Mynd i'r cynnwys

Ydych chi’n ysgol sy’n chwilio am grant?

Gorffennaf 15, 2019

Mae ysgolion ledled Cymru wrth wraidd eu cymunedau, ac mae ganddynt y potensial i chwarae rôl llawer mwy ym mywydau dyddiol y gymuned mae’r ysgol wedi’i leoli, tu hwnt i addysg a’r ystafell ddosbarth. Rydym yn gwybod bod ysgolion a Chymdeithasau Rhieni ac Athrawon (PTA) wastad yn chwilio am ffyrdd newydd o godi arian, ac rydym yn derbyn llawer o geisiadau am grantiau o’n rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol.

Agored i bawb

Mae’r ceisiadau cryfaf – a’r rhai sydd mwyaf tebygol o fod yn llwyddiannus – yn dangos eu bod yn ymgeisio am rywbeth mae’r gymuned leol ei heisiau, a fydd yn dod a manteision ehangach. Gallwn ariannu dim ond y sefydliadau sydd ar gael i’r gymuned ehangach mae’r ysgol yn eistedd o fewn. Dylai gweithgareddau gymryd lle allan o oriau ysgol, yn ystod gwyliau ysgol neu cyn neu ar ôl ysgol, ond yn bwysicach oll mae’n rhaid iddo fod ar gael i’r gymuned gyfan a galluogi plant neu deuluoedd eraill o’r ardal i ymuno yn y gweithgareddau, ac nid disgyblion yr ysgol a ymgeisiodd yn unig. Er enghraifft, os yw eich cymuned wedi meddwl am syniad ar gyfer cyfleusterau chwarae newydd, llochesi awyr agored neu glybiau gwyliau, sicrhewch y bod rhain yn gallu cael eu defnyddio gan gynifer o bobl a phosibl, mor aml â phosibl. Darllen rhagor…

Sub-Sahara Advisory Panel yn cefnogi pobl BAME yng Nghymru i safleoedd arweinyddol

Gorffennaf 9, 2019

Y mis hwn, fe ddyfarnom £800,000 i 20 o grwpiau ledled y DU fel rhan o’n rhaglen Profiad o Lygad y Ffynnon. Un o’r prosiectau fe ariannom oedd Panel Ymgynghori Sub-Sahara (SSAP), sy’n defnyddio £50,000 o arian y Loteri Genedlaethol i ddarparu rhaglen i gefnogi pobl BAME yng Nghymru i safleoedd arweinyddol. Fe siaradom â Fadhili Maghiya, Cyfarwyddwr SSAP, am y prosiect i ddarganfod mwy am ei gefndir a’r effaith mae am ei gael.

“Fy enw i yw Fadhili Maghiya, a fi yw Cyfarwyddwr Panel Ymgynghori De-Sahara. Gallaf bwyntio at ddwy ardal sydd wedi ein cael i le rydym erbyn heddiw. Y cyntaf, fe wnaeth un o arweinwyr y prosiect gyfarfod â fi rhyw dair blynedd yn ôl ac fe ddechreuon ni siarad am bobl ifanc BAME yng Nghymru, a pha gefnogaeth roeddent yn ei gael o ran eu datblygiad ac o ran datblygu eu hunain fel pobl, yn ogystal â gweithredwyr drwy gyrff statudol, elusennau ac yn y blaen. Yr hyn a sylweddolwyd gennym oedd bod bwlch enfawr yn y ddarpariaeth ac nad oedd  yna unrhyw beth wedi’i deilwra i gymunedau BAME o ran eu datblygiad personol. Os ydych yn edrych ar yr hyfforddiant arweinyddiaeth sy’n cael ei ddarparu, mae wedi ei anelu’n fwy tuag at sefydliadau yn y brif ffrwd a phobl o gymunedau BAME sydd ddim yn cymryd rhan yn yr hyfforddiant hwnnw. Darllen rhagor…

Awgrymiadau ymgeisio gan Empower – Be The Change

Gorffennaf 4, 2019

Cafodd Empower – Be The Change yn Wrecsam ei sefydlu yn 2016 wedi i’r Sylfaenydd, Jo Clay, dreulio dwy flynedd a hanner yn India yn gwirfoddoli a’n gweithio ar amryw o brosiectau cymunedol. Yn bennaf, fe weithiodd hi ar sefydlu rhaglen wirfoddolwyr rhyngwladol i bobl ifanc yng Nghymru, yn eu galluogi i gynyddu eu hunan-hyder ac i ymdrechu tuag at eu gwir ddiddordebau a’u nodau. Hwn oedd y profiad a ysbrydolodd hi i sefydlu menter gymdeithasol gallai awdurdodi eraill i gyflawni’r peth. Fe siaradom â hi am ei gwaith, diolch i grant o £246,000 gan y Loteri Genedlaethol.

Mi sefydlais Empower – Be The Change ym mis Mai 2016, gan fy mod i o gred gadarn fod gan bawb potensial enfawr, a gyda’r cyfleoedd cywir mae gan bawb y cyfle i ddod yn awdurdodol. Y rhan gorau o fy rôl yw gweithio gyda chyfranogwyr a gweld yr hunanhyder cadarnhaol maent yn ei ddatblygu. Mae hefyd yn wych gweithio gyda’r tîm a bod yn greadigol ac arloesol yn yr hyn yr ydym yn ei wneud. Darllen rhagor…

Welsh Institute of Therapeutic Horsemanship i gefnogi merched dan anfantais mewn i safleoedd o arweinyddiaeth

Gorffennaf 2, 2019

Yr wythnos yma, rydym wedi dyfarnu £800,000 i 20 grŵp ledled y DU fel rhan o’n rhaglen Arweinwyr â Phrofiad o Lygad y Ffynnon.  Roedd un o’r prosiectau a ariannwyd gennym i’r Welsh Institute of Therapeutic Horsemanship (WITH), sy’n defnyddio £50,000 o arian y Loteri Genedlaethol i ddarparu rhaglen i gefnogi merched dan anfantais mewn i safleoedd o arweinyddiaeth. Fe siaradom a Lindsey Crosbie, Cyfarwyddwr Marchogol WITH i ddarganfod mwy am gefndir y prosiect.

“Fy enw i yw Lindsey Crosbie ac fe ddeuthum i o gefndir o anfantais luosog, aml-genhedlaeth. Rydw i, fy nain a fy hennain i gyd wedi cael profiad o lygad y ffynnon o dlodi, camdriniaeth ddomestig a rhywiol, yn ogystal â phroblemau iechyd meddwl.  Fe gyflawnodd fy hennain hunanladdiad, gan ei bod hi yn y 1940au yn methu cael mynediad i gymorth am ei phryder, sy’n gyflwr gellir ei drin erbyn heddiw. Er i fy mam a’n nain fod yn ferched disglair a chreadigol, fe weithion nhw fel merched ginio a gofalwyr contract sero awr a ni wnaethon nhw erioed gyflawni eu potensial llawn oherwydd yr anfanteision roeddent wedi ei ddioddef, ac roedd eu hiechyd meddwl gwael yn eu dal yn ôl. Fe dorrais i’r cylch oherwydd, gyda’r gefnogaeth gan fy mam ac athro oedd yn credu ynof fi, roeddwn yn gallu ennill ysgoloriaeth i ysgol breifat pan oeddwn yn 11, rhoddodd fynediad imi i fwy o ddewis ac amryw o gyfleoedd gwell na’r rhai cafodd y merched aeth o’m blaen i erioed. Darllen rhagor…

Mae Pêl-droed Stryd Cymru yn sicrhau cewch gwmni ar eich taith

Mehefin 19, 2019

Pêl-droed, yn ôl y dywediad, yw’r gêm brydferth. Ledled y byd, mae’n dod â phobl ynghyd mewn amryw o wahanol ffyrdd, a dim ots os ydych yn deall y rheol camsefyll neu beidio, mae bod yn rhan o dorf o bobl sy’n dyst o bêl yn mynd i gefn y rhwyd yn rhywbeth gall miloedd, os nad miliynau o bobl fwynhau’r foment.

Ar y llaw arall, mae digartrefedd yn rhoi pobl mewn sefyllfaoedd gwbl wahanol. Mae unigrwydd, ofn a phryder yn bethau rydym yn ei gysylltu’n aml â bod yn ddigartref, ac i rhai, mae cael eu hunain yn ôl ar eu traed yn cymryd amser. Darllen rhagor…

Adeiladu Canolfan Lles Gellideg – Siwrne i’r anhysbys.

Mehefin 14, 2019

Wrth edrych yn ôl, rydym bellach yn gwerthfawrogi graddfa ac arwyddocâd yr hyn sydd ynghlwm wrth greu adeilad newydd mawr. Pe baem wedi gwybod ar y dechrau yr hyn a wyddom yn awr, mae’n bosibl na fyddem wedi ystyried ymgymryd â her o’r fath. Yn ffodus i ni, ni wnaethom, ac nid yn unig rydym wedi tyfu yn y broses, ond ar yr ochr arall rydym ar fin agor ein Canolfan Lles prydferth, newydd sbon.

Mae ein Canolfan yn cael ei hadeiladu ar yr hyn a oedd yn dir gwastraff rhwng ffyrdd preswyl ar Ystâd Gellideg ar gyrion Merthyr Tudful. Disgrifiodd erthygl papur newydd yn ôl yn 2009 pam y sefydlwyd y Sefydliad, gan esbonio bod blynyddoedd o ddiweithdra wedi tanseilio dyheadau pobl sy’n byw ar yr ystâd arunig hon. Bwriad y Ganolfan Llesiant newydd yw atal teimladau o anobaith, dod yn esiampl o ddyhead – a bod yn anrheg hardd a phwrpasol i’r gymuned i’w hysbrydoli a’u hannog i ganfod, ac adeiladu ar y cryfderau a’r sgiliau nad ydynt wedi eu darganfod efallai.

Ni sylweddolom yr hyn oedd ar fin dod, tan i’n Hymddiriedolwyr ymweld â Chanolfan y Dechnoleg Amgen ym Machynlleth yn ôl yn 2015. Fe ddysgon nhw am Passivhaus, sy’n dechneg o’r Almaen a oedd yn bwriadu gwneud adeilad mor effeithlon ag y bo modd o ran ynni, a oedd yn apelio’n fawr o ystyried ein biliau gwresogi sylweddol ar y pryd. Fe syrthiodd yr ymddiriedolwyr hefyd mewn cariad â’r Sheppard Theatre , ystafell gylchol, wedi’i leinio â phren. Dechreuodd ein hymgais i gael cynllun Tŷ Goddefol gydag ystafell gron.

Ar ôl peidio â chomisiynu prosiect cyfalaf mor fawr, roeddem yn disgwyl dweud wrth y penseiri a’r adeiladwyr beth oeddem ei eisiau ac yna aros i symud i mewn. Mewn gwirionedd, rydw i yma i ddweud wrthych nad yw’n gweithio felly, rydym wedi byw trwy bob bric yn cael ei osod, tra’n cadw gwaith yr elusen i fynd yn y cefndir. Nid yw’n bosibl bod yn annibynnol ar brosiect sy’n golygu cymaint i’r bobl sy’n ei gomisiynu. Dros y blynyddoedd bu’n rhaid i ni gael y wybodaeth ddiweddaraf am gaffael, dylunio pensaernïol, cynllunio, iechyd a diogelwch, effaith amgylcheddol, diogelwch trwy ddylunio, tirlunio allanol, gofynion rheoli adeiladu, passivhaus, darnau gosod a gosodiadau, gofynion TG a llawer mwy.

Ar ôl i’r Ganolfan gael ei dylunio, cafodd ei chostio, a bu’n rhaid i ni godi arian i dalu’r swm hwn. Mi gymerodd ddwy flynedd i gasglu’r £3.2 miliwn oedd ei angen. Bu’n rhaid i ni ddarparu adroddiadau i’n gwahanol gyllidwyr a dilyn eu canllawiau ar gyfer gwario eu grantiau, sicrhau bod y gymuned yn dal i gael ei gefnogi ac wedi derbyn y llwyth gwaith enfawr sydd ei angen i sicrhau bod hyn yn datblygu. Yn anad dim, rydym wedi gorfod monitro’r gwariant ar yr adeilad er mwyn sicrhau ei fod yn cwrdd â’r grantiau sydd ar gael i ni. Nid ydym wedi gallu dod o hyd i ariannwr i dalu am ein hamser i wneud hyn.

Mae’r gwaith adeiladu ar y gyllideb ond mae’n rhaid i ni leihau maint rhai o’n disgwyliadau. Rydym wedi talu’r hyn a oedd yn ymddangos i ni fel symiau enfawr ar gyfer cyngor arbenigol, a oedd yn aml yn gwrthdaro ac a oedd yn ceisio tynnu’r prosiect i bob math o wahanol gyfeiriadau. Yn y diwedd, roedd yn rhaid i ni wneud y penderfyniadau p’un ai i ddilyn y cyngor ai peidio, oherwydd yn y pen draw mae’n fater o farn pa ffordd y mae penderfyniad yn disgyn.

Mae’r adeilad wedi cymryd mwy o amser nag a ragwelwyd gan unrhyw un. Rydym wedi cael ein stagio gan ddarganfod dŵr annisgwyl yn llifo o dan yr adeilad, ond mae hwn bellach yn cael ei ddatrys o’r diwedd.

Rydym wedi dysgu sut i reoli’r nifer cynyddol o wahanol gontractwyr sy’n ymwneud â phrosiect o’r maint hwn. Rydym wedi dysgu pa mor bwysig yw cydberthnasau – maent yn para am flynyddoedd dros rywbeth fel hyn ac unai yn gwneud neu’n torri’r prosiect. Rydym hefyd wedi dysgu bod eglurder ein gweledigaeth yn ffactor allweddol, er enghraifft, canfuom nad yw penseiri wir yn hoffi ystafelloedd crwn ac os nad oeddem wedi bod yn gwbl benderfynol o gael un byddem wedi ei golli. Rydym wedi g

nursery toilets

lynu wrth ein gweledigaeth ar gyfer gofod y gellir ei rannu a’i ddefnyddio gan y gymuned mewn amrywiaeth o ffyrdd wrth i’w gweledigaeth dyfu a newid.

Rydym bellach mor falch o bopeth, y drysau bach lliwgar ar y toiledau yn yr ystafell feithrin, y bleindiau sy’n ymestyn i gadw’r feithrinfa ar dymheredd braf, yr ystafelloedd cyfarfod amlbwrpas braf, y balconi mezzanine ac wrth gwrs ein ystafell crwn hardd, wedi’i leinio â phren.

Rydym bellach yn gwybod cymaint am adeiladau cyfalaf, rydym yn

ystyried cynnig seminarau i elusennau a sefydliadau eraill i ddysgu o’n harbenigedd – cysylltwc

h â ni os oes gennych ddiddordeb.

Mae wedi cymryd misoedd i gyrraedd y pwynt hwn, ond o’r diwedd, rydym yn barod i orffen y gwaith adeiladu y mis hwn ac agor ein drysau fel y gall y gwaith go iawn ddechrau – y gwaith y mae cymuned Gellideg am ei ddechrau, yn eu canolfan newydd hyfryd.

Helen Buhaenko

Gweithio tuag at Ginio Mawr

Mai 31, 2019

Mae cymunedau ledled y DU ar fin dod ynghyd dros benwythnos Mehefin 1af ac 2il dros baned a chacen ar gyfer y Cinio Mawr eleni.  Yn eu paratoadau ar gyfer eu Ciniawau Mawr lleol, mae timau o bob cwr o’r DU wedi dechrau ar deithiau sy’n cwmpasu cannoedd o filltiroedd, yn ymweld â phrosiectau cymunedol a phobl angerddol i weld y gwaith anhygoel y maent yn ei wneud yn eu cymunedau, ac i ymuno yn eu dathliadau.

Mae’r Cinio Mawr yn fenter Eden Communities, a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac mae wedi ei wneud yn bosibl diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Ymunodd Alex Davies o’n tîm Canolbarth a Gorllewin â cherddwyr Cymru eleni, Katie a Sian, ar eu taith ar benwythnos braf wrth iddynt deithio drwy Llanbedr Pont Steffan yng Ngheredigion i ymweld â Choetir Cymunedol prydferth Long Wood ychydig filltiroedd y tu allan i’r dref, a gafodd dros £700,000 drwy ein rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol.

“Y peth cyntaf daeth i’m sylw wrth imi gyrraedd oedd pa mor dawel oedd yr holl le. Roedd pobman wedi ei adeiladu â deunyddiau o’r coetir ei hun, gan gynnwys yr holl ganolfan ymweld a’r addurn tu allan.

“Roeddwn mor lwcus o gael gweld cwt gwylio adar roedd gwirfoddolwyr wrthi’n adeiladu ddim yn bell o’r prif adeilad. Eto, roedd y deunyddiau i gyd wedi eu tarddu o’r coetir ei hun a gallwn weld y cwt gorffenedig yn dod yn ychwanegiad gwych i beth sydd yn barod yn fan stopio prydferth i gerddwyr yn yr ardal.

“Roedd yn hyfryd cael sgwrsio â Katie a Sian am eu siwrne hyd at y pwynt yna. Roeddent newydd gyrraedd o Abergwaun yn Sir Benfro, wedi iddynt ymweld â Theatr Gwaun yn yr ardal, sy’n theatr gwych yn cael ei redeg gan y gymuned. Roedd y coetir tawel yn ymddangos fel y byddai yn newid mawr o awyrgylch o gymharu â chymuned egnïol, a cefais yr argraff eu bod wedi gweld amrywiaeth eang o brosiectau ar eu taith hyd yn hyn, a bod mwy i ddod.

“Os ydych byth yn pasio drwy’r ardal, rwy’n argymell yn fawr ichi ymweld â’r ganolfan a chael golwg o gwmpas y lle. Mae’n le hyfryd i ymweld, a’n un sy’n bosibl diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.”

Gallwch weld mwy o lle mae Tîm Cymru wedi bod gan wylio’r fidio ar dudalen Trydar @EdenCommWales.

Os hoffech ddarganfod mwy am gynnal eich Cinio Mawr eich hun, nid yw’n rhy hwyr! Gallwch ddod o hyd i llawer o wybodaeth defnyddiol ar eu gwefan http://www.edenprojectcommunities.com/thebiglunch

Dilynwch ni ar Facebook at The National Lottery Community Fund Wales, neu ar Trydar @CronGymYLG