£3.8 miliwn i wella lles, hyder a chysylltedd ledled Cymru

Bron i flwyddyn ers y cyfyngiadau symud COVID-19 cyntaf, bydd ein grantiau gwerth cyfanswm o £3,800,912 yn helpu i wella lles, hyder a chysylltedd ledled Cymru, diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Darllenwch am rai o’r grwpiau sy’n chwarae rhan anhygoel wrth sicrhau bod pobl yn cael cefnogaeth ac yn cadw mewn cysylltiad drwy’r cyfnod heriol hwn. O gorau digidol a phrosiectau cymunedol sy’n cefnogi teuluoedd ifanc a phobl ag anableddau i raglen fentora genedlaethol, maen nhw i gyd yn helpu cymunedau yng Nghymru i wella ac addasu o COVID-19.

Conwy Connect for Learning Disabilities

Yng Ngogledd Cymru, bydd Conwy Connect for Learning Disabilities yn defnyddio £5,000 i barhau i ddarparu ymarferion i Gôr Makaton i alluogi aelodau i gynyddu eu hyder, i deimlo’n ddiogel ac i deimlo fel bod pobl yn gwrando arnyn nhw.

Dywedodd Caroline, sy’n cefnogi Glyn sy’n aelod o’r côr, “Mae ymarfer y côr yn ddigwyddiad cymdeithasol pwysig iawn i Glyn, yn ogystal â rhoi cyfle iddo wella ei sgiliau Makaton y mae bellach yn eu defnyddio’n llawer mwy hyderus. Mae gallu parhau â’r Côr Makaton yn ystod y cyfyngiadau symud wedi rhoi rhywfaint o sefydlogrwydd a pharhad i Glyn yn ystod cyfnod anodd, gan roi modd iddo gadw mewn cysylltiad â’i ffrindiau arwyddo a pharhau i ddysgu a symud ymlaen er gwaethaf y sefyllfa bresennol. Rydym yn ddiolchgar iawn i Conwy Connect am lwyddo i gadw sesiynau’r côr i fynd.”

 

Opera Cenedlaethol Cymru Cyfyngedig

Bydd Opera Cenedlaethol Cymru Cyfyngedig hefyd yn parhau i gyflwyno ymarferion côr wythnosol yn ddigidol ar gyfer pobl â dementia, eu teuluoedd a’u gofalwyr gyda’i grant o £5,940.

Dywedodd Tricia Jones, aelod o Gôr Cradle, “Mae’r côr yn llawenydd llwyr. Rwyf wedi cwrdd â phobl hyfryd ac mae dod at ein gilydd i rannu ein cariad at gerddoriaeth a chanu yn uchafbwynt yn fy wythnos. Mae gweld wynebau pawb yn gwenu ar yr adeg anodd hon yn codi ysbryd ac yn gwneud y diwrnod yn fwy disglair. Rwy’n gobeithio y bydd Côr Cradle yn gallu parhau i’r dyfodol, gan ddarparu gwasanaeth unigryw ac arbennig i bobl â dementia.”

Opera Cenedlaethol Cymru – Sesiwn Côr Cradle

 

Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru

Bydd Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (WEN) Cymru yn defnyddio ei gyllid o £425,995 i weithio gyda Thîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru (EYST), Anabledd Cymru a Stonewall Cymru i ddarparu rhaglen fentora. Bydd y rhaglen yn rhoi’r hyder, y gwydnwch a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfranogwyr i wneud cais am amrywiaeth o rolau cyhoeddus a dinesig, gan sicrhau bod sefydliadau cyhoeddus yn adlewyrchu amrywiaeth Cymru yn well.

Dywedodd Catherine Fookes, Cyfarwyddwr WEN Cymru: “Rydym wrth ein bodd bod ein rhaglen fentora ‘Pŵer Cyfartal, Llais Cyfartal, Cymru Gyfan’ yn derbyn arian gan y Loteri Genedlaethol, a fydd yn ein galluogi i weithio gyda’n partneriaid i ehangu’r cynllun yn sylweddol.

“Bydd y rhaglen genedlaethol hon yn newid bywydau’r cyfranogwyr. Rydym yn gwybod o’r cynlluniau mentora rydym eisoes wedi’u rhedeg eu bod wedi helpu menywod di-rif i gymryd mwy o ran mewn bywyd gwleidyddol a cyhoeddus – dod yn gynghorwyr, llywodraethwyr neu ymgymryd â swyddi bwrdd. Gall y rhaglen helpu i wneud Cymru’n genedl decach, gyda democratiaeth lawer mwy amrywiol wrth ei gwraidd. Allwn ni ddim aros i ddechrau arni!”

WEN – Digwyddiad Mentora Rhwydweithio Cyflym yn y Senedd, Rhagfyr 2019

 

SANDS (Cymdeithas Marw-anedig a Marwolaethau Newyddenedigol)

Bydd SANDS (Cymdeithas Marwolaethau Marw-anedig a Newyddenedigol) yn defnyddio ei £5,719 i ddarparu cymorth profedigaeth Gymraeg i rieni sydd wedi profi colli eu baban.

Dywedodd Heather Jane Coombes, Cydlynydd Rhwydwaith Cymru, “Gall gofal profedigaeth da yn dilyn marwolaeth babi newid bywyd, a bydd y grant anhygoel hwn yn sicrhau bod rhieni’n gallu cymryd rhan yn eu gofal fel partneriaid cyfartal drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae mor bwysig bod rhieni mewn profedigaeth yn gallu cael gofal a chymorth yn yr iaith o’u dewis nhw. Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, gyda’n gilydd gallwn sicrhau bod pawb yn gallu derbyn cymorth profedigaeth SANDS heb rwystrau.”

Llyfr cymorth profedigaeth SANDS a fydd yn cael ei gyfieithu i’r Gymraeg

The Trinity Project

Yng Nghaerdydd, bydd The Trinity Project yn darparu gweithgareddau rhandiroedd ymarferol ac addysgol i geiswyr lloches a ffoaduriaid, teuluoedd a myfyrwyr gyda’i gyllid o £9,996. Bydd digwyddiadau rheolaidd yn galluogi gwahanol ddiwylliannau i ddod at ei gilydd a ffurfio cyfeillgarwch parhaol a fydd hefyd yn helpu i fynd i’r afael ag unigedd cymdeithasol.

Cydlynydd cynaeafu, Vaida, yn cynaeafu salad o’r poli-dwnnel

Cyngor Cymuned Pen-y-ffordd

Yn Sir y Fflint, bydd Cyngor Cymuned Pen-y-ffordd yn defnyddio £9,999 i wella’r cyfleusterau chwarae i bobl ifanc yn y pentref drwy adeiladu parc sglefrio concrid lle gallant ymgynnull, cymdeithasu a mynegi eu hunain.

Dywedodd Richard Bestwick, Cadeirydd Cyngor Cymuned Pen-y-ffordd, “Mae mannau chwarae yn yr awyr agored yn bwysicach nag erioed i bobl ifanc, gan eu helpu gyda’u hyder a rhoi hobi iddynt lle gallant fod yn egnïol a chwrdd â ffrindiau newydd. Mae cyllid y Loteri Genedlaethol yn help i’w groesawu – diolch yn fawr iawn i chi o bentref Pen-y-ffordd.”

Bryngwran Cymunedol

Yn y cyfamser, yn Ynys Môn, bydd Bryngwran Cymunedol yn defnyddio £100,000 i ddatblygu’r adeiladau tu allan ym Mryngwran Arms yn unedau busnes. Byddant yn cynnwys siop, siop trin gwallt, caffi a gofod amlddefnydd i greu swyddi, yn darparu gwasanaethau’n lleol a chyfrannu at gynaliadwyedd ardal a lles y gymuned.

Darllenwch am y 120 grant a ddyfarnwyd yn y cylch diweddaraf yma.

Mae ein rhaglenni ariannu yn parhau i fod ar agor ar gyfer yr holl geisiadau sy’n bodloni ein meini prawf, gan gynnwys cymorth yn ystod COVID-19. Os oes gennych chi syniad ar gyfer prosiect cymunedol, ffoniwch 029 2168 0214 i siarad â ni neu fynd i https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/wales.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s