Mynd i'r cynnwys

Nadolig llawen o’r Gronfa Loteri Fawr

Rhagfyr 10, 2018

Gyda’r Nadolig yn prysur nesáu a’r flwyddyn yn dod i ben, hoffai John Rose, Cyfarwyddwr Cronfa Loteri Fawr Cymru, achub ar y cyfle hwn i rannu ei werthfawrogiad personol i’r bobl a chymunedau niferus sydd wedi galluogi pethau gwych i ddigwydd ar draws Cymru i gyd yn ystod 2018.

Yn gyntaf, rwyf eisiau dechrau trwy ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Weithiau mae pobl yn anghofio bod prynu tocyn y Loteri Genedlaethol yn helpu achosion da, a’r flwyddyn yma’n unig byddwn wedi dosbarthu £34 miliwn yng Nghymru. Felly diolch i bob un ohonoch sy’n prynu Tocyn y Loteri Genedlaethol. Rydych i gyd yn chwarae rhan wrth gefnogi cymunedau ar hyd a lled Cymru ac yn wir, y Deyrnas Unedig.

Nid yw bob amser yn bosib gwerthfawrogi’r gwahaniaeth y mae hyn yn ei wneud hyd nes i chi siarad â phrosiectau wedi eu hariannu a’r bobl maen nhw’n eu cefnogi. Wedyn pan ewch yn ddyfnach, gallwch weld bob dydd bod y Loteri Genedlaethol yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol ac yn newid bywydau er gwell. Darllen rhagor…

Advertisements

Gwên Elsa yn fwy nag erioed diolch i’w rôl newydd fel Llysgennad Engage to Change

Rhagfyr 8, 2018

IMG_0257 - Copy.JPG“Hi Elsa!” Dyma gyfarchiad cyffredin wrth i Elsa Jones gerdded i lawr y stryd yn Llanidloes. A hithau’n amlwg yn adnabyddus yn y gymuned. Mae gan Elsa anabledd dysgu ac mae wedi bod yn gwirfoddoli yn siop elusen Hosbis Hafren ers pedair blynedd bellach. Erbyn hyn, yn dilyn lleoliadau gwaith ac anogaeth swydd trwy Engage to Change, mae hi wedi llwyddo yn ei chais am fod yn Llysgennad i hyrwyddo’r prosiect Engage to Change ar draws Cymru.

“Rwy’n mwynhau mynd allan i’r gwaith. Mae’n rhoi hyder i mi, cwrdd â phobl, cymdeithasu, ac rwy’n mwynhau cadw’n brysur,” meddai Elsa. “Rwy’n ei fwynhau cymaint.” Yn y siop elusen mae hi’n treulio ei amser yn gweini cwsmeriaid, gwisgo mannequins, didoli eitemau a roddwyd a’u gosod allan ar lawr y siop. “Rwy’n hoffi gwneud yn siŵr bod popeth yn edrych yn dda.” Un o hoff agweddau ei gwaith fu’r cyfle i ddysgu sgiliau newydd a datblygu ei rhai presennol, fel rheoli amser a thrin arian. Darllen rhagor…

Bws mini cymunedol yn dod â phobl ynghyd diolch i’r Loteri Genedlaethol

Rhagfyr 7, 2018

Yr wythnos hon, gyda’r Nadolig ar y gorwel, rydym yn dathlu rhai o’r prosiectau gwych a ariannwyd gennym yn ddiweddar sy’n gwneud gwahaniaeth mawr yn eu cymunedau.

Yn gynharach eleni, fe ddyfarnom grant y Loteri Genedlaethol o £98,300 i fudiad Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen Cyf i redeg cynllun cludiant cymunedol yn Sir Gâr. Maen nhw’n un o 29 o brosiectau a dderbyniodd £2.77 miliwn ar gyfer cyfleusterau cymunedol yn 2018.

Aethom i ymweld â’r prosiect am y diwrnod i weld y bws ar waith yn helpu grwpiau a lleol. Ymunom â’r bws yn cludo pobl â chlefyd Alzheimer a’u gofalwyr i grŵp dementia lleol. Dywedodd Madelaine Richards, un o’r gofalwyr, wrthym gymaint roedd hi’n gwerthfawrogi gallu gadael y tŷ, gan jocian “Dydw i’n methu gadael fy ngŵr ar ei ben ei hun, pe bawn i yn y carchar byddai pethau’n go debyg, ond o leiaf baswn i’n cael fy mhrydau bwyd.”

Darllen rhagor…

Cronfa Mullany yn helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau newydd diolch i’r Loteri Genedlaethol

Rhagfyr 6, 2018

Derbyniodd Cronfa Mullany £486,630 o arian y Loteri Genedlaethol yn gynharach eleni i ehangu eu prosiect e-fentora 1+1 i ardaloedd newydd. Mae’r prosiect yn gweithio trwy ysgolion a mudiadau gwirfoddol sy’n gweithio gyda phobl ifanc anos eu cyrraedd, er mwyn ehangu cymryd rhan mewn proffesiynau gwyddor bywyd a chodi dyheadau a chyrhaeddiad addysgol ymysg pobl ifanc o gymunedau a dangynrychiolir sydd â lefelau symudedd cymdeithasol isel. Maen nhw’n un o 12 o brosiectau a dderbyniodd £3.26 miliwn ar gyfer prosiectau cyflogaeth dros y flwyddyn diwethaf. Siaradom â Jarrod Thomas a gymerodd ran yn y rhaglen.

Helo, Jarrod Thomas ydw i, rwy’n 20 mlwydd oed ac yn un o’r sawl a fentorwyd gan Gronfa Mullany a fi fydd un o’r mentoriaid ar gyfer y garfan nesaf a fydd yn cael eu mentora, a’r unig fentor sy’n seiliedig yn Aberystwyth. Ar hyn o bryd rwy’n fyfyriwr israddedig yn astudio Biocemeg yn Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS), canolfan ymchwil a dysgu a gydnabyddir yn rhyngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Ymunais â Chronfa Mullany pan roeddwn yn yr Ysgol Gyfun, yn ôl yn 2015, tair blynedd yn ôl, y rheswm am hynny oedd fy mod eisiau derbyn cyngor wedi’i deilwra ar yrfaoedd ym maes gwyddorau bywyd, a siarad â rhywun yn y maes, boed yn rhywun a oedd yn astudio neu’n glinigwr. Cefais fy rhoi mewn cysylltiad â meddyg iau a gyda myfyriwr meddygaeth yn ddiweddarach, rolau tebyg iawn ond hynod wahanol hefyd a oedd yn dangos y gwahaniaethau sylweddol rhwng addysg glinigol ac arfer clinigol.

Darllen rhagor…

Weithdai theatr i bobl a effeithir arnynt gan ddigartrefedd diolch i chwaraewyr Y Loteri Genedlaethol

Rhagfyr 5, 2018

Derbyniodd Theatre Versus Oppression £187,478 o arian y Loteri Genedlaethol i redeg eu prosiect Behind the Label i ddarparu cyfres o weithdai theatr cymhwysol i bobl a effeithir arnynt gan ddigartrefedd yng Nghaerdydd. Maen nhw’n un o dros 160 o brosiectau a dderbyniodd dros £15 miliwn ar gyfer prosiectau iechyd a lles yn ystod y flwyddyn diwethaf. Siaradom â Suzanne Phillips am eu prosiect a sut maen nhw’n cynnal sioe yn cynnwys defnyddwyr gwasanaeth yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

“Prosiect Theatr Cymhwysol yw Behind the Label a gynhelir gan TVO mewn partneriaeth â’r Wallich a Chanolfan Mileniwm Cymru. Cychwynnodd y prosiect yn 2016 ac mae’n defnyddio drama a pherfformiad i roi llais i bobl sydd wedi’u hymyleiddio, i ddweud eu stori ac i gynnig persbectif newydd ar faterion cymdeithasol a’r rheswm y tu ôl iddynt. Ein nod yw creu perfformiadau cymhellol sy’n herio’r gynulleidfa i edrych ar wahanol bersbectifau.

Darllen rhagor…

Chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn gwneud y Nadolig yn arbennig ar gyfer plant anabl

Rhagfyr 4, 2018

Yr wythnos hon wrth baratoi ar gyfer y Nadolig rydym yn dathlu rhai o’r prosiectau anhygoel yr ydym wedi’u hariannu eleni sy’n gwneud gwahaniaeth gwych i gymunedau.

Yn gynharach eleni rhoddwyd syrpreis i Adnodd Pen-y-bont ar Ogwr a’r Cylch ar gyfer Plant ag Anableddau (Y Bont) gyda’r newyddion yr oeddent yn llwyddiannus yn eu cais am grant o £530,000 gan y Loteri Genedlaethol. Gallwch ddarllen mwy amdano yma.

Dros bum mlynedd bydd yn cefnogi plant anabl a’u teuluoedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr i ostwng yr heriau y maent yn eu hwynebu, yn benodol unigedd a diffyg cyfleoedd cymdeithasol, gan annog nhw i ddatblygu cyd-gefnogaeth gan gymheiriaid, adeiladu perthnasoedd a mwynhau ffordd o fyw actif trwy weithgareddau sy’n cynnwys y teulu cyfan.

Darllen rhagor…

Cyngor gwych o Milford Youth Matters

Tachwedd 27, 2018

“Helo Dayle Gibby ydw i, fi yw Cydlynydd y Prosiect Milford Youth Matters sy’n elusen yn Aberdaugleddau. Ar hyn o bryd mae gennym brosiect Routes to Opportunity sy’n bartneriaeth rhyngom ni a Chyngor Sir Penfro, a’r hyn rydym yn ei ddarparu yma yw prosiect dysgu galwedigaethol wyth wythnos i bobl ifainc nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth ar hyn o bryd.

Ond nid hynny yn unig yw e, rydym yn cynnig cymaint yn fwy, ac mae hynny wedi dod gan bobl ifainc. Mae ein prosiect wedi esblygu o’r hyn y dywedodd pobl ifainc eu bod ei eisiau, pa gefnogaeth y maent ei hangen a sut y gallwn gefnogi nhw i gyflawni eu nodau.

Darllen rhagor…