Skip to content

Rydym ni’n dweud #DiolchiChi

Rhagfyr 8, 2017

Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi dros £30 miliwn at achosion da bob wythnos, ond nid yw llawer o bobl yn gwybod am yr effaith enfawr sydd gan y Loteri Genedlaethol ar eu cymunedau lleol.

I ddweud diolch am eu cefnogaeth, dros wythnos rydym wedi rhannu storïau a chyflawniadau ar gyfryngau cymdeithasol gyda’r hashnod #DiolchIChi [hyperlink to twitter] gan brosiectau gwych sy’n bosib diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, gan gynnwys syrpreis arbennig iawn ar gyfer chwaraewyr ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Darllen rhagor…

Advertisements

Gronfa Gymunedau’r Arfordir: Flwyddyn y Môr

Rhagfyr 4, 2017

Mae Croeso Cymru wedi enwi 2018 yn Flwyddyn y Môr a rhag ofn bod eisiau unrhyw rheswm ychwanegol ichi ymweld ag ein arfordir anhygoel ni gallwch ddewis o blith ychydig o’r prosiectau gwych isod a mwy sydd wedi cael eu hariannu trwy raglen Cronfa Cymunedau’r Arfordir (CCA). Darllen rhagor…

Hafal: Canolfan ailsefydlu iechyd meddwl wedi’i harwain gan Westeion

Tachwedd 30, 2017

9.jpgHafal yw un o’r darparwyr elusennol mwyaf i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl difrifol a pharhaus yng Nghymru. Mae’n seiliedig ar y gred mai’r bobl sydd â phrofiad uniongyrchol o salwch meddwl yw’r rhai sy’n gwybod orau sut y dylid cyflwyno gwasanaethau. Yn 2013, derbyniodd Hafal £291,174 gan y Loteri Genedlaethol i ddatblygu Canolfan Ailsefydlu Gellinudd yng Nghwm Tawe dros bedair blynedd. Y Ganolfan yw canolfan cleifion iechyd meddwl mewnol gyntaf y Deyrnas Unedig i gael ei dylunio gan ddefnyddwyr gwasanaeth a’u gofalwyr. Siaradom ag Alison Guyatt, rheolwr y Ganolfan am sut maent wedi rhoi cydweithio â Gwesteion wrth wraidd eu gwaith.

Dwy flynedd wedi iddi ymddeol o yrfa 37 mlynedd fel uwch nyrs yn y GIG, roedd Alison yn dechrau diflasu pan glywodd am y cynllun i greu Canolfan i gefnogi ailsefydlu pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl difrifol yng Ngellinudd. Cysylltodd hi â Hafal, gan fod “bach yn fusneslyd”, ond aeth ymlaen i gael ei recriwtio i helpu sefydlu’r Ganolfan. Erbyn hyn, Alison yw’r Cyfarwyddwr. Darllen rhagor…

Rhaglen Ariannu Newydd yn Lansio 22 Tachwedd

Tachwedd 20, 2017

Rydym yn lansio rhaglen ariannu newydd o’r enw Helpu Teuluoedd sy’n Gweithio yng Nghanolfan Gymunedol Butetown, Caerdydd, ddydd Mercher yma. Bydd y lansiad yn dechrau am 13.00 ac mae tocynnau ar gael ar-lein yma: https://goo.gl/KWXTup.

Hefyd, bydd digwyddiad bwrdd crwn yn Y Rhyl ar 1 Rhagfyr i siarad trwy’r rhaglen newydd gyda’n swyddogion ariannu https://goo.gl/KqjMGb.

Bydd Helpu Teuluoedd sy’n Gweithio’n darparu ariannu ar gyfer prosiect sydd wedi’u heffeithio gan dlodi ‘tra’n gweithio’. Rydym yn cydnabod bod nifer cynyddol o bobl yng Nghymru sydd wedi’u heffeithio gan dlodi, er gwaetha’r ffaith eu bod yn gweithio. Rydym yn disgwyl i’r gronfa helpu aelwydydd gydag o leiaf un person sydd â swydd amser llawn neu ran-amser neu sy’n hunangyflogedig ac yn magu o leiaf un plentyn o dan 18 oed.

Mae’r rhaglen ariannu newydd yn ymgymryd â rôl weithredol wrth annog prosiectau i ennyn diddordeb  pobl trwy gynnig model gwahanol ar gyfer y gronfa hon. Rydym eisiau gweld bod y bobl a fydd yn defnyddio’r gwasanaeth yn gweithio mewn partneriaeth gyfartal gyda’r bobl sy’n ei ddarparu.

Bydd manylion llawn y rhaglen newydd a sut i ymgeisio ar gael ar wefan y Gronfa Loteri Fawr o 22 Tachwedd 2017. Rhaid i ffurflenni cais wedi’u cwblhau fod gyda ni erbyn hanner dydd ar 15 Mawrth 2018 a bydd y prosiectau llwyddiannus yn cael eu hysbysu ym mis Gorffennaf 2018.

Datblygu asedau sy’n eiddo i’r gymuned

Tachwedd 13, 2017

Mewn tref farchnad fach yn y cymoedd mae rhywbeth mawr wedi bod yn digwydd i roi treftadaeth a cherddoriaeth ar y map gyda’i gilydd.

Mae Sefydliad Glyn Ebwy (EVi) wedi gweithredu fel cefndir i albwm sydd wedi’i recordio’n gyfrinachol gan fand poblogaidd, Public Service Broadcasting, a dreuliodd bum wythnos gydag EVi yn creu eu halbwm Every Valley.

Roedd yr adeilad Gradd II rhestredig a adeiladwyd ym 1849 mewn perygl o gael ei golli oherwydd yr angen am atgyweirio ac adnewyddu helaeth, ond yn 2007 adferodd Pro-Mo Cymru – elusen gofrestredig – yr adeilad i’w ogoniant blaenorol, gan ei weddnewid yn gyfan gwbl trwy ei droi’n ganolfan gweithgareddau cymunedol, diwylliannol a dysgu trwy drosglwyddo asedau.

Mae EVi bellach wedi’i ddefnyddio ar gyfer llu o fentrau cymunedol gan gynnwys partis preifat, hurio swyddfa ac addysgu, ac mae ganddo ei gaffi bistro, bar, llwyfan berfformio, ystafell ddigwyddiadau, cyfarpar clyweled a chefnogaeth dechnegol ei hun ynghyd â nifer o opsiynau adloniant gan gynnwys cerddoriaeth fyw, dangosiadau ffilm, DJs, digrifwyr a siaradwyr ar ôl cinio.

Mae wedi cael ei ddefnyddio gan Public Service Broadcasting ar gyfer eu digwyddiad lansio dros ddwy noson sydd wedi gwerthu allan.

Esboniodd prif berfformiwr y band, J. Willgoose, Esq.: “Nid oes gennyf unrhyw gyswllt personol â mwyngloddio, boed glo neu fel arall, ac nid oes gennyf unrhyw gysylltiadau teuluol â’r ardal, ond roedd rhywbeth am y stori wedi denu fi.

Darllen rhagor…

Pawb a’i Le: Bod yn Gysylltiedig

Tachwedd 3, 2017

20597898_10159091020875564_1284705777_o - Copy.jpgYm mis Gorffennaf 2017 ail-lansiodd Cronfa Loteri Fawr Cymru ei rhaglen grant Pawb a’i Le sy’n agored i geisiadau rhwng £10,001 a £500,000 ar gyfer prosiectau cymunedol sy’n para hyd at bum mlynedd. Gallwch ddarllen am y newidiadau yma. Un o’r newidiadau allweddol yw ein bod yn gofyn i bob ymgeisydd ddangos i ni sut mae eu prosiect yn ffitio gyda thair thema:

  • pobl yn arwain,
  • seiliedig ar gryfderau a
  • chysylltiedig

I helpu esbonio’r rhain yn fanylach, rydym yn cyhoeddi cyfres o flogiau i helpu amlinellu beth a olygwn wrth bob thema. Darllenwch am alluogi pobl i arwain yma a darllenwch am brosiectau seiliedig ar gryfderau yma. Ar gyfer y postiad hwn, gofynnom i Gydlynydd Gwybodaeth Leol Amy Wilson ddweud ychydig yn fwy wrthym am fod yn gysylltiedig.

Rydym eisiau i’n hymgeiswyr a phrosiectau feddu ar ddealltwriaeth dda o weithgareddau a gwasanaethau eraill yn eu cymuned a medru dangos sut y bydd eu prosiect yn gweddu i’r rhain.

Darllen rhagor…

Pawb a’i Le: Adeiladu ar gryfderau’ch cymuned

Hydref 16, 2017
20597898_10159091020875564_1284705777_o - Copy.jpg

Derek Preston-Hughes, rheolwr ariannu

Ym mis Gorffennaf 2017 ail-lansiodd Cronfa Loteri Fawr Cymru ei rhaglen grant Pawb a’i Le sy’n agored i geisiadau rhwng £10,001 a £500,000 ar gyfer prosiectau cymunedol sy’n para hyd at bum mlynedd. Gallwch ddarllen am y newidiadau yma . Un o’r newidiadau allweddol yw ein bod yn gofyn i bob ymgeisydd ddangos i ni sut mae eu prosiect yn ffitio gyda thair thema:

  • pobl yn arwain,
  • seiliedig ar gryfderau a
  • chysylltiedig

I helpu esbonio’r rhain yn fanylach, rydym yn cyhoeddi cyfres o flogiau i helpu amlinellu beth a olygwn wrth bob thema. Gallwch ddarllen am beth mae ‘pobl yn arwain’ yn ei olygu yma. Ar gyfer y postiad hwn, gofynnom i reolwr ariannu Derek Preston-Hughes ddweud ychydig yn fwy wrthym am brosiectau sy’n seiliedig ar gryfderau. Darllen rhagor…