Skip to content

“Rwy’n dwlu ar y fferm – mae’n lle gwych a chynhwysol. Mae wedi helpu fi i fwynhau pethau eto.”

Mawrth 15, 2018

Mae fferm gymunedol yn Abertawe a oedd ar fin cau llai na 12 mis yn ôl yn dathlu’r newyddion y bydd grant gan y Loteri Genedlaethol yn creu cyfleoedd ar gyfer ei chymuned. Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae Fferm Gymunedol Abertawe wedi derbyn £99,992 i gefnogi pobl newydd yn y gymuned sydd ag anawsterau iechyd meddwl i gael cyfleoedd gwirfoddoli a hyfforddi gyda chymorth gan anifeiliaid ar eu fferm. Darllen rhagor…

Advertisements

60 eiliad gyda’n Swyddogion Ariannu…

Mawrth 7, 2018

Ar hyn o bryd mae llawer o gyfleoedd i ymuno â’n tîm ar gyfer pobl sy’n angerddol dros gefnogi cymunedau yng Nghymru. Felly, i roi syniad i bobl o sut brofiad yw gweithio i’r Gronfa Loteri Fawr, gwnaethom siarad â Liz, Swyddog Ariannu yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, a Hywel, Swyddog Ariannu yn ein swyddfa yn Y Drenewydd, i roi syniad i chi…

Dywedwch ychydig wrthym am beth mae’r Gronfa Loteri Fawr yn ei wneud.

Liz: Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn dosbarthu’r arian a godir gan bobl sy’n chwarae’r Loteri Genedlaethol. Rydym yn dosbarthu arian i bobl sy’n gwneud gwir wahaniaeth i bobl ar draws y Deyrnas Unedig.

Beth a barodd i chi ymuno â’r Gronfa Loteri Fawr?

Liz: Dechreuais gyda’r Gronfa ar sail dros dro pum mlynedd yn ôl. Cyn iddynt ddweud wrthyf am y swydd nid oeddwn yn gwybod llawer am y Gronfa a beth maent yn ei wneud felly bu’n rhaid i mi wneud peth ymchwil i gael gwybod. Rwyf bob amser wedi dewis gweithio yn y trydydd sector gan ei fod yn bwysig i mi fod fy swydd yn gwneud gwahaniaeth. Dangosodd popeth y ddes i ar ei draws fod y Gronfa’n gweithio i wella bywydau pobl sydd mewn angen mwyaf ac roeddwn am fod yn rhan o hynny.

Hywel: Rwyf wedi bod gyda’r Gronfa ers dros ddeunaw mlynedd. Roeddwn wedi cyrraedd cam yn fy mywyd pan oeddwn am gael her newydd gydag oriau rheolaidd. Yn flaenorol roeddwn yn hunangyflogedig ac yn gyfarwyddwr amrywiaeth o gwmnïau cynhyrchu dros 20 mlynedd. Roedd y syniad o ddosbarthu arian a helpu arall fel bywoliaeth yn lle hela arian gan gredydwyr yn apelio’n fawr. Darllen rhagor…

Helpu Teuluoedd sy’n Gweithio – dull ariannu newydd gan y Gronfa Loteri Fawr

Chwefror 26, 2018

Mae’r Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru wedi lansio Helpu Teuluoedd sy’n Gweithio, gan gynnig grantiau hyd at £500,000 dros bedair blynedd ar gyfer prosiectau i weithio gyda theuluoedd sydd wedi’u heffeithio gan dlodi ‘tra’n gweithio’ i wella’u bywydau. Yr hyn y byddech yn ei ddisgwyl gan y Gronfa, mwy neu lai? Ond mae ‘na rhywbeth gwahanol fel y mae Andy Brown, Rheolwr Ariannu Helpu Teuluoedd sy’n Gweithio yn dweud wrthym:

“Mae ariannu cyfnod datblygu’r prosiect yn gam newydd i ni. Yn gynyddol rydym wedi bod yn gofyn i fudiadau sy’n ymgeisio i’n cynlluniau grant ddangos sut maent yn galluogi’r bobl a fydd yn elwa i arwain wrth ddatblygu’r prosiect. Rydym wedi bod yn gwrando ar adborth ynglŷn â’r ffordd orau i ni helpu mudiadau ac mae’r rhaglen hon yn cynnig ffordd i ni wneud hynny. Rydym yn gobeithio y bydd mudiadau’n croesawu’r cyfle hwn ac yn cyflwyno cais i ni.” Darllen rhagor…

Rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol: Grantiau ar gyfer prosiectau dan arweiniad cymunedau, er budd cymunedau.

Chwefror 19, 2018

Cylch Meithrin-51.jpgGall ariannu’r Loteri Genedlaethol eich helpu i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned. Mae rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig ariannu o £300 i £10,000 i gefnogi’r pethau sydd bwysicaf i bobl a chymunedau. byddwn yn ariannu mudiadau gyda syniadau prosiect gwych sydd:

  • Yn llunio’r lleoedd a’r mannau sy’n bwysig i gymunedau
  • Yn dod â mwy o bobl ynghyd ac yn adeiladu perthnasoedd cryf o fewn ac ar draws cymunedau
  • Yn galluogi mwy o bobl i gyflawni eu potensial i weithio trwy fynd i’r afael â phroblemau ar y cam cynharaf posib

Rydym hefyd yn gofyn bod prosiectau’n cael eu harwain gan y cymunedau a fydd yn buddio ohonynt. Golyga hynny y bydd y bobl rydych yn gweithio gyda hwy yn chwarae rhan ystyrlon wrth ddatblygu, cynllunio a chyflwyno eich prosiect. Dyma’r Rheolwr Ariannu Gareth Williams yn esbonio beth mae hyn yn ei olygu a sut gallwch annog pobl i ymrwymo gyda’ch prosiect: Darllen rhagor…

Diolch o’r galon! £5.4 miliwn gan y Loteri Genedlaethol i drawsnewid 5 cymuned lwcus.

Chwefror 15, 2018

Gwrandewch ar ymateb anghredadwy Lynne Thomas o Brifysgol Caerdydd wrth i’r Gronfa Loteri Fawr roi syrpreis iddo gyda’r newyddion am eu grant o £1 miliwn.

Mae Prifysgol Caerdydd yn un o bump o brosiectau sy’n derbyn cyfanswm o £5.4 miliwn gan y Loteri Genedlaethol trwy raglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol 2 i drawsnewid mannau segur i dirnodau lleol a bothau cymunedol. Darllen rhagor…

Ymgeisio am grant gan y Gronfa Loteri Fawr yn 2018?

Ionawr 18, 2018

Ydych chi’n ystyried ymgeisio am grant gan y Loteri Genedlaethol i gefnogi’ch cymuned eleni? Yn ein fideo diweddaraf, mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam ac Ymddiriedolaeth Innovate yn rhannu eu profiad o gyrchu grantiau’r Loteri Genedlaethol:

 

Derbyniodd Menter Iaith Sir Fflint a Wrecsam £4,867 gan Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol ar gyfer eu prosiect Cymraeg, Magi Ann. Datblygon nhw chwe ap i gefnogi rhieni nad ydynt yn siarad Cymraeg i ddarllen llyfrau yn Gymraeg gyda’u plant. Bu’r prosiect yn llwyddiannus iawn, gan ennill gwobr y prosiect addysg gorau yng Ngwobrau’r Loteri Genedlaethol.

Derbyniodd Ymddiriedolaeth Innovate £248,713 trwy Pawb a’i Le i helpu pobl sydd ag anableddau dysgu a/neu broblemau iechyd meddwl.  Bydd y prosiect yn gweithio i helpu unigolion i adeiladu ar eu cryfderau ac ennill sgiliau a hyder trwy waith cadwraeth awyr agored, un o nodau’r prosiect yw helpu nhw i fyw’n annibynnol yn eu cymunedau. Darllen rhagor…

Dyfodol disglair ar y gorwel i ardaloedd arfordirol gyda dros £3m ar gael

Rhagfyr 21, 2017

Gyda Blwyddyn y Môr o’n blaenau mae hyd yn oed yn fwy o reswm dros ddathlu arfordir prydferth Cymru gan y bydd rownd newydd Cronfa Cymunedau’r Arfordir yn agor yn y Flwyddyn Newydd. Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi dyfarnu’r swm enfawr o £12m ar draws cyfnod y rhaglen ac yn awr bydd dros £3m ychwanegol ar gael ar gyfer prosiectau sydd am gefnogi ac adnewyddu dyfodol ein morlin syfrdanol.

Mae Cronfa Cymunedau’r Arfordir bob amser wedi canolbwyntio ar adfywio economaidd a chreu swyddi, a gyda’r rownd nesaf byddwn am adeiladu ymhellach ar lwyddiant anhygoel prosiectau blaenorol. Mae pob mudiad, gan gynnwys cwmnïau preifat, mudiadau nid-er-elw a’r sector cyhoeddus, sydd â syniadau cyffrous i greu swyddi neu ddiogelu swyddi presennol, yn gymwys i ymgeisio a chaiff ceisiadau gan bob sector o’r economi, o dwristiaeth i amaeth ac o fadau i adeiladau, eu croesawu’n gynnes;  Gellir cynnwys yr holl gostau cyfalaf a refeniw hanfodol ar gyfer rhedeg y prosiect yn y grant, ac yn y gorffennol mae hyn wedi amrywio o bopeth gan gynnwys faniau cludo llaeth i wersi syrffio a hwylio.

Bydd pa brosiectau bynnag sy’n cael eu hariannu’n dibynnu ar yr effaith economaidd fwyaf mewn cymhariaeth â maint yr anheddiad i sicrhau’r budd mwyaf posib i bobl. Mae prosiectau blaenorol wedi cyffwrdd â dau ben y raddfa ariannu, o grantiau llai gwerth £50,000 i Surf More South Wales i sefydlu a chefnogi ysgol syrffio newydd ar Draeth Aberafan i’r uchafswm grant o £300,000 er mwyn i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gysylltu amrywiaeth o atyniadau ym Mhorthcawl trwy gynllun beicio newydd.

Ymysg y prosiectau eraill a ariannwyd yn flaenorol sydd wedi ffynnu diolch i grant gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir mae Menter Aberteifi Cyfyngedig a ddefnyddiodd eu grant o £109,974 i ailsefydlu a datblygu’r Neuadd Farchnad Aberteifi ysblennydd fel hyb busnes cynaliadwy ar gyfer masnachwyr a micro-fentrau. A hwythau wedi creu 3 rôl ran-amser ac 1 rôl amser llawn a chefnogi 26 o fusnesau lleol ar yr un pryd, mae’r prosiect yn dystiolaeth o botensial anhygoel mentrau arfordirol.

Gyda phob £1 o fuddsoddiad yn creu 98c ychwanegol ar gyfer yr economi leol ac ardaloedd ar yr arfordir, gall buddion hwb gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir sicrhau llewyrch hir dymor i’r morlin. Rhagamcanir y caiff dros 1000 o swyddi eu creu o ganlyniad i’r buddsoddiad presennol, a gyda mwy byth i ddod gyda’r rownd ariannu ddiweddaraf mae’n sicr o olygu dyfodol disglair i’n harfordiroedd.

Bydd mwy o wybodaeth, gan gynnwys nodiadau arweiniad a ffurflenni cais, ar gael yn fuan ar ein gwefan a gallwch gael y diweddaraf ar unrhyw gyhoeddiadau trwy’r ddolen isod:

www.biglotteryfund.org.uk/cronfacymunedaurarfordir