Mynd i'r cynnwys

Chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn gwneud y Nadolig yn arbennig ar gyfer plant anabl

Rhagfyr 4, 2018

Yr wythnos hon wrth baratoi ar gyfer y Nadolig rydym yn dathlu rhai o’r prosiectau anhygoel yr ydym wedi’u hariannu eleni sy’n gwneud gwahaniaeth gwych i gymunedau.

Yn gynharach eleni rhoddwyd syrpreis i Adnodd Pen-y-bont ar Ogwr a’r Cylch ar gyfer Plant ag Anableddau (Y Bont) gyda’r newyddion yr oeddent yn llwyddiannus yn eu cais am grant o £530,000 gan y Loteri Genedlaethol. Gallwch ddarllen mwy amdano yma.

Dros bum mlynedd bydd yn cefnogi plant anabl a’u teuluoedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr i ostwng yr heriau y maent yn eu hwynebu, yn benodol unigedd a diffyg cyfleoedd cymdeithasol, gan annog nhw i ddatblygu cyd-gefnogaeth gan gymheiriaid, adeiladu perthnasoedd a mwynhau ffordd o fyw actif trwy weithgareddau sy’n cynnwys y teulu cyfan.

Darllen rhagor…

Advertisements

Cyngor gwych o Milford Youth Matters

Tachwedd 27, 2018

“Helo Dayle Gibby ydw i, fi yw Cydlynydd y Prosiect Milford Youth Matters sy’n elusen yn Aberdaugleddau. Ar hyn o bryd mae gennym brosiect Routes to Opportunity sy’n bartneriaeth rhyngom ni a Chyngor Sir Penfro, a’r hyn rydym yn ei ddarparu yma yw prosiect dysgu galwedigaethol wyth wythnos i bobl ifainc nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth ar hyn o bryd.

Ond nid hynny yn unig yw e, rydym yn cynnig cymaint yn fwy, ac mae hynny wedi dod gan bobl ifainc. Mae ein prosiect wedi esblygu o’r hyn y dywedodd pobl ifainc eu bod ei eisiau, pa gefnogaeth y maent ei hangen a sut y gallwn gefnogi nhw i gyflawni eu nodau.

Darllen rhagor…

“Rwyf yma heddiw dim ond oherwydd i fy ffrindiau fy atal rhag gwneud rhywbeth twp.”

Tachwedd 19, 2018

“Hi, Alex ydw i, myfyriwr Gwleidyddiaeth yn y drydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd. Cymerais ran yn y prosiect dros yr haf gan i iechyd meddwl  fynd yn rhan fawr iawn o fy mywyd yn yr ail flwyddyn, ac roeddwn eisiau gwneud yn siŵr nad oedd pobl eraill yn teimlo sut yr oeddwn i’n teimlo, sef ag ofn mawr ac wedi fy nal ac ag ofn dweud wrth bobl sut roeddwn i’n teimlo. Credais efallai y byddent yn beirniadu fi’n llym oherwydd y syniadau o gwmpas bod yn ddyn, y syniad eich bod i fod yn fawr, cryf, gwydn, dydy bechgyn ddim yn crio, y fath ‘na o beth.

“Ond i mi, cadw fy mhroblemau a brwydrau i fy hun oedd un o’r pethau gwaethaf a wnes i erioed. Ces i gymaint o frwydr yn fy ail flwyddyn wrth ddelio gyda fy hunaniaeth a dod allan fel deurywiol, delio â straen a achosodd bryder, a pho fwyaf y cadwais nhw i fy hun mwyaf y collais reolaeth ac un dydd fe waethygodd yn ddifrifol ac fe geisiais ladd fy hun.

“Rwyf yma heddiw dim ond oherwydd i fy ffrindiau fy helpu i lawr ac atal fi rhag gwneud rhywbeth twp, ac unwaith y dechreuais ddweud wrth bobl sut y teimlais i a sut yr oeddwn i’n teimlo, teimlais fod gofidion y byd wedi’u codi oddi ar fy ysgwyddau yn hytrach na bod y cyfan yn faich arnaf.

Darllen rhagor…

Sesiynau golff yn rhoi hwb i hyder goroeswyr strôc

Tachwedd 16, 2018

Mae goroeswyr strôc wedi bod yn dathlu llwyddiant sesiynau golff ar draws Cymru wrth helpu rhoi hwb i’w hyder a lles. Mae’r sesiynau New2Golf a Back2Golf  yn rhan o Stroke Community Steps gan y Gymdeithas Strôc yng Nghymru, prosiect pedair blynedd a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr. Mae’r rhaglen yn galluogi pobl sydd wedi’u heffeithio gan strôc i gyrchu cyfleusterau a gweithgareddau cymunedol, gan gynnwys sesiynau golff hygyrch, a drefnir ar y cyd gyda Wales Golf ac wedi’i gefnogi gyda chyllid ychwanegol gan Sports Foundation for the Disabled a Stroke Research and Innovation Fund.

Mae golffwyr blaenorol a’r rhai sy’n newydd i’r gamp wedi bod yn ymgynnull bob wythnos mewn clybiau ar draws Cymru, gan symud o sesiynau rhagflas i fynd allan ar y maes. Dathlwyd eu llwyddiant yn Clays Golf, Wrecsam ar 1 Tachwedd a The Vale Resort, Caerdydd ar 13 Tachwedd. Un a aeth i’r dathliad yn Vale Resort oedd Paddy Pratt o Ddoc Penfro, y mae ei hyder wedi cael hwb gwirioneddol o ganlyniad i fynd allan ar y cwrs golff. Yn dilyn strôc bedair blynedd yn ôl, teimlodd Paddy, 84 oed, na fyddai hi byth yn cymryd rhan mewn unrhyw beth actif eto. Darllen rhagor…

5 Awgrymiad gwych i gael grant ar gyfer eich prosiect

Tachwedd 6, 2018

1. Dod o hyd i’r rhaglen ariannu iawn i chi

Wrth ddatblygu eich prosiect, siaradwch â’r bobl rydych yn cydweithio â nhw a gwrandewch ar yr hyn y maent yn ei ddweud wrthych. Gofynnwch iddynt am beth sy’n bwysig iddynt a chael gwybod pa gryfderau sydd ganddynt a fyddai’n helpu pobl eraill. Gallech sgwrsio â’u teuluoedd, y gymuned leol, grwpiau cymunedol lleol a mudiadau tebyg yr ydych efallai’n cydweithio â nhw. Mae prosiectau’n tueddu i fod yn fwy llwyddiannus pan fydd cymunedau’n ymwneud â nhw o’r cychwyn cyntaf ac yn parhau i gymryd rhan trwy gydol bywyd y prosiect.

Pan fydd gennych syniad ar gyfer prosiect, ewch i’n gwefan i weld pa raglenni ariannu sydd gennym. Cofiwch y mae’n bosib nid ni mo’r ariannwr gorau i gefnogi’ch syniad prosiect felly  bydd edrych ar arianwyr eraill yn eich helpu dod o hyd i’r opsiwn ariannu gorau i chi. Efallai y byddwch am siarad ag arianwyr eraill y Loteri Genedlaethol neu gael sgwrs â mudiadau cymorth fel WCVA neu Gynghorau Gwirfoddol Sirol i gael gwybod pa opsiynau eraill sydd ar gael. Darllen rhagor…

Mae Lliwen yn hapusach ac yn fwy annibynnol nag erioed ar ôl blwyddyn o gyflogaeth, diolch i Engage to Change

Hydref 30, 2018
cropped.png

Lliwen Roberts

“Rwy’n hoffi bod gydag anifeiliaid,” meddai Lliwen Roberts o Gerrigydrudion, pentref i’r dwyrain o Barc Cenedlaethol Eryri yng Ngogledd Cymru. “Gwnes i gwrs Gofal Anifeiliaid Bach yng Ngholeg Llaneurgain.” Erbyn hyn yr hoff ran o’i swydd gyda Derwydd Eggs, fferm ger Llanfihangel Glyn Myfyr, yw bod gyda’r ieir, ond mae hi’n pwysleisio ei bod hi’n hoffi popeth am y swydd mae hi wedi’i dal bellach am ychydig dros flwyddyn.

Mae Lliwen, sydd ag anabledd dysgu, yn gweithio tri bore yr wythnos. Ar yr amser hwn o’r flwyddyn, mae hi’n dechrau trwy godi’r wyau sydd wedi’u dodwy yn ystod y nos o’r gwregys. Wedyn, mae hi’n gwirio’r ieir yn y sied, gan sicrhau bod ganddynt ddigon o ddŵr a bwyd, ac asesu lles unrhyw anifeiliaid a allai fod yn sâl. Pan fydd hynny wedi’i wneud, gallai fod cynifer â 50 o wyau i’w casglu. Mae hi’n gwirio’r peiriant i sicrhau nad oes unrhyw graciau na baw ar yr wyau. Mae hi’n ailadrodd y broses ac yn gorffen o’r diwedd trwy lanhau, gan adael tua hanner dydd. Darllen rhagor…

Llongyfarchiadau, roedd eich cais yn llwyddiannus!

Hydref 15, 2018

Un dydd Gwener aethom allan i roi syrpreis i dri phrosiect ar draws Cymru. Pan fydd y pwyllgor ariannu’n cwrdd yma yn y Gronfa Loteri Fawr mae’n cymryd diwrnod neu ddau i brosesu’r canlyniadau. Penderfynom ddefnyddio’r amser hwnnw’n ddoeth a hel esgusodion dros gwrdd â thri phrosiect sy’n aros am ganlyniadau eu ceisiadau am grantiau mawr. Gwnaethom ffilmio eu hymatebion anhygoel. Dywedom wrth ddau ohonynt i ni ddod i wneud cyfweliad ar gyfer ffilm fer, gyda’r un arall gwnaethom droi i fyny’n dawel fach.

Ymgeisiodd Milford Youth Matters yn Sir Benfro am £436,621 i wella ac ehangu’r gwasanaethau presennol ar gyfer pobl ifainc 16 i 25 oed nad ydynt mewn cyflogaeth nac addysg. Bydd yr elfennau newydd yn darparu lleoliadau gwaith a mentora. Wedi iddo ymadfer o’r sioc, dywedodd Dayle Gibby, Cydlynydd y Prosiect wrthym:

“Bydd hyn oll yn golygu cymaint i’r bobl ifainc rydym yn cydweithio â nhw, ni allant aros am gychwyn ar yr holl gynlluniau rydym wedi’u gwneud.”

Ymgeisiodd y Bartneriaeth Awyr Agored am £500,000 i ddatblygu prosiect sydd eisoes yn bodoli sy’n cyflwyno gweithgareddau antur cynhwysol a llwybrau i gyflogaeth yng ngogledd-orllewin Cymru. Mae’r prosiect yn defnyddio gweithgareddau awyr agored i ennyn diddordeb menywod a merched, pobl sydd ag anableddau lluosog a phobl ddi-waith sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig. Bydd y prosiect newydd yn ehangu’r gwasanaeth i Gymru gyfan.

Meddai Tracey Evans, Prif Swyddog Gweithredol y Bartneriaeth Awyr Agored:
“Dyma newyddion gwych! Bydd y grant gan y Loteri Genedlaethol yn galluogi ni i ehangu ein rhaglenni antur, gwirfoddoli a llwybrau i gyflogaeth cynhwysol i gymunedau eraill yng Nghymru. Dros y pum mlynedd nesaf, bydd y prosiect yn grymuso pobl a chymunedau i wella mynediad i weithgareddau awyr agored mewn ffordd gynaliadwy, gan wella iechyd a lles cymdeithasol ac economaidd cymunedau ledled Cymru. Ar ran yr elusen a’n holl fuddiolwyr, diolch yn fawr iawn i holl chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.”

Ymgeisiodd Clwb Ieuenctid Twyn Action Group am £229,916, maent wedi gweithio gyda’u cymuned i benderfynu beth sydd fwyaf pwysig iddynt. Bydd y trigolion yn ffurfio panel cymunedol i ymchwilio a dylunio rhaglen o wasanaethau a gweithgareddau newydd. Bydd y rhaglen yn adeiladu ar waith presennol y prosiect gyda phobl ifainc a theuluoedd ym Merthyr Tudful ac yn estyn oriau agor y Ganolfan. Roedd Callum Palmer, rheolwr y prosiect, yr un mor hapus

“Mae hyn yn wych, roedd angen rhywun arnom i’n cefnogi, bydd yn golygu llawer iawn i’r gymuned sydd wedi cymryd rhan o ddifrif yn y prosiect.”