Dros hanner miliwn o bunnoedd yn gwella bywydau mewn cymunedau ledled Cymru

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi cyhoeddi gwerth £628,955 o grantiau i 38 o brosiectau ledled Cymru gan gynnwys:

ASD Family Help

Cafodd Family Help yn Sir Benfro 9,975 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i helpu plant ac oedolion awtistig, eu teuluoedd, eu gofalwyr a gweithwyr proffesiynol.

“Mae hyn mor gyffrous! Byddwn yn gallu estyn allan at rieni a gofalwyr plant sy’n aros am gadarnhad neu sydd â diagnosis awtistiaeth. Byddwn yn cynnal amrywiaeth o ‘weithdai awtistiaeth cefnogol i rieni’, gan adael i deuluoedd ddod at ei gilydd a theimlo nad ydynt ar eu pennau eu hunain. Bydd y gweithdai yn eu grymuso gyda’r sgiliau a’r wybodaeth i ddeall a helpu eu plant. Ein nod yw i’n pobl ifanc awtistig dyfu’n oedolion hapus, annibynnol, sy’n teimlo’n ddiogel ac sy’n rhan o’r gymuned leol.”

Melissa Hutchings, Family Help

Mixtup

Bydd Mixtup yn gwario £99,732 yn darparu cymorth, gwasanaethau a gweithgareddau i bobl rhwng 11 a 25 oed sydd â galluoedd cymysg yn Abertawe ac yn cael eu harwain ganddynt. Dros ddwy flynedd byddant yn trefnu clybiau ieuenctid, cymorth lles a sgiliau bywyd a gweithgareddau eraill i helpu pobl ifanc i gynyddu eu hyder a’u hunan-barch, cymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol, a lleihau unigedd cymdeithasol.

Sefydliad On Course

Gwnaeth Sefydliad On Course gais llwyddiannus am £6,090 i wella iechyd a lles personél y lluoedd arfog sydd wedi’u clwyfo neu eu hanafu, a chyn-filwyr drwy sesiynau golff yn Sir Fynwy. 

“Dros yr 11 mlynedd diwethaf, rydym wedi gweld y gall cymryd rhan mewn golff gael effaith gadarnhaol ddofn ar les meddyliol ac adferiad ein buddiolwyr haeddiannol. Mae’n un o ychydig o chwaraeon y gellir eu chwarae waeth beth fo’u anaf neu salwch. Gall pontio o yrfa filwrol i fywyd sifil fod yn anodd i lawer o bobl. Rhowch hynny â gorfod ymdopi ag anaf neu gyflwr meddygol sy’n torri gyrfa’n fyr ac mae’r anhawster yn lluosi’n sylweddol. Mae llawer o’r rhai sy’n gadael y gwasanaeth yn cael trafferth gyda hyder o ganlyniad ac yn rhoi pwysau arnynt eu hunain. Nod ein rhaglen yw eu helpu i ymdopi â’r anawsterau hyn, rhannu’r profiad gydag unigolion o’r un natur a chanolbwyntio ar yr hyn y gallant ei wneud, nid yr hyn na allant ei wneud.”

Mark Schorah, On Course Foundation

Friends of Parc Melyn Mynach

Bydd Friends of Parc Melyn Mynach yn Abertawe yn defnyddio £8,350 i gynnal cyfres o weithgareddau cymunedol fel casglu sbwriel a phlannu, i helpu i wella’r parc i drigolion lleol.

“Ein nod yw gwella, adfer a chadw ein Parc bendigedig sy’n safle o arwyddocâd hanesyddol ac amgylcheddol. Bydd y rhodd hon yn ein helpu i gyflawni ein nodau.”

Marcus Thomas, Friends of Park Melyn Mynach

Cylch Meithrin Trefynwy 

Gwnaeth Cylch Meithrin Trefynwy yn Nhrefynwy gais llwyddiannus am £10,000 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Diolch i gefnogaeth chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, maent yn sicrhau dyfodol sefydlog i Gylch Meithrin Trefynwy sy’n tyfu’n gyflym.

“Mae’r staff wedi gweithio’n hynod o galed i sefydlu Cylch Meithrin Trefynwy. Mae’r galw’n cynyddu ar gyfer ein lleoliad cyn-ysgol a bydd y grant yn gwneud gwahaniaeth enfawr.”

Robin Davies, Cylch Meithrin Trefynwy

Up-Grade (Professional Academic Study Support Limited)

Bydd Up-grade yn Wrecsam yn defnyddio £10,000 i gefnogi Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr y mae eu hiechyd meddwl, eu lles a’u cyrhaeddiad academaidd wedi dioddef yn sgil COVID-19.

“Y dyfarniad hon yw’r trobwynt ar gyfer lansio prosiect cymunedol lleol Menter Gymdeithasol. Rwyf yn wirioneddol werthfawrogol bod Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi gweld y potensial. Rydym bellach wedi cael yr hwb ychwanegol hwnnw mewn hyder i wneud y prosiect ‘Up-Grade You’ yn llwyddiant ysgubol.”

Benjamin Morgan-Jones, Up-Grade

Cwtch Together

Bydd Cwtch Together yng Nghaerdydd yn cynnal sesiynau chwarae cynhwysol ar gyfer plant anabl a’u teuluoedd gyda grant o £9,995.

“Rwyf wedi bod yn helpu yn Cwtch Together am y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae’n hyfryd gweld y plant yn cyflawni eu potensial, yn dysgu sgiliau newydd, ac yn chwarae gyda’u ffrindiau. Mae Cwtch yn brosiect chwarae cynhwysol sy’n teilwra gweithgareddau i anghenion y plentyn unigol.”

Chelsea Harrington, Cwtch Together gwirfoddolwr

Pwyllgor Cae Chwarae Newchapel

Mae Pwyllgor Cae Chwarae Newchapel yn Sir Benfro wrth ei fodd gyda’r newyddion bod eu cais am £1,500 i wella’r iard chwarae yn eu cymuned fach wledig yn llwyddiannus.

“Mae’r cymorth a’r gefnogaeth a gawsom gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol dros y 5 mlynedd diwethaf wedi bod yn anhygoel. Maen nhw wedi ein helpu i drawsnewid ein cae chwarae a dod â’r gymuned at ei gilydd, allwn ni ddim diolch digon iddyn nhw a holl chwaraewyr y loteri Genedlaethol a wnaeth hyn yn bosibl.”  

Lynda Williams, Pwyllgor Cae Chwarae Newchapel

Deaf Cymru Pride

Bydd Canolfan Fyddar Caerdydd yn defnyddio £8,500 i gynnal digwyddiadau a thrafodaethau rhirhiol cynhwysol Byddar a LHDT+ fel rhan o Pride Caerdydd, i dynnu sylw at brofiadau eu cymuned ac adeiladu perthynas gryfach rhwng gwahanol grwpiau o bobl.

“Rwyf mor hapus bod gennym grant gan y Loteri Genedlaethol. Bydd hyn yn bendant yn ein helpu i greu llawer o bethau anhygoel, addysgu pobl am gymuned LGBTQIA Byddar, darparu gwybodaeth bwysig a hyrwyddo popeth mewn BSL, a dangos i bawb yr hyn y gallwn ni’r gymuned fyddar ei wneud!”

William Everett, Deaf Cymru Pride

Ymddiriedolaeth Gymunedol Melin

Bydd Ymddiriedolaeth Gymunedol Melin yng Nghastell-nedd Port Talbot yn gwario £10,000 i barhau i gynnig cwnsela i bobl â phroblemau iechyd meddwl, a achoswyd gan COVID-19, diweithdra, anawsterau ariannol a cham-drin domestig.

“Bydd parhau â’r sesiynau therapi ffôn yn anfesuradwy i gymuned Melin yng Nghastell-nedd. Mae COVID-19 wedi cael effaith andwyol ar iechyd meddwl ein cymuned a bydd yr arian hwn yn sicrhau y gallwn barhau i helpu a chefnogi ein cymuned i wella a symud ymlaen yn y dyfodol.”

Mark Fitzgerald, Ymddiriedolaeth Gymunedol Melin

MS Society Cymru

Mae MS Society Cymru yn defnyddio £10,000 i helpu pobl iau gydag MS i gysylltu â’i gilydd mewn ffyrdd mwy deinamig a hyblyg, ac i gael gwybodaeth, cefnogaeth ac adeiladu perthynas rhwng cymheiriaid. Mae heriau COVID-19 wedi gwaethygu’n fawr yr anawsterau presennol o fyw gyda chyflwr cronig sy’n newid bywydau, fel MS. Fodd bynnag, mae’r chwyldro rhithiol o ganlyniad i’r pandemig wedi agor y cyfle i gysylltu â phobl iau ag MS, er mwyn helpu i’w grymuso i hunanreoli eu cyflwr yn well ac ehangu eu rhwydweithiau cymorth.

“Mae pobl iau sy’n byw gydag MS yn wynebu llawer iawn o ansicrwydd ynglŷn â sut y bydd y cyflwr yn effeithio arnyn nhw a’u teuluoedd am weddill eu hoes. Mae’r grant i alluogi’r prosiect hwn mor bwysig ac mae’n dod ar adeg dyngedfennol wrth i ni ddod allan o’r pandemig. Bydd yn galluogi pobl iau ag MS i gysylltu, rhannu ein profiadau, treialon a llwyddiannau, adeiladu rhwydweithiau a hyder, ac ymgysylltu â chymorth mewn ffordd sy’n ystyrlon ac yn berthnasol i ni wrth i ni ddechrau ailadeiladu ein bywydau.”  

Rhys Jenkins, MS Society Cymru

Mae’n ysbrydoledig gweld yr egni a’r brwdfrydedd mewn cymunedau ledled Cymru a greodd y prosiectau hyn. Mae’r ffordd y mae cymunedau’n gweithio gyda’i gilydd i helpu eu hunain mewn cymaint o ffyrdd bob amser yn creu argraff arnom. Mae ein harian ar gyfer pawb, a chyda chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi £36 miliwn bob wythnos am byth ledled y DU, rydym bob amser yn edrych ymlaen at weld beth fydd cymunedau yng Nghymru yn dewis ei wneud nesaf.

Darllenwch am bob un o’r 38 prosiect a ariennir y mis hwn yma.

Dewch o hyd i wybodaeth am wneud cais am grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i helpu eich cymuned i ffynnu. Os hoffech drafod eich syniad, gallwch gysylltu â ni.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s