Adeiladu darlun o’r hyn sy’n bwysig i gymunedau ledled Cymru

Rob Roffe, Pennaeth Gwybodaeth a Dysgu
Rob Roffe, Pennaeth Gwybodaeth a Dysgu

Wrth i Gymru ddod allan o bandemig COVID-19 i ddyfodol ansicr, nid yw ein hadolygiad diweddaraf o flaenoriaethau ariannu Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru erioed wedi bod yn fwy perthnasol. Mae Rob Roffe, Pennaeth Gwybodaeth a Dysgu yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn rhannu ein cynlluniau i nodi’r ffordd orau i arian y Loteri Genedlaethol gefnogi cymunedau Cymru i addasu, adfer a ffynnu:

Mae COVID-19 wedi newid ein bywydau mewn ffordd nad oeddem erioed wedi meddwl ei bod yn bosibl. Wrth i ni geisio olrhain llwybr tuag at adferiad gyda’n gilydd, mae wedi gadael heriau enfawr i gymunedau ledled Cymru. Gydag arian cyhoeddus wedi’i wasgu ac argyfwng ariannu digynsail yn y trydydd sector, nid yw’r rôl sydd i’w chwarae gan arian y Loteri Genedlaethol erioed wedi bod yn bwysicach.

Wrth gwrs, nid ydym wedi sefyll yn llonydd yn ystod y pandemig. Symudwyd yn gyflym i ganolbwyntio ein cynnig grantiau ar fynd i’r afael â throchi’r argyfwng, gan gefnogi sefydliadau drwy gyfnodau anodd a phrosiectau ariannu a gyflwynodd ymatebion cymunedol i COVID-19. Yn fwy diweddar, rydym wedi newid y blaenoriaethau hynny i gynnwys ffocws ar y dyfodol, gan gefnogi cymunedau a sefydliadau i ddod yn gryfach ac yn fwy gwydn yn wyneb yr heriau hyn a’r heriau yn y dyfodol.

Oherwydd y cefndir hwn, rydym yn cynnal yr adolygiad diweddaraf o’n grantiau yng Nghymru, ac er bod COVID-19 yn arwyddocaol yn ein ffordd o feddwl, nid dyma’r unig ystyriaeth a fydd yn diffinio’r adolygiad. Mae ein hymrwymiad i roi pobl i arwain mor gryf ag erioed. Rydym yn cydnabod bod cymunedau’n deall eu hanghenion yn well na neb arall, felly nid yw ein hymrwymiad i ariannu prosiectau a arweinir gan bobl, sy’n seiliedig ar gryfderau ac sy’n gysylltiedig, yn cael ei ystyried.

Byddwn yn edrych ar y ‘beth’ a’r ‘sut’ o ran grantiau yn y dyfodol. Pa faterion sy’n gofyn am ffocws penodol ar ariannu? Faint o grantiau y dylid ei dargedu a faint y dylid ei ddyrannu i raglenni sy’n seiliedig ar alw sy’n ymateb yn uniongyrchol i bryderon penodol cymunedau? A oes angen mwy o help ar rai cymunedau nag eraill? Sut y gall ein hymrwymiad i fynd i’r afael â newid hinsawdd gael ei adlewyrchu orau yn ein dull gweithredu? Mae’r rhain yn gwestiynau mawr heb atebion hawdd ac, er eu bod yn arwyddocaol, ni all ein grantiau byth fynd i’r afael â phob angen a nodwn. Bydd rhai dewisiadau anodd i’w gwneud ar hyd y ffordd.

Beth bynnag fo’r blaenoriaethau a nodwyd gennym, rydym am i’n grantiau fod ar gyfer pawb. Wrth gwrs, nid oes arnom angen cipolwg ar adolygiad ariannu i wybod bod llawer o anghydraddoldeb ledled Cymru yn dal heb ei herio, gan niweidio unigolion a chymdeithas yn gyffredinol. Rydym am i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant fod ar flaen a chanolog i’n holl benderfyniadau ariannu a bydd ein hadolygiad yn chwilio am gyfleoedd i sicrhau bod hyn yn digwydd.

Rydym eisoes yn cymryd camau i sicrhau ein bod yn gynhwysol, fel ariannwr ac fel cyflogwr ac rydym yn dechrau gweld arwyddion calonogol ein bod yn cefnogi mwy o grwpiau cymunedol o dan arweiniad Pobl Dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. Fodd bynnag, ni allwn sefyll yn ein hunfan, a gwyddom fod mwy y gallwn ei wneud i sicrhau bod pob cymuned yng Nghymru yn teimlo bod ein grantiau ar eu cyfer. Yn ddiweddar, penodwyd Pennaeth Ariannu Tegwch a Chynhwysiant i ddatblygu hyn ledled y DU.

Heb drydydd sector ffyniannus i weithredu fel ffocws cryf ar gyfer gweithgarwch cymunedol, ni fyddai ein grantiau yn gallu gweithredu fel catalydd ar gyfer newid cadarnhaol. Bydd ein hadolygiad hefyd yn ystyried sut y gallwn sicrhau bod sefydliadau cymunedol yn ffynnu, yn amrywiol ac yn addas ar gyfer y dyfodol. Gan adeiladu ar y gefnogaeth ddiweddar rydym wedi’i darparu i wneud sefydliadau’n fwy gwydn drwy ein rhaglen grant Pawb a’i Le, byddwn yn edrych ar ffyrdd y gall ein grantiau helpu sefydliadau a’r cymunedau y maent yn eu cefnogi i ddatblygu’r sgiliau, y capasiti a’r asedau sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu huchelgeisiau.

Yn ddiweddarach eleni, byddwn yn ymgysylltu ag ystod eang o fudd-ddeiliaid, sefydliadau a’r cyhoedd i helpu i lunio a diffinio sut a beth rydym yn ei ariannu gydag arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn y dyfodol. Mae’n anochel y bydd y pandemig yn effeithio ar y ffordd rydym yn ymgysylltu, ond gobeithiwn, drwy gyfuniad o sgyrsiau, digwyddiadau, arolygon a grwpiau ffocws, y gallwn gasglu safbwyntiau gwahanol ac adeiladu darlun o’r hyn sy’n bwysig i gymunedau ledled Cymru.

Os oes gennych rai syniadau cynnar i’w rhannu, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ein hadolygiad, cysylltwch â mi ar robert.roffe@cronfagymunedolylg.org.uk.

Os hoffech wybod mwy am wneud cais am arian gan y Loteri Genedlaethol i helpu eich cymuned i addasu, adfer a ffynnu ewch i’n gwefan neu siaradwch â ni drwy e-bostio cymru@cronfagymunedolylg.org.uk neu ffonio 029 2168 0214.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s