Dathliadau’r ŵyl wrth i 60 o gymunedau dathlu £3.7 miliwn o ariannu Loteri Genedlaethol

Mae gan 60 grŵp cymunedol ledled Cymru rheswm i ddathlu ar ôl i £3.7 miliwn o ariannu Loteri Genedlaethol cael ei ddyfarnu’n llwyddiannus yn ystod y mis diwethaf. Mae’r prosiectau llwyddiannus yn cynnwys sesiynau creadigol a chefnogaeth ar gyfer pobl gyda nam golwg, gwersi rygbi ac addysg i bobl ifanc wrth risg o adael addysg, cyflogaeth, neu hyfforddiant, a gweithgareddau amgueddfa i hygyrch ar gyfer pobl sy’n dioddef o ddementia.

Isod mae ychydig o’r prosiectau anhygoel a fydd yn cefnogi eu cymunedau i ffynnu diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Ucan Productions

Bydd UCAN Productions yn defnyddio £165,974 dros dair blynedd i sefydlu rhwydweithiau cymorth cymheiriaid i gymheiriaid a fydd yn darparu ystod o weithgareddau a ddarperir trwy weithdai perfformio a chelfyddydau creadigol. Ochr yn ochr â staff UCAN, bydd y gweithdai hyn yn cael eu darparu gan wirfoddolwyr â nam ar eu golwg.

Ymunodd Hannah Matthews yn gyntaf gyda UCAN fel aelod yn 10 mlwydd oed a bydd hi nawr yn gweithio ar y prosiect newydd fel swyddog cefnogi cyfoedion. Esboniodd Hannah, “Mae UCAN Productions wedi fy nghefnogi ers yn 10 mlwydd oed gan fy narparu gyda phob math o gyfleodd a nifer cynyddol o ffrindiau sydd, fel fi, oll gyda nam golwg.

“Wedi bod yn rhan o ddatblygu prosiect Rhwydwaith UCAN, sydd ar gyfer pobl ifanc dall a rhannol ddall sydd dros 18 mlwydd oed, ni allaf aros i helpu eraill i geisio pethau newydd, dysgu sgiliau newydd ac yn bwysicach fyth i wneud ffrindiau newydd.”

Gweilch yn y Gymuned

Derbyniodd Gweilch yn y Gymuned £358,135 i ehangu eu rhaglen TACL bresennol i ddarparu sesiynau ymgysylltu ymarferol lle mae grwpiau bach o bobl ifanc yn dod at ei gilydd i gymryd rhan mewn gweithgaredd gyda’r nod o ddatblygu sgiliau a magu hyder sy’n cefnogi lles meddyliol cadarnhaol. Bydd y rhaglen o fudd i bobl ifanc 12-16 oed y nodwyd nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant (NEET) neu sydd mewn perygl o ddod yn NEET yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr a Phowys. Gall pawb sy’n cwblhau’r rhaglen fynd ymlaen i fod yn llysgennad TACL i ddarparu cefnogaeth cymheiriaid i gyfranogwyr y dyfodol.

Dywedodd Tom Sloane, Rheolwr Sefydliad at Gweilch yn y Gymuned, “Rydym wrth ein bodd i dderbyn yr ariannu yma gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gynyddu’r capasiti o’r gwaith gwych o fewn y gymuned. Mae TACL yn ymateb cymunedol i’r broblem endemig o bobl ifanc ddim mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant yn Ne Orllewin Cymru. Dechreuodd TACL fel syniad cymunedol i afael ar frand chwaraeon i gefnogi pobl ifanc ac wedi esblygu trwy’r ymgysylltiad actif a pharhaus pobl ifanc, eu ffrindiau, teuluoedd a chymunedau.

“Diolch i’r ariannu yma, byddwn yn gallu cefnogi, arwain a grymuso mwy o bobl nag erioed ar draws ein cymunedau a pharhau i weithio’n agos gyda mudiadau cyhoeddus, preifat, a thrydydd sector lleol. Rydym yn anelu i ymgysylltu â 900 o bobl ifanc sydd wedi ymddieithrio o addysg/cyflogadwyedd, ail-ymgysylltu nhw mewn sefyllfaoedd amrywiol ac agor llwybrau eraill ar gyfer dyfodol llwyddiannus byddant yn angerddol am.”

Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Bydd Amgueddfa Genedlaethol Cymru, mewn partneriaeth â Chymdeithas Alzheimer, yn defnyddio £378,600 dros dair blynedd i gyflwyno prosiect Treftadaeth Dementia Gyfeillgar/Dementia Friendly Heritage ar draws ei saith amgueddfa. Bydd y prosiect yn datblygu ac yn cyflwyno ffyrdd ymarferol o ymgysylltu â phobl sy’n byw gyda dementia ledled Cymru i wella ansawdd eu bywyd. Bydd hyn yn cynnwys rhaglen o weithgareddau megis digwyddiadau cymdeithasol, gweithdai, teithiau a llwybrau. Byddant hefyd yn datblygu hyfforddiant pwrpasol ar ymwybyddiaeth dementia ar gyfer staff sy’n gweithio yn y sector treftadaeth.

Dywedodd Sharon Ford, Rheolwr Dysgu at Amgueddfa Cymru, syn arwain ar ddatblygiad rhaglen iechyd a lles y mudiad:

“Dros flynyddoedd diweddar, rydym wedi bod yn gweithio i sicrhau ein bod yn cwrdda gofynion rheiny sy’n byw yn y cymunedau o’n cwmpas. Mae’r gwaith yma wedi cynnwys gweithio gyda, ac ar gyfer rheiny sy’n byw gyda dementia yng Nghymru.

“Rydym yn hynod o ddiolchgar i’r Loteri Genedlaethol am eu cefnogaeth. Bydd yr ariannu yn galluogi ni i ddatblygu ein cynllun ymhellach dros y tair blynedd nesaf gyda rheiny sy’n byw gyda dementia a phartneriaid allanol.


“Trwy weithio’n y ffordd yma, gallwn sicrhau bod yr hyn byddwn yn creu yn rhywbeth o fudd gwirioneddol i rheiny sy’n wynebu gwir heriau yn ddyddiol.”

Sefydliad Crysalys

Bydd Sefydliad Crysalys yn defnyddio £10,000 i gefnogi pobl sydd wedi’u trawmateiddio yng Nghymru trwy bartneriaid traws-sector trwy ddarparu gweminarau hyfforddi, gwybodaeth, adnoddau, offer hunangymorth a chyfeiriadur cymorth cenedlaethol am ddim.

Esboniodd Rheolwr Datblygu Sefydliad Crysalys, Jane Dreamer, “Mae Sefydliad Crysalys wrth ein boddau i dderbyn grant i gynyddu ystod ein prosiect Taclo Trawma cenedlaethol i mewn i Gymru ar gyfer 1000+ o fuddiolwyr. Bydd y dudalen we Taclo Trawma Cymru a rhwydweithiau cymunedol wedi’u targedu yn datblygu yn 2022 i gynnig gwybodaeth, ffynonellau, a hunangymorth am ddim ar gyfer pob oedran a gweminarau hyfforddiant trawma i ymarferwyr.”

Sandy Bear Children’s Bereavement Charity

Derbyniodd Sandy Bear Children’s Bereavement Charity grant o £100,000 dros dair blynedd i sefydlu gwasanaeth cymorth profedigaeth newydd i blant dan chwech oed, ac i ehangu gwasanaeth cyfredol Sandy Bear ar gyfer plant chwech i un ar ddeg oed yn Sir Benfro. Bydd yn cynyddu nifer y gwirfoddolwyr ac yn darparu hyfforddiant proffesiynol i ddarparu mwy o allu i ateb y galw cynyddol am wasanaethau.

Ceri Crichton yw’r Arweinydd Datblygiad Elusen at Sandy Bear ac fe ddywedodd hi, “Mae dyfarniad Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol o £100,000 wedi sicrhau ein gwasanaeth newydd Sandy Clubs am y tair blynedd nesaf, gan gefnogi babanod, plant bach ac ifanc a’u teuluoedd pan wynebir ag un o golledion mwyaf bywyd – marwolaeth o rywun a garant yn sylweddol.

“Mae hyn yn golygu trwy’r wobr, gall Sandy Bear Children’s Bereavement Charity gynnig cefnogaeth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd sy’n profi profedigaeth trwy gydol eu plentyndod ac arddegau, os oes angen ni arnom.

“Hoffem fynegi ein diolchgarwch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol sy’n gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau ein plant rydym yn gwasanaethu. Rydym yn ymroddedig i helpu plant ac arddegwyr trwy eu taith profedigaeth ac mae hyn wedi’i wneud yn bosib oherwydd chi.”

Treble Media Ltd

Gwobrwywyd £8,900 i Treble Media Ltd yn Rhondda Cynon Taf i greu cyfleoedd er mwyn i gymunedau adrodd straeon eu hunain. Bydd gweithio gyda phobl ifanc i greu cynnwys gwasg yn helpu i ddatblygu eu dyheadau a darparu nhw gyda modelau rôl bositif.

Dywedodd David Kemmer, cydlynydd prosiect at Treble Media, “Mae hyn yn gyfle anhygoel sydd wedi ei rhoi i ni gan y Loteri Genedlaethol. Rydym mor ddiolchgar i’r Loteri Genedlaethol a’n cymuned am eu cefnogaeth ac am gymryd rhan yn y prosiect yma.

“Rydym yn gobeithio i barhau i adeiladu platfform sy’n chwyddleisio lleisiau rheiny sy’n teimlo heb eu gwrando arno a gosod sbotolau ar rheiny sy’n teimlo’n anweledig. Mae’n bwysig i baratoi heddiw ar gyfer y fory rydym eisiau.

“I unrhyw un sydd gydag angerdd a syniad gwych, peidiwch adael i’r syniadau yna ddiflannu yn eich pennau neu mewn padiau ysgrifennu, cymerwch gam heddiw – peidiwch fecso os nad ydych gyda’r holl atebion eto.”

Grŵp Gweithredu Cymunedol Prestatyn ac Allt Melyd

Bydd Grŵp Gweithredu Cymunedol Prestatyn ac Allt Melyd yn defnyddio £247,802 dros dair blynedd i redeg rhaglenni wedi’u targedu i gefnogi pobl ifanc a’r gymuned ehangach ym Mhrestatyn. Bydd y gwahanol raglenni yn galluogi pobl yn y gymuned i wella eu lles meddyliol a chorfforol a lleihau arwahanrwydd.

Esboniodd Rheolwr Grŵp Gweithredu Cymunedol Prestatyn ac Allt Melyd, Jonathan White, “Rydym wrth ein bod di dderbyn y newyddion bod Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi cymeradwyo ein cais i ariannu y prosiect SHAPE dros y tair blynedd nesaf. Bydd y prosiect yma’n darparu cefnogaeth gwirioneddol ei angen ar draws pob grŵp oedran yn ein cymuned.

“Bydd y prosiect yn arbennig yn ffocysu ar anghenion pobl ifanc, teuluoedd â phlant Awtistig a gyda Angenion Addysg Pellach, a phobl hŷn. Bydd y buddsoddiad o £247,802 gan Gronfa Cymunedol y Loteri Genedlaethol yn galluogi n ii ddarparu rhaglen cynhwysfawr o weithgareddau a galluogi n ii gynyddu capasiti staff mawr ei angen.

“Mae gan y Ganolfan Galw Heibio hanes hir o weithio gyda phobl ifanc a dinasyddion hŷn ym Mhrestatyn ac wedi adeiladu cydberthynas cryf a chynaliadwy gyda nhw. Mae ein gwaith yn ymestyn dros 20 mlynedd a thrwy gydol y cyfnod yma rydym wedi datblygu dealltwriaeth o beth mae’n cymryd i wneud ein cymuned yn le gwych i fyw.”

Mae’r prosiectau yma ymysg y 60 cymuned a dderbyniodd cyfanswm o £3.7 miliwn gan Gronfa Cymunedol y Loteri Genedlaethol yn y mis diwethaf.

Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi dros £30 miliwn pob wythnos ar gyfer achosion da ledled y DU. I ddarganfod mwy am ymgeisio am grant i gefnogi eich cymuned, ewch i www.cronfagymunedolylg.org.uk/cymru.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s