Neidio i'r cynnwys

Awgrymiadau ymgeisio am grant ar gyfer adeiladau cymunedol

Awst 7, 2018

Oes angen arian arnoch i adeiladu neu adnewyddu canolfan neu hyb cymunedol? Rydym wedi rhoi atebion ynghyd i’r cwestiynau a ofynnir amlaf am ymgeisio er mwyn eich tywys trwy’r broses ymgeisio. Mae’r cwestiynau yn seiliedig ar ymgeisio i’n rhaglen Pawb a’i Le, sy’n cynnig grantiau rhwng £10,001 a £500,000 miliwn dros gyfnod o 1 i 5 mlynedd.

 

  • Pam mae eich prosiect yn bwysig?

Yn gyntaf, mae angen i ni wybod fod eich prosiect yn rhywbeth sydd wirioneddol o bwys i’ch cymuned ac na fyddech yn dyblygu gwaith cyfleusterau eraill yn yr ardal. Os yw’r cyfleuster eisoes yn cael ei defnyddio, bydd angen i chi ddangos eich bod yn gwella neu’n ychwanegu’n sylweddol at y gwasanaethau a gynigir.

Mae angen i ni fod yn siŵr hefyd fod y gymuned ehangach yn cefnogi’r prosiect rydych yn gofyn i ni ei ariannu. Dylech fod wedi cysylltu neu’n bwriadu cysylltu â’r bobl sy’n defnyddio’ch adeilad (os oes un) ar hyn o bryd, pobl a allai elwa o ddefnyddio’r adeilad yn y dyfodol, yn ogystal â mudiadau a grwpiau cymunedol yn eich ardal a allai elwa o ddefnyddio’r adeilad. Ceisiwch gynnwys nhw yn y broses mor gynnar â phosib fel y gallant gymryd rhan yn bwrpasol wrth ddylunio a chyflwyno’r prosiect a’i weithgareddau. Darllen rhagor…

Advertisements

“Mae’n syfrdanol, ac ni allaf dweud digon o ddiolchiadau i chi i gyd sy’n prynu tocynnau’r Loteri Genedlaethol bob wythnos.”

Gorffennaf 30, 2018

Gwyliwch y funud anhygoel y cafodd Y Bont ym Mhen-y-bont ar Ogwr wybod eu bod wedi llwyddo i dderbyn £530,000 a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Aeth dau o’n staff Canolbarth a Gorllewin Cymru, Rosie Dent ac Alex Davies, i ymweld â’r ganolfan, lle meddyliodd staff a theuluoedd yr oeddent yno i wneud ffilm ar wasanaethau ar gyfer plant sydd ag anableddau ond cawsant eu syfrdanu i gael eu hysbysu’n annisgwyl yr oeddent wedi derbyn y grant!

Mae Y Bont yn elusen sy’n darparu cefnogaeth i deuluoedd plant sydd ag anableddau neu gyflyrau meddygol cymhleth, ac fe’i sefydlwyd gan rieni a dyheodd am ganolfan lle gallent gwrdd â theuluoedd eraill mewn sefyllfa debyg. Erbyn hyn maent yn darparu gwasanaeth unigryw i fwy na 140 o deuluoedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr a’r cylch.

Darllen rhagor…

Awgrymiadau gwych ar reoli’ch prosiect yn ddwyieithog

Gorffennaf 18, 2018

Os ydych yn derbyn ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr i redeg prosiect yng Nghymru, bydd angen i chi ddarparu gwasanaethau penodol yn ddwyieithog, er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth yn ymwneud â’r iaith Gymraeg. Mae cynnig gwasanaethau’ch prosiect yn Gymraeg a Saesneg yn gyfle gwych i sicrhau bod eich prosiect yn hygyrch i bawb yn eich cymuned.

Dyma deg awgrymiad gwych gan Dîm y Gymraeg y Gronfa, ar reoli’ch prosiect yn ddwyieithog. Darllen rhagor…

Sut i gynnwys pobl ifainc wrth ddylunio eich prosiect

Gorffennaf 16, 2018

Oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio i’r Gronfa Loteri Fawr am brosiect sy’n cynnwys pobl ifainc? Rydych yn llawer mwy tebygol o dderbyn grant os gallwch ddangos bod pobl ifainc wedi’u cynnwys wrth ddylunio a datblygu’ch prosiect.

Gall fod yn eithaf hawdd i gerdded i mewn i’r magl o gael syniad am brosiect rydych eisiau ei gyflwyno, dylunio’r gweithgareddau eich hun ac wedyn cysylltu ag ysgol neu glwb ieuenctid i ymgynghori â’ch pobl i weld ai dyna rhywbeth y maent ei eisiau. Rydym yn credu bod gan brosiectau a gweithgareddau gyfle cryfach o lwyddo os caiff prosiect ei ddylunio a’i ddatblygu gyda’r bobl a fydd yn elwa ohono.

Dyna pam rydym eisiau ariannu prosiectau sy’n galluogi pobl i arwain trwy gynnwys y gymuned trwy gydol dyluniad y prosiect. Un o’r dulliau gorau o gynnwys pobl ifainc yn eich prosiect yw trwy gyd-gynhyrchu neu gyd-ddylunio. Os ydych yn crafu’ch pen yn ceisio meddwl yn union beth yw’r rhain, dyma ddiffiniad gan Gyd-gynhyrchu Cymru: Darllen rhagor…

Hyfforddi am ddyfodol disglair ar ein harfordir

Gorffennaf 11, 2018

Mae’r haf wedi cyrraedd, a gyda’r haul yn tywynnu a’r tymheredd yn uchel gallwn ddechrau cynllunio rhai o’r anturiaethau heulog braf yr ydym wedi bod yn aros amdanynt trwy’r flwyddyn. O hyn ymlaen, diolch i waith anhygoel nifer o brentisiaid dawnus iawn, gall mwy o bobl nag erioed ymuno â’r hwyl ar ôl agor cerbyd mynediad i’r anabl Rheilffordd Dyffryn Rheidol yn Aberystwyth.

Ar ôl derbyn dyfarniad o £251,280 ym mis Awst 2017 fel rhan o Rownd 4 y rhaglen Cronfa Cymunedau’r Arfordir (CCA), helpodd y rheilffordd i hyfforddi dau berson ifanc mewn sgiliau adnewyddu cerbydau trên ager adfeiliedig a sicrhau bod yr arbenigedd yn aros yn yr ardal leol am genedlaethau i ddod. Dyma’r ail brosiect y mae Dyffryn Rheidol wedi’i gwblhau fel rhan o’r rhaglen ar ôl bod yn llwyddiannus yn Rownd 3 gyda grant o £288,000, ac erbyn hyn mae wedi creu cyfanswm o 6 phrentis newydd a 4 swydd hyfforddwr, a diogelu 8 rôl bellach.

Cafodd un o’r trigolion lleol sy’n defnyddio cadair olwyn, Carwyn Daniels, y fraint o roi prawf i’r cerbyd newydd, ac roedd e wrth ei fodd â mynd ar y trên am y tro cyntaf ers iddo fod yn blentyn ifanc. Ar ôl taith fer gydag arosiadau ar hyd y ffordd, cyfarchwyd y trên dan ei sang ar ben arall y rheilffordd ym Mhontarfynach gyda pherfformiad gan gôr Ysgol Gymunedol Mynach a bwffe mawr i ddathlu’r achlysur.

Bydd y gymuned arfordirol ehangach yn elwa’n fawr o effeithiau’r prosiect gyda’r cyfle i fod yn bartner gyda busnesau lleol eraill i ddarparu profiadau newydd fel trenau priodas, te prynhawn a hyd yn oed teithiau dirgelwch llofruddiaeth. Ar y ddwy ochr o’r llinell, mae busnesau’n sicr o fod ar eu hennill am flynyddoedd i ddod gyda’r rhagamcaniad o 2,000 o ymwelwyr ychwanegol bob blwyddyn.

Meddai Hywel Lovgreen, Swyddog Ariannu’r prosiect, “Roedd yn ddiwrnod hyfryd ac yn garreg filltir go iawn ar gyfer y cwmni. Yn ogystal â bod yn ddarpariaeth a groesawir wrth ddarparu ar gyfer anghenion pawb, mae’r cerbydau hygyrch yn ganlyniad, ac yn gredyd, i waith caled y gweithlu a phrentisiaid hynod fedrus y mae’r cwmni bellach yn eu cyflogi – gan gyfateb yn berffaith i’r rhaglen Cronfa Cymunedau’r Arfordir”.

Gan fod y Gronfa Loteri Fawr yn gweinyddu Cronfa Cymunedau’r Arfordir ar ran Llywodraeth Cymru rydym yn aros i glywed am rownd ariannu bellach ar hyn o bryd. Os hoffech gofrestru eich diddordeb ar gyfer y rhaglen gallwch wneud hynny trwy yrru e-bost i arfordir@cronfaloterifawr.org.uk.

£34 miliwn i gefnogi pobl a chymunedau ar draws Cymru

Gorffennaf 3, 2018

Dyma Gyfarwyddwr Cronfa Loteri Fawr Cymru John Rose yn esbonio sut yr ydym, fel ariannwr, eisiau cefnogi pobl i gael mynediad at arian y Loteri Genedlaethol trwom i wneud dewisiadau gwych ar gyfer cymunedau ar hyd a lled Cymru trwy ein gweledigaeth ‘Pobl yn Arwain’ a’n strwythur rhanbarthol newydd.

Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn credu y dylai pobl arwain ar wella’u bywydau trwy alw ar y sgiliau, asedau ac egni yn eu cymunedau, ac ar 4 Gorffennaf 2018 fe gyhoeddom fod gennym werth £34 miliwn o grantiau ar gael er mwyn i gymunedau wneud hynny’n union.

Teimlwn y gall cymunedau cryfion a bywiog gael eu hadeiladu a’u hadnewyddu gan y bobl sy’n byw ynddynt – gan eu paratoi ar gyfer unrhyw beth yn wyneb cyfleoedd a heriau’r dyfodol. Dyna pam rydym wedi datblygu ein dull o alluogi pobl a chymunedau i arwain y newid hwnnw i wella’u bywydau trwy alw ar y sgiliau, asedau ac egni yn eu cymunedau,” Darllen rhagor…

Welcome to our Woods

Mehefin 27, 2018

Daliom i fyny gyda’r prosiect hwn ar ddydd Sul heulog hyfryd ym mis Mehefin. Dyfarnwyd £1,282,000 i’r prosiect gan y rhaglen Creu Eich Lle. Mae Welcome to our Woods yn cydweithio ag ystod helaeth o fudiadau trydydd sector gan gynnwys Interlink, Valleys Kids, Cadwch Gymru’n Daclus, Spectacle Theatre, Capel Blaencwm ac Active Nutrition.

Mae Welcome to our Woods wedi adeiladu ar brosiectau blaenorol yn yr ardal i annog pobl leol ac yn enwedig plant i barchu a mwynhau’r coetiroedd sydd o gwmpas cynifer o bentrefi’r Cymoedd. Mae’r tîm yn ymchwilio hefyd i sut y gallant ddefnyddio’r coetiroedd yn gynaliadwy i wella cyflogaeth leol.

Yn cwrdd â ni oedd Julie, y bêl fach o egni a ddechreuodd y prosiect gwreiddiol yn Nhreherbert 22 mlynedd yn ôl pan oedd yr ystâd, sydd ar ffiniau’r goedwig, i bob pwrpas yn lle na allai’r gwasanaethau cymdeithasol fynd iddi ac roedd y tanau ar y pryd o geir wedi’u llosgi’n fwriadol a thanau heb eu rheoli ar y mynydd. Y dyddiau hyn mae’r Ganolfan Gymunedol boblogaidd yn wynebu’r llwybr sy’n troelli’n hudolus i fyn i’r goedwig, daw sain cerddoriaeth a chwerthin didaro i lawr o’r bryn.

“Dechreuom mewn tŷ cyngor yn y fan yma, dywed Julie wrthyf, “enillom ffydd y gymuned trwy weithio ar yr ystâd, roeddent yn teimlo’n gyfforddus wrth ddod i siarad â ni ac fe adeiladom ar hynny.”

Adnewyddwyd y tŷ gwreiddiol a’r tri thŷ cysylltiedig fel rhan o’r gwaith o adfywio’r ystâd. Mae Julie wedi trosglwyddo rhediad y Ganolfan i Caroline, Jonathan a Ceri.

“Dilynwch y llwybr i mewn i’r goedwig, fe ddewch o hyd i Ceri!”

Rydym yn wir yn dod o hyd i Ceri, yng nghanol grŵp o bobl o bob oedran yn ymarfer naddu coed, “Cadwch eich llygad ar y llafn” dywed Ceri wrth un person ifainc cyn cael gafael ar raff i godi hamog ar gyfer rhai pobl eraill. Wrth ei fodd, mae Ceri’n parhau â’r stori:

“Pan ddechreuom, heriom bopeth a oedd yn cael ei ddysgu i’r plant hyn am y goedwig. Roedd yn arferol i’r frigâd dân gael ei galw yma teirgwaith yr wythnos. Penderfynom mai’r ffordd orau o ddelio ag ef oedd dysgu’r plant sut i gynnau tân mewn lleoliad diogel a chyfrifol. Dywedodd pawb ein bod ni’n wallgof! Dywedodd pennaeth y frigâd dân wrthyf y diwrnod arall nad yw wedi cael ei alw allan yma ers blynyddoedd. Dywedodd y plant fod yr addysg gwrth-losgi bwriadol yn yr ysgol wedi gwneud i losgi bwriadol swnio’n gyffrous, dywedant nad oeddent wedi meddwl amdano hyd nes i’r ‘awdurdodau’ awgrymu fe iddynt! Rydym yn eu dysgu sut i’w wneud yn ddiogel ac wedyn rydym yn helpu nhw i ddysgu ei gilydd.”

Yn ogystal â’r goedwig yr oeddem ynddi, mae’r prosiect yn cynnwys coetiroedd ar gyfer prysgoedio, rhandiroedd i dyfu bwyd cymunedol, prosiect trydan dŵr a gardd gymunedol. Roedd gan Ceri gymorth i glirio’r ddaear:

“Daeth dyn ifainc yr oeddem yn ei nabod trwy’r Ganolfan â chriw o’i gyfeillio ynghyd a’u gorfodi i ddod i helpu, ni fyddai’n gadael iddynt fynd hyd nes bod popeth wedi’i glirio.  “Rhaid rhoi rhywbeth yn ôl bechgyn ar ôl beth maen nhw wedi’i wneud drosom ni.”

Mae’r prosiect yn falch o’i rhinweddau dwyieithog, mae siarad Cymraeg yn cael ei annog a’i feithrin, ac mae’r oedolion sy’n dysgu’n mwynhau siarad â’r plant, mae Sgymraeg yn dderbyniol os byddwch yn anghofio’r geiriau. Ym mis Mehefin eleni mae’r prosiect wedi gweld dros 100 o blant yn ymweld â’r goedwig a’r cynllun Trydan Dŵr Cymunedol gan ysgolion cyfrwng Cymraeg, fel rhan o raglen ysgolion Cymru.

Cyfarfom â gwirfoddolwr hir dymor, a ddisgrifiodd sut roedd gweithio yn y goedwig wedi rhoi ei fywyd yn ôl iddo ar ôl blynyddoedd o ymladd yn erbyn cyffuriau ac iselder. “Rwy’n teimlo’n gyfforddus yma” meddai wrth wenu, gan estyn ei fraich i gwmpasu’r coed sy’n ymestyn i’r pellter. Siaradodd ef hefyd am y newidiadau anhygoel a ddaeth dros y plant a’r bobl ifainc wrth iddynt ddechrau ymwneud â’r goedwig.

Mae’r prosiect yn dibynnu ar gryfderau, brwdfrydedd ac egni’r gwirfoddolwyr ond mae ei ddyfodol yn dibynnu ar sicrhau’r cyllid er mwyn iddo barhau i adeiladu ar y newidiadau anhygoel y mae wedi’u peri yn y Cymoedd. Esboniodd Ian eu bod eisiau dod o hyd i ddulliau creu cyflogaeth a darparu sicrwydd – mae’n gweld hyn fel y ffordd ymlaen, ond nid ydynt wedi cyrraedd y nod eto.

“Mae’r daith yn parhau.” Ychwanegodd Ceri.

I gael gwybod mwy am y prosiect gallwch ddilyn nhw ar Facebook neu Twitter. Os hoffech wybod mwy am grantiau’r Loteri Genedlaethol ar gyfer prosiectau cymunedol yng Nghymru, ewch i wefan y Gronfa Loteri Fawr.