Cymunedau’n adeiladu dyfodol gwell gydag arian y Loteri Genedlaethol

Mae prosiect Dyfodol Gwell Cymru yn bartneriaeth rhwng Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) ac Ysgol Dyfodol Rhyngwladol Cymru. Cawsant £45,791 o arian y Loteri Genedlaethol ar gyfer eu prosiect Dyfodol Gwell Cymru – cynllun peilot i gefnogi cymunedau yng Nghymru i greu eu gweledigaeth ar gyfer dyfodol gwell.

Fe siaradom gyda Aimee Parker o CGGC am y prosiect i gael gwybod mwy ac eglurodd.

Gydag arian y Loteri Genedlaethol ar gyfer prosiect Dyfodol Gwell Cymru roeddem yn gallu gweithio gyda thair cymuned yng Nghymru. Y rhain oedd:

  • Bwyd Dros Ben Aber – sefydliad cymunedol sy’n ailddosbarthu bwyd dros ben o archfarchnadoedd.
  • Tri grŵp yng Ngogledd Cymru – Resource CIC, Drosi Bikes a’r Tŷ Gwyrdd, roedd y rhain yn ddiddorol iawn gan eu bod yn gwneud cais ar wahân i gymryd rhan ond roeddem yn teimlo y byddent yn gweithio’n wych gyda’i gilydd felly fe’u hanogwyd i wneud hynny, aeth hyn yn dda ac ers hynny maent wedi ffurfio eu grŵp llywio eu hunain i ddatblygu eu gweledigaeth.
  • Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST) – drwy EYST gwnaethom ymgysylltu â phobl ifanc o bob rhan o Gymru a oedd yn bennaf o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig.
Young People at EYST

Defnyddiwyd methodoleg dyfodol o’r enw “Seeds of Hope” – rhagosodiad hyn yw galluogi pobl i ystyried sut y gellir graddio syniad neu brosiect bach ac archwilio’r effaith y gall hyn ei chael. Yn ystod y cam hwn o’r broses, mae cymunedau’n gweithio gyda’i gilydd i lunio gweledigaethau ar gyfer dyfodol gwell heb gael eu cyfyngu gan rwystrau.

Un enghraifft o had yw cynllun rhannu ceir cymunedol. Os caiff ei ehangu, gall yr effeithiau gynnwys; arbedion i unigolion gan na fyddai angen i bobl brynu ceir, gan arwain at lai o geir ar y ffordd, galluogi plant i chwarae ar y stryd, gwell ansawdd aer, a chynyddu cydlyniant cymunedol drwy’r diwylliant rhannu. Mae’n ddiddorol gweld sut mae cymunedau’n cymryd hadau, yn eu datblygu ac yn ystyried yr effeithiau y gallent eu cael o ran creu dyfodol gwell.

Gweithiodd pob cymuned gyda thua 12 o hadau a thrwy’r broses hon daeth rhai themâu i’r amlwg.  Yna aeth y cymunedau â’r themâu hyn ac archwilio sut y gallent hwy fel cymuned symud y rhain yn eu blaen a thuag at y weledigaeth a rennir. Mae hyn yn cynnwys ystyried sut y gallent oresgyn rhwystrau y maent yn eu hwynebu yn ogystal ag adeiladu perthynas ag eraill ac ehangu eu rhwydweithiau.

Un peth cadarnhaol o’r rhaglen yw iddi ddod yn amlwg bod angerdd mawr dros wneud gwahaniaeth yn y cymunedau. Roedd y bobl a ddaeth at ei gilydd yn amrywiol ac yn cynrychioli diddordebau a grwpiau eang felly roedd yn gyffrous eu gweld yn cydweithio tuag at weledigaeth a rennir.

Mae CGGC yn gweld gwir werth mewn datblygu’r prosiect a’r dull hwn yn y dyfodol. Rydym yn awyddus iawn i gefnogi grwpiau a sefydliadau newydd i gymryd rhan yn y broses hon ac i ymgorffori meddwl yn y dyfodol fel athroniaeth yn eu cynllunio a’u datblygu. Hoffem barhau i gefnogi’r cymunedau rydym eisoes wedi ymgysylltu â nhw yn y peilot a hoffem archwilio sut y gall pobl sydd wedi bod drwy’r broses gefnogi grwpiau eraill. Byddai’n wych datblygu rhwydwaith o bobl sy’n defnyddio meddwl yn y dyfodol yn eu gwaith.

Fel rhan o’r prosiect rydym wedi datblygu cyfres o blogs, podlediadau a vlogs gyda phob cymuned sydd i’w gweld ar ein gwefan. Rydym hefyd wedi datblygu pecyn cymorth cynhwysfawr a all arwain grwpiau a chymunedau drwy’r broses gam wrth gam.  Rydym wedi cael llawer o ddiddordeb gan amrywiaeth eang o grwpiau a sefydliadau sydd â diddordeb mewn ymgorffori’r fethodoleg hon yn eu gwaith, mae hyn yn amrywio o’r llywodraeth a byrddau gwasanaethau cyhoeddus i sefydliadau a rhwydweithiau lleol a cenedlaethol.  Rydym yn awyddus i weithio gyda’r grwpiau hyn a’u cefnogi a gweld potensial mawr i’r athroniaeth a’r fethodoleg hon gael effaith gwirioneddol a pharhaol.

Mae arian y Loteri Genedlaethol wedi gwneud gwahaniaeth mawr ac wedi ein galluogi i archwilio sut y gallai’r ffordd hon o weithio newid y ffordd yr ydym yn draddodiadol yn cynllunio ac yn gweithio gyda’n gilydd. Mae’r prosiect peilot wedi rhoi cyfle i unigolion a chymunedau edrych ymhellach i’r dyfodol a rhagweld sut olwg sydd ar ddyfodol gwell a meddwl sut y gallant gyrraedd yno.  Mae’r peilot wedi dangos bod hwn yn ddull i’w groesawu a gall fod yn bwerus iawn!

Mae’r grant wedi ein galluogi i ymgysylltu â chymunedau mewn ffordd wahanol ac i ganiatáu iddynt ystyried dyfodol gwell – ni fyddai dim o hyn wedi digwydd heb grant gan y Loteri Genedlaethol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s