Dros £530,000 o gyllid y Loteri Genedlaethol i gefnogi pobl ifanc y mis Power of Youth hwn. 

Mae chwe grŵp cymunedol yn dathlu derbyn cyfran o £531,757 i gefnogi pobl ifanc i lwyddo a ffynnu diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Wrth i bobl ifanc barhau i wynebu heriau newydd, mae’r prosiectau hyn yn gwella bywydau pobl ifanc trwy gynnig cynlluniau mentora, hyfforddiant, neu le diogel i chwarae. 

Gyda chymorth grant £336,200, bydd ACE Cardiff yn ehangu cyrhaeddiad ei Glybiau Dysgu sy’n cefnogi plant ysgol 7 i 11 oed. Trwy ddysgu cyfunol, bydd y prosiect yn darparu gwell cyfleoedd galwedigaethol i bobl ifanc o rai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Caerdydd. Bydd y prosiect hefyd yn annog cyfranogiad rhieni i roi gwell dealltwriaeth iddynt o gwricwlwm yr ysgol a diogelwch ar-lein. Nod y prosiect hwn yw nid yn unig cynyddu uchelgeisiau gyrfa ond hefyd cynyddu hunanbarch a hyder y bobl ifanc i gyrraedd yr uchelgeisiau hynny. 

Dywedodd Geoff Hollett, Cadeirydd ACE Cardiff “Rydym ni’n gweithio â phobl ifanc yn Nhre-biwt a Threlluest yng Nghaerdydd, i’w helpu i fwynhau dysgu. Bydd y gefnogaeth hon gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ein galluogi i helpu hyd yn oed mwy o bobl ifanc”.  

Bydd Sound Progression Ltd yng Nghaerdydd yn gwario eu grant £100,000 dros y ddwy flynedd nesaf i gynnal rhaglenni cerddoriaeth pwrpasol i bobl ifanc 16-24 oed. Byddan nhw’n archwilio creadigrwydd trwy greu cerddoriaeth gyda ffocws penodol ar gerddoriaeth drefol. Byddan nhw’n trefnu cyrsiau a gweithdai mewn amrywiaeth o leoliadau cymunedol ledled Caerdydd, gan drafod pynciau fel cynhyrchu cerddoriaeth, ysgrifennu rap, peirianneg sain, creu fideos a gwybodaeth am y diwydiant.   

  

Dywedodd cyfranogwr rhaglen gwrywaidd, 15 oed o Laneirwg: 

“Ers gweithio gyda Sound Progression, dwi wedi bod yn treulio llawer mwy o amser yn y stiwdio. Maen nhw wedi fy helpu i ddatblygu fy ngherddoriaeth, rhoi awgrymiadau da i mi ac wir wedi fy helpu i ddod o hyd i sain broffesiynol i fy ngherddoriaeth yn lle recordio yn fy ystafell wely. Mae’r rhaglen wedi rhoi profiadau newydd i mi ac ers i mi weithio gyda nhw, dwi’n teimlo bod fy mywyd wedi newid.”  

Derbyniodd EggSeeds Ltd yng Nghaerdydd £9,500 i weithio gyda thrigolion lleol, sefydliadau cymunedol ac ysgolion cyfagos i adhawlio lonydd gwag neu rai nad ydynt yn cael eu defnyddio rhwng tai fel mannau chwarae diogel a gwyrdd i blant. Maen nhw wedi gweithio gydag ysgolion i drefnu gweithdai i drafod syniadau plant am chwarae a hamdden, ac i ddechrau dylunio lonydd chwarae. Nod y prosiect yw grymuso trigolion a phlant lleol i wella eu cymuned, gan ymgysylltu â gwahanol genedlaethau i weithredu. 

Dywedodd Tom Pughsley, Swyddog Cyswllt Plant yng Nghyngor Caerdydd: “Mae’r prosiect hwn yn gam gwych i gymunedau gael ymdeimlad cryfach o berchnogaeth. Mae’r cyllid wedi ein galluogi i gymryd hwn un gam ymhellach, gan ddod â chymdogion ynghyd i ddiffinio defnyddiau newydd ar gyfer y lle, gan gynnwys gwneud llefydd mwy diogel i blant chwarae ynddynt a dysgu am eu hamgylchedd uniongyrchol. Bydd y prosiect yn cyfrannu at uchelgais Caerdydd i fod y Ddinas Gyfeillgar i Blant gyntaf yn y DU a gydnabyddir gan UNICEF.”   

Gyda chymorth grant £67,461, bydd Maes Hamdden Llanllŷr, ger Llandrindod, Powys yn adnewyddu parc chwarae’r pentref i fod yn ardal aml-weithgaredd hygyrch i blant, pobl ifanc a phobl ag anableddau. Mae’r ardal chwarae’n cynnig lleoliad diogel, oddi ar y ffordd, i blant chwarae, gan helpu lleihau ynysrwydd a gwella rhyngweithiad cymdeithasol. 

Derbyniodd CUSP Swansea £8,621 i gynnig sglefrfyrddio, sgwteri a sesiynau BMX am ddim yn eu cyfleusterau dan do. Bydd y cyrsiau’n cael eu cynnal am 12 wythnos ac yn cynnig y cyfle i bobl ifanc o aelwydydd incwm isel i ennill sgiliau newydd a dysgu am ddiogelwch yn y parc sglefrfyrddio a thu hwnt. Nod y prosiect yw magu hyder pobl ifanc, ehangu eu gorwelion, a rhoi ymdeimlad o gymuned a chyrhaeddiad. 

Derbyniodd y Ganolfan Gymunedol Affricanaidd yn Abertawe grant £9,975 i gynnal rhaglen fentora peilot blwyddyn o hyd i bobl ifanc o leiafrif ethnig, gyda’r bwriad o ysbrydoli ac annog rhagor o bobl o’r gymuned i gyrchu addysg uwch ac ystyried gyrfaoedd proffesiynol. Bydd mentoreion yn dod o ysgolion uwchradd, Prifysgol Abertawe a WAPACO (Cymdeithas Ymarferwyr o Dras Affricanaidd ac Affricanaidd Caribïaidd Cymru). Bydd y rhaglen hon yn helpu pobl ifanc i dyfu, datblygu, cael eu herio ac edrych ar wahanol ffyrdd o fod y gorau y gallan nhw fod. 

Dywedodd John Rose, Cyfarwyddwr Cymru yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol:   

“Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae’r cyllid hwn yn cefnogi prosiectau a fydd yn gwella bywydau pobl ifanc yng Nghymru. Fel cyllidwr mwyaf gweithgarwch cymunedol yn y DU, rydym ni’n falch i gefnogi grwpiau ac elusennau ar lawr gwlad fel y chwe grŵp anhygoel hyn i wneud pethau anhygoel.” 

I ddysgu rhagor, neu i ymgeisio am grantiau Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru, ewch i www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/wales 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s