Mynd i'r cynnwys

“Mae dynion tair gwaith yn fwy tebygol o gymryd eu bywyd, ac mae’n broblem sy’n arbennig o anodd ac yn gritigol ar y foment.”

Mai 15, 2019

“Helo, fy enw i yw Rosie a rwy’n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Caerdydd. Rwyf hefyd newydd gwblhau swydd breswyl gyda Undeb y Myfyrwyr mewn prosiect wedi ei ariannu gan y Loteri Genedlaethol am gefnogaeth iechyd meddwl ac atal hunanladdiad. Roedd y prosiect wedi ei ariannu gan Y Loteri Genedlaethol a rydym mor ddiolchgar am yr arian a’r gallu i wneud y prosiect.

“Dwi yn bersonol wedi darparu’r hyfforddiant mae hwn wedi ariannu i 300 o fyfyrwyr, ond mae tîm ohonom yn ei ddarparu ac yn bwriadu darparu i 1,000 o fyfyrwyr ac aelodau staff cyn ddiwedd y flwyddyn, felly mae’n sicr am fod o fudd i nifer o bobl o’r gymuned ac am helpu dysgu pobl sut i weld yr arwyddion ymysg eu ffrindiau, cyfoedion, teuluoedd a chydweithwyr sy’n dangos arwyddion o feddyliau a syniadau hunanddinistriol, a’u dysgu sut i’w helpu a sut gallent helpu eu hunain hefyd.

“Rhan arall o’n ymgyrch “Alright Mate?” roeddwn yn angerddol dros gymryd rhan ynddo a dechrau oedd ymgyrch oedd yn targedu myfyrwyr gwryw yn benodol. Mae dynion  dair gwaith yn fwy tebygol o gymryd eu bywyd, ac mae’n broblem sy’n arbennig o anodd ac yn gritigol ar y foment, felly roeddem eisiau gwneud ymgyrch i fyfyrwyr gwryw i’w annog ac i ddweud ei fod yn iawn siarad am eich iechyd meddwl a chwilio am gefnogaeth, a fod pawb, dim ots beth yw eu rhyw neu hunaniaeth, gyda iechyd meddwl fel sydd ganddynt iechyd gorfforol, ac ei fod yn gryfder, nid gwendid i chwilio am gefnogaeth.

“Yn bersonol, dwi’n dioddef o iselder a phryder, ac mae hynny wedi cael effaith mawr arnaf fel myfyrwraig, ond mae Prifysgol Caerdydd ac Undeb y Myfyrwyr wedi fy helpu gymaint, a bob tro dwi wedi teimlo fel fy mod angen cefnogaeth mae wedi bod yna i mi a dwi wedi gallu siarad am y peth. Does yna ddim rhwystr wedi bod imi siarad am y peth, a dwi eisiau hynny fod yr un peth i’m ffrindiau, cydweithwyr a chyfoedion sy’n ddynion, a gyda rhwystrau unigryw gallent wynebu, fel yr angen iddynt fod yn gryf a nad yw’n gryf siarad am y peth gan fod llawer o stigma ynglŷn â dynion yn cael mynediad i gefnogaeth iechyd meddwl ac yn siarad am eu iechyd meddwl. Roeddwn felly eisiau creu ymgyrch a darpariaeth sy’n eu annog i fod yn gyfforddus yn siarad am iechyd meddwl, sef lle daeth yr ymgyrch “Alright Mate?” o.”

Mae siarad am iechyd meddwl  yn GRYFDER, NID yn wendid. Ar y cyd gyda’r Diwrnod Dynion Rhyngwladol, mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn lansio’r ymgyrch #AlrightMate? Yr ymgyrch yw eu hymateb i’r gyfradd frawychus o uchel o hunanladdiad ymysg dynion yn y Deyrnas Unedig, sef achos marwolaeth mwyaf dynion o dan 45 oed. Maent eisiau helpu cwtogi ar yr ystadegau gofidus hyn a chwalu’r stigma o siarad am iechyd meddwl.

Derbyniodd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd £9,600 gan y Loteri Genedlaethol i hyfforddi chwe aelod staff sy’n delio â myfyrwyr a allai fod yn profi argyfwng i gyflwyno rhaglen ‘Sgiliau Atal Hunanladdiad ar gyfer Myfyrwyr Prifysgol’ i gorff y myfyrwyr. Siaradodd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol â myfyrwyr Prifysgol Caerdydd am eu profiadau er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o faterion salwch meddwl ymysg pobl ifainc.

Advertisements

Ariannu’r hyn sydd fwyaf pwysig i gymunedau yng Nghymru.

Ebrill 26, 2019

Fel yr ariannwr cymunedol blaenllaw, rydym yn dosbarthu arian a godir gan y Loteri Genedlaethol ar gyfer grwpiau cymunedol ac elusennau yng Nghymru. Eleni, diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, byddwn yn dosbarthu £34 miliwn i gymunedau ar draws Cymru sy’n galluogi pobl i wella’u bywydau trwy alw ar y sgiliau, asedau ac egni yn eu cymunedau. Rydym yn gwybod bod ein cymunedau’n newid trwy’r amser ac felly mae’n bwysig ein bod yn ymateb i’r materion sydd fwyaf pwysig i’r cymunedau.

Yma, mae John Rose, Cyfarwyddwr Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn esbonio sut rydym yn mynd ati i gynnwys cymunedau mewn sgwrs bwrpasol am y ffordd orau o ddyrannu ein grantiau eleni i gefnogi cymunedau yng Nghymru i ffynnu. Darllen rhagor…

Adeiladu gwydnwch dros Drydydd Sector Ffyniannus

Mawrth 20, 2019

Yn ddiweddar comisiynodd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol y Ganolfan Ariannu i greu’r map cyntaf o dirwedd cefnogi’r trydydd sector yng Nghymru. Mae’r Ganolfan Ariannu’n ymgynghoriaeth sydd wedi gweithio gyda thros 100 o elusennau ar draws Cymru. Maent wedi gweld o lygad y ffynnon yn union pa mor heriol y mae pethau mewn gwirionedd ar gyfer y trydydd sector.

Roeddem yn ceisio rhestru, deall ac asesu pa gymorth sydd ar gael i alluogi’r sector (elusennau, grwpiau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol) i oroesi a ffynnu. Canolbwyntiom ar gymorth i adeiladu gwydnwch sefydliadol ac ariannol. Gofynnom i’r Ganolfan Ariannu am y broses a’r hyn y gwnaethant ei adnabod: Darllen rhagor…

Helpwch siapio grantiau Loteri Genedlaethol

Mawrth 14, 2019

logo.pngRydym yn chwilio am 10 – 12 o bobl yng Nghymru i gymryd rhan mewn profion defnyddwyr i helpu Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (yr hen ‘Gronfa Loteri Fawr’) i wella’r broses o ymgeisio am grantiau.

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol eisiau gwella’r profiad cyffredinol o ymgeisio am grant gan y Loteri Genedlaethol, gan gynnwys trawsnewid ein gwasanaethau digidol a gwe a mireinio’r broses ymgeisio. Gall cyfranogwyr fod yn ymgeiswyr llwyddiannus ac aflwyddiannus a fydd yn ein helpu i fapio’r camau ymgeisio am grant (y ‘daith gwsmeriaid’) a dweud wrthym am eu profiad o’r hyn a aeth yn dda a’r hyn a fu’n anodd.

Byddem yn ddiolchgar iawn am eich cyfraniadau gan ei fod mor bwysig o ran gwella ein gwasanaethau a sicrhau bod ein grantiau’n cael yr effaith orau bosib ar ystod eang o gymunedau. Darllen rhagor…

Bowlio deg Caerfyrddin reit lan ein hale ni

Chwefror 27, 2019

Fel rhan o ailfrandio i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, aethom i ymweld â rhai o’r prosiectau yr oeddem wedi dyfarnu grantiau iddynt dros y blynyddoedd. Dyma Alex Davies o’n tîm Cyfathrebu’n dweud wrthym am y ganolfan Xcel Bowl yn Johnstown, Sir Gâr, y dyfarnwyd grant Trosglwyddo Asedau Cymunedol o bron £800,000 iddi yn ôl yn 2010.

“Fy meddyliau cychwynnol wrth gychwyn ar y daith oedd y gallwn fod wedi dewis diwrnod gwell i ymweld â’r ganolfan gan mai dyna oedd y glaw trymaf yr wyf wedi gyrru ynddo ers tro byd. Rhoddwyd y teimlad hwnnw o’r neilltu wrth i mi gyrraedd fodd bynnag, gan nad oeddwn yn siŵr ble y byddai modd i mi barcio o ystyried nifer y ceir a oedd yno. Trodd allan mai dyna oedd y diwrnod perffaith ar gyfer dwsinau o deuluoedd a oedd yn chwilio am rywbeth i’w wneud fynd yno gan fod y lle’n llawn dop, a siaradais â rhai myfyrwyr o’r ysgol leol hyd yn oed a oedd yno ar eu hegwyl ginio i chwarae gemau a ddywedai ba mor werthfawr yr oedd i gael y lleoliad mor agos iddynt.

Darllen rhagor…

Prosiectau Chwaraeon: Beth allwn ei ariannu?

Ionawr 21, 2019

Prosiectau Chwaraeon: Beth allwn ei ariannu?

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cefnogi ystod eang o weithgareddau, gan gynnwys prosiectau sy’n datblygu sgiliau pobl, yn hyrwyddo cynnwys y gymuned ac yn annog ffyrdd mwy iach o fyw. Er hynny, nid yw ein hariannu’n cwmpasu prosiectau y mae eu prif ddiben yw hyrwyddo neu ddatblygu’r celfyddydau, treftadaeth neu chwaraeon.

Wedi dweud hynny, rydym yn cydnabod bod y mathau hyn o brosiectau’n aml yn ganolbwynt o fewn y gymuned ac felly yn chwarae rôl hynod werthfawr mewn bywydau pobl, felly mae ein tîm Ariannu wedi rhannu eu hawgrymiadau ar gyfer gwahaniaethu rhwng prosiectau chwaraeon na allwn eu hariannu a’r rhai y gallwn eu hariannu.

Yr hyn y gallwn ei ariannu:

Gallwn ariannu prosiectau os ydynt yn defnyddio chwaraeon fel dull o gefnogi gweithgareddau cymunedol a chyflawni nodau ein rhaglenni ariannu. Gallai’r rhain gynnwys prosiectau sy’n defnyddio chwaraeon i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb neu integreiddio cymunedau trwy ddod â phobl o oedrannau gwahanol ynghyd, prosiectau sy’n gwella gallu pobl anabl i gymryd rhan mewn gweithgareddau, neu brosiectau sydd, er enghraifft, yn defnyddio clwb chwaraeon fel canolfan gymunedol hefyd.

Darllen rhagor…

“Collais ffrind i hunanladdiad yn ddiweddar felly mae’n ffactor cymhelliant mawr i mi geisio gwneud gwahaniaeth.”

Ionawr 14, 2019

“James ydw i, dw i’n fyfyriwr Cyfieithu yn yr ail flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd. Cymerais ran yn gyntaf gyda Mind Your Head trwy gydweithio ag adran Lles yr Undeb Myfyrwyr lle cwrddais â Rosie a Lewis ein Cyd-Lywyddion. Rwyf bellach yn Ysgrifennydd y Grŵp, cymerais ran yn wythnos lansio Mind Your Head a helpais hwyluso’r caffi Mind Your Head, yr ydym yn ei wneud eto yr wythnos hon ar gyfer yr ymgyrch “Alright Mate?”.

“Cymerais ran yn bennaf i geisio gwneud gwahaniaeth gydag iechyd meddwl. Collais ffrind i hunanladdiad yn ddiweddar felly mae’n ffactor cymhelliant mawr i mi gymryd rhan a cheisio gwneud gwahaniaeth. Pan oeddwn yn tyfu i fyny roedd gan fy mam gryn dipyn o salwch a olygodd fod angen i mi geisio cymorth trwy fy chweched dosbarth ac yn y pen draw yn y brifysgol pan ddes i yma. Felly fe frwydrais gyda’r pryder o gwmpas hynny am ychydig, ac yn bendant roedd y stigma’n rhywbeth a’m rhwystrodd rhag ceisio cymorth gan i mi deimlo na ddylai fod yn broblem neu y dylwn jest ddygymod ag ef, neu fod problemau fy mam yn waeth na rhai fi.

Darllen rhagor…