Mynd i'r cynnwys

Sut mae The King’s Church yn addasu i’r argyfwng COVID-19

Mehefin 9, 2020

Rydym yn deall bod COVID-19 yn effeithio ar lawer o’r grwpiau a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ond rydym hefyd yn falch iawn o sut mae’r rhai yr ydym yn eu hariannu yn y sectorau gwirfoddol, cymunedol a menter gymdeithasol yn addasu eu gwasanaethau i gefnogi eu cymunedau.

Yn y blog hwn rydyn ni’n siarad â The King’s Church yng Nghasnewydd. Maent yn gweithio gydag asiantaethau cymunedol a chymdeithasol i gyflenwi bwyd a hanfodion eraill i gymunedau difreintiedig a darparu cefnogaeth ymarferol i deuluoedd sy’n byw mewn tlodi ac amddifadedd. Gwnaethom siarad â Chydlynydd Gwirfoddolwyr Faye Edwards ar gyfer eu prosiect Jesus Cares i ddarganfod mwy:

Addasu’r ffordd o weithio

“Roeddem yn ystyriol ar ddechrau’r cyfyngiadau gan ein bod wedi meddwl sut y gallwn gael ein darpariaeth i bobl sydd ei angen i gefnogi’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymuned. Fe wnaethon ni benderfynu mai’r alwad gywir oedd ymuno â Chyngor Dinas Casnewydd gan wybod eu bod yn cymryd arweiniad mawr wrth helpu’r rhai oedd yn agored i niwed ac yn ynysig.

Darllen rhagor…

Diolch i’r grwpiau cymunedol hyn sydd wedi derbyn arian Loteri Genedlaethol i helpu eu cymunedau

Mehefin 4, 2020

Fel rhan o’n hymrwymiad i gefnogi cymunedau ledled Cymru trwy COVID-19 roeddem am dynnu sylw at rai o’r sefydliadau ledled Cymru sy’n gwneud gwahaniaeth anhygoel a phwysig i’r bobl sy’n cael eu heffeithio fwyaf gan arwahanrwydd.

Y mis hwn rydym wedi dyfarnu £4,599,919 o arian y Loteri Genedlaethol i bron i 100 o sefydliadau sy’n cefnogi pobl a’u cymunedau trwy’r amser anodd hwn. Mae rhai o’r sefydliadau’n cynnwys:

Single Parents Wellbeing, Caerdydd

Mae Single Parents Wellbeing yn darparu ystod o weithgareddau a chymorth iechyd meddwl i rieni sengl yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Maent wedi derbyn £9,990 i ddarparu sesiynau crefftio ar-lein, help gydag addysg gartref, a rhwydweithiau cymorth cymdeithasol i rieni sengl a’u plant yn ystod COVID-19.

Darllen rhagor…

Canllaw 10 cam i wneud eich cynnwys cyfryngau cymdeithasol yn fwy hygyrch

Mai 21, 2020

Nawr yn fwy nag erioed, mae pobl yn mynd at y cyfryngau cymdeithasol i gysylltu a chynnig gwasanaethau. I lawer ohonom, gall swyddi cyfryngau cymdeithasol fod yn anodd eu llywio a’u deall. Yma rydym wedi llunio canllaw i’ch helpu chi i wneud eich cyfryngau cymdeithasol yn fwy hygyrch i gynulleidfa eang.
Darllen rhagor…

Sut mae With Music In Mind yn addasu i COVID-19?

Mai 20, 2020

Rydym yn deall bod COVID-19 yn effeithio ar lawer o’r grwpiau a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ond rydym hefyd yn falch iawn o sut mae’r rhai yr ydym yn eu hariannu yn y sectorau gwirfoddol, cymunedol a menter gymdeithasol yn addasu eu gwasanaethau i gefnogi eu cymunedau.

 Yn y blog hwn rydyn ni’n siarad â With Music In Mind sydd wedi’i leoli ym Mro Morgannwg. Maent yn mynd i’r afael ag unigrwydd yn eu cymuned trwy ddarparu cyfleoedd canu a chymdeithasu i bobl 50+, gan gynnwys y rhai sy’n byw gyda dementia a’u teuluoedd. Maent wedi bod yn symud cymaint o’u gwaith ar-lein â phosibl wrth gefnogi aelodau llai hyderus i gael mynediad at gyfryngau cymdeithasol a thechnoleg ar-lein. Gwnaethom siarad â Kate Whitestone, Cyfarwyddwr With Music In Mind i ddarganfod mwy: Darllen rhagor…

Sut mae Cymdeithas Ponthafren yn addasu i’r COVID-19

Mai 18, 2020

Rydym yn deall bod COVID-19 yn effeithio ar lawer o’r grwpiau a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ond rydym hefyd yn falch iawn o sut mae’r rhai yr ydym yn eu hariannu yn y sectorau menter gwirfoddol, cymunedol a chymdeithasol yn addasu eu gwasanaethau i gefnogi eu cymunedau, diolch i grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Ar gyfer wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, rydyn ni’n siarad â Chymdeithas Ponthafren yn y Drenewydd, Powys. Maent yn darparu ystod o gymorth iechyd meddwl i bobl yn yr ardal leol gan gynnwys cwnsela a mentora. Cymerasant gamau yn gynnar i darfu cyn lleied â phosibl ar eu gwasanaethau, ac ers hynny maent wedi addasu eu gwasanaethau ar-lein i ddiwallu anghenion eu cymuned. Gwnaethom siarad â Claire Cartwright, Cyfarwyddwr Ponthafren i ddarganfod mwy: Darllen rhagor…

Sut mae Gymdeithas Ieuenctid a Phlant Sir Gaerfyrddin (CYCA) yn addasu i COVID-19

Mai 5, 2020

Rydym yn deall bod COVID-19 yn effeithio ar lawer o’r grwpiau a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ond rydym hefyd yn falch iawn o sut mae’r rhai yr ydym yn eu hariannu yn y sectorau menter gwirfoddol, cymunedol a chymdeithasol yn addasu eu gwasanaethau i gefnogi eu cymunedau, diolch i grant o £10,000 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Yn y blog hwn rydyn ni’n siarad â Chymdeithas Ieuenctid a Phlant Sir Gaerfyrddin (CYCA) sydd wedi’i lleoli yn Llanelli. Mae CYCA yn darparu ystod o gymorth lles i deuluoedd gan gynnwys cwnsela a mentora, ac maent hefyd yn darparu meithrinfeydd a chlybiau ar ôl ysgol i blant ifanc. Yn ddiweddar, maen nhw wedi bod yn canolbwyntio eu hymdrechion ar addasu eu gwasanaethau ar-lein i ddiwallu anghenion eu cymuned. Gwnaethom siarad â Tracy Pike MBE, Prif Swyddog Gweithredol CYCA i ddarganfod mwy: Darllen rhagor…

Sut mae Eglwys Glenwood yn addasu i’r argyfwng COVID-19

Ebrill 27, 2020

Rydym yn deall bod COVID-19 yn effeithio ar lawer o’r grwpiau a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ond rydym hefyd yn falch iawn o sut mae’r rhai yr ydym yn eu hariannu yn y sectorau gwirfoddol, cymunedol a menter gymdeithasol yn addasu eu gwasanaethau i gefnogi a helpu eu cymunedau.

Yr wythnos hon byddwn yn canolbwyntio ar dri o grwpiau o’r fath sy’n parhau i weithredu a chadw pobl mewn cysylltiad, sef paratoi parseli bwyd ar gyfer gweithwyr allweddol, ail-ddylunio eu gwefannau i gynnwys adrannau pwrpasol ar COVID-19, neu hyd yn oed gynnal sesiynau 1-1 trwy negeseuon destun. Gallwch ddarllen ein blog cyntaf ar Men’s Sheds Cymru yma, ac yr ail blog ar Dynamic Wrexham yma. Darllen rhagor…

Sut mae Dynamic Wrecsam yn addasu i COVID-19

Ebrill 21, 2020

Rydym yn deall bod COVID-19 yn effeithio ar lawer o’r grwpiau a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ond rydym hefyd yn falch iawn o sut mae’r rhai yr ydym yn eu hariannu yn y sectorau gwirfoddol, cymunedol a menter gymdeithasol yn addasu eu gwasanaethau i gefnogi a helpu eu cymunedau.

Yr wythnos hon byddwn yn canolbwyntio ar dri o grwpiau o’r fath sy’n parhau i weithredu a chadw pobl mewn cysylltiad, sef paratoi parseli bwyd ar gyfer gweithwyr allweddol, ail-ddylunio eu gwefannau i gynnwys adrannau pwrpasol ar COVID-19, neu hyd yn oed gynnal sesiynau 1-1 trwy negeseuon destun. Gallwch ddarllen ein blog cyntaf ar Men’s Sheds Cymru trwy glicio yma. Darllen rhagor…

Sut mae Men’s Sheds Cymru yn addasu i COVID-19

Ebrill 16, 2020

Rydym yn deall bod COVID-19 yn effeithio ar lawer o’r grwpiau a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ond rydym hefyd yn falch iawn o sut mae’r rhai yr ydym yn eu hariannu yn y sectorau gwirfoddol, cymunedol a menter gymdeithasol yn addasu eu gwasanaethau i gefnogi a helpu eu cymunedau.

Yr wythnos hon byddwn yn canolbwyntio ar dri o grwpiau o’r fath sy’n parhau i weithredu a chadw pobl mewn cysylltiad, sef paratoi parseli bwyd ar gyfer gweithwyr allweddol, ail-ddylunio eu gwefannau i gynnwys adrannau pwrpasol ar COVID-19, neu hyd yn oed gynnal sesiynau 1-1 trwy negeseuon destun. Darllen rhagor…

Pobl ifanc: Rydym eisiau i chi ymuno â’n tîm a gwneud gwahaniaeth ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru!

Mawrth 3, 2020
Pobl ifanc yn arwain

Beth yw’r tîm Pobl Ifanc yn arwain yng Nghymru? 

Yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae gennym gynlluniau mawr ar gyfer 2020, wrth i ni weithio i sicrhau bod lleisiau pobl ifanc, 16-24 oed, yn cael eu cynnwys yn ein holl waith, p’un ai trwy’r grantiau rydym yn ei wneud, y bobl rydym yn ei ddylanwadu neu’r pethau rydym yn ei ddysgu.

Yng Nghymru, rydym yn arbennig o gyffrous eleni i ddechrau gweithio ar raglen ariannu newydd a fydd yn dyfarnu grantiau i brosiectau sy’n cefnogi pobl ifanc. Rydym eisiau sicrhau bod lleisiau pobl ifanc yn chwarae rôl enfawr wrth siapio a dylunio’r ariannu hwn. Dyna pam ein bod yn chwilio am dîm dynamig o bobl ifanc ledled Cymru i weithio’n agos â ni i ddatblygu’r rhaglen. Darllen rhagor…