£3.4 miliwn i wella lles mewn cymunedau ledled Cymru

Wrth i ni groesawu’r flwyddyn newydd yn ochelgar, bydd ein grantiau, gwerth £3,431,842, yn helpu i wella lles ac iechyd meddwl mewn cymunedau ledled Cymru, diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Darllenwch am rai o’r grwpiau sy’n chwarae rhan anhygoel wrth sicrhau bod pobl yn cael eu cefnogi ac yn gallu cadw mewn cysylltiad drwy’r cyfnod heriol hwn, gan helpu cymunedau yng Nghymru i wella, addasu a ffynnu.

Rose’s Way Foundation

Mae Rose’s Way Foundation, sydd wedi’i leoli yng Nghaerffili, yn defnyddio £10,000 i ddarparu sesiynau iechyd med

Dywedodd Andrew Jeans: “Rydyn ni wedi cyffroi i ddechrau #WellBeingRosesWay ac i helpu i gefnogi plant ifanc a’u lles iechyd meddwl. Drwy weithio gyda’r Worry Wizard, byddwn yn dod â phlant ifanc oedran ysgol gynradd yng Nghymru ar daith o bryder i les. Rydyn ni eisoes wedi cefnogi pum ysgol, a chyda chefnogaeth Cronfa Gymunedol  y Loteri Genedlaethol, gallwn bellach ehangu’r prosiect hwn i weithio gyda 25 ysgol arall.”

WOW Wales One  World Film Festival Ltd  

Yng Ngheredigion, bydd WOW Wales One World FilmFestival Ltd yn defnyddio ei £9,520 i gynnal gweithdai animeiddio ar-lein ar gyfer unigolion ag anableddau dysgu a’r gymuned ehangach, gan gynyddu  eu hyder a’u lles yn ystod cyfyngiadau COVID-19.

 Dywedodd Jan Kench, partner prosiect Gŵyl Ffilm WOW, gwirfoddolwr gyda Mencap Ceredigion a chydsylfaenydd Clwb Animeiddio Ceredigion: “Mae dod at ein gilydd fel grŵp i fod yn greadigol bobamser yn beth da, ond o dan yr amgylchiadau presennol, mae’n llawer iawn mwy na hynny. Mae rhedeg clwb animeiddio ar-lein yn ein helpu i gadw pobl mewn cysylltiad a gyda’n gilydd yn ystod y pandemig. Mae’n fuddsoddiad mawr yn iechyd meddwl pobl, yn achubiaeth. Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, gallwn helpu i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd.”

 

 

Eryri Cydweithredol Cyf

Yn y cyfamser yng Ngwynedd, bydd Eryri Cydweithredol yn darparu gwasanaeth cyfeillio rhithiol i’rrhai sy’n profi unigedd a chefnogaeth mewn TG sylfaenol gyda’i grant o £9,999. Dywedodd Gwenda Hughes, Cyfarwyddwr, “Roedden ni’n falch iawn o glywed bod ein cais diweddar am grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn llwyddiannus. Rydyn ni nawr yn edrych ymlaen at lansio E-Sgwrs, ein gwasanaeth sgwrsio cyfeillgar rhithiol i unigolion sy’n byw yng Ngwynedd. Bydd y gwasanaeth ar gael yn ddwyieithog a bydd yn cefnogi pobl i gysylltu â’u cymunedau lleol ac i wneud iddyn nhw deimlo fel eu bod yn cael eu cynnwys yn ddigidol.”

 

Swansea City Opera  

Bydd Opera Dinas Abertawe yn cyd-gynhyrchu cynhyrchiad cerddorol gyda Men’s Sheds Cymru gyda’i £10,000, i dynnu sylw at y manteision iechyd meddwl cadarnhaol y gall y grŵp eu cynnig, yn enwedig yn ystod pandemig COVID-19. Ar ôl cyfweld aelodau’r Sheds, crëwyd y libretto yn seiliedig ar eu straeon – sy’n adlewyrchu nid yn unig y trafferthion maen nhw wedi’u hwynebu, ond hefyd y cryfder a’r hiwmor sydd wedi’u helpu i oresgyn eu problemau.

Dywedodd Robert Visintainer, Swyddog Prosiect Men’s Sheds Cymru : “Mae’r holl broses wedi bod yn hwyl ac yn greadigol. Rydyn ni’n edrych ymlaen at wneud mwy gyda’n gilydd yn ystod yr wythnosau a’r misoedd nesaf.”

 

 

 

 

Burry Port Plant Dewi

Bydd Burry Port Plant Dewi yn darparu rhaglen o weithgareddau a gwasanaethau i deuluoedd â phlant hyd at 11 oed ym Mhorth Tywyn, Pen-bre, Cydweli a’r ardaloedd cyfagos. Gyda’i £299,162, byddant yn cyflwyno sesiynau allgymorth a chymorth o bell i wella lles corfforol ac emosiynol a sgiliau rhianta teuluoedd dros dair blynedd, gan gynnwys grwpiau babanod, sesiynau chwarae rhieni a phlant bach a chyrsiau rhianta. Byddant hefyd yn helpu plant gyda sesiynau iaith, clwb gwaith cartref a sesiynau sgiliau bywyd.

Dywedodd Shan Cheesman, Rheolwr Canolfan Burry Port Plant Dewi – Tŷ Mair: “Yn y cyfnod digynsail hwn, mae cefnogaeth Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi rhoi achubiaeth i wasanaethau i deuluoedd, gan ein galluogi i barhau i ddarparu gwasanaeth addas i’r diben i gymunedau lleol.”

 

Cwtch Baby Bank

 

Bydd Cwtch Baby Bank yn defnyddio £9,672 i ddosbarthu eitemau babi hanfodol fel teganau, dillad a bwyd i deuluoedd sy’n cael anawsterau ariannol o ganlyniad o COVID-19.

Dywedodd Clare Bird, Rheolwr Dosbarthu: “Mae banc y babanod yn adnodd gwerthfawr iawn i’r gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol sy’n gweithio gyda theuluoedd bregus yn Ne Ddwyrain Cymru. Mae fy rôl, sy’n cael ei ariannu diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, yn cynnwys cydlynu rhoddion gan aelodau o’r cyhoedd, paratoi bwndeli ar gyfer cleientiaid, a goruchwylio gwaith ein naw gwirfoddolwr.”

 

 

 

Blaina Community Sports Club                                                   

Bydd Clwb Chwaraeon Cymunedol Blaina ym Mlaenau Gwent yn defnyddio £9,955 i helpu i adnewyddu’r pafiliwn criced. Mae’r lleoliad wrth galon y gymuned, sydd wedi cymryd perchnogaeth o’r pafiliwn i greu lle i hybu iechyd a lles.

Dywedodd Chris Adams, Ysgrifennydd, “Mae’r grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cael ei groesawu gymaint, a bydd yn help enfawr ar gyfer y prosiect rydyn ni’n gweithio arno ar hyn o bryd. Rydyn ni’n gwneud gwaith adeiladu i’r hyn a oedd yn wreiddiol yn bafiliwn ar Barc Canolog Blaina i’w wneud yn bencadlys i Glwb Rygbi’r Blaenau a Chlwb Criced y Blaenau, a fydd, gobeithio, yn helpu’r ddau sefydliad i ffynnu. Bydd y pafiliwn hefyd ar gael fel lleoliad i grwpiau cymunedol lleol ei ddefnyddio.”

Darllenwch am bob un o’r 68 grant a ddyfarnwyd ym mis Rhagfyr 2020 yma

Mae ein rhaglenni ariannu yn parhau i fod ar agor ar gyfer pob cais sy’n bodloni ein meini prawf, gan gynnwys cymorth yn ystod COVID-19. Os oes gennych syniad ar gyfer prosiect cymunedol, ffoniwch 029 2168 0214 i siarad â ni neu fynd i https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/wales

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s