Skip to content

Cyflawniad arbennig wrth i Chris roi 3000 awr o’i amser i wirfoddoli i Te a Cofi

Mai 25, 2017

Main image.jpgAr ôl bod allan o gyflogaeth yn hir dymor yn 28 oed, roedd Chris yn ei chael hi’n anodd i ddod o hyd i gyfleoedd gwaith/gwirfoddoli a oedd yn ei siwtio. Roedd wrth ei fodd yn dysgu ond yn anffodus doedd addysg drwy goleg ayyb ddim yn brofiad da iddo. Wnaeth hyn ddim ei stopio rhag mynd am yr hyn roedd ei eisiau ac roedd yn benderfynol i ddod o hyd i rywbeth i’w wneud a chyfle i ddysgu. 

Rwan yn 30 oed, diolch i GISDA a’u Canolfan Hyffoddi Te a Cofi yng Nghaernarfon, mae Chris wedi darganfod cariad newydd tuag at wirfoddoli yn y ganolfan arlwyo. Mae nawr wedi bod yn gwirfoddoli ers dros 2 flynedd ac wedi cyfrannu 3000 o oriau gwirfoddol, sy’n wych.  

‘’Roeddwn eisiau byw yn fwy annibynnol a dod o hyd i gyfleoedd i ddysgu.  Wnes i ddim mwynhau coleg ac roedd yn brofiad gwael imi ond roeddwn wrth fy modd yn dysgu pethau newydd. Roedd angen yr help arnai i ddod o hyd i’r cyfle iawn a fyddai’n fy ngalluogi i wneud rhywbeth yr wyf yn ei fwynhau, yn rhywle y gallwn ddysgu ac a oedd â’r genfogaeth iawn a oedd yn fy siwtio i.  Yn y diwedd fe ddes i ar draws y caffi’’ Darllen rhagor…

Elusen yn y cymoedd yn camu i’r adwy i gefnogi iechyd a lles pobl.

Mai 11, 2017

Valleys Steps main image.jpgMae Valleys Steps yn elusen iechyd a lles sy’n darparu gwybodaeth a chyrsiau seico-addysgol am ddim ar Ymwybyddiaeth Ofalgar a Rheoli Straen ar gyfer pobl mewn cymunedau a wasanaethir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf. Mae’r cyrsiau wedi’u dylunio i ddarparu offer i bobl i ddeall mwy am eu hunain a dysgu dulliau rhoi hwb i les.

Mae ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr yr elusen wedi elwa o’r gwersi yr ydym wedi’u dysgu o gymhwyso technegau Ymwybyddiaeth Ofalgar a Rheoli Straen yn ein bywydau ein hunain. Rydym eisiau rhannu’r hyn rydym wedi’i ddysgu, ac elwa ohono, gyda phawb. Nid ydym eisiau gwneud asesiadau na labelu neb. Nid ydym eisiau i bobl deimlo o dan bwysau i ddatgelu unrhyw beth amdanynt eu hunain. Rydym eisiau darparu lle diogel a chroesawgar ar gyfer dysgu a myfyrio. Darllen rhagor…

Beth all cyfranddaliadau cymunedol ei wneud i chi?

Mai 8, 2017

Mae cyfranddaliadau cymunedol yn opsiwn cynyddol boblogaidd yng Nghymru ar gyfer pobl leol sydd am greu cyfleoedd mawr yn eu cymuned. O gyllido cyfleusterau cymunedol a ffynonellau ynni cynaliadwy i brynu’r siop neu dafarn leol, mae’r cyfle’n bodoli i’r gymuned gyfan ddod ynghyd ac ymfalchïo yn y lle sy’n gartref iddynt.

Felly beth ydynt a sut maen nhw’n unigryw? Mae cyfranddaliadau cymunedol yn gweithio fel unrhyw fusnes mawr arall, ond yn hytrach na phrynu rhan o gwmni sydd eisoes yn bodoli mae pobl leol yn rhoi arian tuag at gyfran mewn cwmni y byddant yn cychwyn ac yn berchen arno. Mae cyfranddaliadau cymunedol a chydweithfeydd yn sicrhau bod y fenter yn un sy’n wirioneddol ar gyfer y gymuned trwy gynnig polisi “un aelod, un bleidlais”, gan olygu y bydd pawb yn y gymuned yn cael yr un hawl i bleidlais ac i ddweud eu dweud ni waeth faint bynnag o gyfranddaliadau y mae un unigolyn yn eu prynu. Darllen rhagor…

£150,000 o arian y Loteri Genedlaethol wedi’i ennill ar draws ITV Cymru

Ebrill 19, 2017

Wedi colli’r cyhoeddiad Prosiectau’r Bobl ar ITV Wales? Mae tri phrosiect yn ardal ITV Cymru Wales wedi ennill hyd at £50,000 yr un o arian y Loteri Genedlaethol i gefnogi eu cymunedau lleol.

Enillodd Elderfit, Leonard Cheshire Disability a Western Beacons Mountain Search and Rescue Team y nifer uchaf o bleidleisiau cyhoeddus yng nghystadleuaeth Prosiectau’r Bobl, a welodd 95 o brosiectau ar draws y Deyrnas Unedig yn cystadlu am grantiau i ddatblygu eu gwaith ymhellach.

Mae Prosiectau’r Bobl yn bartneriaeth rhwng y Gronfa Loteri Fawr, ITV a’r Loteri Genedlaethol, sy’n rhoi cyfle i’r cyhoedd benderfynu sut y gallai £3 miliwn o arian gan y Loteri Genedlaethol wneud gwahaniaeth yn eu hardal leol.

Darllen rhagor…

Pam y dylai chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ymuno â dathliadau Merched y Wawr

Ebrill 5, 2017

main image.jpgEleni nid yn unig pobl sy’n ennill y Loteri Genedlaethol fydd yn dathlu ond hefyd aelodau Merched y Wawr sy’n dathlu hanner canrif ers sefydlu’r mudiad.

Yn sicr mae hyn yn garreg filltir bwysig ac yn un y dylai chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ymfalchïo ynddi hefyd. Pam tybed? Wel, oherwydd drwy’r Loteri Genedlaethol mae grwpiau Merched y Wawr wedi cael cyfanswm oddeutu £400,000 drwy grantiau bach gan y Gronfa Loteri Fawr – un o’r sefydliadau sy’n dosbarthu arian y Loteri Genedlaethol.

Yn wir ers i’r Gronfa Loteri Fawr gychwyn rhannu arian rydym wedi gwneud buddsoddiad mawr mewn prosiectau cymdeithasol Cymreig. Er 1994 rydym wedi buddsoddi £60,955,911  mewn prosiectau cymunedol ble mae’r ymgeisydd wedi nodi bod buddiolwyr yn bennaf yn siarad Cymraeg.

Dywedodd Ruth Bates, Pennaeth Cyfathrebu’r Gronfa Loteri Fawr: “Ar gyfartaledd, grantiau llai na dwy fil sydd wedi cael eu rhoi i ganghennau llwyddiannus Merched y Wawr. Er mai grantiau bach yw’r rhain, mae’n glir eu bod wedi helpu trawsnewid profiadau Aelodau a chymunedau cefn gwlad.

“Hoffwn i, ar ran y Gronfa Loteri Fawr, ddymuno Pen-blwydd Hapus iawn i aelodau Merched y Wawr ar draws Cymru.” Darllen rhagor…

Engage to Change yn cefnogi Elen i mewn i gyflogaeth

Mawrth 29, 2017

main image.jpg

Mae Elen yn mwynhau gweithio yn Eurospar Blaenau Ffestiniog yn fawr. P’un a yw’n gweithio ar y tiliau, trefnu stoc, y cludiannau neu ddim ond sgwrsio gyda chwsmeriaid a rhoi croeso iddynt yn eu siop leol, mae Elen yn mwynhau’r ymdeimlad o berthyn y mae hi’n ei gael o’r Eurospar a’r holl staff yno.

Mae Elen yn awtistig, ond nid yw hynny erioed wedi ei hatal rhag gweithio tuag at ei chyrchnodau. O astudio at ei chymhwyster Lefel 2 mewn Busnes yng Ngholeg Meirion Dwyfor i’w swydd hi nawr yn y byd gwaith, mae Elen wedi ffynnu gyda’r gefnogaeth iawn ar gyfer ei hanghenion. Ers mis Tachwedd, mae’r prosiect Engage to Change wedi bod yn cefnogi Elen yn ei swydd 16 awr yr wythnos yn yr Eurospar trwy ymagwedd yn canolbwyntio ar yr unigolyn sy’n cynnwys hyfforddiant yn y swydd,  hyfforddiant CV a chyfweliad, a mathau eraill o gefnogaeth gyflogaeth ar ei chyfer hi a’i chyflogwr. Yn ei rôl, mae ei chyflogwr, Emma, yn dweud bod Elen yn arbennig o dda wrth werthu’n weithredol a gyda phobl sydd â phlant. Darllen rhagor…

Ceisiadau Pawb a’i Le – am beth ydym ni’n chwilio?

Mawrth 21, 2017
17349448_10155084979447640_1762677172_o.jpg

Inge Deane

Ystyried ymgeisio i’n rhaglen Pawb a’i Le? Gofynnom i Inge Deane rannu ei chyngor ar gwblhau cais cam un. Mae Inge wedi bod yn swyddog ariannu gyda’r Gronfa Loteri Fawr ers 13 mlynedd ac yn gweithio ar dîm asesu Pawb a’i Le – felly pwy gwell i holi amdano?!

“Wel y brif agwedd y mae angen i ni ei weld yw bod y syniad ar gyfer y prosiect wedi dod gan y bobl a fydd yn elwa o’r prosiect yn y pen draw. Mae hyn yn golygu mai’r ‘darpar fuddiolwyr’ hynny yw’r rhai sydd wedi adnabod beth yw’r anghenion yn eu cymuned (o le neu fuddiant) a datblygu prosiect i ymdrin â’r anghenion hynny. Gellir gwneud hwn trwy amrywiaeth o ymarferion ymgynghori â’r bobl a fydd yn elwa a gyda’r gymuned ehangach. Mae’n bwysig, fodd bynnag, fod hyn yn ffurfio sail yr ymchwil, gan y bydd yn eich galluogi chi fel mudiad i adnabod beth yw’r ffordd orau i chi helpu’r gymuned rydych yn ei gwasanaethu. Darllen rhagor…