Neidio i'r cynnwys

Cyngor ar gyfer ysgolion sy’n ymgeisio i Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol

Medi 11, 2018

Mae ysgolion ar draws Cymru wrth wraidd eu cymunedau ac yn chwarae rôl llawer ehangach mewn bywyd bob dydd nag addysg yn y dosbarth yn unig. Dyma ein hawgrymiadau pennaf ar gyfer ysgolion sy’n llunio cais Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol er mwyn sicrhau bod pawb o’r disgyblion, rhieni, athrawon a’r gymuned ehangach yn elwa cymaint â phosib.

Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300 a £10,000 i gefnogi’r hyn sy’n bwysig i bobl a chymunedau. Mae yna dair blaenoriaeth ariannu ac mae’n rhaid i chi fedru dweud wrthym yn eich cais sut fydd eich prosiect neu weithgaredd yn:

  • dod â phobl ynghyd ac adeiladu cysylltiadau cryf o fewn ac ar draws cymunedau
  • gwella’r lleoedd a lleoliadau sy’n bwysig i gymunedau
  • galluogi mwy o bobl i gyflawni eu potensial trwy weithio i ddelio â phroblemau yn y cam cynharaf posib.

Ychwanegu Gwerth at Eich Cymuned

Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn gweithio’n ddiwyd i adeiladu cymunedau cryfach a gwydnach yng Nghymru ac yn cydweithio ag arianwyr eraill i sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o’n grantiau. O ganlyniad i hyn ni allwn ariannu unrhyw beth sy’n gysylltiedig yn uniongyrchol â’r cwricwlwm ysgol h.y. gwerslyfrau, nwyddau celf etc, gan mai cyfrifoldeb yr Awdurdod Lleol yw’r rhain. Meddyliwch yn ofalus am beth fydd eich gweithgaredd yn ei gyflawni a sut mae hwn yn gweddu i flaenoriaethau ariannu’r rhaglen, bydd angen i chi ddisgrifio hwn yn eich cais. Darllen mwy…

Advertisements

Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg yn helpu Bryn i beicio am y tro cyntaf ers 1961

Medi 7, 2018

“Bryn ydy fy enw i. Rwy’n 86 oed, yn byw yn Y Barri ac yn gofalu am fy merch. Cymerais i ran ym mhrosiect Connected Carers Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg ar ôl cael fy ngwahodd gan y Ffederasiwn Rhieni i fynd i un o’u grwpiau brecwast, rwy’n mwynhau cwmni pobl a chwrdd â phobl, ac roedd hynny’n ddigon i mi gymryd rhan yn fwy.

Y peth cyntaf y ces i allan o’r cyfarfod hwnnw oedd cael gwybod beth arall oedd yn mynd ymlaen gyda’r prosiect, fel beicio gyda Pedal Power yng Nghaerdydd a mynd ar deithiau cerdded. Roeddwn ychydig yn sigledig y tro cyntaf i mi fynd ar feic yn y sesiwn honno, ond mwynheais i. Dwi ddim wedi mynd ar feic ers i mi adael Abertawe ym 1961, pan fyddwn yn beicio i’r gwaith. Er nad oeddwn wedi mynd ar feic ers cymaint o amser, doedd fy nghoesau ddim yn gwanegu neu ddim byd fel ‘na. Roedd fy llaw yn brifo ychydig ar ôl pwyso arno felly y tro nesaf yr es i roedd gennyf feic a oedd fel gorwedd i lawr a phedalu fel hynny.

Oherwydd y prosiect dwi wedi ymgynefino â defnyddio beic eto a diolch i’r prosiect rwyf wedi dechrau nofio eto hefyd, ac eto alla i ddim feddwl am y tro diwethaf yr es i nofio. Darllen mwy…

Ymagwedd a arweinir gan bobl at lesiant rhieni sengl

Awst 17, 2018

Grŵp cefnogi cymheiriaid yng Nghaerdydd yw Llesiant Rhieni Sengl (SPW) a sefydlwyd gan Amy Holland a Rachel Cule yn 2016.  Datblygodd y grŵp o Creating Connections, prosiect dan arweiniad cymheiriaid ar gyfer rhieni sengl a dderbyniodd £318,000 gan y Gronfa Loteri Fawr ac a gafodd ei gyflwyno gan y Sefydliad Iechyd Meddwl a Gingerbread rhwng 2014-2016. Pan ddaeth y prosiect hwn i ben, sefydlodd Amy a Rachel SPW gyda chefnogaeth grant Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol.

Siaradom ag Amy a Rachel i ddysgu mwy am eu taith ac yr ymagwedd a arweinir gan bobl sy’n sail i’r grŵp.

Yn 2013, roedd Rachel yn edrych am grŵp rhieni sengl i ymuno ag ef: “Mae gen i lawer o ffrindiau ond doedd dim un ohonynt yn rhiant sengl, ac roeddwn i’n teilo’n unig.” Doedd hi’n methu dod o hyd i grŵp felly fe bostiodd hi hysbyseb ar Netmums a thrwy hynny, bu iddi gwrdd â rhieni sengl eraill ac fe ddechreuon nhw gwrdd ar benwythnosau.  Yn ddiweddarach bu iddi gwrdd ag Amy a oedd hefyd yn rhiant sengl ac yn gweithio i Gingerbread ar brosiect Creating Connections ar y pryd. Darllen mwy…

Rhannwch eich prif flaenoriaeth ar gyfer eich cymuned gyda ni

Awst 16, 2018

Fel prif ariannwr cymunedol Cymru, mae’n hynod bwysig ein bod yn gwrando ac yn ymateb i’r pethau sydd fwyaf pwysig ar gyfer y cymunedau a wasanaethwn. Bydd eich barn yn helpu i hysbysu ein hardaloedd thematig at y dyfodol. Ymhlith yr esiamplau o’r rhain mae Helpu Teuluoedd sy’n Gweithio a Creu Eich Lle sydd wedi ein galluogi i dargedu ffrydiau ariannu i feysydd gall wneud y gwahaniaeth mwyaf.

Mae ein strategaeth, ‘Pobl yn Arwain’, yn seiliedig ar y gred y dylai pobl arwain ar wella’u bywydau a’u cymunedau. Felly, rydym eisiau gofyn am eich barn, a gofyn eich bod yn blaenoriaethu’r meysydd a nodwyd yn nhrefn pwysigrwydd ar gyfer eich cymunedau chi. Hoffem i chi esbonio hefyd sut rydych chi’n ymwneud â’ch cymuned a’r ffordd orau i ni rannu cyngor ariannu a newyddion am ein grantiau gyda chi. Darllen mwy…

10 Niwrnod Allan Hygyrch wedi’u cefnogi gan y Loteri Genedlaethol Wych

Awst 13, 2018

Ydych chi erioed wedi chwarae’r Loteri Genedlaethol? Os ydych efallai nad ydych yn ei wybod, ond mae eich punnoedd wedi cefnogi’r prosiectau gwych hyn sy’n cynnig rhywbeth i bobl sydd ag anableddau. Felly ewch â’r plant (y rhai ifainc a’r rhai ifainc eu hysbryd), ac ewch allan yr haf yma i ymweld â’r prosiectau rhyfeddol hyn sydd wedi derbyn grantiau gan y Loteri Genedlaethol.

Mae’r Loteri Genedlaethol yn cynhyrchu dros £30m bob wythnos ar gyfer achosion dagan gefnogi pobl a chymunedau ledled y Deyrnas Unedig. Bob tro y byddwch yn prynu tocyn Loteri Genedlaethol rydych yn helpu gwneud gwahaniaeth i gymunedau ar draws Cymru trwy ariannu prosiectau sy’n dod â chymunedau ynghyd, diogelu a dathlu ein treftadaeth ac yn gwella bywydau trwy’r celfyddydau, chwaraeon a diwylliant

Parc Sglefyrddio Hwlffordd, Maes Chwarae Picton, Hwlffordd SA61 1TP.

Mae’r Parc Sglefyrddio hwn, a ddatblygwyd gyda grant o bron hanner miliwn o bunnoedd gan y Gronfa Loteri Fawr yn 2011, bellach yn boblogaidd dros ben. Mae plant ar sgwteri a sglefyrddau’n ymarfer ochr yn ochr â phlant mewn cadeiriau olwyn. Mae Lily Rice, medalydd arian WCMX ym Mhencampwriaeth WCMX y Byd 2018 California yn hyfforddi yn y Parc, bwrw golwg arni https://youtu.be/E0WJJYefglA

Rhianna’s Swing – Parch Gwledig y Gnoll, Ystâd y Gnoll, Fairyland, Castell-nedd SA11 3BS.

DhG3PztXUAA2yTo.jpg

Wedi’i agor yn y Parc Gwledig hyfryd, mae’r parc chwarae cynhwysol am ddim ar agor i blant. Mae’r parc wedi’i gyfarparu gyda chyfarpar arbenigol a ddylunnir i alluogi plant sydd ag anableddau i chwarae ac mae ar agor 8am – 7pm yn ystod misoedd yr haf. Am fanylion beth sydd ar gael, ewch i: www.rhiannasswing.co.uk/our-vision.

Pwll Padlo Cofeb Rhyfel Abercynon, Parc, Abercynon, CF45 4UY.

Ar agor tan 29 Awst, mae’r fenter gymunedol a redir gan wirfoddolwyr yn cynnig sesiynau nofio ar gyfer plant sydd ag anableddau a’u teuluoedd rhwng 4pm a 6pm ar nos Iau – gwiriwch y manylion cyn i chi fynd www.facebook.com/actionforabercynonwarmemorialpaddlingpool/ Darllen mwy…

60 eiliad gyda’n Swyddogion Ariannu…

Awst 10, 2018

Ar hyn o bryd mae pedwar gyfle i ymuno â’n tîm ar gyfer pobl sy’n angerddol dros gefnogi cymunedau yng Nghymru. Felly, i roi syniad i bobl o sut brofiad yw gweithio i’r Gronfa Loteri Fawr, gwnaethom siarad â Liz, Swyddog Ariannu yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, a Hywel, Swyddog Ariannu yn ein swyddfa yn Y Drenewydd, i roi syniad i chi…

Dywedwch ychydig wrthym am beth mae’r Gronfa Loteri Fawr yn ei wneud.

Liz: Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn dosbarthu’r arian a godir gan bobl sy’n chwarae’r Loteri Genedlaethol. Rydym yn dosbarthu arian i bobl sy’n gwneud gwir wahaniaeth i bobl ar draws y Deyrnas Unedig.

Beth a barodd i chi ymuno â’r Gronfa Loteri Fawr?

Liz: Dechreuais gyda’r Gronfa ar sail dros dro pum mlynedd yn ôl. Cyn iddynt ddweud wrthyf am y swydd nid oeddwn yn gwybod llawer am y Gronfa a beth maent yn ei wneud felly bu’n rhaid i mi wneud peth ymchwil i gael gwybod. Rwyf bob amser wedi dewis gweithio yn y trydydd sector gan ei fod yn bwysig i mi fod fy swydd yn gwneud gwahaniaeth. Dangosodd popeth y ddes i ar ei draws fod y Gronfa’n gweithio i wella bywydau pobl sydd mewn angen mwyaf ac roeddwn am fod yn rhan o hynny.

Hywel: Rwyf wedi bod gyda’r Gronfa ers dros ddeunaw mlynedd. Roeddwn wedi cyrraedd cam yn fy mywyd pan oeddwn am gael her newydd gydag oriau rheolaidd. Yn flaenorol roeddwn yn hunangyflogedig ac yn gyfarwyddwr amrywiaeth o gwmnïau cynhyrchu dros 20 mlynedd. Roedd y syniad o ddosbarthu arian a helpu arall fel bywoliaeth yn lle hela arian gan gredydwyr yn apelio’n fawr. Darllen mwy…

Gwirfoddolwyr yn cefnogi pobl hŷn i daclo unigedd a byw mor annibynnol â phosib trwy Attic Project

Awst 8, 2018

Trwy gydol ein bywydau mae llawer ohonom yn cronni pethau sydd yn aml yn ffurfio pentwr yn yr atig neu mewn mannau amrywiol o gwmpas ein cartrefi. Dros amser gall y pethau hyn fod yn rhwystr mawr o ran symud i gartref llai neu ganiatáu mynediad ar gyfer atgyweiriadau, addasiadau a gwelliannau allweddol sy’n gwneud ein cartrefi’n ddiogel ac yn gyfforddus wrth i’n hanghenion newid.

Mae rhoi trefn ar eich pethau’n aml yn dod â llawer o atgofion yn ôl a gall gadael iddynt fynd fod yn heriol yn emosiynol ac yn gorfforol. Mae Attic Project yn bartneriaeth rhwng Gofal a Thrwsio a VCS Cymru i gefnogi pobl hŷn yng Nghasnewydd, Caerdydd a Bro Morgannwg i drefnu eu heiddo personol fel y gallant fyw mor annibynnol â phosib.

Trwy weithiwr achos a gwirfoddolwyr arbenigol, mae Attic Project yn cefnogi pobl hŷn i roi trefn ar eiddo neu gael gwared arno mewn ffordd sy’n dda iddynt hwy ac i’r amgylchedd. Mae cael y cyfle i gofnodi a siarad am y storïau y tu ôl i eiddo fod yn broses rymusol, gan leihau teimladau o unigedd cymdeithasol a gwella lles. Darllen mwy…