Mynd i'r cynnwys

Diolch yn fawr! Yr ariannu Loteri Genedlaethol diwethaf yng Nghymru!

Hydref 1, 2020

Fel rhan o’n hymrwymiad i gefnogi cymunedau ledled Cymru, roeddem am dynnu sylw at rai o’r sefydliadau ar hyd a lled Cymru sy’n gwneud gwahaniaeth anhygoel i bobl a chymunedau wrth iddynt edrych drwy COVID-19 ac i’r dyfodol.  

Drwy gydol mis Medi rydym wedi dyfarnu £1,070,870 o arian y Loteri Genedlaethol i 34 o sefydliadau sy’n cefnogi pobl a’u cymunedau. Mae rhai o’r sefydliadau’n cynnwys: 

Pêl-droed Iechyd Meddwl yng Nghymru

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, bydd Pêl-droed Iechyd Meddwl yng Nghymru yn Abertawe yn defnyddio £9,950 i hyfforddi 12 unigolyn fel cyd-sylfaenwyr yr elusen, a fydd yn ei thro yn trefnu gweithgareddau a digwyddiadau i bobl sy’n profi anawsterau iechyd meddwl yn Ne Cymru.

Dywedodd Paul Francis, hyfforddwr gwirfoddol wrthym: “Rwy’n credu bod pêl-droed iechyd meddwl yng Nghymru yn syniad anhygoel a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar fywydau cannoedd o bobl ledled Cymru! Mae’n rhywbeth dwi’n falch iawn ohono ac mae’n anrhydedd bod yn rhan ohono!

Dywedodd Anthony Barnett, hyfforddwr gwirfoddol: “Ni allai pêl-droed iechyd meddwl yng Nghymru fod wedi dod ar adeg well, mae’n cynnig help a diogelwch i bobl, gan gynnwys fi na fyddai wedi gallu bod yn fwy balch i ddweud fy mod yn gwirfoddoli i elusen mor anhygoel.”

Pêl droed Iechyd Meddwl yng Nghymru

Pêl droed Iechyd Meddwl yng Nghymru

Darllen rhagor…

Bobl ifanc! Rydyn ni’n dechrau ar bartneriaeth gyda chi

Medi 23, 2020
Pobl ifanc yn arwain

Ym mis Awst, cyhoeddwyd ein bod wedi recriwtio ein panel cynghori Pobl Ifanc yn Arwain Cymru, tîm deinamig ac amrywiol o 10 o bobl ifanc o bob rhan o Gymru i arwain y ffordd y caiff arian y Loteri Genedlaethol ei ddefnyddio i gefnogi pobl ifanc ledled Cymru. Dros yr wythnosau nesaf byddant yn cyrraedd ein pobl ifanc ac yn ymgysylltu â hwy i glywed am y materion sydd bwysicaf iddynt, a sut y gellir defnyddio arian y Loteri Genedlaethol i wneud gwahaniaeth cadarnhaol.

Fel rhan o’r gwaith hwn rydym hefyd yn gweithio gyda ProMo Cymru, mewn partneriaeth â’r Weinyddiaeth Bywyd, i helpu i gefnogi ein 10 person ifanc i estyn allan, ymgysylltu a chlywed mwy gan bobl ifanc ledled Cymru. Cewch wybod mwy am ein panel cynghori Pobl Ifanc yn Arwain Cymru a sut maen nhw’n gweithio gyda Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar ein gwefan. Darllen rhagor…

Ein 3 awgrymiad gwych ar gyfer prosiectau mewn ysgolion

Medi 11, 2020

Ein 3 awgrymiad gwych ar gyfer prosiectau mewn ysgolion

Gydag ysgolion yng Nghymru bellach yn croesawu disgyblion yn ôl am y tro cyntaf mewn misoedd, rydym yn disgwyl cynnydd mewn ceisiadau am brosiectau a chyfarpar i ysgolion.

Gallwn ni ariannu ysgolion eu hunain a grwpiau elusennol sy’n gwneud gwaith mewn ysgolion – yn bennaf trwy ein cronfa Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol. Rydym wedi ariannu llawer o brosiectau anhygoel mewn ysgolion dros y blynyddoedd!

Yn anffodus serch hynny, mae llawer o’r ceisiadau yr ydym wedi’u derbyn yn ddiweddar ar gyfer pethau na allwn eu hariannu.

Gyda hynny mewn cof, dyma ein tri awgrymiad pennaf os ydych chi’n ymgeisio am arian i wneud gwaith mewn ysgol:

1. Cadwch draw o amserau addysgu

Allwn ni ddim ariannu gweithgareddau mewn ysgolion yn ystod amserau addysgu. Mae hyn yn wir ni waeth p’un a ydych yn ysgol sy’n  ymgeisio am grant neu’n elusen sy’n ymgeisio i redeg gweithgareddau ar gyfer disgyblion mewn ysgol. Hyd yn oed os yw’r gweithgareddau’n eithaf gwahanol i wersi arferol, allwn ni ddim ariannu nhw os byddant yn disodli gweithgareddau addysgu.

Mae cyn yr ysgol ac ar ôl yr ysgol yn iawn, fel y mae’r egwyl ac amser cinio.

Os nad oes unrhyw amser arall y gallai’r gweithgareddau ddigwydd, y peth gorau i’w wneud yw siarad â ni cyn ymgeisio, a gallwn ni gael sgwrs am y pethau y gallwn helpu gyda nhw a’r hyn na allwn ei ariannu.

2. Osgowch ymgeisio am gyfarpar a allai gael ei ddefnyddio yn ystod amser addysgu yn yr ysgol

Cwestiwn cyffredin yw hwn, ond nid yw’n rhywbeth y gallwn ei ariannu ar unrhyw gyfrif. Er enghraifft, rydym yn annhebygol o ariannu cyfarpar chwaraeon a allai gael ei ddefnyddio mewn gwersi addysg gorfforol neu gyfrifiaduron ar gyfer dosbarthiadau TG. Dyma’r achos hyd yn oed os caiff y cyfarpar ei ddefnyddio y tu allan i oriau ysgol hefyd.

Rydym yn deall bod y rheolau cadw pellter cymdeithasol gyda COVID-19 yn golygu y bydd llawer o ysgolion eisiau gosod ardaloedd addysgu awyr agored i leddfu’r pwysau ar ystafelloedd dosbarth. Yn anffodus, nid yw’n rhywbeth y gallwn ei ariannu. Ni chaniateir i ni ariannu cyfarpar a gaiff ei ddefnyddio’n bennaf i addysgu’r cwricwlwm ysgol, hyd yn oed o dan yr amgylchiadau anodd hyn.

3. Cofiwch gynnwys y gymuned ehangach

Y prif bwynt yma i ysgolion yw hyn: rydym yn annhebygol o ariannu gwaith sydd o fudd dim ond, neu’n bennaf, i ddisgyblion neu staff ysgolion.

Rydym yn chwilio am gyfranogiad y gymuned ehangach wrth gynllunio a chyflwyno unrhyw waith a ariannwn – mewn ysgolion a fel arall. Gallwch chi ddarllen mwy am beth mae hyn yn ei olygu yn y blog hwn, ac ychydig am beth mae’n ei olygu yn benodol ar gyfer ysgolion yma.

I ni, yr enghreifftiau gorau o hyn yw pan fyddwch yn gofyn i’ch cymuned ‘beth hoffech chi ei wneud?’ yn hytrach na ‘ydych chi’n cefnogi’r syniad yma rydym eisoes wedi’i ddyfeisio?’ neu ‘a hoffech chi wneud y gweithgaredd am ddim yma rydym wedi’i drefnu?’

Rhai enghreifftiau

Dyma rai esiamplau o bethau na allem eu hariannu, yn seiliedig ar geisiadau diweddar:

  • Cyflenwad nwyddau papur i blant sy’n dychwelyd i’r ysgol
  • Gosod ystafell ddosbarth awyr agored i gynnal gwersi yn y maes chwarae
  • Llechi iPad ar gyfer disgyblion i alluogi nhw i wneud gwersi o gartref ar-lein

Rydym yn derbyn llawer o geisiadau hefyd ar gyfer gwelliannau i diroedd ysgolion er budd disgyblion yn unig, rhywbeth rydym yn llai tebygol o’i ariannu.

Felly beth allwn ni ei ariannu?

Rwy’n falch o ddweud bod yna lawer o bethau y gallem ystyried eu hariannu hefyd!

Os yw’n digwydd y tu allan i amser addysgu yn yr ysgol, ac mae pobl o’r gymuned ehangach ei eisiau ac yn cymryd rhan ynddo, yna byddem yn ei ystyried. Er enghraifft, efallai y byddem yn ariannu pethau fel cynhyrchiad drama ar ôl ysgol sy’n cael ei berfformio ar-lein ar gyfer cartrefi gofal lleol, neu glwb bwyd sy’n gwahodd pobl leol i weithio ochr yn ochr â disgyblion i dyfu bwyd mewn gardd gymunedol.

Os oes gennych unrhyw amheuon, siaradwch â ni!

Ac yn olaf, cofiwch – rydym bob amser yn falch o gael sgwrs am eich syniad cyn i chi ymgeisio, felly mae pob croeso i chi gysylltu â ni os nad ydych yn siŵr.

Diolch o galon i’n grwpiau cymunedol: £15 miliwn wedi’i ddyfarnu i gefnogi cymunedau ledled Cymru yn ystod y cyfnod clo

Awst 6, 2020

Ers i argyfwng a chlo COVID-19 ddechrau, mae 588 o elusennau a grwpiau cymunedol ledled Cymru wedi derbyn cyfanswm o £15 miliwn o arian y Loteri Genedlaethol.

Mae’r arian, a ddosbarthwyd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, yn helpu pobl i gefnogi ei gilydd trwy’r amseroedd heriol hyn. Roeddem eisiau sôn wrthych chi am rai yn unig o’r sefydliadau ledled Cymru sy’n gwneud gwahaniaeth sylweddol yn eu cymunedau ar hyd a lled Cymru.

Darllen rhagor…

Rydym yn eich herio CHI i ymgymryd â’r her #CronGymYLGBeicio!

Awst 5, 2020

Mae’r pandemig wedi annog llawer o bobl i fynd ar feic, sydd nid yn unig yn cael effeithiau cadarnhaol ar iechyd corfforol a meddyliol pobl, ond mae dewis beic dros gar hefyd yn newyddion gwych i’n hamgylchedd. Gwnaethom ddatblygu ein her #CronGymYLGBeicio gyda hyn mewn golwg. Rydym am annog pobl i fynd ar eu beic – wrth godi ymwybyddiaeth o’r gwahaniaeth y mae arian y Loteri Genedlaethol wedi’i wneud yn eu cymunedau.

I gymryd rhan, mae ein llwybr yng Nghaerdydd isod. Byddem wrth ein bodd ichi ddweud wrthym i gyd am eich taith ar gyfryngau cymdeithasol gyda llun ohonoch yn un o’ch hoff dirnodau neu brosiectau ar y llwybr ochr yn ochr â’r hashnod #CronGymYLGBeicio.

I’r rhai nad ydyn nhw’n lleol yng Nghaerdydd, byddem dal wrth ein boddau i chi i fynd allan ar eich beic – felly beth am gynllunio’ch llwybr beicio eich hun heibio eich hoff brosiectau a ariennir gan y Loteri Genedlaethol yn eich cymuned? Os ydych chi’n chwilio am ysbrydoliaeth llwybr beicio, fe allech chi ddilyn un o’r rhai sy’n bodoli eisoes. Llwybrau beicio yn y DU a ddatblygwyd gan Sustrans a ariennir gan y Loteri Genedlaethol.

Sut bynnag rydych chi’n dewis beicio, rydyn ni eisiau clywed popeth amdano gan ddefnyddio #CronGymYLGBeicio.

Darllen rhagor…

Hwb ynni gwyrdd i Fferm Gymunedol Abertawe, diolch i’r Loteri Genedlaethol

Gorffennaf 31, 2020

Mae Fferm Gymunedol Abertawe yn fferm gymunedol wedi’i lleoli yn Fforest-fach, Abertawe sy’n canolbwyntio ar gefnogi pobl yn y gymuned gyda chyfleoedd gwirfoddol fel modd i wella iechyd, lles ac iechyd meddwl pobl. Yn gynharach eleni cawsant grant Ychwanegiad Gwyrdd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol o £9,900 i, gyda chefnogaeth o Adnewyddu Cymru a Chymunedau Cynaliadwy Cymru, osod paneli solar ar eu to i wella effeithlonrwydd ynni eu hadeilad.

Mae’r Ychwanegiad Gwyrdd yn rhoi peilot yng Nghymru sy’n cefnogi prosiectau presennol y Loteri Genedlaethol i wneud newidiadau bach i’w prosiectau i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd yn eu cymunedau. Mae’r peilot Ychwanegiadau Gwyrdd yn rhan o’n strategaeth amgylcheddol i wneud newid cadarnhaol i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd mewn cymunedau. Darganfyddwch fwy ar ein gwefan.

Fe siaradom â Kate Gibbs o Fferm Gymunedol Abertawe am eu grant, a pha wahaniaeth y mae’n ei wneud i’w gwaith.

Darllen rhagor…

Siaradwch ag un o ymgynghorwyr Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Gorffennaf 16, 2020

Meddwl am ymgeisio i Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am grant?

Mae gwybodaeth ac arweiniad ar gael ar ein gwefan ar gyfer pob un o’n rhaglenni ariannu. Mae dolen i bob un isod.

  • Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300 a £10,000 i gefnogi’r hyn sy’n bwysig i bobl a chymunedau. tnlcommunityfund.org.uk/arianibawb
  • Mae Pawb a’i Le: Grantiau maint canolig yn cynnig dyfarniadau rhwng £10,001 a £100,000 ar gyfer prosiectau cymunedol sy’n para hyd at bum mlynedd. tnlcommunityfund.org.uk/pawbailecanolig
  • Mae Pawb a’i Le: Grantiau mawr yn cynnig dyfarniadau rhwng £100,001 a £500,000 ar gyfer prosiectau cymunedol sy’n para hyd at bum mlynedd. tnlcommunityfund.org.uk/pawbailemawr

Eisiau siarad â rhywun am eich syniad prosiect neu ofyn cwestiwn?

Mae ein Tîm Cymorth yn falch o helpu, byddant ar gael dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9:00am a 5:00pm trwy ffonio 029 2168 0214 neu yrru e-bost i cymru@cronfagymunedolylg.org.uk.

Os byddai’n well gennych siarad ar-lein, byddwn yn gwneud ein gorau glas i drefnu hwn. Er hynny, oherwydd y nifer uchaf o geisiadau a dderbyniwn, ni allwn gwrdd â phob prosiect. Isod mae rhestr o leoedd y byddwn yn ymweld â nhw dros yr wythnosau nesaf.

. Darllen rhagor…

Grant gwyrdd yn rhoi hwb cymunedol i glwb rygbi

Gorffennaf 16, 2020

Clwb Rygbi Mae Bethesda Cyf yn glwb rygbi ym Methesda, Gwynedd sy’n defnyddio eu cyfleusterau fel canolfan i fusnesau lleol a mentrau cymdeithasol weithredu i gefnogi pobl yn eu cymuned leol.

Cawsant grant Ychwanegiad Gwyrdd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol o £10,000. Mae’r grantiau Ychwanegiad Gwyrdd yn rhan o’n strategaeth amgylcheddol i wneud newid cadarnhaol i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd mewn cymunedau. Darganfyddwch fwy am ein strategaeth ar ein gwefan.

Gwnaethom siarad â William Sandison o Glwb Rygbi Bethesda am eu grant, a pha wahaniaeth y mae’n ei wneud i’w cymuned.

Tri dyn yn chwerthin

Mae bod yn wyrdd yn dda i’r gymuned

“Mae grant Ychwanegiad Gwyrdd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi bod yn fuddiol iawn i redeg Clwb Rygbi Bethesda. Roedd y gwaith rydym wedi llwyddo i’w gyflawni diolch i’r grant yn golygu bod yr adeilad yn gynhesach diolch i ailosod y ffenestri ac ychwanegu’r rendr allanol wedi’i inswleiddio y tu allan i’r adeilad.

Mae hyn wedi golygu y bydd ein costau a’n biliau ynni a chyfleustodau tymor hir yn is, a gallwn fuddsoddi’r arbedion hyn i gefnogi ein cymuned.

Mae ein cymuned wedi dweud wrthym am ba mor dda y mae’r adeilad yn edrych yn awr, ac mae’r goleuadau awyr dywyll LED allanol wedi gwneud yr adeilad yn fwy defnyddiadwy yn ystod y nos. Mae’r goleuadau LED allanol newydd yn golygu bod yr adeilad a’r safle yn fwy diogel yn ystod y nos diolch i ba mor llachar ydyn nhw.

Mae’r cyfleuster hyb hefyd wedi’i leoli ar hyd llwybr sy’n bwydo ystlumod ac mae ystlumod Pipistrelle a Brown Long Eared yn clwydo yn yr adeilad. Yn ogystal â bod yn wyrddach nid yw’r defnydd o oleuadau awyr dywyll LED allanol yn cael effaith niweidiol ar yr ystlumod yn yr ardal.

Ni fyddem wedi gallu cwblhau’r prosiectau hyn heb y grant ychwanegiad gwyrdd. “

Darllen rhagor…

Jambo! Gwirfoddolwyr Radio yn dweud helo

Gorffennaf 9, 2020

Wedi’i lansio fis diwethaf mae gorsaf radio ar-lein newydd sbon yn dod â gwybodaeth amlieithog ar COVID-19 a mwy i bobl o gymunedau Affro-Caribïaidd.

Mae Jambo! Radio bellach yn fyw, a diolch i £10,000 o arian grant Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol, mae’r tîm y tu ôl i’r orsaf wedi gallu prynu’r offer i’w ddarlledu gartref, gan gefnogi eu pellter cymdeithasol a’u cadw’n ddiogel yn ystod y pandemig.

Mae pawb sy’n ymwneud â Jambo! sy’n ffordd arall o ddweud helo, yn wirfoddolwr. Mae’r orsaf yn Paisley yn darlledu o ddydd Llun i ddydd Iau rhwng 9.30yb a 10yh, dydd Gwener a dydd Sadwrn rhwng 9.30yb a 2yh ac ar ddydd Sul rhwng 10yb a 10yh.

Dywed y gwirfoddolwr a’r cyflwynydd, Bene Briggs-Mckinley, 42, o Glasgow, “Nid yn unig y byddwn yn rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen ar bobl am COVID-19 ond rydym hefyd eisiau chwarae cerddoriaeth a’u haddysgu a’u difyrru.”

Mae Bene yn cyflwyno dwy sioe yr wythnos, un yn sioe newyddion a ffordd o fyw gadarnhaol gyda cherddoriaeth dda a’r gorsafoedd eraill ar ddysgu pobl, yn enwedig plant, am ffigurau hanesyddol a’r fytholeg o amgylch diwylliant Affrica.

Ychwanegodd, “Mae ein gorsaf ar-lein mor bwysig i ni ac fe wnaethon ni ddarlledu mewn amrywiaeth eang o ieithoedd i gysylltu â phobl, o Saesneg Pigeon i Swahili, Lingala neu Amhareg.”

Mae radio Jambo! yn dod â chymunedau ynghyd â chyfres o ddeialog ddiddorol a sioeau sgyrsiol trwy gydol yr wythnos ac yn chwarae cerddoriaeth Affricanaidd a Charibïaidd. Mae eu darllediadau yn helpu i sicrhau nad yw pobl Affro-Caribïaidd leol yn teimlo’n unig nac wedi’u hynysu oddi wrth weddill y gymdeithas a’r byd ac yn rhoi lle i’w llais a’u profiad o COVID-19 gael eu clywed.

Yn wahanol i ddarlledwyr prif ffrwd mae cynnwys a gwybodaeth ar gael i siaradwyr ieithoedd eraill o dreftadaeth Affro-Caribïaidd sy’n golygu bod gwrandawyr yn cael gwybodaeth yn yr iaith y maen nhw’n ei deall orau

Lluniodd George Tah, 45, y syniad ar gyfer Radio Jambo! ar ôl ei bodlediad llwyddiannus Inspiring Transformation, yn esbonio, “Roeddem yn siarad am faterion iechyd meddwl, materion menywod, ein profiadau ein hunain ar y podlediad. Roeddwn i’n meddwl bryd hynny y byddai’n dda cael gorsaf radio.”

Fe aeth Jambo! yn fyw am y tro cyntaf ar Fehefin 14. Dywed George, “Roeddem yn cael cymaint o sylwadau ar ein podlediad yn ystod yr wythnosau cyntaf o’r clo mawr gan bobl yn gofyn i ni beth oedd y cyfan yn ei olygu.

 
DJJambo! sylfaenydd radio George Tah yn darlledu gwybodaeth COVID-19 o’i gartref

“Rydyn ni’n gwybod bod llawer o bobl ddim yn cael y wybodaeth gywir oherwydd nad oedden nhw’n ei deall.

“Nawr gallwn roi gwybodaeth i bobl ar sut y gallant gael help, lle gallant fynd am fwyd a chefnogaeth iddynt hwy a’u teuluoedd. Rydyn ni’n gyffrous ein bod ni wedi dechrau, mae’n wefr go iawn.”

Sut mae Empower– Be The Change yn addasu i COVID-19

Mehefin 18, 2020

Rydym yn falch o weld sut mae’r miloedd o sefydliadau menter gwirfoddol, cymunedol a chymdeithasol a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn addasu eu gwasanaethau i gefnogi eu cymunedau yn ystod pandemig COVID-19.

Yn ddiweddar buom yn siarad ag Empower – Be The Change yn Wrecsam. Gan weithio mewn partneriaeth â sefydliadau lleol fe wnaethant addasu eu gwaith i fynd ar-lein i barhau i gefnogi anghenion eu cymuned. Gwnaethom siarad â Jo Clay, Cyfarwyddwr Empower Be The Change i ddarganfod mwy:

Mynd ar-lein

“Mae Empower – Be The Change yn fenter gymdeithasol arobryn sy’n cyflwyno cyrsiau datblygiad personol a phroffesiynol, gyda chymwysterau a mentora achrededig y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Rydym yn grymuso pobl a thimau i adeiladu gwytnwch meddyliol cadarnhaol, gwireddu eu hunan-werth yn llawn a chyflawni eu potensial!

Fel arfer, rydym yn cyflwyno ein cyrsiau mewn ystafelloedd dosbarth mewn adeiladau cymunedol ledled Gogledd Cymru. Mae pobl o ystod o gefndiroedd yn dod at ei gilydd ac yn cael eu hannog mewn amgylchedd diogel i ddarganfod eu sgiliau, eu cryfderau a sut y gallant ddefnyddio’r rhain i gymryd camau cadarnhaol i drawsnewid eu bywydau.

Darllen rhagor…