Hwb ariannol hanfodol i grwpiau cymunedol ledled Cymru

O dyfu bwyd i bobl sy’n gwarchod eu hunain i wella offer chwarae yn yr awyr agored, mae arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn cefnogi pobl a chymunedau i addasu ac adfer drwy’r amgylchiadau heriol hyn. Darllenwch am rai o’r grwpiau sy’n chwarae rhan anhygoel wrth gadw pobl yn gefnogol ac wedi’u cysylltu drwy’r cyfnod heriol hwn.

Cymdeithas Gardd Gymunedol Star Hub

Pedwar fenyw yn gweithio tu fasBydd Cymdeithas Gardd Gymunedol Star Hub yng Nghaerdydd yn defnyddio £7,418 o arian y Loteri Genedlaethol i barhau i dyfu bwyd i bobl sy’n agored i niwed ac yn gwarchod eu hunain, tra’n gwneud gwelliannau i wneud garddio yn fwy hygyrch i’w cymuned.

Dywedodd Camilla Lovelace: “Rydym yn hapus iawn ein bod wedi cael grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, bydd yn talu am ein costau rhedeg ar gyfer 2021 fel y gallwn barhau i dyfu’r bwyd iach a roddwn i bobl yn ein cymuned. Mae gweithio gyda darparwyr gwasanaethau bwyd cymunedol lleol wedi bod yn bwysig iawn i ni, yn ystod y tymor tyfu rydym yn dosbarthu salad, perlysiau a llysiau yn rheolaidd i Bantri Cymunedol Tremorfa sy’n dosbarthu bwyd i bobl sy’n gwarchod neu’n wynebu ansicrwydd bwyd ac Oasis sy’n bwydo ffoaduriaid a cheiswyr lloches.

“Bydd y grant hwn hefyd yn ein helpu i ddarparu rhywfaint o gefnogaeth i’r Coop Bwyd Splo-Down newydd sy’n gwneud bwyd iach yn fforddiadwy ac yn hygyrch. Mae ein cynlluniau tymor hwy yn cynnwys datblygu ein perllan gymunedol i ddarparu man lle gall pobl o bob oed a gallu fwynhau natur gan ein bod yn credu y bydd hyn yn helpu unrhyw un sy’n profi effeithiau COVID-19 tymor hir.”

Cymorth Cymunedol Llanfair-ym-Muallt

Ym Mhowys, bydd Cymorth Cymunedol Llanfair-ym-Muallt yn defnyddio £99,795 o arian y Loteri Genedlaethol i ehangu ei ddarpariaeth trafnidiaeth gymunedol fel y gall mwy o bobl gael gafael ar wasanaethau hanfodol.

Archdiocese of Cardiff 

Marchnad mewnolBydd Archesgobaeth Caerdydd yn defnyddio £50,250 o arian y Loteri Genedlaethol i adnewyddu a gwella Neuadd Sant Dyfrig ym Mhontypridd, gan gynnwys gwella mynediad i bobl anabl, diogelu’r adeilad i bob tywydd, ac adnewyddu eu cegin. Byddant yn parhau i ddarparu cyfleusterau ar gyfer gweithgareddau a gwasanaethau cymunedol tra’n datblygu rhaglenni newydd o weithgareddau a hyfforddiant o’r ganolfan.

Dywedodd Roy Mayo: “Hoffem ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol am y grant Pawb a’i Le gan y bydd hyn yn ein galluogi i ddechrau’r gwaith hanfodol sydd ei angen i sicrhau dyfodol parhaus Neuadd Gymunedol Dyfrig Sant.

“Bydd atgyweiriadau hanfodol i’r Neuadd yn ein galluogi i gynnal ein hystod bresennol o weithgareddau ac ehangu i ardaloedd newydd. Dyma gam cyntaf prosiect adfywio pum cam sy’n hanfodol er mwyn i’r Neuadd gael dyfodol cynaliadwy.”

Yr Ifanc yn Ial

Bydd Yr Ifanc yn Ial yn Sir Ddinbych yn defnyddio £62,273 ar gyfer offer chwarae ar gae chwarae Bryneglwys fel y gall pobl ifanc yn y pentref fanteisio ar gyfleoedd chwarae awyr agored, a rhoi cyfle i’r gymuned ehangach gymdeithasu ac adeiladu cysylltiadau cymunedol cryfach.

Glyncoch Community Regeneration

Bydd Glyncoch Community Regeneration Ltd yn Rhondda Cynon Taf yn defnyddio £6,720 i barhau i ddarparu darpariaeth ieuenctid ar gyfer eu cymuned leol gan ymateb i effaith pandemig COVID-19.

Dywedodd Laura Morgan: “Rwyf wrth fy modd gyda’n rôl gan ei fod wedi fy ngalluogi i fod yn rhan fach o deithiau’r bobl ifanc hyn a’u gwylio’n datblygu i’w personoliaethau eu hunain. Mae’r agosatrwydd a’r ysbryd cymunedol cyffredinol o fewn y tîm hwn a’r grŵp o bobl ifanc rydym yn ffodus i weithio gyda nhw ond yn fy ngwthio i fod eisiau cymryd mwy o ran, ac i edrych ar fwy o ffyrdd y gallwn ymgysylltu â’r bobl ifanc hyn.

“Rwyf wedi gweld yr effaith y gall cymorth Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ei chael a’r newid cadarnhaol a ddaw yn ei sgil. Rwy’n ddiolchgar am byth am y cyfle sydd gennym yn Glyncoch Community Regeneration nawr diolch i’r grant hwn i gael effaith werth chweil a chadarnhaol.”

Darllenwch am bob un o’r 17 grant a ddyfarnwyd ym mis Ionawr 2021 drwy lawrlwytho rhestr yma.

Ymgeisio am grant Loteri Genedlaethol

Mae ein rhaglenni ariannu yn parhau i fod ar agor ar gyfer pob cais, gan gynnwys cymorth yn ystod COVID-19. Os oes gennych syniad ar gyfer prosiect cymunedol, ffoniwch 029 2168 0214 i siarad â ni neu fynd i https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/wales

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s