Skip to content

Pawb a’i Le: Adeiladu ar gryfderau’ch cymuned

Hydref 16, 2017
20597898_10159091020875564_1284705777_o - Copy.jpg

Derek Preston-Hughes, rheolwr ariannu

Ym mis Gorffennaf 2017 ail-lansiodd Cronfa Loteri Fawr Cymru ei rhaglen grant Pawb a’i Le sy’n agored i geisiadau rhwng £10,001 a £500,000 ar gyfer prosiectau cymunedol sy’n para hyd at bum mlynedd. Gallwch ddarllen am y newidiadau yma . Un o’r newidiadau allweddol yw ein bod yn gofyn i bob ymgeisydd ddangos i ni sut mae eu prosiect yn ffitio gyda thair thema:

  • pobl yn arwain,
  • seiliedig ar gryfderau a
  • chysylltiedig

I helpu esbonio’r rhain yn fanylach, rydym yn cyhoeddi cyfres o flogiau i helpu amlinellu beth a olygwn wrth bob thema. Gallwch ddarllen am beth mae ‘pobl yn arwain’ yn ei olygu yma. Ar gyfer y postiad hwn, gofynnom i reolwr ariannu Derek Preston-Hughes ddweud ychydig yn fwy wrthym am brosiectau sy’n seiliedig ar gryfderau. Darllen rhagor…

Advertisements

10 mlynedd ac yn dal yn ei hanterth

Hydref 16, 2017

Adnewyddwyd Canolfan Ddydd Tŷ Deva Parc Caia yn Wrecsam gyda grant Sector Gwirfoddol a Chymunedol o £104,495 yn 2004 i ddarparu canolfan cwbl hygyrch ar gyfer pobl hŷn ym Mharc Caia, Wrecsam. 10 mlynedd ar ôl iddi agor, mae’r ganolfan yn dal yn ei hanterth; Dyma Alison Hill o’r ganolfan yn dweud mwy wrthym.

“Y llynedd, deng mlynedd ar ôl iddi agor, mae Tŷ Deva wedi llwyddo i fod yn gynaliadwy yn ariannol.

“Mae Tŷ Deva yn ganolfan ddydd i bobl hŷn, wedi’i lleoli ym Mharc Caia, Wrecsam. Yn gweithredu mewn canolfan gymunedol fach a gafodd ei hadnewyddu gyda grant cyfalaf gan y Gronfa Loteri Fawr, mae Tŷ Deva yn darparu clwb cinio, gwasanaethau baddon, gweithgareddau cymdeithasol a phryd ar glud. Mae’n darparu gofal dydd ar gyfer pobl hŷn sy’n cael eu cyfeirio gan y gwasanaethau cymdeithasol a’r rhai sy’n cyfeirio eu hunain. Mae hyn yn golygu bod Tŷ Deva yn darparu cefnogaeth ataliol i bobl nad ydynt yn gymwys i gael nawdd gan yr awdurdod lleol, yn aml mae ein gofal yn helpu nhw i aros yn annibynnol am amser hwy. Darllen rhagor…

Dance for Parkinson’s

Hydref 11, 2017

Wrth wylio’r cyfranogwyr yn cynnwys Stiwdio Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ym Mae Caerdydd ar gyfer eu dosbarth Dance for Parkinson’s, ni fyddech o reidrwydd yn meddwl am gwmni dawns.  Yn enwedig wrth i un dyn droi i fyny mewn cadair olwyn yn gwisgo crys chwys gyda’r geiriau “I don’t float like a butterfly or sting like a bee but I’ve got Parkinson’s like Muhammad Ali”. Ond yn wir, cwmni dawns yw’r union beth y dylech fod yn meddwl amdano.

Mae clefyd Parkinson’s yn effeithio ar bawb yn wahanol ond wrth iddo ddatblygu mae fel arfer yn mynd yn gynyddol wanhaol ac yn effeithio ar gorff cyfan yr unigolyn, gan gynnwys eu hwyneb a lleferydd. Darllen rhagor…

Cadeirydd Cymru â Down to Earth

Hydref 9, 2017

Ymwelodd Syr Adrian Webb, Cadeirydd Cronfa Loteri Fawr Cymru, â Down to Earth ar un o’u safleoedd ger Abertawe.

Derbyniodd y prosiect “Adeiladu Cymunedau Cynaliadwy” £945,000 ym mis Ionawr 2015 trwy’r rhaglen “Dyfodol Disglair” y mae ei nod yw taclo tair her fawr sy’n wynebu cymdeithas heddiw – diffy g cydlyniant cymdeithasol, diffyg cyfleoedd i bobl ifainc a bregusrwydd yn wyneb newid yn yr hinsawdd. Mae Down to Earth yn cefnogi pobl ifainc i ddylunio ac yn y pen draw codi adeiladau cynaliadwy yn eu cymunedau eu hunain e.e. parciau , canolfan gymunedol a maes chwaraeon. Darperir hyfforddiant achrededig iddynt mewn adeiladu cynaliadwy ar safle adeiladu cymunedol “byw” wrth ochr rhaglenni hyfforddi entrepreneuriaid gwyrdd. Mae’r prosiect yn cydweithio â’r bobl ifainc fwyaf difreintiedig (16-24 oed) yn ne Cymru i greu adeiladau ysbrydoliaethus, cynhwysol a chynaliadwy. Derbyniodd Down to Earth £716,529 hefyd ar gyfer prosiect tair blynedd trwy ein rhaglen Pawb a’i Le ym mis Awst 2013.

Daliom i fyny â Syr Adrian i gael wybod sut aeth yr ymweliad, a dywedodd wrthym: Darllen rhagor…

Os nad oeddwn wedi cael fy nghefnogi gan fy nheulu neu UCAN, rwy’n credu y gallai pethau fod wedi troi allan yn llawer wahanol.

Medi 27, 2017

Gan ddechrau o gegin y sefydlwyr, Bernie and Jane Latham, sefydlwyd UCAN yn 2005 i redeg gweithdai drama mewn partneriaeth â RNIB Cymru yn Theatr Sherman, Caerdydd. Ers hynny maen nhw wedi mynd o nerth i nerth; gan gyflwyno gweithdai ar draws Cymru ac yn Ewrop, a chan lansio’r ap UCAN Go sy’n cefnogi pobl sydd â namau gweledol i ymwneud yn hyderus â nifer cynyddol o theatrau.

Heddiw, maent wedi’u lleoli yn Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg Prifysgol Caerdydd lle mae’r aelodau’n dysgu’r genhedlaeth nesaf o is-feddygon llygaid am fyw gyda nam gweledol. Darllen rhagor…

“Rwyf wedi bod gydag UCAN ers mwy na 10 mlynedd erbyn hyn, ac ni allaf ddychmygu sut fywyd y byddai gennyf os nad oeddwn yn rhan ohono.”

Medi 21, 2017

Mae Megan John yn 24 oed ac o Gaerdydd ac fe’i ganwyd gyda Cataractau, Nystagmus, ac Aniridia. Ymunodd ag UCAN fel aelod sefydlu a daeth i sylweddoli y gallai’r celfyddydau perfformio newid ei bywyd.

Gan ddechrau o gegin y sefydlwyr, Bernie and Jane Latham, sefydlwyd UCAN yn 2005 i redeg gweithdai drama mewn partneriaeth â RNIB Cymru yn Theatr Sherman, Caerdydd. Ers hynny maen nhw wedi mynd o nerth i nerth; gan gyflwyno gweithdai ar draws Cymru ac yn Ewrop, a chan lansio’r ap UCAN Go sy’n cefnogi pobl sydd â namau gweledol i ymwneud yn hyderus â nifer cynyddol o theatrau.

Heddiw, maent wedi’u lleoli yn Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg Prifysgol Caerdydd lle mae’r aelodau’n dysgu’r genhedlaeth nesaf o is-feddygon llygaid am fyw gyda nam gweledol. Darllen rhagor…

Pawb a’i Le: Rhoi pobl wrth wraidd dylunio, datblygu a chyflwyno eich prosiect

Medi 19, 2017

Ym mis Gorffennaf 2017 ail-lansiodd y Gronfa Loteri Fawr ein rhaglen grant Pawb a’i Le sy’n agored i geisiadau rhwng £10,001 a £500,000 ar gyfer prosiectau cymunedol sy’n para hyd at bum mlynedd. Gallwch ddarllen am y newidiadau yma. Un o’r newidiadau allweddol yw ein bod yn gofyn i bob ymgeisydd ddangos i ni sut mae eu prosiect yn ffitio gyda thair thema: pobl yn arwain, seiliedig ar gryfderau, a chysylltiedig.

I helpu esbonio’r rhain yn fanylach, rydym yn cyhoeddi cyfres o flogiau i helpu amlinellu beth a olygwn wrth bob thema. Ar gyfer y postiad hwn, gofynnon i Reolwr Cyfathrebu Rosie Dent ddweud ychydig yn fwy wrthym am brosiectau wedi’u harwain gan bobl.

Ar gip, beth mae ‘pobl yn arwain’ yn ei olygu?

Rydym eisiau i’r prosiectau a ariannwn gynnwys y bobl maent yn cydweithio â nhw wrth ddatblygu, dylunio a chyflwyno’r prosiect mewn ffordd bwrpasol. Pan ddwedwn ‘pobl’, rydym yn golygu’r bobl sy’n cymryd rhan mewn prosiectau, eu rhwydweithiau (fel teulu, ffrindiau, gofalwyr) a’r gymuned ehangach y mae’ch mudiad yn gweithio ynddi. Darllen rhagor…