Dathlu dros £1 miliwn mewn grantiau’r Loteri Genedlaethol i gefnogi pobl ledled Cymru

O gyngor i deuluoedd yn ymweld â charcharau i wneud bwyd yn fwy hygyrch i bawb, dysgwch ragor am rai o’r prosiectau anhygoel yr ydym wedi’u hariannu yng Nghymru ym mis Mawrth.  

Prison Advice and Care Trust 

Gyda chymorth grant £9,973, bydd Prison Advice and Care Trust (PACT) yng Nghaerdydd yn darparu cymorth gan gymheiriaid ac eiriolaeth barhaus i deuluoedd sydd wedi’u heffeithio gan garchariad. 

“Rydym wrth ein boddau ein bod wedi derbyn y grant hwn i greu grŵp cymorth gan gymheiriaid ac eiriolaeth newydd i deuluoedd yng Nghymru sydd ag anwylyd yn y carchar. Bydd y grant hwn yn dod â theuluoedd ynghyd fel y gallant dderbyn cefnogaeth, a chefnogi ei gilydd. Bydd y prosiect hwn yn lleihau ynysu ac unigrwydd ymysg y teuluoedd hyn, ac yn eu helpu i gefnogi eu hanwyliaid yn y carchar i ddechrau arni o’r newydd.” Nadia Emblin, Pennaeth Darpariaeth a Datblygiad Pact dros Gymru. 

Out of the Box Creative Media  

Bydd Out of the Box Creative Media yn Rhondda Cynon Taf yn defnyddio £2,500 i weithio â phobl ag awtistiaeth a phobl ag anawsterau dysgu i greu ffilm ffuglen fer; gan ddod â chyfranogwyr ynghyd a’u helpu i gynyddu eu sgiliau. Gan weithio ag actorion proffesiynol a mentoriaid gwirfoddol, mae Out of the Box Creative Media’n cynllunio ffilm gomedi o’r enw Diamond Gal. 

Dywedodd un cyfranogwr, Luke Thomas, 20 oed, “Rwy’n gyffrous iawn i weithio ar y ffilm hon; rwy’n edrych ymlaen ato’n fawr. Mae’n gyfle prin i roi cynnig ar gyfarwyddo a gweithio ag actorion go iawn.”  

Delwedd: prif deitl – Diamond Gal 

Little Lounge  

Bydd grant o £39,587 yn cyfrannu at Little Lounge yn Rhondda Cynon Taf i helpu mynd i’r afael â thlodi bwyd a gwastraff bwyd trwy adnewyddu ac ehangu ei bantri cymunedol a siop fwyd eco. Byddant hefyd yn darparu gweithdai a hyfforddiant i aelodau’r pantri a’r gymuned ehangach.  
 
“Dwi’n un o 16 o wirfoddolwyr ym Mhantri Cymunedol Cilfynydd. Dwi wedi bod yn rhan o dîm Little Lounge ers cyn ac yn ystod y pandemig. Yn aml, dwi’n dod â fy nau o blant i roi gwên ar wynebau pobl a dangos fy mhlant pa mor dda ydyw i beidio â gwastraffu bwyd a helpu’r amgylchedd. 

Ar gyfartaledd, mae’r bwyd yn helpu 130 o bobl leol bob wythnos. Mae hyn yn cynnwys fy hun fel rhiant sengl a fy nau o blant sy’n bwyta llwyth. Am rodd awgrymedig o £2 yn unig, gallwch fwydo prydau iach i’ch teulu o’r cynhwysion yn Y Pantri. Mae’n hygyrch i bawb beth bynnag eich incwm neu statws. Mae’n Brosiect Eco felly does dim stigma tlodi. Yn bendant, mae wedi dod â’r gymuned ynghyd, yn enwedig yn ystod y pandemig, pan nad oedd pobl yn gallu gadael y pentref neu fynd i’r siopau.” Rhiannon, gwirfoddolwr ym Mhantri Cymunedol Cilfynydd. 

Ashley Caff 

Bydd Ashley Caff yn Nhorfaen yn defnyddio £10,000 i gefnogi pobl ifanc sy’n agored i niwed i adeiladu sgiliau byw’n annibynnol a’u cefnogi i gael tenantiaethau eu hunain i fyw’n annibynnol. Bydd sesiynau’n eu galluogi i deimlo’n rhan o’r gymuned ac yn cynnwys sgiliau fel coginio prydau maethlon ar gyllideb, rheoli arian, DIY a gwaith tŷ. 

Dywedodd Victoria Waters, Gweithiwr Ieuenctid: “Bydd y prosiect hwn yn helpu grymuso pobl ifanc mor ifanc ag 16 oed i fyw’n llwyddiannus ac yn hapus yng nghartrefi eu hunain. Mae hyn yn hynod bwysig ac mae gallu darparu prosiect mor bwysig yn anhygoel.”  

The Melody Makers  

Bydd The Melody Makers yng Nghaerffili’n defnyddio £4,436 i ail-adeiladu ac ehangu eu corau menywod yn unig a gafodd eu heffeithio’n niweidiol gan bandemig COVID-19. 

“Roedd The Melody Makers yn cael trafferth wrth ddod allan o’r pandemig. Fe gollon ni lawer o’n haelodau’n uniongyrchol ac yn anuniongyrchol o ganlyniad i COVID-19, yn ogystal â’n lle ymarfer. Nawr, gyda chymorth cyllid y Loteri Genedlaethol, mae ein dyfodol yn edrych yn ddisglair. Rydym wedi croesawu aelodau newydd i’r côr yn barod ac yn edrych ymlaen at berfformio a chefnogi o fewn ein cymuned unwaith eto.” Ruth Rollings, aelod o’r côr a Swyddog Codi Arian. 

Ysgol Feithrin Grangetown 

Bydd Ysgol Feithrin Grangetown yng Nghaerdydd yn defnyddio £10,000 i greu caffi cymunedol a fydd yn cynnig gweithgareddau cymdeithasol ac addysgiadol, a phrosiectau i fynd i’r afael â thlodi bwyd. 

“Rydym ni’n falch i weithio mewn partneriaeth â’r fenter Big Bocs Bwyd a chreu nifer o brosiectau wedi’u hysbrydoli gan y weledigaeth i leihau gwastraff bwyd a dosbarthu bwyd i’r gymuned leol. Fel rhan o’r fenter hon, rydym ni’n cydweithio â’r elusen leol ‘United2Change Cymru’, sy’n creu cyfleoedd gwych i bobl ifanc a’u teuluoedd yn ardal Grangetown i ddysgu, cymdeithasu a dod ynghyd. 

“Mae gan Grangetown gymaint o etifeddiaeth a diwylliant. Rydym am greu caffi awyr agored i ddathlu cyfoeth y diwylliant a’r amrywiaeth; lle y gall amrywiaeth o bobl ddod i fwynhau bwyd a diod iach a fforddiadwy – nad yw’n costio’r byd ond efallai’n ei wneud yn le gwell i fod.” Justin Mills, Athro. 

Delwedd – Plant a staff o Ysgol Feithrin Grangetown ac aelodau o’r elusen United2Change yn ein prosiect rhannu bwyd Big Bocs Bwyd. Bydd y caffi cymunedol wrth ymyl i’r Bocs, yn agos i’n rhandir a’n perllan gymunedol. 

Blossom Education Ltd  

Bydd Blossom Education Ltd yn cynnig dosbarthiadau cyn-enedigol ac ôl-enedigol ar-lein am ddim i fenywod ledled Cymru gyda grant o £9,600. 

“Mae’r gwaith a ddechreuwyd gennym yn ystod dyddiau cynnar y cyfnod clo wedi dangos i ni fod teuluoedd newydd yn gallu bod yn fwy hyderus am enedigaeth a dyddiau cynnar bod yn rhiant trwy fynychu dosbarthiadau. Mae cefnogi teuluoedd mewn grwpiau bach ar-lein yn eu galluogi i ymuno â chymuned ddigidol breifat a chadw mewn cysylltiad yn dilyn y cwrs gan feithrin cyfeillgarwch a lleihau ynysu. Mae hyn yn gwella iechyd meddwl ac yn cael effaith sylweddol y tu hwnt i’r teulu agos. Ar ôl dwy flynedd anodd yn sgil COVID-19 a’r anawsterau ariannol y gwyddom fod teuluoedd yn eu profi, mae’r gefnogaeth hon yn fwy hanfodol nag erioed.” Clare Castell, sylfaenydd Blossom Antenatal. 

The Trinity Project  

Bydd The Trinity Project yng Nghaerdydd yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau garddio i ddysgu pobl am arddio organig, coginio tymhorol a chelf a chrefft cynaliadwy, diolch i grant £10,000. Bydd cyfranogwyr yn cynnwys teuluoedd, myfyrwyr, ceiswyr lloches, ffoaduriaid a phobl sy’n profi salwch meddwl. 

“Rydym wrth ein boddau i dderbyn y grant Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol hwn. Bydd yr arian yn ein galluogi i barhau i gefnogi dysgu cymunedol a chyfleoedd i gyfnewid gwybodaeth am arddio organig, coginio bwyd tymhorol a maethlon a chelf a chrefft cynaliadwy yn ein gardd gymunedol yma yng Nghaerdydd. Eleni, byddwn ni’n cynnal sesiynau garddio gwirfoddol ddwywaith yr wythnos, cyfres o weithdai celf a chrefft a sesiynau chwarae awyr agored misol i deuluoedd yn canolbwyntio ar chwarae a arweinir gan y plentyn a chysylltiad â byd natur. Ein hamcan yw y bydd y gweithgareddau hyn yn cryfhau ein cymuned leol, gan wella iechyd a lles a darparu cyfleoedd ar gyfer dealltwriaeth a chyfnewid rhyng-ddiwylliannol a rhwng cenedlaethau.” Poppy Nicol, Cydlynydd Prosiect. 

St Vincent de Paul Society  

Bydd St Vincent de Paul Society (Lloegr a Chymru) yng Nghaerdydd yn defnyddio £9,868 i osod cegin fasnachol ac ardal storio, i gefnogi teuluoedd sy’n profi tlodi bwyd oherwydd COVID-19. Bydd hefyd yn creu clwb cinio i bobl hŷn ynysig.  

“Hoffem ni yng Nghanolfan St Vincent, Pont Elái ddiolch i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am y grant. Bydd ei haelioni’n ein galluogi i ffynnu yn dilyn COVID-19 ac yn gwneud gwir wahaniaeth yn ein cymuned. Gallwn nawr ddatblygu ein rhaglen allgymorth bwyd, darpariaeth ddillad, cynnal dosbarthiadau coginio ac agor caffi cymunedol yng nghalon ein cymuned. Mae’r gwahaniaeth y bydd y grant hwn yn ei wneud i ni a’r gymuned yn enfawr a bydd yn helpu newid bywydau.” Nathan Harding, Canolfan St Vincent. 

Oak Hill ASD Childcare  

Dros dair blynedd, bydd Oak Hill ASD Childcare yng Nghasnewydd yn defnyddio grant £69,968 i ddarparu gweithgareddau hamdden a gofal i blant ag anghenion ychwanegol a chymhleth. Bydd y gwasanaethau a’r cyfleusterau ar gael yn ystod gwyliau’r ysgol a thu allan i oriau ysgol. 

“Oak Hill ASD Childcare yw Clwb Gwyliau Haf cyntaf Casnewydd sy’n benodol ar gyfer ASD. Wedi’i leoli yn ysgol ASD arbennig Ysgol Bryn Derw ar y Gaer yng Nghasnewydd, ein bwriad yw cynnig gofal plant o ansawdd uchel i blant ag Anhwylder Sbectrwm Awtistig (ASD) ac anghenion cymhleth yn ystod gwyliau’r haf. 

“Fel rhiant i blentyn ag awtistiaeth ac anghenion cymhleth, roeddwn i’n ymwybodol o’r anawsterau o ddod o hyd i weithgareddau a gofal plant addas i blant fel fy un i. Mae angen lefel uchel o gymorth ar fy mab, a phlant fel ef – un wrth un neu’n fwy – a hyfforddiant arbenigol – rhywbeth nad yw cyfleusterau gofal plant prif ffrwd yn addas ar ei gyfer. Gyda chymorth Jane Weale a’n hymddiriedolwyr eraill, rydym wedi gallu sefydlu’r clwb (yn ystod pandemig) ac wedi darparu gofal plant yn seiliedig ar chwarae o ansawdd uchel yn ystod pedwar gwyliau ysgol y llynedd. Nawr, rydym ni’n canolbwyntio ar haf 2022.” Gwen Vaughan, Cadeirydd Ymddiriedolwyr. 

Oak Hill ASD Childcare  

Dros dair blynedd, bydd Oak Hill ASD Childcare yng Nghasnewydd yn defnyddio grant £69,968 i ddarparu gweithgareddau hamdden a gofal i blant ag anghenion ychwanegol a chymhleth. Bydd y gwasanaethau a’r cyfleusterau ar gael yn ystod gwyliau’r ysgol a thu allan i oriau ysgol. 

“Oak Hill ASD Childcare yw Clwb Gwyliau Haf cyntaf Casnewydd sy’n benodol ar gyfer ASD. Wedi’i leoli yn ysgol ASD arbennig Ysgol Bryn Derw ar y Gaer yng Nghasnewydd, ein bwriad yw cynnig gofal plant o ansawdd uchel i blant ag Anhwylder Sbectrwm Awtistig (ASD) ac anghenion cymhleth yn ystod gwyliau’r haf. 

“Fel rhiant i blentyn ag awtistiaeth ac anghenion cymhleth, roeddwn i’n ymwybodol o’r anawsterau o ddod o hyd i weithgareddau a gofal plant addas i blant fel fy un i. Mae angen lefel uchel o gymorth ar fy mab, a phlant fel ef – un wrth un neu’n fwy – a hyfforddiant arbenigol – rhywbeth nad yw cyfleusterau gofal plant prif ffrwd yn addas ar ei gyfer. Gyda chymorth Jane Weale a’n hymddiriedolwyr eraill, rydym wedi gallu sefydlu’r clwb (yn ystod pandemig) ac wedi darparu gofal plant yn seiliedig ar chwarae o ansawdd uchel yn ystod pedwar gwyliau ysgol y llynedd. Nawr, rydym ni’n canolbwyntio ar haf 2022.” Gwen Vaughan, Cadeirydd Ymddiriedolwyr. 

Deal Me Out CIC  

Bydd Deal Me Out CIC yng Nghonwy yn gwario £10,000 i gynnal rhaglen beilot i fenywod sydd wedi’u heffeithio gan gamblo, boed hynny’n gamblo eu hunain neu eraill sy’n agos atynt. Bydd y rhaglen yn meithrin gwytnwch a hyder.  

“Mae The Patchwork Programme yn brosiect cefnogaeth gan gymheiriaid a arweinir gan fenywod, a sefydlwyd i rymuso menywod i ddod ymlaen a siarad am eu profiadau’n ymwneud ag effeithiau niweidiol gamblo, boed yw hynny trwy gaethiwed neu fel rhywun sy’n cael ei effeithio. Mae’r prosiect wedi cael ei sefydlu i addasu darpariaeth y gwasanaeth at anghenion menywod, sydd wedi’u tangynrychioli’n fawr o ran adfer a chefnogaeth ar gyfer effeithiau niweidiol gamblo. 

“Gyda’n rhaglen beilot ym Manceinion ar droed, rydym mor falch ein bod wedi cael grant i allu darparu hyn yng Nghymru. Bydd ein rhaglen i fenywod yn unig yn gyfuniad unigryw o wasanaethau cefnogaeth hygyrch o bell, cyfle i fenywod gysylltu ag eraill sydd wedi profi effeithiau niweidiol gamblo a ffordd i gyfranogwyr gymryd rhan mewn diddordebau newydd ac adennill eu hyder a dysgu sgiliau newydd.” Beth Thomas – Pennaeth Cefnogaeth. 

Dyma rai o’r prosiectau anhygoel a ariannwyd ym mis Mawrth 2022 gyda dros £1 miliwn a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Lawrlwythwch y rhestr gyfan. 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s