104 cymuned ledled Cymru yn dathlu ar ôl derbyn dros £4 miliwn o ariannu Loteri Genedlaethol.

Mis yma mae 104 grŵp cymunedol gwahanol yn llwyddiannus wedi derbyn £4,056,838 o ariannu Loteri Genedlaethol. Bydd y grantiau yma’n mynd tuag at helpu’r cymunedau yma i ffynnu. Isod mae ychydig o’r prosiectau anhygoel sy’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl. 

Pwyllgor Puja Cymru

Derbyniodd Pwyllgor Puja Cymru £10,000 i dalu am leoliad a chostau sy’n gysylltiedig â chynnal cyfres o bum digwyddiad ar gyfer y gymuned Bengali yn Ne Cymru, i helpu gwella iechyd a lles, a lleihau ynysu. Mae dathliadau diwylliannol fel Diwali yn ffyrdd gwych i ddod â phobl at ei gilydd, yn enwedig aelodau bregus o’r gymuned sydd wedi colli eu gwyliau dros y 18 mis diwethaf. Mae’r digwyddiadau yma’n agored i bawb ac yn gyfle ffantastig i rheiny o du allan y gymuned Bengali i ddysgu ac ymgysylltu mewn ffordd ystyrlon.

Dywedodd Neeleem Saha, Dirprwy Gadeirydd Pwyllgor Puja Cymru, “Hoffwn ni at Bwyllgor Puja Cymru mynegi ein diolchgarwch calonnog i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a chwaraewyr y Loteri Genedlaethol y wlad am eu grant caredig i ddathlu gwyliau Bengal yng Nghaerdydd dros 2022 a 2023. Bydd y gwyliau yn dod ag aelodau gwahanol o adrannau gwahanol o’r gymuned at ei gilydd, dathlu amrywiaeth yng Nghymru a chyflawni cyfnewidiadau diwylliannol gwych. Mae hyn i gyd yn ein cyfraniad gostyngedig tuag at greu Cymru gytûn, gynwysedig a diwylliannol. Rydyn ni at Bwyllgor Puja Cymru methu aros i groesawi bawb i’n digwyddiadau yn dilyn beth sydd wedi bod yn ddwy flynedd heriol. Edrychwn ymlaen at groesawi chi i gymryd rhan yn ein gwyliau.”

Canolfan Bridges

Dros ddwy flynedd, bydd Bridges Centre yn gwario £99,997 yn darparu gweithgareddau i blant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol a’u teuluoedd. Bydd hyn yn cynnwys gweithgareddau yn ystod y gwyliau, ar ôl ysgol ac ar benwythnosau. Bydd y gweithgareddau hyn yn adeiladu ar ddiddordebau cymdeithasol, actif a chreadigol y plant a phobl ifanc a byddant yn cynnwys syrffio, cerdded, coedwriaeth, canŵio a choginio.

Dywedodd Siobhan Pring, rhiant at Ganolfan Bridges, “Mae rhaglen Quest Busters wedi gwneud cymaint o wahaniaeth i’n bywydau ni. Trwy allu gwneud pethau gyda’n gilydd fel teulu, mae teimlo wedi’n cefnogi a medru ymuno â theuluoedd sy’n deall yr anawsterau rydym yn wynebu’n ddyddiol gwir wedi’n helpu. Mae QB yn anhygoel, bob amser yn hwyl ac mae’r cydlynwyr mor amyneddgar a chyfeillgar. Rydyn yn teimlo’n falch i fod yn rhan o’r grŵp ac rydyn wedi caru pob gweithgaredd rydyn wedi gallu bod yn rhan o – yn wir BOPETH!!”

Liberty Church Swansea

Derbyniodd Liberty Church Abertawe £8,315 er mwyn hyfforddi eu cymuned â sgiliau digidol trwy ystod o raglenni i bobl ifanc a hŷn. Bydd eu rhaglen arweinyddiaeth yn rhoi arweinwyr ifanc cyfleoedd ac offer i hyfforddi eu tîm cyfryngau mewnol tra bydd boreau coffi i bobl hŷn yn wynebu unrhyw bryderon sydd ganddyn nhw am dechnoleg fodern a helpu i’w defnyddio â hyder.

Dywedodd y Gweinidog Dave McLeay, hwylusydd prosiect, “Diolch i’r ariannu technoleg yma, rydyn yn mynd i allu gwneud gwahaniaeth enfawr i nifer sy’n dod o COVID-19. Rydyn eisiau dod â gobaith a theimlad o gymuned wrth symud ymlaen, wrth rymuso holl oedrannau i wynebu’r dyfodol â theimlad o hwyl a hyder.”

The Game Change Project CIC

Gwobrwywyd £8,500 i The Game Change Project CIC i ymgysylltu â phobl ifanc sy’n ymrafael ag addysg prif ffrwd i weithio tuag at gymwysterau achrededig. Bydd cyrsiau mewn ffotograffiaeth, gwaith pren, rheoli arian, busnes a mentergarwch yn cael eu darparu. Mae bod yn yr awyr agored, cyfarfod pobl newydd, gweithio ag anifeiliaid a cheisio gweithgareddau newydd yn cyfrannu tuag at welliannau mewn iechyd meddyliol a lles.

Dywedodd Sian Roberts, Cyfarwyddwr The Game Change Project CIC, “Bydd y cabin newydd yn galluogi ni i lansio’r Game Change Academy fel gallwn ddarparu ystod ehangach o gyfleoedd i bobl ifanc gynyddu profiad gwerthfawr, sgiliau bywyd a chymwysterau.”


Esboniodd Carol Thomas, Cyfarwyddwr, “Mae’r prosiect yn darparu profiad positif i bawb sy’n gysylltiedig  mewn amgylchedd lle caiff pawb eu trin yr un peth a chaiff cyflawniadau eu cydnabod.”

Stroke Association

Dros dair blynedd, bydd Stroke Association yn defnyddio £100,000 i ariannu staff, costau cyffredinol a darparu cefnogaeth sy’n seiliedig yn y gymuned ar gyfer goroeswyr strôc a gofalwyr. Byddant yn defnyddio rhwydwaith o bartneriaid, gwirfoddolwyr a buddiolwyr ledled Cymru. Bydd gweithgareddau rhithiol a wyneb yn wyneb yn dod â’r gymuned ynghyd i ddarparu gwybodaeth, cyfleoedd a chefnogaeth gan gymheiriaid i adfer hyder a sgiliau i ymgysylltu â bywyd cymunedol eto.

Dywedodd Llinos Wyn Parry, Arweinydd Ymgysylltu, Cymru at Stroke Association, “Rydym yn anhygoel o ddiolchgar i dderbyn ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i ariannu ein prosiect Next Steps yng Nghymru. Bydd prosiect Next Steps yn cynnwys dechrau gweithgareddau grŵp, wedi’u dylunio i ddod â phobl wedi’u heffeithio gan strôc at ei gilydd i rannu eu profiadau, dysgu sgiliau newydd ac ailddarganfod hen rhai. Mae’r ariannu ar gyfer y prosiect Next Steps yn hynod o bwysig yn yr amser yma oherwydd rydyn yn gweld galw uwch am ein gwasanaethau ac mae problemau fel ynysrwydd cymdeithasol, unigrwydd, cynnydd mewn pryder a cholli hyder amlycach nag erioed. Bydd yr ariannu yma’n galluogi ni i gefnogi mwy o oroeswyr strôc wrth iddynt ailadeiladu eu bywydau ar ol strôc.”

FRAME Sir Benfro

Bydd FRAME Sir Benfro yn defnyddio £10,000 er mwyn agor siop dim gwastraff i leihau llygredd plastig a lleihau faint o wastraff sy’n mynd i’r safle tirlenwi. Bydd prosiectau eraill o fewn y siop yn cynnwys Oergell Gymunedol Doc Penfro a gweithdai ffordd o fyw di-blastig.

Dywedodd Paul Hughes, Prif Swyddog Frame Sir Benfro, “Rydyn wrth ein bod di dderbyn yr ariannu Loteri Genedlaethol yma ar gyfer ein prosiect dim gwastraff. Yn dilyn effaith COVID-19, ni all yr ariannu yma fod wedi dod ar amser gwell Bydd yr ariannu yn helpu ni i gefnogi unigolion bregus rydyn yn gweithio gydag a’r gymuned ehangach, tra’n ein helpu’n sylweddol i gwrdd â’n targedau lleihau gwastraff.”

Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi dros £30 miliwn bob wythnos ar gyfer achosion da ledled y DU. I ddarganfod fwy am ymgeisio am grant i helpu eich cymuned, ewch i www.cronfagymunedolylg.org.uk.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s