£4.1 miliwn o grantiau’r Loteri Genedlaethol yn cefnogi cymunedau ledled Cymru

Heddiw mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn lledaenu newyddion da i 121 o gymunedau ledled Cymru sy’n derbyn cyfran o £4.1m yn ei rownd ddiweddaraf o gyhoeddiadau grant. Mae’r grwpiau sy’n dathlu yn cynnwys:

Green Squirrel CIC

Bydd Green Squirrel CIC yng Nghaerdydd yn defnyddio £460,808 i ddarparu gofod awyr agored a dan do unigryw i’r gymuned yn Sblot i ddylunio, rhedeg, tyfu a chymryd rhan mewn gweithgareddau a fydd yn dod â’r gymuned at ei gilydd.

Bydd adeilad a grëwyd o gynwysyddion llongau wedi’u hailgylchu yn darparu mannau ar gyfer digwddiadau a gweithgareddau cymdeithasol. Bydd wyth cynhwysydd llongau yn cael eu gwneud yn bodiau busnes sy’n darparu gweithdai a swyddfeydd ar gyfer mentrau cymdeithasol, a defnyddir rhandir cymunedol ar gyfer hyfforddiant garddwriaethol a datblygu sgiliau.

Wrth dderbyn y grant, dywedodd Hannah Garcia, Cyfarwyddwr Green Squirrel: “Mae cymunedau’n haeddu lle i ddatblygu sgiliau a’u hymatebion lleol eu hunain i heriau fel COVID-19, mynediad at fwyd iach fforddiadwy, a’r argyfwng hinsawdd. Diolch i gefnogaeth Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, gall Railway Gardens dyfu’n fan a rennir lle gall pobl leol ddod i adnabod ei gilydd, rhannu adnoddau, a dod yn fwy gwydn, gyda’i gilydd.”

Kidz R Us

Menyw yn tynnu hunlun
KidzRUs

Bydd Kidz R Us yn creu gofod cymunedol awyr agored amlbwrpas ac amlswyddogaethol yn Nhredegar, Blaenau Gwent. Bydd y cyfleusterau awyr agored yn cynnig cyfleoedd, gweithgareddau a hyfforddiant gyda’r nod o wella iechyd meddwl a lles i’r gymuned gyfan.

Dywedodd Diane Dann, Cyfarwyddwr Creadigol Kidz R Us: “Bydd y grant hwn o £89,600 yn rhoi lle awyr agored i aelodau ein cymuned gyfarfod, chwarae a pherfformio. Gyda’r pandemig ofnadwy hwn a’r colledion mawr rydym wedi’u dioddef dros y flwyddyn ddiwethaf, mae mannau awyr agored wedi dod yn hanfodol i iechyd meddwl ein holl gymuned. Bydd y grant hwn yn darparu cyfleuster lleol diogel, annwyl sydd wedi rhoi rhywbeth i ni edrych ymlaen iddo. Diolch yn fawr am roi ein gweledigaeth yn ôl i ni.

Siop Gymunedol Llangors

Bydd Siop Gymunedol Llangors yn defnyddio eu grant o £99,200 o arian y Loteri Genedlaethol i sefydlu siop bentref wledig ym mhentref Llangors ym Mannau Brycheiniog, i drigolion, gan leihau’r angen i deithio, lleihau unigedd a gwella lles y boblogaeth hŷn a rhieni sengl.

Dywedodd Mark Kerr, Cadeirydd Pwyllgor Rheoli Siop Gymunedol Llangors: “Mae pwyllgor y siop yn Llangors wedi bod yn gweithio ers dros ddwy flynedd i ddod â siop gyfleus a chaffi bach cymunedol i ddiwallu anghenion y bobl sy’n byw o amgylch Llyn Llangors. Ni fu siop o’r fath hwn yn yr ardal ers blynyddoedd lawer. Rydym bellach bron â’n cwblhau a dim ond drwy’r grant hael hwn y gwnaed hyn yn bosibl. Disgwyliwn ddechrau masnachu erbyn diwedd yr haf. Fel pwyllgor, hoffem ddiolch i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am gefnogi’r fenter gyffrous hon.”

Grwp o bobl yn sefyll tu allan siop
Siop Gymunedol Llangors

Aberporth Village Hall and Recreation Ground

Yng Ngheredigion, mae Aberporth Village Hall and Recreation Ground wedi derbyn £450,000 tuag at adnewyddu ac ailadeiladu neuadd y pentref yn Aberporth, gan gynnwys gwell mynediad i bobl anabl ac effeithlonrwydd ynni er mwyn cefnogi’r amgylchedd lleol yn well. Bydd yn golygu y bydd gan y gymuned neuadd newydd wedi’i moderneiddio sy’n hygyrch i bob un o’r bobl leol.

Dywedodd Richard Jennings, Cadeirydd Neuadd Bentref Aberporth: “Mae hyn wedi bod yn hwb gwych i’r pentref. Bu llawer o ymdrechion dros y blynyddoedd i geisio cael neuadd newydd, felly mae gweld ein breuddwydion yn cael eu gwireddu o’r diwedd yn deyrnged i waith caled ac ymrwymiad y pwyllgor. Rydym yn ddiolchgar iawn i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am ein cefnogi.”

Golden-Oldies

Gwnaeth Golden Oldies gais llwyddiannus am £26,000 i barhau i gyflwyno eu sesiynau côr ar-lein ar-lein. Gan ddefnyddio llwyfannau gwahanol, byddant yn darparu sioeau wythnosol sy’n cynnig cyfle i bobl ymuno â chaneuon, darparu gwybodaeth bwysig am iechyd y cyhoedd a’r cyfle ar gyfer digwyddiadau â themau. Y prif nod yw cadw cysylltiadau y mae’r gymuned wedi’u meithrin â’i gilydd i leihau unigedd cymdeithasol.

Dywedodd Grenville Jones, sylfaenydd Goldies Cymru: “Rydym mor ddiolchgar i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am eu cefnogaeth i’n sesiynau GoldiesLive ar-lein. Fe’u cyflwynwyd gennym y llynedd pan oedd y cyfyngiadau yn golygu bod yn rhaid i’n holl sesiynau byw yn ystod y dydd gau. O’r adborth a gafwyd rydym yn gwybod eu bod yn dod â llawenydd a chwerthin a gwenu drwy ganeuon ar gannoedd o bobl ledled Cymru bob dydd Mawrth a dydd Iau gyda Rachel a Cheryl. Gall pawb ymuno drwy ar unrhyw amser.”

Dwy fenyw yn cael hwyl
Golden Oldies

Association of Voluntary Organisations in Wrexham (AVOW)

Dyfarnwyd £485,861 i Association of Voluntary Organisations in Wrexham (AVOW) dros bum mlynedd i ddatblygu model newydd o waith chwarae integredig a datblygu cymnedol, gan adeiladu ar ddarpariaeth chwarae ac ieuenctid o ansawdd uchel sy’n bodoli eisoes, ac ymestyn eu cyrhaeddiad i’r gymuned ehangach. Bydd y gweithgareddau’n cynnwys cynlluniau chwarae, chwarae ar y stryd, a mwy.

Wrth groesawu’r grant, dywedodd Claire Pugh o AVOW: “Bydd y Gwaith Chwarae a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn galluogi’r gymuned i gefnogi eu lles a’u datblygiad iach eu hunain drwy chwarae.

“Chwarae yw un o’r agweddau pwysicaf ar fywydau plant ac mae’n ganolog i’w profiad a’u mwynhad o fyw, rydym yn gwybod y bydd eu cyfleoedd i chwarae yn effeithio’n uniongyrchol ar sut maen nhw’n teimlo amdanyn nhw eu hunain ac agweddau eraill ar eu bywydau. Nid oes gennym amheuaeth na fydd ein cymuned yn ffynnu a bydd yr arian hwn yn gwneud cymaint o wahaniaeth i gynifer o fywydau. Ar ran y plant, pobl ifanc, teuluoedd a’r gymuned ehangach hoffem ddweud ‘diolch’ ENFAWR!

Dywedodd Ruth Bates, Cyfarwyddwr Dros Dro Cymru yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol: “Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae cymunedau ledled Cymru wedi cael effaith anhygoel, gan gefnogi ei gilydd dros y cyfnod anodd hwn. Wrth i ni edrych yn ofalus i’r dyfodol, rydym yn gwybod y bydd pobl yn parhau i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau ei gilydd, diolch i’r gefnogaeth wych a ddarparwyd gan y grwpiau a ariannwyd y mis hwn.”

Darllenwch am bob un o’r 121 grant gwerth £4,106,481 yn ein rhestr lawn yma.

Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi £30 miliwn bob wythnos ar gyfer achosion da ledled y DU. I gael gwybod mwy am wneud cais am grant i helpu eich cymuned i addasu, adfer a ffynnu, ewch i https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/wales

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s