Blwyddyn o addasu a chyfleoedd newydd i Siop Griffiths yn sgil COVID-19

Mae COVID-19 wedi effeithio ar lawer o grwpiau sy’n cael eu hariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ond rydyn ni’n hynod falch o sut mae rhai ohonyn nhw wedi addasu eu gwasanaethau i gefnogi eu cymunedau dros y flwyddyn ddiwethaf.

Person yn rhoi dau fag o fwyd mewn car trydan

Yn y blog hwn rydyn ni’n siarad â Siop Griffiths, sydd wedi’i leoli ym Mhen-y-groes, Gwynedd, ac sy’n un o’r grwpiau hynny sydd wedi addasu’n helaeth i gefnogi’r gymuned leol drwy’r cyfnod heriol hwn.

Ymysg llawer o bethau eraill, ffurfiodd Siop Griffiths bartneriaeth gyda’r Co-Op lleol er mwyn defnyddio gwastraff bwyd i wneud prydau bwyd ac i ddosbarthu bagiau bwyd i bobl fregus. Mae arian y Loteri Genedlaethol hefyd wedi eu helpu i ddatblygu prosiect i dyfu bwyd i deuluoedd trwy sefydlu rhandiroedd, gardd wyllt gymunedol ac ardal ddysgu awyr agored.

Mae Ben Gregory, Ysgrifennydd Siop Griffiths, yn egluro mwy am y flwyddyn brysur maen nhw wedi’i chael:

“Mae’r flwyddyn diwethaf wedi bod yn un gynhyrfus iawn, ond yn ofnadwy o heriol hefyd i Siop Griffiths. Mae COVID-19 wedi cael dylanwad mawr ar ein gwasanaethau, ond wedi gweld Siop Griffiths yn addasu yn gyflym.

Dyma grynhoi rhai o brif ddigwyddiadau’r flwyddyn:

 • cau’r caffi ym Mawrth 2020 oherwydd COVID-19 a newid gwaith ein tim i gydlynu’r ymateb cymunedol i’r pandemig;
 • ailagor y caffi ym mis Awst, gan gyflogi staff yn uniongyrchol i achub y busnes yn y tymor byr;
 • penodi Swyddog Bwyd a Lles i weithio ar y cynllun bwyd dros ben, rhandiroedd a gardd wyllt;
 • benthyg car trydan am flwyddyn gan Arloesi Gwynedd Wledig;
 • casglu a dosbarthu bwyd gwastraff y Co-op ym Mhen-y-groes;
 • dosbarthu prydau poeth wedi’u paratoi yn y caffi i bobl fregus yn defnyddio’r car trydan;
 • lansio gwaith i greu gardd wyllt, adnabod tir ar gyfer rhandiroedd a gwneud cais cynllunio;
 • cyflogi Prentis Digidol a Chydlynydd Trafnidiaeth Cymunedol;
 • darparu lleoliad i dri person ifanc dan gynllun Byw a Bod;
 • penodi Swyddog Gweithgareddau Awyr Agored i drefnu teithiau i bobl i wella eu hiechyd corfforol a meddyliol;
 • ail-bwrpasu Parlwr yr Orsaf i gynnig gwasanaeth newydd (Ffiws a Chaffi Trwsio) ar ôl y Pasg.
Car trydan ar stryd

Gwneud gwahaniaeth yn y gymuned

Rydyn ni wedi canolbwyntio ar arwain yr ymateb cymunedol i heriau COVID-19 y llynedd, ond wedi ceisio parhau gyda datblygu pethau sydd yn ein cynllun busnes. Oherwydd ein hymrwymiad i’r budd cymunedol, mae llawer o’r ymatebion i’r pandemig wedi cyflymu pethau oedd yn ein cynlluniau tymor hir.

Yn ystod y flwyddyn rydyn ni’n falch o fod wedi:

 • recriwtio 53 o wirfoddolwyr tymor byr ac 17 tymor hir;
 • cefnogi 81 o bobl fregus gyda gwasanaeth casglu presgripsiwn, siopa a galwadau gofal;
 • recriwtio 4 aelod i’r prosiect rhandiroedd a 4 o wirfoddolwyr i’r prosiect gardd wyllt;
 • recriwtio 4 gyrrwr gwirfoddol i’r prosiect trafnidiaeth a dosbarthu bwyd;
 • atal dros 1,000 o eitemau rhag mynd yn wastraff drwy eu dosbarthu i bobl leol;
 • dechrau prosiect bwyd i bobl fregus, gyda 25 yn derbyn bwyd ddwywaith yr wythnos, a tharged o 40;
 • gosod pwynt LoRaWan ar un o’n hadeiladau, i ddablygu prosiectau cymunedol yn gysylltiedig gyda’r ‘Internet of Things’.

Y dyfodol

Mae cynlluniau ar y gweill i roi cartref i’n gwaith cyflogaeth a hyfforddiant i bobl ifanc yn y Ganolfan Ddigidol, gyda rhestr o 12 o wirfoddolwyr yn barod i’n helpu. Gobeithiwn hefyd ddarparu swyddfa i’n staff, sydd wedi cynyddu o dri i saith dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae ein Swyddog Datblygu a Marchnata wedi bod yn canolbwyntio ar gefnogi’r caffi ers yr haf, sydd wedi bod yn heriol iawn ar adegau, ond ar hyn o bryd rydyn ni’n cynnig gwasanaeth tec-awe. Mae’r Swyddog hefyd wedi bod yn paratoi’r llety i agor erbyn y Pasg.

Rydyn ni yn y broses o osod pwyntiau gwefru ar gyfer cerbydau trydan yn yr iard hefyd, ac rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth gyda mudiadau eraill GwyrddNi yn y gogledd, sydd wedi derbyn grant Cronfa Gweithredu Hinsawdd. Bydd Siop Griffiths yn darparu lleoliad i Hwylusydd Newid Hinsawdd, ac yn helpu i gefnogi’r gwaith.

Blwyddyn o addasu a chyfleoedd newydd

Fel gwelwch chi, mae hi wedi bod yn flwyddyn brysur a chynhyrfus, ac rydyn ni’n bendant wedi dysgu pwysigrwydd bod yn hyblyg a thrafod newidiadau gyda’n hariannwyr, ac i addasu i amgylchiadau heriol a chymryd cyfleoedd newydd.

Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am yr arian sydd wedi’n galluogi ni i gefnogi ein cymunedau ymhellach ac i gyflogi staff i ddatblygu ymateb y gymuned.”

Grŵp yn heicio yn y mynyddoedd

Derbyniodd Siop Griffiths grant ychwanegol o £29,916 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i’w helpu i gefnogi eu cymuned yn ystod COVID-19. Maen nhw hefyd yn rhan o raglen Hwb i’r Hinsawdd, ac yn enghraifft wych o sut mae derbyn arian y Loteri Genedlaethol yn galluogi grwpiau i ddenu mwy o gyllid o ffynonellau eraill i ehangu projectau, gan iddynt gael cefnogaeth gan Sefydliad Rank, ICT, Arfor, Menter Môn a Chyngor Gwynedd hefyd.

Os oes gennych syniad am broject cymunedol, siaradwch â ni am ein grantiau drwy ffonio 029 2168 0214, e-bostio cymru@cronfagymunedolylg.org.uk neu fynd i: cronfagymunedolylg.org.uk/ariannu 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s