Dr Simone Lowthe-Thomas – Parhau i gefnogi cymunedau

Mae Dr Simone Lowthe-Thomas, Cadeirydd ein Pwyllgor Cymru ac aelod o Fwrdd y DU yn rhannu cynlluniau ar gyfer sut y byddwn yn parhau i gefnogi cymunedau Cymru wrth i ni addasu, adfer a ffynnu.

Rwy’n falch iawn fy mod wedi cael fy mhenodi’n Gadeirydd Pwyllgor Cymru yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Edrychaf ymlaen at adeiladu ar lwyddiant y broses o wneud grantiau’r Gronfa yn y blynyddoedd i ddod a chwarae rhan allweddol wrth rannu ei heffaith o ran cefnogi pobl a chymunedau i ffynnu.

Byddaf yn dod â’m profiadau o gefnogi cymunedau a’r trydydd sector, o gefnogi grŵp cymunedol ar lawr gwlad, gwirfoddoli yn fy nghymuned leol ac arwain elusen ledled Cymru, Asiantaeth Ynni Severn Wye. Ond yn bwysicaf oll, byddaf yn gwrando ar leisiau cymunedau a sefydliadau cymunedol i ddeall yr hyn sydd bwysicaf iddynt, a sut y gall Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol gefnogi cymunedau ledled Cymru orau.

Rydym i gyd wedi wynebu heriau dros y 17 mis diwethaf oherwydd y pandemig. Wrth inni ddechrau ailadeiladu a myfyrio’n ofalus ar yr ansicrwydd, mae llawer inni ei ddysgu, a dylem fod yn falch o’r ffordd y mae cymunedau wedi dod at ei gilydd ledled Cymru i helpu ei gilydd.

Mae’r trydydd sector wedi ymateb i’r heriau a gyflwynir gan y pandemig gydag arweinyddiaeth, gwydnwch a thosturi. Rydym yn falch o fod wedi bod yno i gynnig cymorth i brosiectau a chymunedau a gamodd i fyny i gefnogi’r rhai yr effeithiwyd arnynt fwyaf gan COVID-19.

Yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, rydym wedi ymddiried yn ein deiliaid grantiau ac wedi bod yn hyblyg, gan mai nhw sy’n gwybod orau beth sydd ei angen mewn cymunedau. Drwy ein rhaglenni grant craidd, Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol a Pawb a’i Le, gwnaethom helpu sefydliadau i ymateb yn gyflym i gefnogi eu cymunedau, o ddarparu cyflenwadau bwyd a meddyginiaeth hanfodol i gartrefi lleol i gadw pobl mewn cysylltiad drwy weithgareddau ar-lein.

Rwyf wedi ymuno â’r Gronfa ar adeg bwysig wrth i ni gynnal ein hadolygiad Portffolio, gan fyfyrio ar y gwersi a ddysgwyd a gwrando ar gymunedau a budd-ddeiliaid i ddeall beth sydd bwysicaf iddynt. Dros y misoedd nesaf, byddwn yn gwrando ar gymunedau, sefydliadau’r trydydd sector a budd-ddeiliaid i nodi’r ffordd orau i arian y Loteri Genedlaethol gefnogi cymunedau Cymru i addasu, adfer a ffynnu. Gallwch rannu eich barn drwy gwblhau ein harolwg.

Yn ddiweddar, lansiwyd rhaglen Meddwl Ymlaen gennym a fydd yn dyfarnu £10 miliwn o arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i roi pobl ifanc i arwain fel y gallant ddychmygu a chreu dyfodol mwy gwydn a meddyliol iach i bobl ifanc yng Nghymru.

Fel aelod o Bwyllgor Cymru yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, rwy’n gweithio ochr yn ochr â’r panel cynghori Pobl Ifanc yn Arwain, grŵp o bobl ifanc amrywiol, i sicrhau bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu hadlewyrchu yn ein penderfyniadau.

Y flwyddyn nesaf byddwn yn gwneud gwerth hyd at £10 miliwn o ddyfarniadau i bartneriaethau strategol sydd wedi gwneud cais i’n rhaglen Taclo Digartrefedd i ailgynllunio a gwella gwasanaethau i bobl sy’n profi digartrefedd, neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

Mae ein grantiau ar gyfer pawb, ac rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod ein grantiau yn hygyrch ac yn gynhwysol. Bydd ein grantiau yn cefnogi grwpiau sy’n mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd a’r rhai sy’n ymdrechu i gael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd. Wrth i ni wella o effeithiau cymdeithasol ac economaidd y pandemig, rydym hefyd am wella bywydau drwy gefnogi mwy o gyfleoedd dysgu a chyflogadwyedd.

Rydym bob amser yn awyddus i glywed gan sefydliadau sydd am wneud cais am grant i gefnogi pobl a chymunedau i addasu, adfer a ffynnu. Rydym yn hapus i gael sgwrs anffurfiol cyn gwneud cais a gallwch gysylltu â ni ar 0300 123 0735 neu cymru@cronfagymunedolylg.org.ukGallwch ddod o hyd i wybodaeth am ein rhaglenni grant ar ein gwefan.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s