Grantiau ym mis Awst: Cefnogi pobl ag Awtistiaeth, canolfannau cymunedol newydd a chymorth i’r gymuned LHDT+

Cymdeithas Canolfan Cymunedol Aber-miwl

Tynnir llun yr Ymddiriedolwyr ar y safle lle adeiladir yr Ystafell Gymunedol newydd.

Bydd Cymdeithas Canolfan Cymunedol Aber-miwl, sydd wedi’i lleoli ger y Drenewydd, Powys yn defnyddio £99,600 i ehangu ei chanolfan gymunedol drwy godi ystafell gymunedol amlbwrpas i ymestyn gweithgareddau cymdeithasol ac ymgysylltu o fewn y gymuned. Dywedodd y cadeirydd Karen Akehurst (ail o’r dde), “Bydd yr ariannu yma yn ein galluogi i adeiladu ystafell newydd aml ddefnydd cymunedol. Bydd yr estyniad newydd yn cael ei adeiladu wrth gefn yr adeilad, yn wynebu’r cae chwaraeon a’r ardal chwaraeon pob tywydd. Gyda ffenestri mawr ac ardal dec, caffi galw heibio yn ystod yr wythnos a safle ar gyfer sesiynau hyfforddi a chyfarfodydd cymdeithasol o bob math ar gyfer pob oedran. Diolch yn fawr i chwaraewyr y Loteri!”

Autism Life Centres yn y Rhondda

Bydd £9,900 o arian y Loteri Genedlaethol yn mynd tuag at ddatblygu’r prosiect Time to Grow – prosiect yn seiliedig ar randiroedd er mwyn cefnogi pobl ifanc ag anghenion cymhleth ac Awtistiaeth mewn i gyfleoedd i ddatblygu sgiliau, a gyflwynir gyda chefnogaeth y gymuned leol.

Dywedodd Amanda Evans, Cyfarwyddwyr Gweithredol gyda Autism Life Centres, “Rydym wedi bod yn ysu i ddechrau ein prosiect rhandir Time to Grow. Rydym yn rhoi i’r oedolion ifanc sy’n gweithio gyda ni y profiad o wneud rhywbeth positif dros eu hunan, eu cymunedau, a’u hamgylchedd lleol nhw. Mae wedi yn bositif iawn i’w lles i allu mynd tu allan, ac i allu tyfu, cynaeafu, a choginio’r bwyd sy’n cael ei dyfu yn y rhandir.

“Bydd y grant Loteri Genedlaethol rydym wedi ei wobrwyo yn helpu ymestyn ein gwaith gan alluogi ni i recriwtio cydlynydd prosiect garddwriaethol. Rydym wrth ein bodd i’w dderbyn ac i allu parhau i wneud gwahaniaeth positif i’n defnyddwyr gwasanaeth a’u teuluoedd. Rydym yn edrych ymlaen at fedru parhau i ddatblygu ein gwaith ar y rhandir.

“Dros y 12 mis nesaf hoffem weld mwy o dwf ar ein gwaith rhandir ac yn ein gwaith awyr agored yn ei chyfanrwydd.”

Derbyniodd Canolfannau Bywyd Awtistiaeth CIC grant o £9,900 i gyflogi Cydlynydd Prosiect i lywio eu prosiect rhandiroedd. Byddant yn darparu cefnogaeth ychwanegol i ddatblygu eu prosiect rhandiroedd sy’n darparu profiad gwaith i unigolion ag Awtistiaeth ac anghenion cymhleth.

Clwb Nofio Barry Beavers

Llun clwb, wedi’i gymryd at ein sesiwn nofio olaf cyn gwyliau’r haf ar ddiwedd mis Gorffennaf.

Bydd Clwb Nofio Barry Beavers i’r Anabl ym Mro Morgannwg yn defnyddio £9,145 i ail-ddechrau eu sesiynau nofio yn dilyn COVID-19 a lansio cynllun cyfeirio GIG newydd.

Bydd y wobr yma’n grymuso’r clwb i ddatblygu’r clwb mewn sawl ffordd, yn arbennig mewn Hyfforddiant Hyfforddwyr Therapi Nofio gan alluogi’r clwb i “Fownsio nôl o Covid”.

Bwriad y wobr yw dod â therapi nofio i fwy o bobl anabl o bob oedran yng Nghaerdydd a’r Fro. Mae’r clwb yn llwyr ddeall y gwaith caled o’i flaen, ac wedi ymrwymo’n llwyr at gyflwyno’r buddiannau i’w aelodau ac i apelio at fwy o bobl anabl.

Prosiect Ieuenctid Blaenllechau

Bydd Prosiect Ieuenctid Blaenllechau yn Rhondda Cynon Taf yn defnyddio £9,800 i barhau â’u prosiect ymgysylltu â theulu, gan ddarparu sesiynau hwyl i’r teulu a grŵp babanod Tiny Tots ar gyfer y gymuned leol.

Dywedodd Julie Crotty, Cydlynydd Prosiect Ieuenctid

“Diolch i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am grant o £9,800.00 i’n galluogi i helpu ein cymuned. Bydd y grant yn cefnogi ein gwaith gyda phlant/pobl ifanc a’u teuluoedd. Os mae’r 18 mis diwethaf trwy’r pandemig wedi dysgu unrhyw beth i ni, mae angen prosiectau ac adeiladau cymunedol i gyfarfod, chwarae, ymlacio, dysgu a chael hwyl yn bwysicach na dim i ymgysylltu ag eraill. Bydd ein prosiect yn darparu’r platfform perffaith i hyn, gan hwyluso cefnogaeth trwy weithgareddau a phrosiectau. Bydd hyn o ganlyniad yn lleihau ynysu cymdeithasol ac yn helpu pobl i deimlo’n rhan o’u cymunedau. Diolch yn fawr enfawr i bawb sy’n chwarae’r Loteri Genedlaethol am godi’r arian yma am achosion da fel ein un ni.”

Canolfan Gymunedol Caerwent

Bydd Pwyllgor Canolfan Gymunedol Caerwent Cyf yn defnyddio £20,000 i gyfrannu at y gost o wella llawr y neuadd. Bydd prosiect Neuadd i Bawb yn gwella cydlyniant cymunedol, yn gwella iechyd corfforol a meddyliol pobl leol ar ôl COVID-19, yn ogystal â lleihau ôl troed carbon y neuadd.

Dywedodd Mark Lewis, aelod Pwyllgor Canolfan Gymunedol Caerwent Cyf:

“Ein hased mwyaf yw’r neuadd dan do mawr sydd gennym. Wedi’i ddefnyddio’n helaeth ers sawl blwyddyn am bwrpasau hamdden a chymdeithasol gan gynnwys ymgartrefi’r clwb ieuenctid lleol. Mae’r llawr angen ei newid yn ddifrifol. Nawr diolch i grant Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a chefnogaeth gwirfoddolwyr lleol rydym yn mynd i allu cyfnewid ac uwchraddio wyneb y llawr gan ei wneud ar gael i fwy o grwpiau. Edrychwn ymlaen at ailagor mewn cyfleuster wedi’i uwchraddio yn barod i gefnogi ein cymuned wedi COVID-19.”

Cymuned Ddiwylliannol Hwngari yng Nghasnewydd

Bydd Cymuned Ddiwylliannol Hwngari yng Nghasnewydd yn defnyddio £10,000 i ail-ddechrau eu gweithgareddau wyneb yn wyneb gan gynnwys grŵp rhieni a phlant bach rheolaidd, grwpiau plant, grwpiau oedolion, digwyddiadau untro, a theithiau.

Dywedodd Maria Deli-Foris, Cadeirydd, “Hoffem ddiolch i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am y gefnogaeth sy’n golygu gall Cymuned Ddiwylliannol Hwngari yng Nghasnewydd gadw ein hiaith ac hunaniaeth ddiwylliannol trwy ddarparu sefydlogrwydd ariannol i greu amgylchedd ysgogol gwirioneddol i’n haelodau. Byddwn yn ailddechrau ein rhaglenni plant mewn person, ac yn lansio gweithgareddau newydd a digwyddiadau i gyflwyno’r iaith a diwylliant Hwngareg i deuluoedd Cymreig hefyd. Diolch i’ch cefnogaeth, gall ein rhaglenni gyrraedd mwy o deuluoedd, a gallwn gael gafael ar yr offer hanfodol i arallgyfeirio ein gweithgareddau ymhellach.”

Llinell Gymorth LHDT Cymru

Bydd Llinell Gymorth LHDT Cymru yn Abertawe yn defnyddio £10,000 i gynnal sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar a therapi ar gyfer eu cymuned, i gefnogi a helpu i wella eu lles yn dilyn pandemig COVID-19.

Dyweddodd Debbie Lane, Prif Swyddog Gweithredol

“Rydym mor ddiolchgar i’r loteri am eu cefnogaeth ac i’r cymunedau sy’n prynu’r tocynnau i wneud beth wnawn ni’n bosib! Rydym wedi helpu miloedd o bobl ers i COVID19 daro gyda’n ffynonellau fideo iechyd meddyliol hunangymorth ar ein gwefan i gwnsela pobl sydd methu fforddio mynediad at ofal iechyd meddyliol preifat ac sydd mewn angen taer, yn llythrennol yn achub bywydau. Diolch i chi, Diolch i chi, Diolch i chi! Mae’r arian loteri wedi gwneud cymaint o wahaniaeth i fywydau pobl”

Ganolfan Arwyddo, Sain a Golwg

Gan ddefnyddio £298,235 dros dair blynedd, bydd y Ganolfan Arwyddo, Sain a Golwg yng Nghonwy yn gweithio gyda’r gymuned colli synhwyraidd ledled Gogledd Cymru i ddatblygu hyfforddiant ymwybyddiaeth. Bydd staff busnesau, manwerthwyr a’r sectorau twristiaeth yn cael mynediad ato, a bydd yn datblygu clipiau o’r cyfryngau sy’n hygyrch, a fydd yn cael eu cynnal ar safleoedd hanesyddol. Nod y prosiect yw cysylltu’r gymuned colli synhwyraidd â’r gymuned ehangach y maent yn byw ynddi. Croesawodd Phil Lof, Cadeirydd Sensory Loss, y grant gan ddweud

“Rydym yn hynod o falch ac mae’n anrhydedd bod y Loteri wedi cydnabod yr angen am y prosiect a’r gwahaniaeth bydd yn gwneud nid yn unig i’r Gymuned Colled Synhwyraidd yng Ngogledd Cymru ond hefyd i wneud Gogledd Cymru yn fwy hygyrch i bawb sy’n ymweld â’r rhan hyfryd yma o’r wlad sy’n llawn cyfoeth hanesyddol a diwylliannol a ddylai fod yn hygyrch i bawb i’w brofi a’i fwynhau. Bydd y prosiect yma’n agor safleoedd hanesyddol a thirnodau yng Nghymru i’r Gymuned Colled Synhwyraidd mewn ffordd nad oedd yn bosib yn gynt. Yr un mor bwysig bydd yn gwneud mwy o bobl yn ymwybodol o’r Gymuned Colled Synhwyraidd a’r addasiadau gallent wneud i sicrhau cânt eu trin yn deg.

Rhain yw ond ychydig o’r 74 prosiect ledled Cymru a dderbyniodd dros £3 miliwn mis yma.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s