Helpu i benderfynu ar flaenoriaethau grantiau Loteri Genedlaethol yng Nghymru yn y dyfodol

Rydym am i chi ein helpu i benderfynu sut y dylem wario arian y Loteri Genedlaethol yng Nghymru. Mae Rob Roffe, Pennaeth Gwybodaeth a Dysgu Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn esbonio mwy:

Yn ôl ym mis Chwefror, dywedais ein bod wedi dechrau adolygu ein blaenoriaethau ariannu ar gyfer Cymru. Yn ogystal ag edrych ar effaith COVID-19, mae ein hadolygiad wedi tynnu sylw at sawl maes lle gallai fod angen gweithredu yn y dyfodol i gefnogi cymunedau a’r bobl sy’n byw yno i ffynnu:

  • Tegwch a chynhwysiant
  • Yr amgylchedd a newid yn yr hinsawdd
  • Gwneud mudiadau gwirfoddol yn gryfach
  • Cynnwys dinasyddion a chydweithio
  • Cefnogi cymunedau i weithredu

Rydym yn gwahodd pobl i gymryd rhan yn ein harolwg i rannu eu barn ar y meysydd hyn, ac i ddweud wrthym am unrhyw faterion eraill maen nhw’n credu sy’n bwysig y dylem eu hystyried.

Cafodd COVID-19 effaith fawr arnom ni i gyd. Mae cyfnodau clo wedi cael effaith negyddol ar ein lles, ac mae rhai o’r effeithiau gwaethaf wedi cael eu teimlo gan y rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau ac o fewn grwpiau Du, Asiaidd a grwpiau ethnig eraill. Mae mudiadau gwirfoddol wedi bod dan lawer o straen i ddarparu cymorth y mae mawr ei angen ochr yn ochr â’n gwasanaethau cyhoeddus pan fydd y pandemig wedi effeithio ar lawer ohonyn nhw eu hunain drwy golli incwm. Mae rhai bellach yn ei chael hi’n anodd parhau.

Ond nid yw’r cyfan wedi bod yn ddrwg. Mae mwy o bobl yn gwirfoddoli, mae cymunedau wedi dod at ei gilydd i gefnogi ei gilydd, ac mae llawer o sefydliadau bellach yn gweithio gyda’i gilydd i helpu pobl a chymunedau mewn ffordd a oedd yn ymddangos yn annhebygol cyn COVID-19. Rydym am sicrhau y gall y Gronfa gefnogi hynny er mwyn parhau i ddigwydd gyda chymorth arian y Loteri Genedlaethol yn y dyfodol.

Mae llawer yr ydym wedi clywed ganddynt hyd yn hyn yn meddwl na fyddai dychwelyd i’r fan lle’r oeddem cyn y pandemig yn arwydd o lwyddiant. Yn hytrach, maen nhw am ganolbwyntio ar ddod allan o’r Pandemig mewn ffordd sy’n mynd i’r afael yn wirioneddol â’r heriau a’r materion oedd yn bodoli cyn COVID-19, ond a wnaed yn waeth gan COVID-19. Er na all Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol fynd i’r afael â phopeth ar ei ben ei hun, rydym am i bobl ein helpu i ddeall sut y gallwn chwarae ein rhan i ‘daro botwm ailosod y ffatri’.

Un peth pwysig yr ydym wedi sylwi arno yw nad un mater yn unig sy’n effeithio ar lawer o’r cymunedau a’r bobl hynny y mae angen cymorth arnynt. Er y gallent fod yn cael trafferth gyda’u hiechyd meddwl, er enghraifft, gallent hefyd fod yn cael trafferth gyda thlodi, neu unigedd, neu ddiffyg mynediad at wasanaethau. Efallai eu bod yn profi pob un ohonynt. Gallai hynny olygu, yn y dyfodol, efallai na fydd rhaglen sy’n canolbwyntio ar un mater yn unig – fel iechyd meddwl – yn ddigon i roi’r cymorth sydd ei angen ar bobl a chymunedau. Efallai y bydd angen i’r Gronfa ailfeddwl am ei dull o ddatblygu rhaglenni yn y dyfodol, drwy roi pobl a chymunedau yn y canol yn hytrach na chanolbwyntio ar un neu ddau o faterion.

Dim ond blas o’r hyn y mae ein hadolygiad wedi’i ddarganfod hyd yma yw hyn. Wrth i ni symud i’r hydref, byddwn yn estyn allan ac yn siarad â mwy o grwpiau, mwy o gymunedau, a’r cyhoedd i ddatblygu ein dealltwriaeth o’r hyn sy’n bwysig a ble y gallwn wneud gwahaniaeth.

Er mwyn ein helpu i benderfynu ar flaenoriaethau grantiau’r Loteri Genedlaethol yng Nghymru yn y dyfodol, byddem yn croesawu eich barn yn fawr. Bydd yr arolwg yn parhau ar agor tan hanner dydd ar 20 Medi.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s