Mynd i'r cynnwys

Bws mini cymunedol yn dod â phobl ynghyd diolch i’r Loteri Genedlaethol

Rhagfyr 7, 2018

Yr wythnos hon, gyda’r Nadolig ar y gorwel, rydym yn dathlu rhai o’r prosiectau gwych a ariannwyd gennym yn ddiweddar sy’n gwneud gwahaniaeth mawr yn eu cymunedau.

Yn gynharach eleni, fe ddyfarnom grant y Loteri Genedlaethol o £98,300 i fudiad Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen Cyf i redeg cynllun cludiant cymunedol yn Sir Gâr. Maen nhw’n un o 29 o brosiectau a dderbyniodd £2.77 miliwn ar gyfer cyfleusterau cymunedol yn 2018.

Aethom i ymweld â’r prosiect am y diwrnod i weld y bws ar waith yn helpu grwpiau a lleol. Ymunom â’r bws yn cludo pobl â chlefyd Alzheimer a’u gofalwyr i grŵp dementia lleol. Dywedodd Madelaine Richards, un o’r gofalwyr, wrthym gymaint roedd hi’n gwerthfawrogi gallu gadael y tŷ, gan jocian “Dydw i’n methu gadael fy ngŵr ar ei ben ei hun, pe bawn i yn y carchar byddai pethau’n go debyg, ond o leiaf baswn i’n cael fy mhrydau bwyd.”

Darllen rhagor…

Advertisements

Cronfa Mullany yn helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau newydd diolch i’r Loteri Genedlaethol

Rhagfyr 6, 2018

Derbyniodd Cronfa Mullany £486,630 o arian y Loteri Genedlaethol yn gynharach eleni i ehangu eu prosiect e-fentora 1+1 i ardaloedd newydd. Mae’r prosiect yn gweithio trwy ysgolion a mudiadau gwirfoddol sy’n gweithio gyda phobl ifanc anos eu cyrraedd, er mwyn ehangu cymryd rhan mewn proffesiynau gwyddor bywyd a chodi dyheadau a chyrhaeddiad addysgol ymysg pobl ifanc o gymunedau a dangynrychiolir sydd â lefelau symudedd cymdeithasol isel. Maen nhw’n un o 12 o brosiectau a dderbyniodd £3.26 miliwn ar gyfer prosiectau cyflogaeth dros y flwyddyn diwethaf. Siaradom â Jarrod Thomas a gymerodd ran yn y rhaglen.

Helo, Jarrod Thomas ydw i, rwy’n 20 mlwydd oed ac yn un o’r sawl a fentorwyd gan Gronfa Mullany a fi fydd un o’r mentoriaid ar gyfer y garfan nesaf a fydd yn cael eu mentora, a’r unig fentor sy’n seiliedig yn Aberystwyth. Ar hyn o bryd rwy’n fyfyriwr israddedig yn astudio Biocemeg yn Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS), canolfan ymchwil a dysgu a gydnabyddir yn rhyngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Ymunais â Chronfa Mullany pan roeddwn yn yr Ysgol Gyfun, yn ôl yn 2015, tair blynedd yn ôl, y rheswm am hynny oedd fy mod eisiau derbyn cyngor wedi’i deilwra ar yrfaoedd ym maes gwyddorau bywyd, a siarad â rhywun yn y maes, boed yn rhywun a oedd yn astudio neu’n glinigwr. Cefais fy rhoi mewn cysylltiad â meddyg iau a gyda myfyriwr meddygaeth yn ddiweddarach, rolau tebyg iawn ond hynod wahanol hefyd a oedd yn dangos y gwahaniaethau sylweddol rhwng addysg glinigol ac arfer clinigol.

Darllen rhagor…

Weithdai theatr i bobl a effeithir arnynt gan ddigartrefedd diolch i chwaraewyr Y Loteri Genedlaethol

Rhagfyr 5, 2018

Derbyniodd Theatre Versus Oppression £187,478 o arian y Loteri Genedlaethol i redeg eu prosiect Behind the Label i ddarparu cyfres o weithdai theatr cymhwysol i bobl a effeithir arnynt gan ddigartrefedd yng Nghaerdydd. Maen nhw’n un o dros 160 o brosiectau a dderbyniodd dros £15 miliwn ar gyfer prosiectau iechyd a lles yn ystod y flwyddyn diwethaf. Siaradom â Suzanne Phillips am eu prosiect a sut maen nhw’n cynnal sioe yn cynnwys defnyddwyr gwasanaeth yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

“Prosiect Theatr Cymhwysol yw Behind the Label a gynhelir gan TVO mewn partneriaeth â’r Wallich a Chanolfan Mileniwm Cymru. Cychwynnodd y prosiect yn 2016 ac mae’n defnyddio drama a pherfformiad i roi llais i bobl sydd wedi’u hymyleiddio, i ddweud eu stori ac i gynnig persbectif newydd ar faterion cymdeithasol a’r rheswm y tu ôl iddynt. Ein nod yw creu perfformiadau cymhellol sy’n herio’r gynulleidfa i edrych ar wahanol bersbectifau.

Darllen rhagor…

Chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn gwneud y Nadolig yn arbennig ar gyfer plant anabl

Rhagfyr 4, 2018

Yr wythnos hon wrth baratoi ar gyfer y Nadolig rydym yn dathlu rhai o’r prosiectau anhygoel yr ydym wedi’u hariannu eleni sy’n gwneud gwahaniaeth gwych i gymunedau.

Yn gynharach eleni rhoddwyd syrpreis i Adnodd Pen-y-bont ar Ogwr a’r Cylch ar gyfer Plant ag Anableddau (Y Bont) gyda’r newyddion yr oeddent yn llwyddiannus yn eu cais am grant o £530,000 gan y Loteri Genedlaethol. Gallwch ddarllen mwy amdano yma.

Dros bum mlynedd bydd yn cefnogi plant anabl a’u teuluoedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr i ostwng yr heriau y maent yn eu hwynebu, yn benodol unigedd a diffyg cyfleoedd cymdeithasol, gan annog nhw i ddatblygu cyd-gefnogaeth gan gymheiriaid, adeiladu perthnasoedd a mwynhau ffordd o fyw actif trwy weithgareddau sy’n cynnwys y teulu cyfan.

Darllen rhagor…

Cyngor gwych o Milford Youth Matters

Tachwedd 27, 2018

“Helo Dayle Gibby ydw i, fi yw Cydlynydd y Prosiect Milford Youth Matters sy’n elusen yn Aberdaugleddau. Ar hyn o bryd mae gennym brosiect Routes to Opportunity sy’n bartneriaeth rhyngom ni a Chyngor Sir Penfro, a’r hyn rydym yn ei ddarparu yma yw prosiect dysgu galwedigaethol wyth wythnos i bobl ifainc nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth ar hyn o bryd.

Ond nid hynny yn unig yw e, rydym yn cynnig cymaint yn fwy, ac mae hynny wedi dod gan bobl ifainc. Mae ein prosiect wedi esblygu o’r hyn y dywedodd pobl ifainc eu bod ei eisiau, pa gefnogaeth y maent ei hangen a sut y gallwn gefnogi nhw i gyflawni eu nodau.

Darllen rhagor…

“Rwyf yma heddiw dim ond oherwydd i fy ffrindiau fy atal rhag gwneud rhywbeth twp.”

Tachwedd 19, 2018

“Hi, Alex ydw i, myfyriwr Gwleidyddiaeth yn y drydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd. Cymerais ran yn y prosiect dros yr haf gan i iechyd meddwl  fynd yn rhan fawr iawn o fy mywyd yn yr ail flwyddyn, ac roeddwn eisiau gwneud yn siŵr nad oedd pobl eraill yn teimlo sut yr oeddwn i’n teimlo, sef ag ofn mawr ac wedi fy nal ac ag ofn dweud wrth bobl sut roeddwn i’n teimlo. Credais efallai y byddent yn beirniadu fi’n llym oherwydd y syniadau o gwmpas bod yn ddyn, y syniad eich bod i fod yn fawr, cryf, gwydn, dydy bechgyn ddim yn crio, y fath ‘na o beth.

“Ond i mi, cadw fy mhroblemau a brwydrau i fy hun oedd un o’r pethau gwaethaf a wnes i erioed. Ces i gymaint o frwydr yn fy ail flwyddyn wrth ddelio gyda fy hunaniaeth a dod allan fel deurywiol, delio â straen a achosodd bryder, a pho fwyaf y cadwais nhw i fy hun mwyaf y collais reolaeth ac un dydd fe waethygodd yn ddifrifol ac fe geisiais ladd fy hun.

“Rwyf yma heddiw dim ond oherwydd i fy ffrindiau fy helpu i lawr ac atal fi rhag gwneud rhywbeth twp, ac unwaith y dechreuais ddweud wrth bobl sut y teimlais i a sut yr oeddwn i’n teimlo, teimlais fod gofidion y byd wedi’u codi oddi ar fy ysgwyddau yn hytrach na bod y cyfan yn faich arnaf.

Darllen rhagor…

Sesiynau golff yn rhoi hwb i hyder goroeswyr strôc

Tachwedd 16, 2018

Mae goroeswyr strôc wedi bod yn dathlu llwyddiant sesiynau golff ar draws Cymru wrth helpu rhoi hwb i’w hyder a lles. Mae’r sesiynau New2Golf a Back2Golf  yn rhan o Stroke Community Steps gan y Gymdeithas Strôc yng Nghymru, prosiect pedair blynedd a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Mae’r rhaglen yn galluogi pobl sydd wedi’u heffeithio gan strôc i gyrchu cyfleusterau a gweithgareddau cymunedol, gan gynnwys sesiynau golff hygyrch, a drefnir ar y cyd gyda Wales Golf ac wedi’i gefnogi gyda chyllid ychwanegol gan Sports Foundation for the Disabled a Stroke Research and Innovation Fund.

Mae golffwyr blaenorol a’r rhai sy’n newydd i’r gamp wedi bod yn ymgynnull bob wythnos mewn clybiau ar draws Cymru, gan symud o sesiynau rhagflas i fynd allan ar y maes. Dathlwyd eu llwyddiant yn Clays Golf, Wrecsam ar 1 Tachwedd a The Vale Resort, Caerdydd ar 13 Tachwedd. Un a aeth i’r dathliad yn Vale Resort oedd Paddy Pratt o Ddoc Penfro, y mae ei hyder wedi cael hwb gwirioneddol o ganlyniad i fynd allan ar y cwrs golff. Yn dilyn strôc bedair blynedd yn ôl, teimlodd Paddy, 84 oed, na fyddai hi byth yn cymryd rhan mewn unrhyw beth actif eto. Darllen rhagor…