Rheoli eich prosiect yn ddwyieithog – awgrymiadau defnyddiol

Os ydych chi’n derbyn cyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar gyfer prosiect yng Nghymru, bydd angen i chi ddarparu rhai gwasanaethau’n ddwyieithog i gydymffurfio â deddfwriaeth yr iaith Gymraeg. Mae cynnig gwasanaethau yn Gymraeg a Saesneg yn gyfle gwych i chi sicrhau bod eich prosiect yn hygyrch i bawb yn y gymuned.

Rainbow Biz

Dyma awgrymiadau defnyddiol ein Tîm Iaith Gymraeg am reoli eich prosiect yn ddwyieithog.

 • Os ydych chi’n ansicr faint o siaradwyr Cymraeg sydd yn eich ardal leol, beth am gysylltu â’ch Menter Iaith leol a fydd yn gallu darparu gwybodaeth ac ystadegau am y proffil iaith o fewn eu sir.
 • Os ydych chi’n dymuno cyflogi aelod o staff neu ddefnyddio gweithwyr sesiynol, mae angen i chi ystyried yn ofalus a oes angen siaradwr Cymraeg arnoch i gyflawni’r dyletswyddau hynny. Mae’n rhaid i unrhyw hysbyseb am swydd newydd neu staff sesiynol sy’n cael ei hysbysebu yng Nghymru, a’r broses recriwtio fel cyfweliadau, fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Dylech ddefnyddio ein logo dwyieithog mewn unrhyw hysbysebion a deunydd cyhoeddus sy’n gysylltiedig â’ch grant Loteri Genedlaethol yng Nghymru.
 • Peidiwch ag anghofio – gallwch chi gynnwys costau cyfieithu yn eich cais am grant. Ar gyfer grantiau mawr, rydyn ni’n argymell £500, ond gall hyn fod yn fwy yn dibynnu ar y prosiect. Mae angen i brosiectau Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol gael rhywfaint o arian yn eu cyllideb am gyfieithu hefyd. Gellir dod o hyd i ganllawiau pellach ar gyfer deiliaid grant yma.
 • Gall tîm Hybu Comisiynydd y Gymraeg gefnogi elusennau a busnesau mawr i ddatblygu eu gwasanaethau Cymraeg. Maen nhw’n cynnig cefnogaeth un wrth un, cyfarfodydd rhwydweithio i rannu syniadau ac arferion da, dogfennau canllaw syml ar bob agwedd o ddatblygu darpariaeth Gymraeg a gwasanaeth prawf-ddarllen am ddim (hyd at 1,000 o eiriau’r flwyddyn).
 • Rydyn ni’n cynnal sesiynau hyfforddi Dwyieithrwydd yn y Gweithle mewn partneriaeth â Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg ar gyfer pob prosiect a ariennir, a hynny bob 8-12 wythnos. Cysylltwch â ni yma i gofrestru.
 • Mae Helo Blod yn wasanaeth cyflym, cyfeillgar ac am ddim i helpu busnesau ddefnyddio mwy o’r Gymraeg yn hyderus. Maen nhw’n cynnig cyfieithiadau am ddim hyd at 500 o eiriau’r mis; prawf-ddarllen hyd at 1,000 o eiriau’r flwyddyn am ddim; cyngor, canllawiau a chefnogaeth i helpu eich busnes ddefnyddio’r Gymraeg; nwyddau, laniards, bathodynnau ac arwyddion drws Ar Agor/Ar Gau dwyieithog.
 • Chwiliwch drwy’r rhestr o gyfieithwyr cymwys ar wefan Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru pan fydd dogfen sylweddol gennych i’w chyfieithu. Gallwch chwilio yn ôl ardal a/neu bwnc. Rydyn ni’n argymell y dylai grwpiau dalu £70-£80 fesul 1,000 o eiriau ar gyfer gwaith cyfieithu ysgrifenedig.
 • Yr arfer gorau ar y cyfryngau cymdeithasol yw cael un dudalen ddwyieithog ar bob platfform a cheisio cyhoeddi postiadau dwyieithog lle bo hynny’n bosibl, neu i bostio un yn Gymraeg ac un yn Saesneg os yw nodau’n gyfyngedig, ar Twitter er enghraifft.
 • Mewn digwyddiadau, ystyriwch roi swigen siarad oren Cymraeg ar fathodynnau enw siaradwyr Cymraeg i’w galluogi i adnabod ei gilydd yn hawdd. Hefyd, ystyriwch ddefnyddio cyfieithwyr ar y pryd os yw siaradwyr Cymraeg yn mynychu (gellir gofyn i westeion ymlaen llaw petai’n well ganddynt dderbyn gwasanaeth Cymraeg, yn enwedig ar gyfer digwyddiadau ar-lein). Sicrhewch fod eich eitemau hyrwyddo, fel baneri, arwyddion a llieiniau bwrdd, wedi’u brandio’n ddwyieithog.
 • Wrth gynllunio unrhyw ddeunyddiau ysgrifenedig (fel taflenni, posteri, llyfrynnau neu wefannau), ffilmiau a digwyddiadau, ystyriwch y ddwy iaith o’r dechrau oherwydd bydd hyn yn gwneud y broses yn haws ac efallai’n rhatach yn y pen draw.
 • Cofiwch hefyd fod llu o nwyddau dwyieithog AM DDIM gennym y gallwch eu harchebu ar gyfer eich prosiect, o blaciau i byntin. Archebwch yma.

Os hoffech chi gael cyngor pellach am reoli eich prosiect yn ddwyieithog, cysylltwch â ni ar 0300 123 0735 am sgwrs neu cymorth.cymraeg@cronfagymunedolylg.org.uk

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s