Neges ar gyfer 2022

Dyma John Rose, Cyfarwyddwr Cymru yn rhoi cipolwg ar ein gwaith dros y deuddeg mis diwethaf ac yn edrych ymlaen at yr hyn sydd eto i fod yn flwyddyn brysur arall i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol:  

Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn gyfnod heriol eto i gymunedau yng Nghymru, ond er gwaethaf yr ansicrwydd, daeth yn amlwg bod cymunedau ledled Cymru yn barod i addasu a manteisio ar gyfleoedd i gefnogi ei gilydd.  

Dyfarnodd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol £30 miliwn i dros 600 o brosiectau yn ystod 2021. Mae wedi bod yn fraint gweld sut mae ein cydweithwyr wedi gallu cefnogi mudiadau cymunedol trwy weithio’n agos gyda nhw i ddatblygu eu syniadau. Mae ein model ariannu rhanbarthol yn sicrhau bod gennym ni ddealltwriaeth o gymunedau ledled Cymru, gyda Swyddogion Ariannu yn gweithio ledled y wlad.  

Prosiectau yn 2021 

Mae ein hariannu ar gyfer pawb a’i nod yw cefnogi cynifer o bobl â phosibl. Mae tua wyth o bob 10 o’r grantiau a ddyfernir am lai na £10,000 – gan fynd i grwpiau ac elusennau llawr gwlad. Unwaith eto eleni, diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, roeddem yn gallu dyfarnu ystod eang o brosiectau.  

Dyfarnwyd grant Loteri Genedlaethol gwerth £10,000 i SEAS Sailability yng ngogledd orllewin Cymru i redeg rhaglen o weithgareddau rhwyfo a hwylio dros yr Haf i bobl anabl a’u teuluoedd rannu profiadau a gwella lles. Mae tîm o wirfoddolwyr anhygoel fel Richard wedi eu galluogi i gael effaith fawr.  

Gyda mwy o bobl yn chwilio am weithgareddau awyr agored i ddod at ei gilydd a gwella lles, rydym wedi dyfarnu grantiau i brosiectau sy’n ymwneud â rhandiroedd megis Canolfannau Bywyd Awtistiaeth yn Rhondda Cynon Taf. Derbyniodd £9,900 am ei brosiect Amser i Dyfu i gefnogi oedolion awtistig ifanc i ddatblygu sgiliau wrth arddio ar eu rhandir.   

Gan ddefnyddio grant o £299,112, roedd y Tîm Cefnogi Pobl Ifanc Ethnig yn gallu parhau a datblygu llinell gymorth ffôn amlieithog, mewn partneriaeth â Chyngor ar Bopeth Cymru. Gan adeiladu ar broject peilot llwyddiannus, gydag atgyfeiriadau yn cael eu gwneud at ystod eang o ddarparwyr arbenigol gan gynnwys trais domestig, iechyd meddwl, troseddau casineb ac amryw grwpiau cymunedol. Bydd hyn yn rhoi sicrwydd hanfodol iddynt y cânt eu clywed a’u deall wrth iddynt gyfathrebu yn eu hiaith gyntaf.  

Dyfarnwyd £460,808 i’r Wiwer Werdd i ddatblygu prosiect Gerddi’r Rheilffordd a fydd yn darparu gofod awyr agored a dan do unigryw i gymuned Y Sblot ddylunio, rhedeg, tyfu a chymryd rhan mewn gweithgareddau a fydd yn dod â’r gymuned ynghyd. Adeilad a ddyluniwyd mewn partneriaeth â’r gymuned – wedi’i greu o gynwysyddion cludo wedi’u hailgylchu i ddarparu dau le ar gyfer gweithdai, hyfforddiant, digwyddiadau cymdeithasol, cyfarfodydd grwpiau a gweithgareddau.  

Edrych i’r dyfodol 

Er gwaethaf yr ansicrwydd a’r heriau sy’n ein hwynebu ar ddechrau 2022, mae gennym lawer i edrych ymlaen ato. Byddwn yn cyhoeddi’r ymgeiswyr llwyddiannus i raglen Taclo Digartrefedd ym mis Ionawr. Nod y rhaglen £10 miliwn yw ail-ddylunio a gwella gwasanaethau i bobl sy’n profi digartrefedd, neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.  

Yn ddiweddarach yn y flwyddyn byddwn yn dyfarnu £10 miliwn trwy ein rhaglen Meddwl Ymlaen a fydd yn galluogi pobl ifanc i ddychmygu a chreu dyfodol mwy gwydn ac iach yn feddyliol i bobl ifanc yng Nghymru.  

Byddwn yn dathlu Jiwbilî Platinwm Ei Mawrhydi’r Frenhines trwy ddyfarnu 70 o brosiectau ledled y DU trwy raglen grant bwrpasol. Rydym hefyd yn cynnig cyfle i nodi’r achlysur trwy wneud cais am hyd at £10,000 trwy raglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol.  Bydd yr ariannu yn helpu i greu mwy o etifeddiaeth i’n lleoedd a’n mannau, ac sy’n cefnogi cyfleoedd a gweithgareddau newydd ac yn meithrin perthnasoedd gwell â’i gilydd, ar draws cenedlaethau a gyda’r byd naturiol.  

Bydd rhaglen Camau Cynaliadwy Cymru: Mentora ar waith yn 2022 gan ddefnyddio ariannu’r Cynllun Cyfrifon Segur i annog cymunedau i ymgysylltu â gweithredu hinsawdd. Yn yr Haf byddwn yn lansio Camau Cynaliadwy Cymru: Grantiau gweithredu hinsawdd a fydd yn cynnig grantiau o hyd at £350,000 i alluogi cymunedau i ddod â’u syniadau yn fyw i weithredu ar newid yn yr hinsawdd.  

Diolch  

Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi dros £30 miliwn at achosion da ledled y DU bob wythnos. Heb yr haelioni hwn ni fyddem yn gallu cefnogi pobl a chymunedau i ffynnu a llewyrchu.  

Hoffwn ddymuno Blwyddyn Newydd iach a hapus i chi i gyd a rhoi sicrwydd i chi ein bod yma i helpu’ch cymuned i gael gafael ar ariannu’r Loteri Genedlaethol. I ddod o hyd i wybodaeth ar wneud cais i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ewch i tnlcommunityfund.org.uk/welsh. Gallwch siarad â ni am eich syniad ar gyfer prosiect cymunedol trwy e-bostio cymru@cronfagymunedolylg.org.uk neu ffonio 0300 123 0735.  

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s