62 o gymunedau ledled Cymru wedi’u cefnogi gan gyllid

Y mis hwn, mae 62 o grwpiau ledled Cymru wedi bod yn llwyddiannus wrth wneud cais am arian y Loteri Genedlaethol i gefnogi eu cymunedau; o wasanaeth cydymaith i sesiynau cerddoriaeth i wella lles, o berfformiad theatr gymunedol awyr agored i weithdai ysgol fydd yn codi ymwybyddiaeth o newid yn yr hinsawdd. 

Bydd y grwpiau’n derbyn cyfran o £836,417 i gefnogi eu cymunedau i lwyddo a ffynnu, diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Dyma rai yn unig o’r prosiectau anhygoel sy’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.

Your Trusted Friend 

Derbyniodd Your Trusted Friend £10,000 i ddarparu gwasanaeth cyfeillio i bobl ledled gogledd Cymru, gan adeiladu mwy o gyfeillgarwch hirhoedlog a ffyddlon. Mae’r grŵp eisoes yn cynnig gwasanaeth cydymaith yn Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych, a bydd yn defnyddio’r grant i helpu i dyfu i ardaloedd newydd ac i gefnogi mwy o bobl a chymunedau.

Photo of Gareth's Mum and her Trusted Friend
Jennifer Jones gyda’i Ffrind Dibynadwy Cathy Boardman

Mae Gareth Mason o Wrecsam yn defnyddio gwasanaeth Your Trusted Friend a dywedodd wrthyn ni:

“Does dim agen gofalwr ar fy mam. Yr hyn sydd ei angen arni ydy cydymaith. Cydymaith a fydd yn gwneud pethau gyda hi – mynd â hi am dro ac i lefydd, siarad am unrhyw beth a phopeth, gwneud jig-sos, cael y siopa mae hi ei angen a stwna yn gyffredinol o amgylch y tŷ. O, a sylwi ar bethau mae angen i mi wybod amdanyn nhw a delio â nhw.  

“Yn 93 oed, mae Mam ‘yno i gyd’ ond mae hi angen cwmni. Dydy bod ar ei phen ei hun erioed wedi bod yn rhywbeth y gallai hi ei oddef. Mae fel petawn i wedi ennill chwaer yn ystod y tair blynedd ddiwethaf. 

“Mae Your Trusted Friend yn achubiaeth i mi ac yn cyfoethogi bywyd fy mam. Mae Mam yn hapus a dyna’r peth pwysicaf yn y byd.” 

The Rock Works Academy Ltd

photo shows a Rock Works session with kids holding musical instruments beside rock tutors.
Sesiwn Rock Works ar y gweill

Bydd The Rock Works Academy Ltd yn Wrecsam yn defnyddio £10,000 i gyflwyno sesiynau cerddoriaeth rhad ac am ddim i bobl ifanc ac oedolion sydd â phroblemau cymhleth ym maes iechyd meddwl a chorfforol, dysgu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, er mwyn gwella eu lles.

Meddai Michael Harmina, Cyfarwyddwr a Thiwtor yr Academi, “Bydd grant Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ein grymuso i ymateb i anghenion a buddiannau sefydliadau ieuenctid, cymunedol a gwirfoddol lleol drwy ddarparu ystod eang o weithgareddau cerddoriaeth unigryw a chyffrous. Bydd hefyd yn rhoi cyfle i ni ddarparu cyfleuster cerddoriaeth croesawgar a chynhwysol yng nghanol y dref sy’n cynnig sesiynau recordio, gwersi offeryn a chyrsiau cerddoriaeth gyda’r nod o gyfoethogi bywydau a gwella rhagolygon pobl yn Wrecsam

Hay Theatre CIC

photo of actors from a previous performance of Midsummer Nights Dream.
Perfformiad cymunedol awyr agored Hay Theatre CIC o Midsummer Night’s Dream ym mis Awst 2021

Bydd Hay Theatre CIC ym Mhowys yn defnyddio £10,000 i gynnal gweithdai cymunedol, ymarferion a pherfformiadau, gan ddod â’r clasur ‘Alice in Wonderland’ yn fyw yn ystod haf 2022. Gan ddefnyddio actorion cymunedol dan arweiniad proffesiynol, bydd y prosiect cynhwysol hwn yn dod â chymunedau ynghyd i gymryd rhan mewn a phrofi theatr rhyngweithiol mewn mannau awyr agored anarferol.

Dywedodd Sue Hodgetts, Ymddiriedolwr yn Hay Theatre: “Bydd y prosiect hwn yn darparu allfa greadigol wych, gyda Hay Theatre yn gweithio y tu allan gyda phobl ifanc a’r henoed mewn mannau lle bydd dychymyg pobl yn gallu ffynnu a pherthnasoedd cymunedol cryf yn datblygu.”

Epic Dad CIC

Epic Dads grŵp yn cynnig cymorth a phecyn defnyddiol

Bydd EPIC Dad CIC yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth barhaus i dadau newydd yng Ngheredigion. Bydd £10,000 yn ariannu costau staff, eitemau babanod, costau gweithgareddau a chyhoeddusrwydd.

Meddai Jon Butler, arweinydd prosiect EPIC Dad Cymru, “Mae’n wych ein bod wedi gallu sicrhau cyllid a chefnogaeth gan y Loteri Genedlaethol i dyfu’r gwaith gwych hwn o gefnogi dynion, grymuso tadau a thrawsnewid teuluoedd yn Aberystwyth a’r ardal hon o Gymru. Mae EPIC Dad Cymru yn allweddol wrth gryfhau teuluoedd yn ein cymunedau, i weld rôl tadau yn ffynnu wrth iddyn nhw fagu eu plant a chenedlaethau’r dyfodol. Diolch i chi i gyd.”

Awel Aman Tawe

photo of young people's writin,responding to climate change
Ysgrifennu am newid yn yr hinsawdd gan bobl ifanc

AwBydd Awel Aman Tawe, sydd wedi’i leoli yng Nghastell-nedd Port Talbot, yn defnyddio £9,600 i ennyn diddordeb disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd mewn newid yn yr hinsawdd a’u dysgu sut i leihau ynni drwy gyfres o weithdai arloesol. Bydd y gweithdai hyn yn cynnwys arbrofion ymarferol gyda chyn-gloddiwr glo i ddarganfod hanes ynni o stêm, gwynt a solar, gan ddarparu cerddoriaeth a phŵer ar gyfer eu disgo eu hunain wedi’i bweru gan bedal.

Jennifer James, Swyddog Addysg Awel Aman Tawe, sy’n esbonio mwy am y prosiect:”Mae’n wych fod y prosiect ‘Rhyfelwyr Ynni Ydyn Ni’ wedi cael ei gydnabod gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. O ganlyniad i’r grant hwn, rydyn ni wrth ein bodd o allu cynnig cyfle i ddisgyblion archwilio hanes ynni gyda TTS Practical Science a thechnoleg adnewyddadwy gydag Ynni Da. Byddan nhw hefyd yn rhannu eu neges drwy gerddoriaeth gyda’r bît-focsiwr, Mr Phormula. Fel elusen ynni cymunedol, mae Awel Aman Tawe yn credu bod addysg yn alluogwr allweddol i rymuso pobl ifanc i weithredu ar newid hinsawdd yn eu cymunedau. Mae ein prosiect yn galluogi disgyblion i weithredu ar ddefnydd ynni drwy ddefnyddio data go iawn. O fod yn ddadansoddwyr ynni, ditectifs a chyfathrebwyr, bydd disgyblion yn dysgu, meddwl a datblygu’r sgiliau sydd eu hangen i weithredu ar leihau’r defnydd o ynni yn eu hysgol a’u cymuned.”

Renew Mind Centre CIC

photo of youth worker by a mini bus playing keepy uppy with tennis table bats and a yellow ball.
Gweithiwr chwarae o Ganolfan Renew Mind CIC

Bydd Review Mind Centre CIC yn Abertawe yn parhau i ddarparu clybiau ar ôl ysgol i gefnogi pobl ifanc gyda’u gwaith cartref gyda’i £9,992, yn ogystal â darparu gweithdai mewn cerddoriaeth, y celfyddydau creadigol, paentio a dawns.

Dywedodd yr Hyfforddwr Chris, Prif Swyddog Gweithredol Review Mind Centre, “Mae Clwb ar ôl ysgol Review Mind Centre yn datblygu ymdeimlad o greadigrwydd ac yn gwella gwybodaeth pobl ifanc i gyrraedd eu potensial a gwella eu hyder. Mae hefyd yn creu amgylchedd da ar gyfer dealltwriaeth a goddefgarwch rhwng gwahanol ddiwylliannau.”

Cymorth i Ferched Rhondda Cynon Taf / Gwasanaeth Cam-drin Domestig RhCT

photo of smiling woman holding leaflet entitled "Love Shouldn't Hurt"
ni ddylai cariad frifo

Bydd Cymorth i Ferched Rhondda Cynon Taf yn defnyddio £9,940 i ail-frandio eu sefydliad i Gwasanaeth Cam-drin Domestig RhCT i’w galluogi i ymgysylltu â chynulleidfa ehangach, yn enwedig dioddefwyr cam-drin domestig gwrywaidd, a phlant a phobl ifanc.

Dywedodd Charlie Arthur, Prif Swyddog Gweithredol Gwasanaethau Cam-drin Domestig RhCT: “Mae’r ail-frandio yn cynrychioli’r cymorth cam-drin domestig arbenigol rydyn ni’n ei ddarparu drwy ddull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy’n cael ei arwain gan anghenion, waeth beth fo’i rywedd neu ei ryw.

“Nid yw hyn yn gwanhau’r ystod gynhwysfawr o wasanaethau sydd ar gael i fenywod ond mae’n cydnabod bod trais a cham-drin hefyd yn cael ei gyfeirio at ddynion a bechgyn a gall menywod hefyd ei gyflawni. Nod y newid hwn yw chwalu rhwystrau i unigolion o ran cael gafael ar wasanaethau cymorth ac ymateb yn effeithiol drwy ddull gweithredu gwahanol a chyfatebol.”

Bangladeshi Women’s Association

Photo of members of the Bangladeshi Women's Association Wales in matching saris.
Aelodau o Gymdeithas Merched Bangladeshaidd

Bydd Cymdeithas Merched Bangladeshaidd Cymru, sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd, yn gwella iechyd meddwl a lles menywod yn eu cymuned yn dilyn pandemig COVID-19 gyda’i £10,000, drwy weithgareddau rheolaidd, cyrsiau hyfforddi a grwpiau cymorth.

Meddai Ismatara Begum, Arweinydd a Chydlynydd y Prosiect, “Bydd y grant hwn yn helpu ein menywod a’n pobl ifanc Bangladeshaidd yn y gymuned i addasu, gwella a ffynnu o effaith feddyliol COVID-19. Rydyn ni’n ymdrechu i ddileu stigma iechyd meddwl yn ein cymunedau ac yn cefnogi lles cynifer o bobl â phosibl. Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, byddwn yn gallu atal dirywiad iechyd meddwl a gwella bywydau’r rhai yr effeithir arnyn nhw a/neu sy’n cael trafferth, drwy therapïau a chymorth hyfforddi.”

Antibiotic Research UK

Photo of Arlene Brailey, Patient Support Lead standing in a garden.
Arlene Brailey, Arweinydd Cymorth i Gleifion,

Bydd Antibiotic Research UK yn darparu gwybodaeth a chymorth parhaus i bobl ledled Cymru y mae eu cyrff yn gwrthsefyll meddyginiaethau gwrthfiotig gyda £5,006.
Dywedodd Arlene Brailey, Arweinydd Cymorth i Gleifion, “Rwy’n hapus iawn am y dyfarniad hael hwn. Bydd yn galluogi ein Tîm Cymorth i Gleifion i barhau i ddarparu’r cymorth a’r gefnogaeth y mae pobl Cymru sydd â heintiau sy’n gwrthsefyll gwrthfiotigau yn dweud wrthyn ni sydd mor bwysig iddyn nhw.
“Dydy’r cyhoedd ddim yn deall heintiau sy’n gwrthsefyll gwrthfiotigau yn dda tan, yn anffodus, iddo ddigwydd i unigolyn neu aelod o’r teulu. Dyna pryd mae pobl yn cysylltu â ni i gael gwybodaeth ddibynadwy am eu haint sy’n gwrthsefyll. Maen nhw hefyd yn elwa o gefnogaeth emosiynol a chymorth ymarferol, fel help i benderfynu pa gwestiynau i’w gofyn i’w tîm meddygol.”

“Mae cefnogaeth grant Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn hynod o amserol. Mae’r wythnos hon (18-24 Tachwedd 2021) yn nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Gwrthficrobaidd y Byd gyda’r thema eleni yn ‘Lledaenu Ymwybyddiaeth, Rhwystro Ymwrthedd’. Rydyn ni’n ceisio codi ymwybyddiaeth ymhlith y gymuned sy’n gwrthsefyll gwrthfiotigau yng Nghymru, y cyhoedd a gweithwyr iechyd proffesiynol ehangach am y broblem gynyddol o ymwrthedd i wrthfiotigau.”

Dyma rai yn unig o’r 62 o brosiectau ledled Cymru a dderbyniodd grant i gefnogi pobl yn eu cymunedau’r mis hwn. Darllenwch amdanyn nhw i gyd yma.

Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi mwy na £30 miliwn bob wythnos ar gyfer achosion da ledled y DU. I gael gwybod mwy am wneud cais am grant i helpu eich cymuned, ewch i https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/wales

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s