Skip to content

“Rwyf wedi bod gydag UCAN ers mwy na 10 mlynedd erbyn hyn, ac ni allaf ddychmygu sut fywyd y byddai gennyf os nad oeddwn yn rhan ohono.”

Medi 21, 2017

Mae Megan John yn 24 oed ac o Gaerdydd ac fe’i ganwyd gyda Cataractau, Nystagmus, ac Aniridia. Ymunodd ag UCAN fel aelod sefydlu a daeth i sylweddoli y gallai’r celfyddydau perfformio newid ei bywyd.

Gan ddechrau o gegin y sefydlwyr, Bernie and Jane Latham, sefydlwyd UCAN yn 2005 i redeg gweithdai drama mewn partneriaeth â RNIB Cymru yn Theatr Sherman, Caerdydd. Ers hynny maen nhw wedi mynd o nerth i nerth; gan gyflwyno gweithdai ar draws Cymru ac yn Ewrop, a chan lansio’r ap UCAN Go sy’n cefnogi pobl sydd â namau gweledol i ymwneud yn hyderus â nifer cynyddol o theatrau.

Heddiw, maent wedi’u lleoli yn Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg Prifysgol Caerdydd lle mae’r aelodau’n dysgu’r genhedlaeth nesaf o is-feddygon llygaid am fyw gyda nam gweledol. Darllen rhagor…

Advertisements

Pawb a’i Le: Rhoi pobl wrth wraidd dylunio, datblygu a chyflwyno eich prosiect

Medi 19, 2017

Ym mis Gorffennaf 2017 ail-lansiodd y Gronfa Loteri Fawr ein rhaglen grant Pawb a’i Le sy’n agored i geisiadau rhwng £10,001 a £500,000 ar gyfer prosiectau cymunedol sy’n para hyd at bum mlynedd. Gallwch ddarllen am y newidiadau yma. Un o’r newidiadau allweddol yw ein bod yn gofyn i bob ymgeisydd ddangos i ni sut mae eu prosiect yn ffitio gyda thair thema: pobl yn arwain, seiliedig ar gryfderau, a chysylltiedig.

I helpu esbonio’r rhain yn fanylach, rydym yn cyhoeddi cyfres o flogiau i helpu amlinellu beth a olygwn wrth bob thema. Ar gyfer y postiad hwn, gofynnon i Reolwr Cyfathrebu Rosie Dent ddweud ychydig yn fwy wrthym am brosiectau wedi’u harwain gan bobl.

Ar gip, beth mae ‘pobl yn arwain’ yn ei olygu?

Rydym eisiau i’r prosiectau a ariannwn gynnwys y bobl maent yn cydweithio â nhw wrth ddatblygu, dylunio a chyflwyno’r prosiect mewn ffordd bwrpasol. Pan ddwedwn ‘pobl’, rydym yn golygu’r bobl sy’n cymryd rhan mewn prosiectau, eu rhwydweithiau (fel teulu, ffrindiau, gofalwyr) a’r gymuned ehangach y mae’ch mudiad yn gweithio ynddi. Darllen rhagor…

7 cyfle i ymuno ag un o bwyllgorau’r Gronfa Loteri Fawr

Medi 12, 2017

Castlehaven Community Centre (20).jpgMae’r Gronfa Loteri Fawr yn gyfrifol am ddosbarthu 40 y cant o’r arian a godir ar gyfer achosion da gan y Loteri Genedlaethol. Rydym yn ymrwymedig i ddod â gwir welliannau i gymunedau a bywydau’r rhai mwyaf anghenus, ac wedi bod yn dosbarthu grantiau ym meysydd iechyd, addysg, yr amgylchedd ac elusennau ar draws y Deyrnas Unedig ers 2004.

Ar hyn o bryd mae gennym saith cyfle i bobl ragweithiol ac angerddol ymuno â dau o’n pwyllgorau:

Y Pwyllgor Pawb a’i Le

Mae’r rhaglen grantiau Pawb a’i Le’n dosbarthu hyd at £15 miliwn y flwyddyn ar draws Cymru ac mae ei nod yw ariannu prosiectau lle mae pobl a chymunedau’n gweithio ar y cyd gan ddefnyddio eu cryfderau i wneud gwelliannau cadarnhaol i’r pethau sydd fwyaf pwysig iddynt.

Rydym yn chwilio am ddau berson i ymuno â grŵp o bobl sydd â’r un meddylfryd i benderfynu sut caiff yr arian hwn ei wario. Nid ydym yn disgwyl bod gennych unrhyw brofiad blaenorol o fod ar bwyllgor neu wneud penderfyniadau am grantiau. Byddwn yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth a bydd mentora’n cael ei ddarparu gan ein haelodau Pwyllgor presennol. Fodd bynnag, bydd angen i chi fod yn:

 • Angerddol dros weld bywydau pobl yn gwella
 • Ymroddedig ac uchel eich cymhelliad
 • Hapus i leisio’ch barn mewn ffordd adeiladol
 • Cyfforddus wrth godi cwestiynau.

Dyma rôl wirfoddol sy’n cynnig treuliau ar gyfer pethau fel teithio. Y terfyn amser ymgeisio yw hanner nos, dydd Llun 9 Hydref 2017. Mwy yma: www.biglotteryfund.org.uk/recriwtiopwyllgorpawbaile

Pwyllgor Cymru

Mae Pwyllgor Cymru’n pennu’r cyfeiriad strategol ar gyfer rhaglenni ariannu sy’n gwneud cyfraniad unigryw at genhadaeth y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru. Wrth wneud hyn bydd yn ystyried fframweithiau Deyrnas Unedig gyfan a sefydlwyd gan Fwrdd y Gronfa a’r Cyfarwyddiadau Polisi a gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru. Mae rolau a chyfrifoldebau allweddol aelodau’r Pwyllgor yn cynnwys:

 1. Arwain wrth bennu’r cyfeiriad strategol a’r fframwaith polisi ar gyfer rhaglenni ariannu a fydd yn gwneud cyfraniad unigryw at genhadaeth y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru.
 2. Goruchwylio dosbarthu ariannu’r Gronfa Loteri Fawr mewn ffordd effeithiol ac effeithlon yng Nghymru, gan gynnwys pennu cyllideb grant gychwynnol ar gyfer bob blwyddyn o fewn y paramedrau y cytunwyd arnynt gan Fwrdd y Deyrnas Unedig.
 3. Cydweddu â’r weithrediaeth yng Nghymru trwy ddarparu cefnogaeth, cyngor a barn annibynnol ac ar yr un pryd, sicrhau bod swyddogaethau’r Gronfa Loteri Fawr yn cael eu cyflwyno’n effeithiol ac yn effeithlon a monitro’r defnydd o awdurdod wedi’i ddirprwyo ac effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y weithrediaeth.
 4. Hyrwyddo pob agwedd ar waith y Gronfa Loteri Fawr yn allanol, a gwella ac amddiffyn ei henw da yng Nghymru.

Rydym am benodi hyd at bump o bobl a all ddangos:

 • dealltwriaeth o genhadaeth, gwerthoedd ac egwyddorion y Gronfa Loteri Fawr ac ymrwymiad iddynt
 • hanes cryf o wneud penderfyniadau strategol
 • dealltwriaeth glir o’r problemau y mae cymunedau Cymru’n eu hwynebu a’r cyd-destun gwleidyddol yr ydym yn byw ynddo
 • sgiliau siarad yn gyhoeddus, cyflwyno ac ymdrin â’r cyfryngau

 Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn taliad blynyddol sefydlog o £5,232. Bydd treuliau dilys, gan gynnwys costau teithio a chynhaliaeth, yn cael eu talu’n unol â’n polisïau. Y terfyn amser ymgeisio yw hanner nos, nos Sul 24 Medi. Mwy yma: www.biglotteryfund.org.uk/recriwtiopwyllgorcymru

“Mae’r cyfan diolch iddyn nhw a’r Loteri Genedlaethol. Mae wedi newid fy mywyd yn llwyr.”

Medi 12, 2017

Gan ddechrau o gegin y sefydlwyr, Bernie and Jane Latham, sefydlwyd UCAN yn 2005 i redeg gweithdai drama mewn partneriaeth â RNIB Cymru yn Theatr Sherman, Caerdydd. Ers hynny maen nhw wedi mynd o nerth i nerth; gan gyflwyno gweithdai ar draws Cymru ac yn Ewrop, a chan lansio’r ap UCAN Go sy’n cefnogi pobl sydd â namau gweledol i ymwneud yn hyderus â nifer cynyddol o theatrau.

Heddiw, maent wedi’u lleoli yn Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg Prifysgol Caerdydd lle mae’r aelodau’n dysgu’r genhedlaeth nesaf o is-feddygon llygaid am fyw gyda nam gweledol.

Ganwyd Ben Richards, sy’n 25 oed ac o’r Barri, gyda’i nam ar y golwg, a gall weld dim ond 3 metr allan o bob 60 y gall pobl sydd â golwg llawn ei weld. Ymunodd ag UCAN ar ôl cwrdd ar hap â Bernie a Jane. Darllen rhagor…

Siaradwch ag un o ymgynghorwyr y Gronfa Loteri Fawr

Medi 6, 2017

Meddwl am ymgeisio i’r Gronfa Loteri Fawr am grant?

Mae gwybodaeth ac arweiniad ar gael ar ein gwefan ar gyfer pob un o’n rhaglenni ariannu. Mae dolen i bob un isod.

 • Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300 a £10,000 i gefnogi’r hyn sy’n bwysig i bobl a chymunedau. biglotteryfund.org.uk/arianibawb
 • Mae Pawb a’i Le: Grantiau maint canolig yn cynnig dyfarniadau rhwng £10,001 a £100,000 ar gyfer prosiectau cymunedol sy’n para hyd at bum mlynedd. biglotteryfund.org.uk/pawbailecanolig
 • Mae Pawb a’i Le: Grantiau mawr yn cynnig dyfarniadau rhwng £100,001 a £500,000 ar gyfer prosiectau cymunedol sy’n para hyd at bum mlynedd. biglotteryfund.org.uk/pawbailemawr

Eisiau siarad â rhywun am eich syniad prosiect neu ofyn cwestiwn?

Amy and Backs.JPGMae ein Tîm Cymorth yn falch o helpu, byddant ar gael dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9:00am a 5:00pm trwy ffonio 0300 123 0735 neu yrru e-bost i cymru@cronfaloterifawr.org.uk.

Os byddai’n well gennych siarad wyneb wrth wyneb, byddwn yn gwneud ein gorau glas i drefnu hwn. Er hynny, oherwydd y nifer uchaf o geisiadau a dderbyniwn, ni allwn gwrdd â phob prosiect. Isod mae rhestr o leoedd y byddwn yn ymweld â nhw dros yr wythnosau nesaf. Darllen rhagor…

“Rwy’n byw gyda dirywiad y macwla, ac yn hyfforddi meddygon ar gyfer y genhedlaeth nesaf.”

Medi 5, 2017

Nid yw bod yn eich arddegau’n hawdd i neb, ond roedd Mared Jarman o Gaerdydd yn cychwyn ar ei harddegau hi bron heb fedru gweld o gwbl.

Ond heddiw mae hi’n un o bedwar o bobl ifainc gysylltiedig ag UCAN Productions sy’n hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o feddygon llygaid yng Nghymru diolch i gymorth gan brosiect a ariannwyd gan y Gronfa Loteri Fawr, oll yn bosib diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Gan ddechrau o gegin y sefydlwyr, Bernie and Jane Latham, sefydlwyd UCAN yn 2005 i redeg gweithdai drama mewn partneriaeth â RNIB Cymru yn Theatr Sherman, Caerdydd. Ers hynny maen nhw wedi mynd o nerth i nerth; gan gyflwyno gweithdai ar draws Cymru ac yn Ewrop, a chan lansio’r ap UCAN Go sy’n cefnogi pobl sydd â namau gweledol i ymwneud yn hyderus â nifer cynyddol o theatrau.

Heddiw, maent wedi’u lleoli yn Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg Prifysgol Caerdydd lle mae’r aelodau’n dysgu’r genhedlaeth nesaf o is-feddygon llygaid am fyw gyda nam gweledol. Darllen rhagor…

Beth sy’n newydd am y rhaglen Pawb a’i Le?

Awst 16, 2017

Worthing Community Homes 140 (1).jpgErs lansio yn 2005, mae Pawb a’i Le wedi dosbarthu dros £200 miliwn a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i filoedd o brosiectau cymunedol ledled Cymru.

Gall unrhyw fudiad trydydd sector, grŵp cymunedol, corff cyhoeddus neu fenter gymdeithasol ymgeisio i Pawb a’i Le am grant rhwng £10,000 a £500,000. Rydym eisiau ariannu prosiectau’n para hyd at bum mlynedd sy’n gweld pobl a chymunedau’n gweithio ar y cyd ac yn defnyddio eu cryfderau i gael effaith gadarnhaol ar y pethau sydd fwyaf pwysig iddynt.

Dros y misoedd diwethaf, rydym wedi bod yn ymchwilio i sut y gallwn wella’r broses yn seiliedig ar adborth gan gwsmeriaid, gan ei wneud yn gyflymach ac yn symlach. Lansiwyd ein deunyddiau ymgeisio newydd a gwell ar 31 Gorffennaf. Darllen rhagor…