Awgrymiadau ar gyfer gwneud cais am grant ar gyfer adeiladau cymunedol

Ydych chi’n chwilio am grant i adeiladu neu adnewyddu canolfan gymunedol yn eich ardal? Rydym wedi llunio atebion i’r cwestiynau mwyaf cyffredin am wneud cais.

Mae’r cwestiynau hyn yn seiliedig ar wneud cais i’n rhaglen Pawb a’i Le Canolig sy’n cynnig grantiau o £10,001 i £100,000 ac mae ein rhaglen Pawb a’i Le Mawr yn cynnig grantiau o £100,001 i £500,000 am hyd at bum mlynedd.

Pam mae eich prosiect yn bwysig?

Rydym am ariannu’r prosiectau sydd bwysicaf i gymunedau. Ydych chi wedi siarad â’ch cymuned i gael gwybod beth sydd bwysicaf iddyn nhw? Gwyliwch ein fideo gyda syniadau ar sut i ymgysylltu â’ch cymuned:

Rydym am wybod bod eich cymuned ehangach yn cefnogi’r prosiect rydych yn gofyn i ni ei ariannu. Dylech ymgysylltu â:

  • y bobl sy’n defnyddio eich adeilad (os oes un),
  • pobl a allai fod eisiau defnyddio’r adeilad,
  • sefydliadau a grwpiau cymunedol eraill yn eich ardal a allai fod eisiau defnyddio’r adeilad,
  • sefydliadau a grwpiau cymunedol a allai elwa ohono.

Ceisiwch eu cynnwys cyn gynted â phosibl fel y gallant gymryd rhan ystyrlon yn y gwaith o gynllunio a chyflawni’r prosiect a’i weithgareddau.

Rydym am wybod na fydd eich adeilad yn dyblygu’r hyn y mae cyfleusterau lleol eraill yn ei wneud. Os yw eich adeilad eisoes yn cael ei ddefnyddio, dywedwch wrthym sut y bydd eich prosiect yn gwella eich gwasanaeth.

Sut bydd eich prosiect yn helpu eich cymuned?

Meddyliwch am y cryfderau sydd eisoes yn eich cymuned a sut y gallwch eu defnyddio i gynyddu effaith eich prosiect. Dylech feddwl am ble mae pobl yn eich cymuned yn cyfarfod, pwy yw’r arweinwyr grŵp, a pha sgiliau sydd ganddynt a allai eich helpu. Os oes gan eich cymuned adeilad yr hoffech ei wella eisoes, meddyliwch am yr hyn sy’n ei wneud yn unigryw a sut y gellir ei wella.

Gwneud arfarniad opsiynau ar gyfer y gwaith cyfalaf

Dylai arfarniad opsiynau roi manylion yr holl opsiynau rydych wedi’u hystyried. Dylai hyn gynnwys gadael pethau fel y maent, symud i adeilad gwahanol, rhannu adeilad, addasu adeilad sy’n bodoli eisoes, neu ddarparu cludiant i adeilad cyfagos sy’n bodoli eisoes.

Er enghraifft, os ydych yn ystyried gwneud cais am neuadd bentref yna meddyliwch a oes cyfleuster heb ei ddefnyddio’n aml gerllaw gallwch ei ddefnyddio yn lle hynny. Dylech hefyd gynnwys amcangyfrif o’r gost ac asesiad risg ar gyfer pob opsiwn gan fod angen i ni weld y bydd yr adeilad yn werth da am arian.

Rheoli’r cyfleuster

Dylech ystyried pwy fydd yn rheoli’r cyfleuster. Mae hyn yn cynnwys pwy fydd yn gyfrifol am gyflwr yr adeilad, a sut y gallai eich sefydliad gynhyrchu incwm ar gyfer gorbenion a biliau. Ystyriwch sut y byddwch yn sicrhau defnydd parhaus o’r adeilad. Er enghraifft, os bydd llawer o sefydliadau’n ei ddefnyddio efallai y byddwch am greu amserlen i ddangos sut y byddai’r cyfleuster yn cael ei ddefnyddio yn y tymor hir.

Pa mor fanwl y mae angen i’ch cynllun fod?

Os ydych yn gwneud cais i Pawb a’i Le am grantiau mawr yna mae angen cynllun adeiladu a gweithwyr adeiladu proffesiynol arnoch yn barod cyn i chi anfon eich cais cam un atom.

Os ydych yn gwneud cais am grantiau cyfrwng Pawb a’i Le yna bydd angen i chi sicrhau bod eich prosiect yng ngham 4 RIBA. Bydd angen i chi hefyd sicrhau eich bod yn cael tri dyfynbris ar gyfer y gwaith.

Os oes angen cymorth arnoch gyda chostau gweithwyr adeiladu proffesiynol a chynlluniau, gallwch wneud cais am grant Datblygu Cyfalaf. Gellir defnyddio hwn ar gyfer ffioedd proffesiynol, arolygon, astudiaeth ddichonoldeb, ffioedd statudol ac unrhyw beth arall a fyddai’n cefnogi eich prosiect i gyrraedd RIBA Cam 4. Siaradwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am grant Datblygu Cyfalaf.

Perchnogaeth tir ac adeiladau

Byddem yn disgwyl i chi fod yn berchen ar y tir naill ai drwy rydd-ddaliad neu lesddaliad cyn gwneud cais. Os oes gennych berchnogaeth drwy lesddaliad yna mae’r amser y mae angen iddo fod yn ei le yn dibynnu ar swm y grant yr ydych yn gofyn amdano gennym. Siaradwch i ddefnyddio hwn cyn gwneud cais.

Enghreifftiau o’r hyn sydd eisoes wedi’i ariannu o’r blaen?

Enghraifft dda o adeilad cymunedol a ariennir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yw Clwb Rygbi Bethesda yng Ngwynedd. Derbyniodd y clwb £250,000 o arian y Loteri Genedlaethol tuag at droi eu clwb presennol, sy’n rhedeg i lawr, yn ganolbwynt i’w cymuned leol. Mae dros 20 o sefydliadau o’r gymuned leol yn defnyddio’r adeilad i gyfarfod yn rheolaidd, gan gynnwys ysgolion, busnesau lleol a grwpiau cymunedol. Buont yn gweithio gyda phob un o’r grwpiau hyn i ddeall sut y gallent wella’r adeilad i ddiwallu ehangder eu hanghenion.

Yn 2019, cawsant hefyd grant Ychwanegiad Gweithredu Hinsawdd y Loteri Genedlaethol o £10,000 i wneud eu hadeilad yn fwy ecogyfeillgar. Darllenwch fwy am eu hychwanegiad grant i Weithredu yn yr Hinsawdd.

Mae ein canllawiau tir ac adeiladau manwl a gwybodaeth bellach ar gael ar ein tudalennau gwe Pawb a’i Le.

Dysgwch fwy am grantau canolig Pawb a’i Le

Dysgwch fwy am ein grantiau mawr Pawb a’i Le

Siaradwch â ni

Os ydych yn gwneud cais i ni am grant i wella neu adeiladu adeilad cymunedol, siaradwch â ni yn gyntaf. Cysylltwch â ni ar 029 2168 0214 neu cymru@cronfagymunedolylg.org.uk a byddwn yn eich rhoi mewn cysylltiad â Swyddog Ariannu yn eich ardal leol.

Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd gallwch ddefnyddio cyfnewid testun 18001 a 029 2168 0214 a gall defnyddwyr BSL gysylltu â ni yng Nghymru gan ddefnyddio SignVideo

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s