£3.1 miliwn i gefnogi cymunedau a gwella lles ledled Cymru

Heddiw, rydyn ni’n cyhoeddi’r newyddion da bod 51 o gymunedau ledled Cymru’n cael cyfran o fwy na £3.1 miliwn, diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Bydd yr arian yn helpu i gefnogi cymunedau a gwella lles pobl wrth i ni nesáu at yr haf. O brosiectau garddio i fynd allan ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, maen nhw i gyd yn helpu cymunedau yng Nghymru i wella ac addasu o COVID-19.

RainbowBiz CIC  

RainbowBiz CIC yn dathlu derbyn £10,000
RainbowBiz CIC

Yn Sir y Fflint, dyfarnwyd £10,000 i RainbowBiz CIC i barhau i redeg Digging Deeside, prosiect garddio cymdeithasol gyda’r nod o wella lles cymunedol a lliniaru straen gofalwyr.

Wrth groesawu’r grant, eglurodd Darren Cook o RainbowBiz CIC sut mae’r project wedi newid ei fywyd:

“Ers Digging Deeside rydw i wedi dod yn hyderus iawn i wneud pethau ar fy mhen fy hun, pethau a oedd yn anodd i mi eu gwneud o’r blaen, fel sgwrsio â phobl a gwneud ffrindiau newydd. Rydw i wedi dysgu sgiliau garddio a sgiliau pobl. Rydw i’n siarad drosof fy hun erbyn hyn yn hytrach na dibynnu ar bobl eraill i’m harwain i ym mhopeth rydw’n ei wneud.

“Mae fy ngallu newydd yn fy ngalluogi i helpu a chefnogi eraill, wrth arddio ac o ran cefnogaeth, ac mae fy iechyd wedi gwella’n aruthrol, yn gorfforol ac yn feddyliol. Rydw i’n teimlo bod Digging Deeside yn fy nghyfoethogi. Rydw i’n gwneud ffrindiau newydd ac yn mwynhau bod gyda natur. Mae wedi fy helpu i deimlo’n fwy byw!”

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, mewn partneriaeth â Mind Sir Benfro, yn defnyddio £339,891 dros dair blynedd i gefnogi pobl sydd ag iechyd meddwl gwael.

Byddan nhw’n cynnig cymorth i bobl gymryd rhan mewn gwirfoddoli a chael mynediad at weithgarwch grŵp awyr agored ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro a’r cyffiniau. Bydd y gweithgareddau’n helpu pobl i ddatblygu sgiliau a magu hyder. Byddan nhw hefyd yn gallu cwrdd â phobl newydd a gwella eu lles a’u hansawdd bywyd cyffredinol.

Wrth dderbyn y grant, dywedodd Graham Peake, Arweinydd y Tîm Darganfod: “Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Mind Sir Benfro yn credu, efallai nawr yn fwy nag erioed, y gall yr amser sy’n cael ei dreulio yn yr awyr agored fod o fudd gwirioneddol i les y rhai sy’n cymryd rhan. Bydd ein prosiect yn elwa o arbenigedd cyffredin pawb sy’n gysylltiedig, gan gynnwys tîm o wirfoddolwyr brwdfrydig a fydd yn gweithredu fel mentoriaid i’r rhai sy’n cymryd rhan. Mae grant ar gyfer y prosiect hwn yn newyddion gwych – allwn ni ddim aros i ddechrau arni.”

Mach Maethlon 

Mach Maethlon - garddio cymunedol ym Machynlleth
Mach Maethlon – Llun: Poppy Dent

Bydd Mach Maethlon, sydd wedi’i leoli ym Machynlleth, yn gwario £99,952 dros ddwy flynedd a hanner. Maen nhw’n bwriadu cynyddu faint o fwyd sy’n cael ei dyfu’n lleol a sicrhau bod gan bawb fynediad at gynnyrch blasus, ffres. Byddan nhw’n cefnogi pobl leol i dyfu, coginio a bwyta’r bwydydd sy’n cael eu tyfu yn lleol.

Dywedodd Alison Murfitt, cydlynydd prosiect Edible Mach, “Rydyn ni’n falch iawn o fod wedi derbyn y grant hwn. Bydd yn ein galluogi i gynyddu ein gwydnwch bwyd lleol, cefnogi mwy o bobl i dyfu a choginio bwyd iach ac adeiladu cysylltiadau yn ein cymuned gyda bwyd lleol wrth ei galon.”

 CIC Cymorth Iechyd Meddwl BAME (BMHS) 

Yn Abertawe, gwnaeth CIC Cymorth Iechyd Meddwl BAME gais llwyddiannus am £9,800 i ddosbarthu bwyd dros ben o siopau yn eu cymuned, ac i ddarparu mynediad a chludiant i wasanaethau hanfodol megis mynychu apwyntiadau brechu.

Dywedodd Alfred Oyekoya, Cyfarwyddwr BMHS: “Diolch i Gronfa Gymunedol Loteri Genedlaethol Cymru, rydyn ni bellach mewn sefyllfa well i roi cymorth i aelodau o’n cymuned sy’n dibynnu ar gyflenwadau bwyd, wrth i ni ddod dros y pandemig yng Nghymru. Drwy gasglu bwyd a fyddai fel arall yn mynd i wastraff a’i ailddosbarthu i achosion da, rydyn ni’n cyfrannu at economi’r DU bob wythnos.”

Friends of Coed Gwilym Park 

Friends of Coed Gwilym Park - pobl yn dathlu
Friends of Coed Gwilym Park

Gerllaw yng Nghlydach, bydd Friends of Coed Gwilym Park yn defnyddio £89,000 i ddatblygu clwb cymunedol newydd ym Mharc Coed Gwilym, gan wella’r cyfleusterau yn y parc a darparu lle i gyfarfod, cysgodi a chymdeithasu. Bydd gweithgareddau ysgol, nosweithiau cyflwyno a digwyddiadau cymdeithasol yn cael eu cynnal yn y  clwb a fydd ar agor i’r cyhoedd bob dydd.

Dywedodd David Rooke, Cadeirydd Friends of Coed Gwilym Park, “Rydyn ni wrth ein bodd gyda’n gwobr ac yn ddiolchgar iawn i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Rydyn ni wedi cyffroi i fod ar y ffordd i sicrhau’r holl gyllid sydd ei angen i wireddu’r prosiect hwn.”

Elusen Adoption UK  

Adoption UK - Swyddogion prosiect 'Y 1,000 Diwrnod Cyntaf'
(chwith) Ann Bell, Cyfarwyddwr Cymru; (dde) Stuart McCarthy-Thompson, arweinydd project ‘Y 1,000 Diwrnod Cyntaf’

Bydd elusen Adoption UK yn defnyddio £253,809 dros dair blynedd i roi cymorth i rieni sydd newydd fabwysiadu yn eu 1,000 diwrnod cyntaf. I ddechrau, cynigir cymorth statudol i fabwysiadwyr, ond wrth i hynny ddod i ben bydd Adoption UK yn darparu mecanweithiau i gefnogi teuluoedd drwy’r cyfnod cychwynnol, a’r amser anoddaf yn aml iawn, o’r broses fabwysiadu.

Dywedodd Ann Bell, Cyfarwyddwr Cymru, “Rydyn ni wrth ein bodd bod ein cais am grant i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi bod yn llwyddiannus. Bydd y prosiect The First 1000 Days yn ein galluogi i ddarparu cymorth, cyngor a hyfforddiant dan arweiniad cyfoedion yn gynnar ar gyfer teuluoedd newydd sy’n mabwysiadu, gan helpu i adeiladu cymuned ymgysylltiedig a gwydn. Mae’n brosiect cyffrous ac allwn ni ddim aros i ddechrau.”

Dywedodd John Rose, Cyfarwyddwr Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru: “Mae’r grwpiau hyn wedi chwarae rhan anhygoel wrth gefnogi cymunedau a lles pobl dros y cyfnod anodd hwn, diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Wrth i ni edrych yn ofalus i’r dyfodol, rydyn ni’n gwybod y bydd pobl yn parhau i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau ei gilydd ledled Cymru, ac mae’n fraint i ni weld hyn yn uniongyrchol.”

Darllenwch am bob un o’r 51 grant gwerth £3,170,216 yn ein rhestr lawn yma.

Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi £36 miliwn bob wythnos ar gyfer achosion da ledled y DU. I gael gwybod mwy am wneud cais am grant i helpu eich cymuned i addasu, adfer a ffynnu, ewch i https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/wales.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s