Skip to content

Grantiau a swyddi newydd i Gymunedau Arfordirol Cymru

Awst 7, 2017

The Sea Cadet Corps - Margate unit 140.jpgNid yw’n gyfrinach bod gan Gymru rai o forliniau mwyaf trawiadol y byd, ond cyn bo hir bydd hyd yn oed yn fwy o reswm dros ymweld â’r glan môr prydferth ar ôl i £4 miliwn gael ei ddyfarnu i brosiectau fel rhan o Gronfa Cymunedau’r Arfordir. O ynni i dwristiaeth, a hufen iâ i fara lawr, mae amrywiaeth y prosiectau’n adlewyrchu popeth sydd gan Gymru i’w gynnig ar ein glannau.

Gall selogion bwyd edrych ymlaen yn benodol at lu o ddanteithion blasus newydd gan gynnwys hufen iâ artisan ar y traeth ar ôl i Gwmni Hufen Iâ Eryri dderbyn £94,000 i ehangu eu busnes. Ond nid bwydydd glan môr traddodiadol yn unig fydd ar eu hennill gan y bydd Torth y Tir yn defnyddio’r tir i greu cynnyrch organig yn eu popty a gefnogir gan y gymuned, a rhannu eu cyfoeth o wybodaeth ac arbenigedd trwy eu rhaglen addysg. Derbyniodd Bluestone Brewing yn Sir Benfro £81,750 o arian i sefydlu cyfleuster potelu.

Ac os yw darllen y blog yma wedi codi awydd am y môr arnoch, ystyriwch anelu at Aberdaugleddau ac aros mewn un o’r ystafelloedd gwesty arnofio a ariannwyd yn ddiweddar. Bydd Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau’n defnyddio eu grant o £139,568 i sefydlu’r gwestai arnofio a fydd yn gwbl hygyrch i bobl anabl. Gellir cysylltu’r ystafelloedd ar wahân ar gyfer grwpiau teulu mawr ac mae croeso i gŵn hefyd, felly bydd pawb yn gallu manteisio ar yr hindda yn ystod diwrnodau hir yr haf. Darllen rhagor…

Advertisements

Asiantaeth hysbysebu braidd yn wahanol…

Awst 1, 2017

Daeth wyth oedolyn ifanc ag anawsterau dysgu ynghyd i ffurfio asiantaeth hysbysebu, gan roi cyfle iddynt harneisio eu creadigrwydd a rhoi llais cryfach iddynt. A hwythau ag ystod o anableddau a sgiliau, cefnogwyd y tîm gan Ceridwen Hughes, ffotograffydd a sefydlydd Same but Different, a Tim Harriss, dylunydd sydd â blynyddoedd di-rif o brofiad.

Daeth y syniad i fodolaeth yn ystod prosiect cynharach o’r enw ‘We can…’, sef prosiect ffotograffiaeth a greais dros Same but Different”, esboniodd Ceridwen. “Adnabyddom fod gan lawer o’r bobl a gymerodd ran, y mae ganddynt anableddau dysgu, greadigrwydd rhyfeddol nad yw’n cael ei harneisio’n aml.  Dywedant i gyd eu bod eisiau gweithio, ond gan gydnabod bod dod o hyd i gyflogwr a fyddai’n darparu ar gyfer eu gwahaniaethau’n anodd. Sbardunodd ni i feddwl am sut y gallem ddangos yr hyn y gallent ei wneud, ac ar yr un pryd rhoi llais cryfach iddynt mewn diwydiant sydd yn aml yn nawddoglyd i’r rhai sydd ag anableddau.” Darllen rhagor…

Gwarchod y Bwlch, Laura Columbine

Gorffennaf 21, 2017

Pan des wyneb yn wyneb gyda’r grŵp cyntaf o ferched ifanc, roeddwn yn gwybod fy mod yn mynd i wneud popeth o fewn fy ngallu i’w helpu i wneud y newidiadau yr oeddynt eisiau eu gweld yn eu bywydau ond nid oeddwn yn gwybod yn union faint y byddai’r 26 wythnos hynny yn newid fy mywyd i. Darllen rhagor…

7 newid gwych i raglen grantiau bach y Loteri Genedlaethol yng Nghymru

Gorffennaf 17, 2017

a4a piece.jpgMae ein rhaglen Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn dosbarthu dros £3.5 miliwn y flwyddyn ar gyfer prosiectau ym mhob cwr o Gymru. Dyma’n rhaglen fwyaf poblogaidd oherwydd y graddfeydd amser byr a’r gyfradd lwyddiant, ac mae’n agored i’r mwyafrif o elusennau cofrestredig ac ystod o fudiadau trydydd sector. Felly pam ydym ni’n newid hi?

Rydym eisiau ei gwneud hyd yn oed yn well, gan leihau’r ffurflen gais a’r gofynion  o ran yr hyn y gallwn ei ariannu, a chodi’r uchafswm grant i ddiwallu anghenion prosiectau. Rydym wedi profi ein deunyddiau newydd gyda’n cwsmeriaid i sicrhau bod yr iaith yn gwneud synnwyr, ac rydym yn cynnig gwelliannau a fydd yn fuddiol i’ch cymuned. Darllen rhagor…

Pwy fyddwch chi’n pleidleisio drostynt yng Ngwobrau’r Loteri Genedlaethol 2017?

Mehefin 29, 2017

tnl_logo.pngMae pleidleisio wedi dechrau ar gyfer Gwobrau’r Loteri Genedlaethol eleni, yr ymgyrch i ddod o hyd i hoff brosiectau’r Deyrnas Unedig a ariennir gan y Loteri. Mae pedwar phrosiect o Gymru a ariannwyd gan y Gronfa Loteri Fawr yn gofyn am eich pleidlais wrth iddynt anelu at fri genedlaethol yn y seremoni deledu ar BBC One ym mis Medi.

Bydd enillwyr pob un o gategorïau Gwobrau’r Loteri Genedlaethol yn derbyn gwobr ariannol o £5,000, tlws Gwobrau’r Loteri Genedlaethol eiconig ac yn dod i seremoni Wobrwyo llawn sêr, i’w darlledu ar BBC One ym mis Medi

Darllen rhagor…

Antur fawr trwy gerdded ar hyd a lled Cymru

Mehefin 26, 2017

IMG_0773.JPG

Daeth y Daith Gerdded Fawr – menter newydd sy’n bosib diolch i arian gan y Loteri Genedlaethol ac wedi’i redeg gan Eden Communities – i ben ar 17 Mehefin. Dros 21 diwrnod a 1,400 o filltiroedd, heiciodd y cerddwyr i lawr lonydd cefn gwlad, ar draws heolydd a thros fryniau i ymweld â chymunedau sy’n gwneud pethau anhygoel, gan gynnwys 35 o brosiectau’r Loteri Genedlaethol ledled y Deyrnas Unedig. Cawsant gyfle i weld o lygad y ffynnon sut mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn helpu creu cymunedau cryfach mewn pentrefi, trefi a dinasoedd.

Roedd y tîm a gerddodd trwy Gymru’n cynnwys tri gwirfoddolwr, Richard Parry, ymgynghorydd rheoli o Coleridge sy’n hoff iawn o ganu, Merlin Blockley o Lanidloes, a ymgymerodd yn uniongyrchol â’r her er iddo fyw gyda pharlys yr ymennydd a delio gyda chanser, ac Amelia Thomas, artist cymunedol a selog hip hop o Dongwynlais.

Darllen rhagor…

Ton o arian gan y Gronfa Loteri Fawr ar gyfer pwll nofio yng Nghwm Afan.

Mehefin 16, 2017

Cafodd cymuned yn Y Cymer yng Nghwm Afan Uchaf ei syfrdanu i gael gwybod y bu eu cais am £344,761 gan y Loteri Genedlaethol yn llwyddiannus.

Mewn partneriaeth â Llandarcy Park Ltd, is-gangen Coleg Castell-nedd Port Talbot, ymgeisiodd grŵp gan y gymuned leol, Hamdden Gymunedol Cwm Afan Cyf, i raglen Pawb a’i Le y Gronfa Loteri Fawr i ddod â chwa o awyr iach yn ôl i’w cyfleuster. Roeddent yn tybio ein bod ni’n dod ar ymweliad i gael gwybod mwy am eu prosiect a ffilmio’r ymweliad i’w fwydo’n ôl i staff. Prin yr oeddent yn gwybod yr oedd y pwyllgor eisoes wedi gwneud eu penderfyniad a bod John Rose, Cyfarwyddwr y Gronfa Loteri Fawr yno i gyflwyno’r newyddion…

Bydd y grant pum mlynedd yn ariannu dau o staff amser llawn a thri rhan-amser yn ogystal â gweithiwr sesiynol a chostau rhedeg i ddarparu pwll nofio yn Y Cymer ar gyfer 5,000 o bobl o Gastell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr. Bydd y gweithgareddau yn y cyfleuster yn cynnwys gwersi nofio, aerobeg, grŵp mamau a phlant bach, hwyl yn y dŵr, nofio i blant, partis pwll, sesiynau achub bywyd i ddechreuwyr a nofio cystadleuol. Darllen rhagor…