loteri Genedlaethol.

Edrych ymlaen

Bydd ein rhaglenni ariannu blaenllaw, Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol a Pawb a’i Le yn parhau i roi’r hyblygrwydd i gymunedau ariannu’r pethau sydd bwysicaf iddynt. Drwy’r rhain byddwn yn annog mwy o bwyslais ar gefnogi cymunedau ac elusennau i ddod yn fwy gwydn i gefnogi eu hymateb i argyfwng nawr ac yn y dyfodol. Byddwn yn ariannu grwpiau sy’n:

  • Cefnogi sefydliadau i addasu neu arallgyfeirio i ymateb i heriau newydd a heriau yn y dyfodol
  • Cefnogi cymunedau sydd wedi’u heffeithio’n andwyol gan COVID-19
  • Cefnogi cymunedau a sefydliadau i ddod yn fwy gwydn er mwyn eu galluogi i ymateb yn well i argyfyngau yn y dyfodol.

Byddwn yn dyfarnu £10 miliwn drwy ein rhaglen Taclo Digartrefedd a byddwn yn parhau i roi pobl ifanc ar y blaen drwy ein Rhaglen Pobl Ifanc newydd. Bydd gweithio gyda’r panel Cynghori Pobl Ifanc yn elfen bwysig o lunio’r rhaglen newydd gyffrous hon. Byddwn hefyd yn darparu cyllid Cyfrifon Segur ar ran Llywodraeth Cymru a fydd yn canolbwyntio ar Bobl Ifanc a Newid Hinsawdd.

Rydym yn credu’n gryf yng nghryfder cydweithredu. Byddwn yn parhau i weithio gydag arianwyr eraill ledled Cymru drwy Fforwm Cyllidwyr Cymru i rannu arfer gorau, a mewnwelediadau i osgoi dyblygu a sicrhau’r cyrhaeddiad mwyaf posibl o ran yr arian sydd ar gael er budd cymunedau ledled Cymru.

Diolch

Mae’r Loteri Genedlaethol yn chwarae rhan hollbwysig wrth gefnogi pobl a chymunedau ac rwyf am ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol – bob tro y byddwch yn prynu tocyn Loteri Genedlaethol, rydych yn cyfrannu tuag at £30 miliwn bob wythnos sy’n cael ei godi ar gyfer achosion da ledled y DU.

Rwyf am ddymuno Blwyddyn Newydd iach a hapus i chi gyd a’ch sicrhau y byddwn yn parhau i ddosbarthu arian y Loteri Genedlaethol i helpu cymunedau yng Nghymru i wella a ffynnu o COVID-19.

I gael gwybod mwy am wneud cais am grant i helpu eich cymuned i addasu, adfer a ffynnu ewch i cronfagymunedolylg.org.uk/cymru. Gallwch siarad â ni drwy ffonio 029 2168 0214 neu drwy e-bostio cymru@cronfagymunedolylg.org.uk.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s