Gweithgareddau corfforol a byd natur yn gwella iechyd meddwl a chefnogi pobl anabl

Y mis hwn, mae 87 o gymunedau ledled Cymru yn derbyn cyfran o fwy na £1 miliwn, diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Bydd y grantiau yn helpu i gefnogi a gwella lles pobl. Dyma rai yn unig o’r prosiectau anhygoel sy’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl bob dydd.

Grŵp Resilience

Grwp Resilience CIC

Mae Grŵp Resilience yn Sir Benfro wedi derbyn grant o £7,880 i ariannu’r prosiect Greener Healing, a fydd yn cefnogi pobl ag anghenion iechyd meddwl i gymryd rhan mewn gweithgarwch cymdeithasol gwyrdd a gwerthuso sut mae hyn yn effeithio arnyn nhw.

Esbonia Vicky Moller, Cadeirydd Grŵp Resilience, sef rhwydwaith o fusnesau, cymunedau a sefydliadau sydd wedi ymrwymo i weithio’n gynhwysol er budd hirdymor natur a phobl:

“Gwelson ni fod llawer o bobl ag anghenion lles cymdeithasol a meddyliol brys ar eu hapusaf pan fyddan nhw’n teimlo’n ddefnyddiol ac yn gwneud pethau ymarferol gydag eraill. Bydd y prosiect hwn yn cofrestru’r rhai sydd angen gwella eu lles fel ymchwilwyr gwirfoddol, i helpu’n ymarferol mewn gerddi cymunedol a mentrau cymdeithasol tebyg.

“Rydyn ni’n gweithio gyda phobl sydd wedi profi profiadau niweidiol mewn bywyd. Maen nhw’n cynnwys pobl sydd wedi dianc rhag rhyfel, mamau sydd wedi colli plant, dioddefwyr cam-drin hirsefydlog a phobl ifanc sydd wedi’u niweidio gan gam-driniaeth bywyd a sylweddau. Dydyn nhw ddim am fyw fel dioddefwyr. Maen nhw eisiau cael eu gwerthfawrogi, a gwella eu hunain. Rydyn ni’n adeiladu ar iachau gwyrddach o lawr gwlad.”

Dywedodd Leoni Jenkins, sy’n wirfoddolwr yn Grŵp Resilience a Dezza’s Cabin, sef elusen anghenion cymdeithasol hunangymorth sy’n darparu cefnogaeth gan gymheiriaid i gyfoedion:

“Dwi wedi cael trafferthion na ddylai neb eu cael, dwi wedi profi poen emosiynol sy’n waeth na rhwyg corfforol drwy golli fy mhlant. Ond dwi’n gwrthod cael fy niffinio gan y boen hon. Fy nymuniad fyddai i ni allu helpu pobl i ddysgu’r sgiliau bywyd sydd wedi fy nghadw i’n fyw ar fy nghyfnodau mwyaf gofidus.”

 

Cyngor Dinas Caerdydd 

Grwp o dynion
Cyngor Caerdydd

Bydd Cyngor Dinas Caerdydd yn defnyddio £4,360 i helpu pobl ddigartref i wella eu hiechyd corfforol, eu lles meddyliol a’u problemau ariannol drwy raglenni deg wythnos o focsio, crefft ymladd cymysg, a chymorth sgiliau bywyd wedi’i deilwra.

Dywedodd Swyddog Llety â Chymorth Cyngor Caerdydd a chrewr y rhaglen, Rob Green:

“Yn naturiol mae lles meddyliol pobl yn gallu cael ei effeithio gan fod yn ddigartref. Gall pobl ddioddef gydag iselder a phryder felly rydyn ni’n gweld yr effeithiau cadarnhaol y mae’r rhaglen hon yn eu cael, nid yn unig ar iechyd corfforol pobl ond hefyd ar eu lles meddyliol. Allwch chi ddim rhoi pris ar hynny.

“Rydyn ni wedi cael canlyniadau gwych – mae rhai wedi mynd ymlaen i brofiad gwaith, rhywfaint i waith cyflogedig. Mae un arall o’n preswylwyr wedi cael ei drawsnewid – mae’n gwneud yn eithriadol o dda ac mae’n fodel rôl go iawn i drigolion eraill.

“Rwy’n disgrifio’r rhaglen fel trosiad o’u bywydau. Pan fyddan nhw ar y llwyfan bocsio neu yn y gampfa, maen nhw’n dysgu dyfalbarhad ac i beidio rhoi’r gorau iddi. Gall hyn eu helpu i barhau tuag at ddod â’u taith ddigartref i ben.”

 

SVC (Sgiliau a Gwirfoddoli Cymru) 

Dwy fenyw yn dathlu
SVC Cymru

Mae SVC (Sgiliau a Gwirfoddoli Cymru), sydd wedi’i leoli ym Mhontypridd, yn dathlu grant o £9,975 i ddatblygu grŵp cymdeithasol wyneb yn wyneb ar gyfer oedolion yn Ne-ddwyrain Cymru sydd ag anableddau dysgu a/neu gorfforol, yn dilyn pandemig Covid-19.

Esboniodd Adrienne Earls, Rheolwr SVC:

“Rydyn ni wir yn ecstatig i fod wedi derbyn £9,975 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru i ariannu ein prosiect newydd, ‘You’ve Got a Friend’. Mae hon yn fenter bartneriaeth rhwng SVC a Shiny Happy People, a fydd yn ein galluogi i ddod â llawenydd cerddoriaeth i fywydau oedolion anabl sy’n byw yn Ne Cymru. Bydd yn darparu lle diogel i gwrdd â ffrindiau, dysgu sgiliau newydd a rhannu ein teimladau, i gyd wrth ganu a dawnsio. Allwn ni ddim aros i ddechrau arni, diolch enfawr gan bob un ohonon ni!”

 

 

Rewild Play

Rewild Play 

 

Gwnaeth Rewild Play yng Nghasnewydd gais am £10,000 i ddarparu mynediad i sesiynau gweithgarwch corfforol i blant ag anghenion dysgu ychwanegol, anableddau neu iechyd meddwl gwael.

Mae Sabrina Pace a’i mab, Connor, yn mynychu sesiynau Rewild Play. Esboniodd Sabrina werth y prosiect i’w theulu:

“Mae cyfarfodydd fel hyn yn amhrisiadwy oherwydd rwy’n gallu mynd â fy mhlant 6 oed a 15 oed, felly mae’r teulu cyfan yn cael taith brin allan heb farnu. Daliwch ati gyda’r gwaith anhygoel!”

 

Her Cymru

Her Cymru

Bydd Her Cymru, elusen hyfforddi hwylio ym Mro Morgannwg, yn helpu pobl ifanc i ddysgu sgiliau newydd a magu hyder drwy wirfoddoli ar gychod hwylio gyda’i £9,307.

Dywedodd Vicky Williams, Ymddiriedolwr Her Cymru, “Rydyn ni’n ddiolchgar iawn am y grant, sy’n galluogi’r elusen i gefnogi ei gwirfoddolwyr yn y gwaith anhygoel maen nhw’n ei wneud. Gwirfoddolwyr Her Cymru yw asgwrn cefn yr elusen, gan weithio gyda chymysgedd amrywiol o bobl ifanc sy’n wynebu sawl her yn eu bywydau o ddydd i ddydd.

“Bydd y grant yn darparu mwy o gyfleoedd hyfforddi ac yn gwneud gwirfoddoli ar fwrdd cychod yr elusen yn fwy hygyrch. Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol sy’n ein helpu i newid bywydau pobl ifanc mewn ffordd gadarnhaol.”

 

Lamb’s Garden Enterprise Ltd

Menyw yn crafftio
Lamb Garden Enterprise

Bydd Lamb’s Garden Enterprise Ltd yn Sir Ddinbych yn defnyddio £9,977 i ariannu prosiect Grow4It, gan ddarparu gweithgareddau astudiaethau natur ar gyfer cleifion mewnol mewn ysbytai hirdymor i’w helpu i wella a gwella iechyd a lles.

Dywedodd Elizabeth Anderson, Gweithiwr Cymorth Dementia, fwy wrthyn ni am y prosiect:

“Mae Grow4it yn darparu awr unigol o ddihangfa i gleifion, gan ganolbwyntio ar yr unigolyn. Mae bod yn yr ysbyty yn golygu mai prin yw mynediad cleifion oedrannus i’r awyr agored. Roedd llawer o’r cleifion hyn yn caru eu gerddi ac wrth eu bodd y tu allan. Mae cael Grow4it yn dod i mewn i drafod pynciau amrywiol yn dod â’r tu allan i’r tu mewn, neu’n gwneud i unigolyn syrthio mewn cariad â’r awyr agored eto.

“Mae’n anodd iawn disgrifio eu hwynebau a faint mae’r sesiynau hyn yn feddwl iddyn nhw. Mae cleifion yn cael eu hysbrydoli ac yn awyddus i ddweud wrth eu cyd-gleifion yn y ward beth maen nhw wedi’i ddysgu.”

 

The Elemental Adventures Project CIC

Elemental Adventures

Bydd Elemental Adventures Project CIC yng Ngheredigion yn defnyddio £10,000 i gynnig dysgu yn seiliedig ar natur awyr agored i blant sy’n cael eu haddysgu yn y cartref, sy’n fwy ynysig na’u cyfoedion oherwydd Covid-19.

Dywedodd Suzanne Riley o’r prosiect, “Rydyn ni’n llawn cyffro am ein prosiect yn tyfu ac am allu cefnogi ein cymuned drwy gyfnodau heriol. Diolch i’r Loteri Genedlaethol am eu cefnogaeth sy’n helpu i wneud y cyfan yn bosib.”

Dyma rai yn unig o’r 87 prosiect ledled Cymru sydd wedi derbyn cyfran o dros £1 miliwn y mis hwn. Darllenwch amdanyn nhw i gyd yma. 

Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi £36 miliwn bob wythnos ar gyfer achosion da ledled y DU. I gael gwybod mwy am wneud cais am grant i helpu eich cymuned, ewch i https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/wales.

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s